این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ارکان نماز چیست دینی هفتم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ارکان نماز چیست دینی هفتم را از این سایت دریافت کنید.

  درس 10 با جواب

  پیام های آسمان سال هفتم آموزشی و اطلاع رسانی

  درس 10 با جواب

  درس دهم

  1. چرا خداوند نماز را به همه ي پيامبرانش آموزش داده و به آنان چه سفارشي فرموده است؟

  =  زیرا در نزد خداوند ارزشمند است . سفارش فرمود که مردم را به برپا داشتن نماز ترقیب کنند2. پيامبر اكرم (ص) درباره ي نماز چه ميفرمايد؟=آنگاهکهانسانباایمان،بهنمازمیایستدتاپایاننمازشخداوندبهاوتوجّهمیکندورحمتشرابرسراومیگستراند. فرشتگاناطراف اورامیگیرندوبهاومیگویند: اینمازگزار،اگرمیدانستیموردتوجّه چهکسیقرارگرفتهایوباچهکسیمناجاتمیکنی،هرگزنمازرارهانمیکردی3. امام باقر (ع) در مورد نماز اول وقت چه ميفرمايد؟=نمازیکهدراوّلوقتخواندهشود،بهصورتیدرخشانبهسویصاحبشبرمیگرددومیگوید: تومراخوبحفظکردی،خداوندهمتوراحفظکند4. چه عملي باعث بي احترامي به نماز است؟= کسی که نماز را بدون دلیل به تاخیر بیندازد5. فوايد نماز اول وقت كدامند؟=نمازاوّلوقتموجبنزدیکیهرچهبیشترانسانبه خداوندودوریازشیطانمیشود.6. پيامبراكرم درباره ي نماز اول وقت چه ميفرمايد؟=پروردگارتانمیفرماید: هرکسبهنمازهایپنچگانهاشاهمیتدهد وآنهارادروقتخودبخواند،منقولمیدهمدرروزیکهبهملاقاتمن میآیداورابهبهشتببرم.7. خداوند در مورد فوايد نماز چه ميفرمايد؟= و نماز را  به پا دار که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها تو را باز می دارد8. بر پا داشتن به موقع نماز چه فايده هايي دارد؟= موجب می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود هر قدر انسان از گناهان دور شود به بهشت نزدیک می شود9. چه كساني ميتوانند نماز را بصورت نشسته بخوانند؟= فقط کسانی می توانند نماز نشسته بخوانند که به دلیل ناتوانی یا بیماری نتوانند بایستند10. نماز گذار براي خواندن نماز چه قصدي ميكند و چه ميگويد؟= ابتدا قصد می کنند برای خشنودی خداوند نماز می خواند سپس اَلّلهُ اکبر می گویند  11. ذكر ركوع چيست؟= سُبحانرَبِّیَالعَظیمِوَ بِحمدِه12. ذكر سجده چيست؟= سُبحانرَبِّیَالاَعلیوَبِحَمدِه13. به جاي سبحان ربي العظيم و بحمده و سبحان ربي العلي و بحمده  چه ذكر ديگري ميتوان گفت؟= سُبحان الّله سُبحان الّله سُبحان الّله14. در ركعت سوم و چهارم چه چيزهايي ميتوان خواند؟= یک بار سوره حمد یا سه بار سُبحان الّله وَ الحَمدُ لِلِّهِ وَ لا اِلهَ اِلّا الّلهُ و الّله اَکبر15. قنوت نماز واجب است يا مستحب؟= مستحب16. واجبات نماز چند تاست؟=  یازده مورد رکن وپنج مورد غیر رکن17. واجبات نماز را بنويسيد.= ارکان=(نیت ،قیام ، تکبیر الاحرام،رکوع ،سجود)غیر رکن =( ،قرائت ، ذکر، تشهد ، سلام ،ترتیب ، موالات)18. اركان نماز چند مورد است؟ نام ببريد.

  منبع : diny7esfahan.blogfa.com

  ارکان نماز چند تاست به ترتیب آنها را نام ببرید صفحه 114 پیام های آسمان هفتم

  ارکان نماز چند تاست به ترتیب آنها را نام ببرید صفحه 114 پیام های آسمان هفتم را از این سایت دریافت کنید.

  ارکان نماز چند تاست به ترتیب آنها را نام ببرید صفحه 114 پیام های آسمان هفتم

  دسته بندی : نکس لود مطالب سایت

  فاطمه رئوفی مقدم

  ارکان نماز پنج تا هستند نیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

  نویسنده

  ۱. سوال ارکان نماز چند تاست؟پنج تا هست۱. نیت.۲. تکبره الا حرام.۳. قیام.۴ . رکوع.۵. سجده.

  Abolfazl.

  ارکان نماز چندتاست؟پنج تا هست1.نیت.2.تکبیره الاحرام.3.رکوع.4.قیام.5.سجده.

  فاطمه رئوفی مقدم

  ارکان نماز چند تاست،؟ نام ببرید؟پنج تاهستندنیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

  نویسنده

  ۱:نیت۲:قیام۳:تکبیر الا حرام۴:رکوع۵:سجود۶:قرائت۷:ذکر۸:تشهد۹:سلام۱۰:ترتیب۱۱:موالات

  جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم ارکان نماز چند تاست به ترتیب آنها را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

  جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

  مهدی : 1. ارکان نماز پنج چیز است:

  1) نیت. 2) تکبیره الاحرام. 3) قیام. 4) رکوع. 5) سجود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

  بله خیر دخی 1 ماه قبل 0 ۱-نیت ۲-تکبیره الحرام ۳- قیام ۴- رکوع ۵- سجود ناشناس 1 ماه قبل 0 ۵ تا ناشناس 1 ماه قبل 1 نیت تکبیره

  الحرام قیام رکوع سجود

  ناشناس 1 ماه قبل 0 ۵ تا Reza 1 ماه قبل 1 1.............نیت

  2............. تکبیر الحرام

  3............قیام 4...........رکوع 5........... سجود فاطمه_ افشاری* 1 ماه قبل 1 ارکان ۵تاست : ۱_نیت

  ۲_تکبیرت الحرام ۳_قیام۴_رکوع ۵_سجده

  A 1 ماه قبل 0 سلام پنج تا هستن

  ارکان نماز ب ترتیب👇

  ۱-نیت ۲-قیام ۳-تکبیرالاحرام ۴-رکوع ۵-سجود موفق باشید باران هخامنشی 2 ماه قبل 0

  ارکان نماز چند تاست به ترتیب نام ببرید؟

  1) نیت 2) قیام 3) تکبیرة الاحرام 4) رکوع 5) سجود

  *موفق باشید* M 2 ماه قبل 0

  ۱نیت۲تکبیره الاحرام۳قیام۴رکوع۵سجود

  ناشناس 2 ماه قبل 1 1نیت 2 تکبیره الاحرام 3قیام 4رکوع 5سجده ناشناس 2 ماه قبل 1

  نیت. قیام. تکبیرالراحم. رکوع سجده.

  امیر علی 2 ماه قبل -1

  سلام ارکان نماز این است

  ناشناس 2 ماه قبل 0 اشتباه

  نیت قیام تکبیر الحرام

  رکوع سجود melissa zouleh 2 ماه قبل 0 ارکان نماز پنج تاست قیام 1.نیت 2. تکبیرالحرام 3.رکوع 4. سجده Helix 2 ماه قبل 0 نیت تکبیره الاحرام قیام رکوع سجود mohammadali 2 ماه قبل 0

  نیت تکبیر الحرام قیام رکود سجود

  محیا 2 ماه قبل 4 سلام ارکان نماز پنج تاست 1.نیت 2. تکبیر 3.الحرام 4.رکوع 5. سجده محمد 2 ماه قبل 0 افرین کثهثای 2 ماه قبل 0

  نیت.الاحرام.قیام.رکوع.سجود

  ناشناس 3 ماه قبل 2 ۵تا نیت ت محدثه 4 ماه قبل 1

  ۱. سوال ارکان نماز چند تاست؟پنج تا هست۱. نیت.۲. تکبره الا حرام.۳. قیام.۴ . رکوع.۵. سجده.

  ناشناس 5 ماه قبل 1

  پنج تا هست نیت تکبره

  0 nima 1 ماه قبل

  ارکال نماز چند تااست ؟!پنج تا۱-نیت۲-تکبیره الاحرام ۳-قیام۴-رکوع۵-سجد

  مهشبد 5 ماه قبل 0 عالی بود ... 5 ماه قبل 0 .... ناشناس 5 ماه قبل 1 نمیدونم ناشناس 5 ماه قبل 5 نیت تکبره لاحرام قیام رکو سجد ناشناس 5 ماه قبل 0 کدام درست است ناشناس 5 ماه قبل 5 ارکان نماز ۵ تا است ۱ نیت ۲ قیام ۳ تکبیر الاحرام ۴رکوع ۵سجد۶ M 5 ماه قبل -2

  پنج تا هستند نیت_ تکبیرالحرام_ قیام_رکوع_سجود_

  ناشناس 6 ماه قبل -2 رکوع سجده قیام نیت فاطمه رئوفی مقدم 6 ماه قبل 12

  ارکان نماز پنج تا هستند نیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

  0 ناشناس 6 ماه قبل

  ارکان نماز۵تا هستند:۱-نیت۲-تکبیرةالاحرام۳-قیام۴-رکوع۵-سجده

  5 مهسا 6 ماه قبل ….. ح فاطمه رئوفی مقدم 6 ماه قبل 8

  ارکان نماز چند تاست،؟ نام ببرید؟پنج تاهستندنیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

  0 ملیس 2 ماه قبل

  برا من سوال اومده میگه ارکان نماز جای خالی و جای خالی بعد است من 5 تاش نمیتونم بنویسم 2 تاس چیه بگین

  A 6 ماه قبل 2

  ارکان نماز پنج تا است

  کریمی 6 ماه قبل -1

  ۱نیت۲تکبیره الاحرام۳قیام۴رکوع۵سجود

  2 ۶خلهخلدوت 6 ماه قبل دلتنگم نویسنده 6 ماه قبل -1 0م لیلی 6 ماه قبل 4 ممنون نویسنده 6 ماه قبل 1

  ارکان نماز پنج تا است که شامل نیت تکبیرة الاحرام قیام رکوع و سجود استنام:حانیه

  نویسنده 6 ماه قبل 5

  رکوعنیتسجودقیامتکبیرت الاحرام

  -1 ناشناس 6 ماه قبل با ترتیب تر کمی. نویسنده 6 ماه قبل 10

  ۱. سوال ارکان نماز چند تاست؟پنج تا هست۱. نیت.۲. تکبره الا حرام.۳. قیام.۴ . رکوع.۵. سجده.

  -2 نویسنده 6 ماه قبل نویسنده 6 ماه قبل 1 ۱۱ تاست 4 . 6 ماه قبل

  ۵تاستتست.تکبیره الاحرام.قیام.رکوع.سجده.

  زینب 6 ماه قبل -1 ندارم نویسنده 6 ماه قبل 4

  چه کسی ظهر عاشورا نماز را گفت

  -1 hasti 5 ماه قبل علی اکبر کص 6 ماه قبل 3 ارکان نماز 5 تاست

  منبع : nexload.ir

  کدامیک در مورد ارکان نماز صحیح است؟

  کدامیک در مورد ارکان نماز صحیح است؟

  🏆🏆 مسابقه استعدادیابی گاما تلنت 🏆🏆

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #درآمدزایی#مدرسه_یاب#آزمون‌ساز

  درس 10: ستون دین پیام‌های آسمان هفتم دوره اول متوسطه درسنامه آموزشی این مبحث

  کدامیک در مورد ارکان نماز صحیح است؟

  1 )

  نیت، قیام، تکبیرة الاحرام رکوع، قرائت

  2 )

  نیت، قیام، تکبیرة الاحرام رکوع، ترتیب

  3 )

  نیت، قیام، تکبیرة الاحرام رکوع، سجود

  4 )

  نیت، قیام، تکبیرة الاحرام رکوع، تشهد

  گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  1401/01/19 علیرضا هادیلو

  پاورپوینت دوره کامل آموزشی، پیام‌های آسمان هفتم دوره اول متوسطه

  مدرس: محمدرضا قمیصی

  مدت دوره: 165 اسلاید (13 فایل)

  ریاضی

  2739 تست 191,730 تومان

  فارسی

  2218 تست 155,260 تومان

  علوم تجربی

  3603 تست 252,210 تومان

  پیام‌های آسمان

  721 تست 50,470 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1712 تست 119,840 تومان

  کار و فناوری

  147 تست 10,290 تومان

  انگلیسی

  1738 تست 121,660 تومان

  عربی

  1129 تست 79,030 تومان

  قرآن

  514 تست 35,980 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  12 تست

  آزمون تستی درس 15 پیام آسمانی هفتم

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  10 تست

  آزمون تستی درس چهارم پیام های آسمان هفتم | عبور آسان

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون تستی درس پنجم پیام های آسمان هفتم | پیامبر رحمت

  تیم مدیریت گاما

  2 صفحه

  آزمون میان نوبت دوم پیام های آسمان هفتم مدرسه کوشا لارستان + پاسخ | اسفند95

  لعیا اکبری سرابی

  2 صفحه

  آزمون نوبت اول پیام های آسمان هفتم دبیرستان شهید محمد منتظری قم | دیماه 95

  رضا شب خیز

  رایـــــگان

  2 صفحه

  سوالات آزمون نوبت دوم پیام های آسمان پایه هفتم

  سینا جانی

  3 صفحه

  آزمون نوبت اول پیام های آسمان هفتم مدرسه بعثت نوغاب | دی 1397

  علی بهمنی

  3 صفحه

  سوالات و پاسخ امتحان نوبت دوم پیام های آسمان هفتم مدرسه ائمه خیارک | خرداد 1398

  مجید مرادی کر

  3 صفحه

  آزمون نوبت دوم پیام های آسمان هفتم آموزشگاه سهروردی تهم زنجان | خرداد 96

  عباس نوری

  3 صفحه

  امتحان نوبت دوم درس پیام های آسمان پایه هفتم دبیرستان غیردولتی خوارزمی | خرداد 1401

  محمدصادق نائینی

  2 صفحه

  آزمون نوبت دوم پیام های آسمان هفتم مدرسه شهید هاشمی نزاد گلبهار | خرداد 98

  محمد مشکانی

  3 صفحه

  سوالات آزمون نوبت دوم پیام‌های آسمان هفتم مدرسه آل محمد (ص) | اردیبهشت 1401

  یونس شادان

  2 صفحه

  ارزشیابی تکوینی پیام‌های آسمان هفتم دبیرستان لقمان | درس 12 تا 14

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید