این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  الگوریتمی بنویسید که ضلع مربعی به طول 4 سانتی متر را دریافت نماید و مقدار مساحت آن را محاسبه نماید

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  الگوریتمی بنویسید که ضلع مربعی به طول 4 سانتی متر را دریافت نماید و مقدار مساحت آن را محاسبه نماید را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  مثالهایی از الگوریتم

  الگوریتمی بنویسید که یک عدد به واحد میلی متر دریافت کرده ، معین کند چندمتر و چند سانتی متر و چند میلی متر است.

  مثالهایی از الگوریتم

  الگوریتمی بنویسید که یک عدد به واحد میلی متر دریافت کرده ، معین کند چندمتر و چند سانتی متر و چند میلی متر است.

  1-      شروع

  2-     mm  را دریافت کن

  3-     ←N \ 1000m

  4-       N mod 1000 ←  mm

  5-     mm \  100 ←cm

  6-     Mm mod 100 ←mm

  7-     mm , cm , m  را چاپ کن

  8-    پایان

  الگوریتمی بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را دریافت کرده ، محیط و مساحت مستطیل را محاسبه کند.

  1-      شروع

  2-     x , y را دریافت کن

  3-     x * y←masahat

  4-     (x+y)*2 ←mohit

  5-     mohit و masahat را چاپ کن

  6-     پایان

  الگوریتمی بنویسید که دو متغیر عددی A,B را دریافت کرده ، سپس محتوای آنها را با هم تعویض کند.

  1-      شروع

  2-     A, B را دریافت کن

  3-     0 ←temp 4-     A←temp 5-     B ←A 6-     temp←B 7-     پایان

  الگوریتمی بنویسید که سه متغیر A,B,C را دریافت کرده سپس A را در B وB را در C و سپس C را در A قرار دهد

  1-      شروع

  2-     a,b,c را دریافت کن

  3-     0←temp 4-     b←temp 5-     a←b 6-     c←a 7-     temp←c 8-    پایان

  الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند زوج است یا فرد

  1-      شروع

  2-     A را دریافت کن

  3-اگر a mod 2 = 0       آنگاه

  پیغام  " a  زوج است "   را نمایش بده

  در غیر اینصورت

  پیغام  "a فرد است "  را نمایش بده

  4-  پایان

  الگوریتمی بنویسید که شماره یک روز و شماره یک ماه از سال را دریافت کرده ، معین کند چند روز از سال می گذرد

  (مثال: اگر تاریخ 2/3 وارد شد عدد 64 نمایش داده شود.)

  1-      شروع

  2-     m , d  را دریافت کن

  3-     اگر    (m-1)         آنگاه

  *31 +d (m-1) ←     days

  در غیر اینصورت

  (m-7)*30 +(6*31) +d ← days

  4-     days را چاپ کن

  5-     پایان

  الگوریتمی بنویسید که شماره یک روز از سال را دریافت کرده ، تاریخ روز را معین کند.(مثال:اگر 64 وارد شد نمایش دهد 2/3)

  1-      شروع

  2-     Days را دریافت کن

  3-     اگر days      آنگاه

  +1 days \ 31 ← m m  mod   31 ← d

  اگر     d=0 آنگاه d=31       و m-1 ← m

  در غیر اینصورت Days=days  -  186 +7 days \ 30 ← m m  mod   30 ← d

  اگر d=0  آنگاه   d=30  و m-1  ← m,

  4-     m , d را نمایش بده

  5-     پایان الگوریتمی بنویسید که تمام اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند.

  1-      شروع 2-      2←n

  3-     مادامی که n   تکرار کن

  { N را نمایش بده n +2   ← n } 4-     پایان

  الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده مقسوم علیه های آن را چاپ کند.

  1-      شروع

  2-     n  را دریافت کن

  3-     1 ← c

  4-     مادامی که c n  تکرار کن

  {

  اگر n  mod c =0    آنگاه  c را چاپ کن

  c+1  ← c } 5-     پایان

  الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند اول است یا خیر.

  1-      شروع

  2-     N را دریافت کن

  3-     2 ←c  و  0 ←sum

  4-     مادامی که  c n \ 2 تکرار کن

  {

  اگر  n mod  c =0   آنگاه  sum +1  ← sum

  } 5-اگر sum =0  آنگاه

  پیغام  " عدد اول است " را نمایش بده

  در غیر اینصورت

  پیغام " عدد اول نیست " را نمایش بده

  6-پایان الگوریتمی بنویسید که یک عدد به واحد میلی متر دریافت کرده ، معین کند چندمتر و چند سانتی متر و چند میلی متر است.

  1-      شروع

  2-     mm  را دریافت کن

  3-     ←N \ 1000m

  4-       N mod 1000 ←  mm

  5-     mm \  100 ←cm

  6-     Mm mod 100 ←mm

  7-     mm , cm , m  را چاپ کن

  8-    پایان

  الگوریتمی بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را دریافت کرده ، محیط و مساحت مستطیل را محاسبه کند.

  1-      شروع

  2-     x , y را دریافت کن

  3-     x * y←masahat

  4-     (x+y)*2 ←mohit

  5-     mohit و masahat را چاپ کن

  6-     پایان

  الگوریتمی بنویسید که دو متغیر عددی A,B را دریافت کرده ، سپس محتوای آنها را با هم تعویض کند.

  1-      شروع

  2-     A, B را دریافت کن

  3-     0 ←temp 4-     A←temp 5-     B ←A 6-     temp←B 7-     پایان

  الگوریتمی بنویسید که سه متغیر A,B,C را دریافت کرده سپس A را در B وB را در C و سپس C را در A قرار دهد

  1-      شروع

  2-     a,b,c را دریافت کن

  3-     0←temp 4-     b←temp 5-     a←b 6-     c←a 7-     temp←c 8-    پایان

  الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند زوج است یا فرد

  1-      شروع

  2-     A را دریافت کن

  3-اگر a mod 2 = 0       آنگاه

  پیغام  " a  زوج است "   را نمایش بده

  در غیر اینصورت

  پیغام  "a فرد است "  را نمایش بده

  4-  پایان

  الگوریتمی بنویسید که شماره یک روز و شماره یک ماه از سال را دریافت کرده ، معین کند چند روز از سال می گذرد

  (مثال: اگر تاریخ 2/3 وارد شد عدد 64 نمایش داده شود.)

  1-      شروع

  2-     m , d  را دریافت کن

  3-     اگر    (m-1)         آنگاه

  *31 +d (m-1) ←     days

  در غیر اینصورت

  (m-7)*30 +(6*31) +d ← days

  4-     days را چاپ کن

  5-     پایان

  الگوریتمی بنویسید که شماره یک روز از سال را دریافت کرده ، تاریخ روز را معین کند.(مثال:اگر 64 وارد شد نمایش دهد 2/3)

  1-      شروع

  2-     Days را دریافت کن

  3-     اگر days      آنگاه

  +1 days \ 31 ← m m  mod   31 ← d

  اگر     d=0 آنگاه d=31       و m-1 ← m

  در غیر اینصورت Days=days  -  186 +7 days \ 30 ← m m  mod   30 ← d

  اگر d=0  آنگاه   d=30  و m-1  ← m,

  4-     m , d را نمایش بده

  5-     پایان الگوریتمی بنویسید که تمام اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند.

  1-      شروع 2-      2←n

  منبع : gazvin2.blogfa.com

  سوالات الگوریتم (کپی)

  یه سری سوال الگوریتمی کپی شده از یه وبلاگ

  سوالات الگوریتم (کپی)

  به نام خدا... سلام!

  این سوالا رو از یه سایتی برداشتم: http://nkp.blogfa.com/post/359

  امیدوارم اجازه داشته‌باشم کپی کنم.

  الگوریتمی بنویسید که یک عدد به واحد میلی متر دریافت کرده ، معین کند چندمتر و چند سانتی متر و چند میلی متر است.1- شروع2- mm   را دریافت کن3- ←N \ 1000 m4- N mod 1000 ←  mm5- mm \  100  ← cm6- Mm mod 100  ← mm7- mm , cm , m   را چاپ کن8- پایانالگوریتمی بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را دریافت کرده ، محیط و مساحت مستطیل را محاسبه کند.1- شروع2- x , y را دریافت کن3- x * y ← masahat4- (x+y)*2  ← mohit5- mohit و masahat را چاپ کن6- پایانالگوریتمی بنویسید که دو متغیر عددی A,B را دریافت کرده ، سپس محتوای آنها را با هم تعویض کند.1- شروع2- A, B را دریافت کن3- 0 ← temp4- A ← temp5- B ← A6- temp ← B7- پایانالگوریتمی بنویسید که سه متغیر A,B,C را دریافت کرده سپس A را در B وB را در C و سپس C را در A قرار دهد1- شروع2- a,b,c را دریافت کن3- 0← temp4- b ← temp5- a ← b6- c ← a7- temp ← c8- پایانالگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند زوج است یا فرد1- شروع2- A را دریافت کن3-اگر a mod 2 = 0        آنگاهپیغام  " a   زوج است "   را نمایش بدهدر غیر اینصورتپیغام  "a فرد است "  را نمایش بده4-  پایانالگوریتمی بنویسید که شماره یک روز و شماره یک ماه از سال را دریافت کرده ، معین کند چند روز از سال می گذرد(مثال: اگر تاریخ 2/3 وارد شد عدد 64 نمایش داده شود.)1- شروع2- m , d  را دریافت کن3- اگر    (m-1) < =6        آنگاه*31 +d (m-1) ←      daysدر غیر اینصورت(m-7)*30 +(6*31) +d ← days4- days را چاپ کن5- پایانالگوریتمی بنویسید که شماره یک روز از سال را دریافت کرده ، تاریخ روز را معین کند.(مثال:اگر 64 وارد شد نمایش دهد 2/3)1- شروع2- Days را دریافت کن3- اگر days < = 186      آنگاه+1 days \ 31 ← mm  mod   31 ← dاگر     d=0 آنگاه d=31        و  m-1 ← mدر غیر اینصورتDays=days  -  186+7 days \ 30 ← mm  mod   30 ← dاگر d=0   آنگاه    d=30   و m-1  ← m,4- m , d  را نمایش بده5- پایانالگوریتمی بنویسید که تمام اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند.1- شروع2-  2← n3- مادامی که  n <=98  تکرار کن{N  را نمایش بدهn +2   ← n}4- پایانالگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده مقسوم علیه های آن را چاپ کند.1- شروع2- n  را دریافت کن3- 1 ← c4- مادامی که  c < = n  تکرار کن{اگر  n  mod c =0     آنگاه   c را چاپ کنc+1  ← c}5- پایانالگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند اول است یا خیر.1- شروع2- N را دریافت کن3- 2 ← c  و  0 ← sum4- مادامی که   c <= n \ 2 تکرار کن{اگر   n mod  c =0    آنگاه   sum +1  ← sum}5-اگر sum =0   آنگاهپیغام  " عدد اول است " را نمایش بدهدر غیر اینصورتپیغام " عدد اول نیست " را نمایش بده6-پایانالگوریتمی بنویسید که دو عدد را دریافت کرده ، کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را چاپ کند.1- شروع2- a,b  را دریافت کن3- 0 ← temp4- a *b  ← mul5- مادامی که a mod b <> 0     تکرار کن{Temp←ba  mod  b  ← b

  منبع : virgool.io

  آموزش الگوریتم

  3.4/5 - (50 امتیاز) مطالب پیشنهادی:دوره الگوریتم و برنامه نویسی ++C آکادمی فاوا گستر-…بهترین آموزشگاه کامپیوتر ICDL در میدان انقلاب…دوره های الگوریتم و برنامه نویسی آکادمی فاوا گسترآموزش جامع فیلترهای فتوشاپ! +ویدئو آموزشیدوره پایتونآموزش فتوشاپ+ویدئو آموزشی

  آموزش الگوریتم

  نویسنده: مدیر سایت

  تعداد بازدید: 22,219

  الگوریتم چیست؟

  آموزش الگوریتم– مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌هاست که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مساله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مساله است.

  دوره برنامه نویسی اندروید از مقدماتی تا پیشرفته برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

  شرایط کلی الگوریتم ها

  تمامی الگوریتم‌ها می‌بایست شرایط زیر را داشته باشند:

  ورودی: یک الگوریتم می‌تواند هیچ یا چندین پارامتر را به عنوان ورودی بپذیرد.خروجی: الگوریتم بایستی حداقل یک کمیت را به عنوان خروجی تولید کند.قطعیت: دستورالعمل های الگوریتم باید به زبانی دقیق و بی ابهام بیان شوند. هر دستورالعمل نیز باید انجام پذیر باشد. دستورهای نظیر “مقدار ۲ را با ۳ یا ۴ جمع کن” مجاز نیستند.محدودیت: الگوریتم باید شروع و پایان مشخصی داشته باشد. به نحوی که اگر دستورهای آنرا دنبال کنیم، برای تمامی حالات، الگوریتم پس از طی مراحل شمارا (قابل شمارش) و متناهی خاتمه یابد. به علاوه زمان لازم برای خاتمه الگوریتم هم باید به گونه ای معقول کوتاه باشد.

  به صورت کلی الگوریتم نویسی بیشتر یک مهارت است تا یک علم. بنابراین برای کسب مهارت بیشتر شما عزیزان، در ادامه الگوریتم هایی از ساده تا پیچیده آورده شده است.

  الگوریتم ۱- الگوریتمی بنویسید که حاصل ۱۰۰۰۱+۶۵۷  را محاسبه کرده و نمایش دهد.

  ۰- شروع

  ۱- ۱۰۰۰۱+ ۶۵۷ را محاسبه کن

  ۲- حاصل را چاپ کن ۳- پایان

  الگوریتم ۲- الگوریتمی بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت کرده و حاصل جمع آنها را محاسبه کند.

  ۰- شروع

  ۱- a را از ورودی دریافت کن

  ۲- b را از ورودی دریافت کن

  ۳- c <—a + b ۴- c را چاپ کن ۵- پایان

  الگوریتم ۳- الگوریتمی بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت کرده و عدد بزرگتر را در خروجی نمایش دهد.

  ۰- شروع

  ۱- a را از ورودی دریافت کن

  ۲- b را از ورودی دریافت کن

  ۳- اگر a>b است، a را چاپ کن و برو به مرحله ۶

  ۴- اگر b>a است، b را چاپ کن و برو به مرحله ۶

  ۵- اگر a=b است، چاپ کن “دو عدد مساوی‌اند”

  ۶- پایان

  الگوریتم ۴- الگوریتمی بنویسید که سه عدد را از ورودی دریافت کرده و عدد بزرگتر را در خروجی نمایش دهد.

  ۰- شروع

  ۱- a, b, c را از ورودی دریافت کن

  ۲- اگر b>max است، max<–b

  ۳- اگر c>max است،max<–c

  ۴- max را چاپ کن ۵- پایان

  الگوریتم ۵- الگوریتمی بنویسید که با دریافت طول و عرض مستطیل از ورودی، محیط و مساحت آنرا محاسبه کند و نمایش دهد.

  ۰- شروع

  ۱- a و b را از ورودی دریافت کن

  ۲- s <– a * b ۳- p <– (a + b) * 2 ۴- s و p را چاپ کن ۵- پایان

  الگوریتم ۶- الگوریتمی بنویسید که با دریافت شعاع دایره از ورودی، محیط و مساحت آنرا محاسبه کند و نمایش دهد.

  ۰- شروع

  ۱- r را از ورودی دریافت کن

  ۲- s <– ۳٫۱۴ * r * r

  ۳- p<–۳٫۱۴ * ۲ * r ۴- S و p را چاپ کن ۵- پایان

  الگوریتم ۷- الگوریتمی بنویسید که با دریافت دو متغیر a و b از ورودی، مقدار آنها را با هم جابجا نموده و در خروجی نمایش دهد.

  ۰- شروع

  ۱- a و b را از ورودی دریافت کن

  ۲- c <— a ۳- a <— b ۴- b <— c ۵- a و b را چاپ کن ۶- پایان

  الگوریتم ۸- الگوریتمی بنوسید که با دریافت یک عدد از ورودی، فاکتوریل آنرا محاسبه کند و نمایش دهد.

  ۰- شروع

  ۱- n را از ورودی دریافت کن

  ۲- r <— ۱ و i <— ۱ ۳- r <— r * i ۴- i < — i +1

  ۴- اگر i < n است به مرحله ۳ برو

  ۵- r را چاپ کن ۶- پایان

  الگوریتم ۹- الگوریتمی بنویسید که با دریافت n عدد از ورودی، حاصل جمع آنها را محاسبه کند و نمایش دهد.

  ۰- شروع

  ۱- n را از ورودی دریافت کن

  ۲- اگر n صفر است به مرحله ۹ برو

  ۳- i <— ۱ و sum <— ۰

  ۴- a را از ورودی دریافت کن

  ۵- i <— i + 1 ۶- sum <— sum + a

  ۷- اگر i < n است به مرحله ۴ برو

  ۸- sum را چاپ کن ۹- پایان

  الگوریتم ۱۰- الگوریتمی بنویسید که با دریافت n عدد از ورودی، میانگین آنها را محاسبه کند و نمایش دهد.

  ۰- شروع

  ۱- n را از ورودی دریافت کن

  ۲- اگر n صفر است به مرحله ۹ برو

  ۳- i <— ۱ و sum <— ۰

  ۴- a را از ورودی دریافت کن

  ۵- i <— i + 1 ۶- sum <— sum + a

  ۷- اگر i < n است به مرحله ۴ برو

  ۸- sum/n را چاپ کن ۹- پایان

  الگوریتم ۱۱- الگوریتمی بنویسید که با دریافت n عدد از ورودی، مقدار بیشینه آنها را محاسبه کند و نمایش دهد.

  ۰- شروع

  ۱- n را از ورودی دریافت کن

  ۲- اگر n=0 است، به مرحله ۹ برو

  ۳- max <— ۰ و i <— ۰

  ۴- a را از ورودی دریافت کن

  ۵- اگر a>max است، آنگاه max <– a

  ۶- i <— i + 1

  ۷- اگر i<= n است به مرحله ۴ برو

  ۸- Max را چاپ کن ۹- پایان

  الگوریتم ۱۲- الگوریتمی بنویسید که با دریافت n از ورودی، حاصل سری زیر را محاسبه کند و نمایش دهد. (n عددی فرد است)

  s= 1+ 3+ 5 + … + n ۰- شروع

  ۱- n را از ورودی دریافت کن

  ۲- i <— ۱ و s <— ۰ ۳- s <— s + i ۴- i <— i + 1

  ۴- اگر i <= n است به مرحله ۳  برو

  ۵- s را چاپ کن ۶- پایان

  الگوریتم ۱۳- الگوریتمی بنویسید که جدول ضرب عدد ۵ را چاپ کند.

  ۰- شروع ۱- i <— ۱ ۲- i * 5  را چاپ کن ۳- i <— i + 1

  ۴- اگر i <=10 است به مرحله ۲ برو

  ۵- پایان

  الگوریتم ۱۴- الگوریتمی بنوسید که جدول ضرب ۱۰×۱۰را چاپ کند.

  ۰- شروع ۱-i <—۱

  منبع : www.favagostarco.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید