این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  الکتریسیته در وسایل گوناگون به چه انرژی تبدیل می شود

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  الکتریسیته در وسایل گوناگون به چه انرژی تبدیل می شود را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  تپش

  تپش آموزشي ـ تفريحي ـ سرگرمي

  تپش

  آموزشي ـ تفريحي ـ سرگرمي

  تپش آموزشي ـ تفريحي ـ سرگرمي

  الکتریسیته چیست؟

  انرژی الکتریسیته، انرژی است که برای نور، حرکت، گرما و روشنایی ایجاد می کند. از انرژی الکتریسیته در وسایلی مانند پنکه، شوفاژ، اطو، سماور برقی، لامپ، پلوپز و چرخ گوشت استفاده می کنیم.

  ما حتی از الکتریسیته صدا نیز تولید می کنیم. وقتی شما زنگ در را به صدا در می آورید، در اثر حرکت سریع و پیوسته الکتریسیته، این انررژی به صدا تبدیل شده است.

  مدار الکتریکی چیست؟ 

  وقتی لامپ خانه را روشن می کنید با استفاده از کلید برق، الکتریسیته را به داخل لامپ می فرستید و

  روشنایی ایجاد می شود و یا قسمتی سیم و لامپ را به باتری متصل می کنیم، الکتریسیته از باتری به وسیله سیم جاری می شود و پس از روشن کردن لامپ از سیم دیگری به باتری باز می گردد و این خود یک مدار الکتریکی است.

  رسانا و نارسانا: چیزهایی مثل میخ آهنی و سیم مسی که الکتریسیته از آنها می گذرد رسانا نام دارند. به چیزهایی مثل چوب، پلاستیک و شیشه که الکتریسیته از آنها نمی گذرد نارسانا نام دارد.مدار متوالی و مدار موازی: 

  وقتی مدار بسته شود، الکتریسیته جاری می شود. در این صورت وقتی میخواهیم دو لامپ را به یک باتری وصل کنیم و دو لامپ هم به یکدیگر وصل شوند، در این صورت می گوئیم لامپ ها به صورت متوالی بسته شده اند.در بستن متوالی جریان، برق ابتدا از یک لامپ عبور می کند و سپس به لامپ دیگر می رود.         اگر بخواهیم قطب مثبت و منفی را به هر دولامپ وصل کنیم هر لامپ جداگانه به دو سر باتری وصل می شود.   در این صورت لامپ ها به صورت موازی بسته شده اند. به این ترتیب جریان برق همزمان به هر دو لامپ وارد می شود و نور ضعیف تر به چشم می رسد.

  به هم بستن باتری ها:

  می توانیم با استفاده از دو یا چند باتری مدار الکتریکی تشکیل دهیم. در این صورت چون مقدار الکتریسیته بیشتری جاری می شود، نوری که لامپ ایجاد می گردد بیشتر می شود

  الکتریسیته(علوم چهارم ابتدایی)  فقط یکبار مرور کنید .

  پرسش های تشریحی:

  1- الکتریسیته چگونه جریان می یابد؟وقتی مدار بسته باشد2- به چه اجسامی رسانا می گوئیم؟اجسامی که جریان الکتریسیته از این اجسام عبور کند مانند سیم مسی و آب.3- چه موادی نارسانا هستند؟به اجسامی که جریان الکتریسیته از آنها عبور نکند، مواد نارسانا گفته می شود مانند چوب.4- مدار چگونه تشکیل می شود؟مدار به چند طریق بسته می شود نام ببرید؟وقتی الکتریسیته جریان پیدا کند. در صورتی که مدار ساده نباشد به دو طریق موازی و متوالی بسته می شود.5- در چه صورت، مدار در لامپ نور بیشتری تولید می کند؟وقتی مدار به صورت متوالی بسته می شود نور اولین لامپ بیشتر و دومی کمتر می شود. در موازی نور هردو لامپ یکسان و کمتر می شود.6- آیا برای سیم کشی منزل می توان از مدار متوالی استفاده کرد؟ چرا؟خیر چون در این صورت با سوختن یا قطع کردن جریان در یک وسیله الکتریکی، سایر وسایل الکتریکی نیز خاموش می شوند.7- فرق مدار بسته و باز چیست؟در مدار بسته الکتریسیته جاری می شود و در مدار باز الکتریسیته قطع می شود.8- کلید چه اثری در تشکیل مدار دارد؟کلید مدار را قطع و وصل می کند.9- در اسباب بازی ها و رادیو ها، باتری ها را چگونه قرار داده اند؟قطب منفی به مثبت و قطب مثبت به منفیبا دقت به سئوالات زیر جواب بده:

  الکتریسیته در اجسام چه چیزهایی ایجاد می کند

  الکتریسیته چگونه جریان پیدا می کند؟ -

  مدار الکتریکی چیست؟ -

  یک مدار الکتریکی چگونه درست می شود؟ -

  به چه اجسامی رسانا می گویند؟ -

  به چه اجسامی نارسانا می گویند؟ -

  با چه وسیله ای می توانیم در مدار الکتریکی عمل قطع و وصل را انجام دهیم؟ -

  مدار متوالی لامپها چگونه به همدیگر وصل می شوند تا تمام لامپها روشن شوند؟   -

  در مدار موازی چگونه لامپها به همدیگر وصل می شوند؟

  در کدام یک از مدارهای متوالی یا موازی اگر یکی از لامپها را برداریم لامپهای دیگر خاموش می شود؟   -

  در کدام یک از مدارهار ها اگر لامپی را برداریم لامپهای دیگر پرنور می شود؟  -

  یک مدار الکتریسیته ساده از چه چیز هایی تشکیل شده است؟

  سیم کشی برق خانه شما موازی است یا متوالی؟چرا؟ -

  در یک مدار موازی جریان برق چگونه حرت می کند؟ -

  در یک مدار متوالی جریان برق چگونه حرکت می کند؟ -

  چرا نباید با دست های خیس به کلید برق دست نزنیم؟  -

  - الکتریسیته در وسایل گوناگون به چه چیزها یی تبدیل می شود؟

  - چگونه یک مدار الکتریکی تشکیل می شود ؟ شکل آن را هم بکشید.

  -یک مدار موازی را با کشیدن شکل نشان دهید.

  -کار کلید برق چیست؟

     د: سوالات چند گزینه ای

  1- در مدار متوالی اکر سیم یکی از لامپ ها قطع شود چه اتفاقی می افتد؟

  الف- بقیه لامپ ها خاموش می شوند⃞

  ب- پر نور تر می شود⃞

  ج- تفاوتی نمی کند ⃞

  د- بستگی به سیم و لامپ دارد ⃞

  - سیم کشی برق خانه ی شما چگونه است؟

  الف- موازی   ⃞            ب- متوالی  ⃞            ج- عمو د⃞

  - کدامیک از وسایل زیر رسانا است؟

  چوب فرش پتو آهن

  - کدامیک از اجسام زیر نارسانا است؟

  بدن انسان آهن چوب خیس پلاستیک

  - اگر در منزل شما لامپ آشپزخانه بسوزد، بقیه لامپ ها:

  خاموش می شوند روشن می مانند می سوزند پر نورتر می شوند

  - در کدامیک از وسایل زیر از انرژی الکتریسیته برای تولید گرما استفاده می شود؟

  جارو برقی ریش تراش تلویزیون پلوپز

  - در کدامیک از وسایل زیر الکتریسیته به حرکت تبدیل می شود؟

  همزن برقی چراغ مطالعه اتو سماور برقی

  کدام یک از اجسام زیر رسانا هستند؟ -

  شیشه                چوب              قطعه آلومینیوم             پاکن

  منبع : setarehkamal.blogfa.com

  علوم چهارم

  الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید: 1- الکتریسیته در وسایل گوناگون ،...............و...............

  علوم چهارم - فصل هفتم  / الكتريسته

      الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

  1- الکتریسیته در وسایل گوناگون ،...............و............... حرکت ایجاد می کنند.

  2- انرژی الکتریکی در لامپ تولید ...........و در بخاری برقی......... تولید می کند.

  3- به اجسامی که جریان الکتریسیته از آن عبور نمی کند ................. می گویند.

  4- در یک مدار موازی اگر یکی از لامپ ها بسوزد لامپ های دیگر ............. ...............

  5-سیم کشی برق خانه ی شما به صورت........................ بسته شده است.

  6- چیز هایی مانند چوب و..............و...............نا رسانا هستند.

    ب :  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را بازدن علامت مشخّص کنید.

  1- در مدار موازی اگر یک لامپ خاموش شود همه ی لامپ ها خاموش می شود؟

  صحیح    ⃞         غلط  ⃞

  2- به اجسامی که الکتریسیته از آنها عبور نمی کند نا رسانا می‌گویند.

  صحیح    ⃞         غلط  ⃞

  3- معمولا سیم کشی خانه ها موازی است.

  صحیح    ⃞         غلط  ⃞

    ج : پاسخ سوالات زیر را بنویسید:    

  1- رسانا و نارسانا را تعریف کنید ؟

  2- الکتریسیته در وسایل گوناگون به چه چیزها یی تبدیل می شود؟

  3- چگونه یک مدار الکتریکی تشکیل می شود ؟ شکل آن را هم بکشید.

  4-یک مدار موازی را با کشیدن شکل نشان دهید.

  5-کار کلید برق چیست؟

  6-مدار الکتریکی را تعریف کنید ؟

  7- مدار متوالی چیست؟

  8- چگونه می توان آهنربای الکتریکی قوی تری ساخت؟

  9- سیم کشی برق خانه شما موازی است یا متوالی از کجا می فهمید؟

     د: سوالات چند گزینه ای

  1- در مدار متوالی اکر سیم یکی از لامپ ها قطع شود چه اتفاقی می افتد؟

  الف- بقیه لامپ ها خاموش می شوند⃞   ب- پر نور تر می شود⃞

  ج- تفاوتی نمی کند ⃞          د- بستگی به سیم و لامپ دارد ⃞

  2- سیم کشی برق خانه ی شما چه گ.نه است؟

  الف- موازی ⃞            ب- متوالی ⃞            ج- عمود⃞

  3- کدام وسیله ی زیر آهنربای الکتریکی دارد؟

  الف- اتو ⃞                 ب-زنگ اخبار ⃞

  ج- بخاری برقی ⃞          د- لامپ ⃞

  4- الکتریسیته در وسایل چه چیزی ایجاد می کند؟

  الف- صدا ⃞               ب-  نور گرما و حرکت ⃞

  ج- نور و گرما ⃞            د- حرکت ⃞

  پاسخ نامه ی فصل هفتم :

  الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

  1: گرما – نور 2 : نور – گرما 3 : نارسانا 4 : خاموش می شود 5 : موازی 6 : شیشه – پلاستیک

  ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید.

  1 : غلط 2 : صحیح 3 : صحیح

  ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:

  1 : به اجسامی که الکتریسیته از آنها عبور می کند رسانا می گویند.

  به اجسامی که الکتریسیته از آنها عبور نمی کند نا رسانا می گویند.

  2 : الکتریسیته در وسایل گوناگون گرما و نور و حرکت ایجاد می کند .

  3 : به کمک مقداری سیم و یک لامپ  و باتری م توان مدار الکتریکی تشکیل داد .

  4 : تشکیل یک مدار موازی

  5 : کلید برق جریان الکتریسیته را قطع و وصل می کند .

  6 : وقتی الکتریسیته در سیم جاری می شود و لامپی را روشن می کند مدار الکتریکی نام دارد.

  7 : مدار متوالی مداری است که لامپ ها با مصرف کننده ها پشت سر هم قرار بسته شده اند .

  8 : با زیاد کردن باتری و یا تعداد دور سیم پیچ ها آهنربا قوی تر می شود .

  9 : موازی – چون اگر یک(  مصرف کننده ) لامپ  خاموش شود بقیه خاموش نمی شوند .

  د- سوالات چند گزینه ای

  1 : الف 2 : الف 3 : ب 4 : ب

  + نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ ساعت 12:17 توسط مبينا رحيمي  |

  منبع : mobinarahimi1383.blogfa.com

  چهارمی ها

  چهارمی ها آموزشی - علمی

  چهارمی ها

  آموزشی - علمی

  چهارمی ها آموزشی - علمی الکتریسیته

  الکتریسیته : یکی از شکل های انرژی است که در وسایل گوناگون ، روشنایی ، گرما و حرکت تولید می کند .مدار الکتریکی : با استفاده از یک لامپ ، باتری و مقداری سیم می توانیم یک مدار الکتریکی درست کنیم .در این مدار ، الکتریشیته به وسیله ی سیم جاری می شود و پس از روشن کردن لامپ از سیم دیگر به باتری باز می گردد.رسانا :به اجسامی که الکتریسیته از ان ها می گذرد ، رسانا می گوییم . مانند : فلزاتی چون آهن ، مس ، آلومینیوم ،طلا و نقره و ....نارسانا :به اجسامی که الکتریسیته از آن ها نمی گذرد ، نارسانا می گوییم . مانند : چوب ، شیشه ، پلاستیک و ...کلید :برای قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته ( برق ) از وسیله ای به نام کلید استفاده می کنیم .بقیه را در ادامه ی مطلب مطالعه کنید ... 

  ادامه نوشته

  برچسب‌ها: علوم چهارم

  + نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 13:49 توسط رزاقی  | نظر بدهيد

  الکتریسیته(علوم چهارم ابتدایی)

  پرسش های تستی1 -  كداميك از وسايل زير رسانا است؟

  چوب                فرش                           پتو                                آهن

  2- كداميك از اجسام زير نارسانا است؟

  بدن انسان        آهن                     چوب خيس                      پلاستيك

  3- اگر در منزل شما لامپ آشپزخانه بسوزد، بقيه لامپ ها:

  خاموش مي شوند                      روشن مي مانند            مي سوزند       پر نورتر مي شوند

  4- در كداميك از وسايل زير از انرژي الكتريسيته براي توليد گرما استفاده مي شود؟

  جارو برقي                 ريش تراش                        تلويزيون                  پلوپز

  5- در كداميك از وسايل زير الكتريسيته به حركت تبديل مي شود؟

  همزن برقي                    چراغ مطالعه                       اتو              سماور برقي

  پرسش هاي تشريحي:1- الكتريسيته چگونه جريان مي يابد؟

  وقتي مدار بسته باشد

  2- به چه اجسامي رسانا مي گوئيم؟

  اجسامي كه جريان الكتريسيته از اين اجسام عبور كند مانند سيم مسي و آب.

  3- چه موادي نارسانا هستند؟

  به اجسامي كه جريان الكتريسيته از آنها عبور نكند، مواد نارسانا گفته مي شود مانند چوب.

  4- مدار چگونه تشكيل مي شود؟مدار به چند طريق بسته مي شود نام ببريد؟

  وقتي الكتريسيته جريان پيدا كند. در صورتي كه مدار ساده نباشد به دو طريق موازي و متوالي بسته مي شود.

  5- در چه صورت، مدار در لامپ نور بيشتري توليد مي كند؟

  وقتي مدار به صورت متوالي بسته مي شود نور اولين لامپ بيشتر و دومي كمتر مي شود. در موازي نور هردو لامپ يكسان و كمتر مي شود.

  6- آيا براي سيم كشي منزل مي توان از مدار متوالي استفاده كرد؟ چرا؟

  خير چون در اين صورت با سوختن يا قطع كردن جريان در يك وسيله الكتريكي، ساير وسايل الكتريكي نيز خاموش مي شوند.

  7- فرق مدار بسته و باز چيست؟

  در مدار بسته الكتريسيته جاري مي شود و در مدار باز الكتريسيته قطع مي شود.

  8- كليد چه اثري در تشكيل مدار دارد؟

  كليد مدار را قطع و وصل مي كند.

  برچسب‌ها: علوم چهارم

  + نوشته شده در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 22:50 توسط رزاقی  | نظر بدهيد

  نور و بازتابش نور

   نور و بازتابشنور انرژی است كه به كمك آن می توانیم اجسام را ببینیم. به موادی كه از خود نور تولید      می كنند چشمه نور می گوئیم. نور از همه اجسام عبور نمی كند. اما اجسامی مانند شیشه، آب و هوا نور را از خود عبور می دهند كه به آن ها شفاف       می گوییم.اما اجسامی كه نور را از خود عبور نمی دهند، مانند چوب و سنگ اجسام كدر نامیده       می شوند. هرچه سطح یك جسم هم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بیشتر است.

  تصویر هر جسم در آینه تخت اندازه همان جسم است.

  اگر نور به آینه برخورد كند، باز می گردد كه به این پدیده بازتابش نور می گوئیم.

  هر چه زاویه بین دو آینه تخت كمتر شود، تعداد تصاویر بیش تر است.

  نور در هنگام برخورد به آینه صاف، بازتاب منظم دارد و در صورت برخورد به سطح ناصاف مثل مقوی، بازتابی نامنظم دارد.

  وقتی نور به جسمی بر می خورد، قسمتی از آن باز می گردد و به چشم ما بر می گردد و همین نور بازتاب شده باعث دیدن آن جسم توسط ما   می شود.

  جسمی كه به رنگ سیاه باشد، نور را تقریباً بازتاب نمی دهد.

  با آینه می توانیم تصویر چیزهایی را كه به طور مستقیم نمی توانیم ببینیم را مشاهده كنیم. مانند راننده اتومبیل كه به كمك آینه پشت خود را می بیند.

  آینه ها بر سه نوع هستند :

  1- آینه تخت 2- آینه فرو رفته 3- آینه بر آمده

  در آینه فرو رفته تصویر بزرگ تر از جسم

   و در آینه برآمده تصویرکوچک تر جسم منعکس می شود.در زیردریائی ها برای دیدان اجسام در سطح آب از چشم زیردریایی استفاده می كنند، كه پریسكوپ نام دارد.

  كوره آفتابی هم وسیله ای است كه از یك آینه فرو رفته بسیار بزرگ تشكیل شده است و برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید به كار می رود.

  تصویر ما در درون یك قاشق به صورت وارونه و كوچك تر از خودمان می افتد

  و تصویر ما در پشت قاشق مستقیم و بزرگ تر به نظر می رسد.

  برچسب‌ها: علوم چهارم

  + نوشته شده در شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 19:36 توسط رزاقی  | نظر بدهيد

  الکتریسیته چگونه جریان پیدا می کند ؟

  کارگاه کلاسی مدار الکتریکی

  منبع : amouzesh4a.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید