این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  اگر معلم ورزش بودید چگونه دانش آموزانتان را به انجام فعالیت های جسمانی علاقه مند می کردید

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  اگر معلم ورزش بودید چگونه دانش آموزانتان را به انجام فعالیت های جسمانی علاقه مند می کردید را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  دبیر تربیت بدنی باید بداند ......

  معلم ورزش اخبار (فعاليتها،برنامه ها و ....) معلمان تربیت بدنی رباط کریم

  دبیر تربیت بدنی باید بداند ......

  سلام

  دردنیای کنونی که پیشرفت تکنولوژی وزندگی ماشینی ، حرکت انسان رامحدود کرده است فعالیتهای بدنی و ورزش بعنوان یک ابزار قوی درایجاد تحرک وسلامتی مطرح شده است . امروز بسیاری از مردم دریافته اند که باانجام دویدنهای آرام ، نرمشهای بدنی ،پیاده  روی ،شنا کردن ،دوچرخه سواری ،انواع حرکات ورزشی و ..... می توانند تا اندازه ای وضعیت جسمانی خودشان را توسعه دهند و خوشبختانه درمیان خانوده  ها این عادت پسندیده و نیکو تقویت شده تاجایی که ورزش و تربیت بدنی رابعنوان یک عامل و عنصر تربیتی درزندگی فرزندانشان وارد نموده وبرای آن اهمیت قائل می شوند . ازآنجا که علم ورزش نیز مانند سایر علوم یک علم مرکب است که علوم مختلفی نظیر روان شناسی ،پزشکی ، جامعه شناسی ،فیزیک ،حقوق و ..... درآن دخالت دارد لذا معلم ورزش علاوه برداشتن ویژگیهای عمومی یک معلم نظیر در نظرگرفتن تفاوتهای فردی ،ایجاد انگیزه ،داشتن طرح درس مناسب و .....باید به مفهوم اخص کلمه نیز دارای ویژگیهای اختصاصی معلم تربیت بدنی نیزباشد .با توجه به اینکه تمرین به فعالیتهای هدفمندی که به منظور افزایش یا حفظ بدنی درانواع ورزشهابه میزان معین وموردنظر می شود تاباانجام می شود تابا انجام آن بیشترین سود عاید عضلات دستگاه قلبی ،عروقی وتنفسی فردشود ونظر به اینکه برای انجام تمرینات ورزشی روشهای بسیار متفاوتی وجود داردلذا معلم تربیت بدنی ما باید بتواند علم روز ورزش رابصورت کاربردی در مدرسه بکارگیرد .یک معلم تربیت بدنی درموارد زیر اطلاعات کافی وافی داشته باشد .

  1- اطلاع ازسهم سیستمهای انرژی در رشته

  هم چنانکه می توانید منابع انرژی متفاوتی داریم که باتوجه به زمان فعالیت به تولید انرژی می پردازند .منبع انرژی ATP انرژی اعمالی راکه مدت اجرای آن ها 4تا6 است تأمین می نماید .منبع ATP_OC انرژی اعمال 15-20 راتأمین می کندکه درصورت طول کشیدن فعالیت گلیکوژن عضلانی امرژی فعالیتها ی 45-60 رابدون حضور تامین می کند وبه همین دلیل تولید اسید لاکتیک کرد و موجب بروزخستگی در فرد می شود درنتیجه حین انجام هرمرحله ،زمان استراحت مناسب باید داده شود منبع دیگر انرژی حاصل ازسوخت چربی است که درحضورO ( اکسیژن ) وباانجام تمرینات طولانی مدت وباشدت کم مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه دربسکتبال ووالیبال بیشتر از80% انرژی مصرفی از منبع ATP-PC تأمین می شود ومابقی ازسیستم اسید لاکتیک می باشد .

  2- استفاده از اصل اضافه باردرتمرینات

  با کمی تأمین و تفکر می توان مهمترین برنامه ها وروشها راباتکیه براین اصل انجام داد .مثلاً انجام درازنشت باتوپ وقتی دانش آموز هربار 40 عدد درازنشست می رود دیگر برایش عادی می شود واین مربی است که باید با افزایش تکرار ،شدت و مدت تمرین به بهبود قدرت و استقا مت عضلات شکم دانش آموزان بپردازد ولی متأسفانه دراغلب موارد دیده می شود که معلم حتی ازبردن دانش آموزان به نمازخانه هم دریغ می ورزد با استفاده از اصل اضافه بار می توانست دانش آموزان رابه جای فعالیت دریک ساعت ورزشی به 45تا 50 فعالیت هدفمندی وادارد .

  3- شناخت عوامل مهم آمادگی جسمانی نظیر قدرت ،سرعت ،استقامت ، چابکی ، توان ، هماهنگی و انعطاف پذیری و روشهای تمرینی برای بدست آوردن پیشرفت در هریک ازموارد بالا .آمادگی جسمانی شامل بالاترین توانایی انسان درانجام فعالیت بدنی

  روز مره بانیرومندی و هوشیاری بدون احساس خستگی وصرف انرژی  فراوان ورفع خستگی در صورت بروز آن می باشد .مثلاً برای افزایش استقامت دستگاه تنفسی وقلبی –عروقی باید فرد توانایی ادامه 5 دقیقه کار وتمرین نظیر دویدن ، دوچرخه سواری ، دویدنهای پیوسته و مداوم ، باسرعتهای مختلف – اینتروال وبازی سرعت راداشته باشد . استقامت عضلانی بااستفاده از

  تمرینات تدریجی بامقاومت کم وتعداد تکرار زیاد افرایش می یابد . اما قدرت زمانی افزایش می یابد که عضلات در محدوه اصلی اضافه بارتمرین داده شوند واین تمرینات معمولاً به آهستگی انجام می شوند درحالیکه تمرینات مربوط به توان با حداکثر سرعتی که امکان پذیر است به اجرا درمی آید .در مورد انعطاف پذیری نیز از آنجا که بیشترورزشها به آن نیاز دارند حتی دویدنها وراه رفتنها ی آرام و نیز برای جلوگیری از آسیب دیدگی انجام تمرینات مربوط به آن ضروی به نظر می رسد .

  4- شناخت روشهای تمرینی

  الف) تمرین تناوبی که عده ای از شاگردان دسته ای ازمراحل تمرین رامتناوباً انجام می دهند بین هر دومرحله تمرین استراحت وجود داردکه این نوع تمرین باید باتوجه به دستگاه انرژی مورد نظر جهت گسترش آن ، انتخاب نوع فعالیت  و هم چنین تعداد تکرارها و دوره ها نسبت به به فعالیت و استراحت و نوع استراحت انتخاب شود .

  ب) دوی تداومی : که درآن دستگاه اکسیژن منبع انرژی غالب می باشد .

  ج) بازی سرعت ( فارتلک ) شامل دوهای سریع و آهسته بطورمتناوب می باشد .

  د) تمرینات سرعتی جهت گسترش سیستم ATP-PC .

  و) سرعت های منقطع و .....می باشد .

  از میان روشهای بالا روشهای تمرینی دوی آهسته ، دوی سریع تداومی – جاکینگ و سرعتهای تناوبی محور عمده آنها توسعه دستگاه اکسیژن است و تمرینات سرعتی ، سرعتهای شتابی وسرعتهای منقطع که محور عمده آنها توسعه ATP-PC و اسیدلاکتیک می باشد .

  تمرینات تناوبی ، دوهای تکراری وفارتلک هردوسیستم هوازی وبی هوازی رابهبود می بخشد .

  5- مهمترازهمه اینکه بداند چه نوع روش تمرینی رابرای چه نوع ورزشی مورد استفاده قرار دهد ؟

  پاسخ به آن منوط به دانستن این است که روشهای گوناگون تمرین تاچه اندازه سبب توسعه دستگاهها ی مختلف انرژی می شود و اینکه درهر ورزشی چه نوع دستگاهی بیشتر مورد استفاده قرارمی گیرد.

  یک مربی ورزش باداشتن اطلاعات تخصصی فوق می تواند به انتخاب بهترین روس تمرین جهت بهبود عملکرد ورزشی دانش آموزان بپردازد .بطورمثال گفتیم که دروالیبال و بسکتبال بیش از 80% انرژی از سیستم ATP-PC تأمین می شود ، هم چنین می دانیم که روشهای تمرینی سرعت منقطع ، تمرینات تناوبی و تمرینات سرعتی نیز بیش از 80% این سیستم راتقویت می کنند پس نتیجه می گیریم که اگر یکی از دورشته والیبال یا بسکتبال راآموزش می دهید حتماً ازتمرینات تناوبی ، سرعت های منقطع وتمرینات سرعتی جهت بهبود عملکرد دانش آموزان خود استفاده کنیم .

  اگر چه موارد ذکرشده همه منطبق بااصول علمی وبراساس تحقیقات فراوانی استوار است اما صرف اطلاع معلم ازاین موارد کافی نیست .هر چند خواست معلم برای پویایی کلاس عنصر اصلی تحرک در کلاس تربیت بدنی است .اما معلم باید اقداماتی را انجام دهد تا ضمن برنامه ریزی مناسب د رحد امکانات مدرسه وباوجود حداقل فضا، چهار چوب فعالیتهای مشخص شده رانیز رعایت کرد وباشد واز سلیقه ای اداره کردن کلاس بپرهیزد وزمینه شرکت کلیه دانش آموزان رادر فعالیتهای تربیت بدنی فراهم سازد .اگر نگاهی دقیق ترداشته باشیم می بینیم علی رغم اینکه روز به روز برتعداد معلمین تربیت بدنی تحصیل کرده افزوده می شود ولی متأسفانه روز به روز برتعداد شاگردانی که به هر بهانه ازورزش دراین زنگ فرارمی کنند ، افزوده می شود .این درحالی است که درجهان پرسرعت امروزی که همه چیز روبه پیشرفت لحظه به لحظه است ما هنوز طرح درسهای 15-20 سال پیش استفاده می کنیم ،هنوز همان تمریناتی رابه شاگردان خود می آموزیم که معلمان مابه ماآموخته انددرحالیکه دانش آموزان ما نه تنها دانش آموزان چندسال پیش نیستنددانش آموزان 2-3 سال پیش هم نیستند ونیازهای حرکتی و فعالیتهای آنها تغییر کرده وتنوع زیادی رامی طلبد .

  منبع : robattb.blogfa.com

  معلم تربیت بدنی باید چه خصوصیاتی داشته باشد

  معلم تربیت بدنی باید چه خصوصیاتی داشته باشد,:در میان معلمان ورزش همه جور معلمی پیدا می شود و بهطور صحیح نمی توان اثبات کرد که همه آن ها ازخصوصیات یک

  ورزش و سلامتی

  معلم تربیت بدنی باید چه خصوصیاتی داشته باشد

  در میان معلمان ورزش همه جور معلمی پیدا می شود و بهطور صحیح نمی توان اثبات کرد که همه آن ها ازخصوصیات یک معلم ورزش خوب برخور دارند در بین آن ها معلمانی هستند که با همه وجود به شغل خود علاقه مند بوده وجود آن ها در این جمع فقط به خاطر علاقمندی و به علت خدمت و پرورش نونهالان هموطن خود است آنها خصوصیات لازم را قبلا” بدست آورده اند یا با سعی تمام در راه کسب آننداز طرف دیگر معلمانی نیز هستند که واجد شرایط این شغل نبوده و به حرفه خود به عنوان شغل دوم می نگرند و بدون در نظر گرفتن مسؤلیت های مهمی که در این حرفه متوجه آن ها است به این امر خطیر روی آورده اند.صرف نظر از علل وجودی آن ها در این جمع و صرف نظر از کمبود فضای ورزشی و امکانات و وسایل و عدم برنامه های جامع تربیت بدنی، به جرأت می توان گفت که بقای درس تربیت بدنی در مدارس ما که تضمین کننده سلامت نسل آینده جامعه است بستگی زیادی به معلمان خوب تربیت بدنی دارد.

  معلم خوب کیست؟

  جمله ، معلم ما خیلی خوب است را بارها از زبان دانش آموزان شنیده ایم اما به دست آوردن آن عوامل نامحسوسی که باعث به وجود آمدن چنین احساسی در آن ها شده است کار بسیار مشکلی است.بارها از خود پرسیده ایم که راستی این معلم دارای چه ویژگی و هنری است که می تواند پاسخ مطلوب خود را از ضمیر دانش آموز بیرون بکشد؟ این معلم ورزش و تربیت بدنی چه می کند که دانش آموزانش اهمیت ورزش و نقش آن را درک کرده و پرداختن به آن را در طول زندگی او گوشزد خود می سازند.این ها ویژگی هایی است که انسان می بیند اما ترجمان آن ها همیشه برایش مقدور نیست.

  خوشبختانه معلمانی هستند که به اهمیت کیفیت آموزش معتقدند و دائم می کوشند تا توانایی های خود را به عنوان یک معلم بهبود بخشند چنین افرادی احتمالأ دارای ویژگی های زیادی هستند از جمله خود وقفی.تا وقتی معلمان خود را با تمام وجود وقف آموزش و پرورش نسازند حفظ شور و اشتیاق و شجاعت لازم برای تدریس برایشان مشکل خواهد بود.دانش آموزان نسبت به معلمی که حتی جزئیات بسیار کوچک مربوط به مدیریت کلاس و امر تدریس را نادیده گرفته و در کلاسی که به طرز ضعیفی اداره شود آموزش به طرز مناسبی ارایه نمی گردد. این امر دانش آموزان را وا می دارد که توجه خود را به جهات نامربوط دیگر که با موضوع درس ارتباطی ندارد معطوف دارند. در این مطلب به چند مورد از ویژگی های معلم تربیت بدنی اشاره می کنیم.

  دانش و معلومات

  معلمان تربیت بدنی باید با مهارت ها و فنونی که می خواهند آموزش دهند آشنا باشند.دانش آموزان کلاس تربیت بدنی و ورزش بی صبرانه در انتظار فراگرفتن فنون صحیحی هستند تا اجرای مهارت آن ها را بهبود بخشد، آن ها برای مربی یا معلمی که نتواند موجبات فراگیری این فنون و معلومات را فراهم سازد ارزش کمتری قائل می شوند.

  شخصیت

  معلمان موفق آن هایی هستند که همراه و یاور دانش آموزان بوده و قادرند با آن ها روابط انسانی برقرار سازند اما معلمانی که اخلاقی تند داشته و رفتارشان غیر دوستانه است طولی نمی کشد که در ارائه برنامه های مطلوب آموزشی دچار عدم موفقیت می گردند.حسن سلوک، سازگاری، توانایی به ایجاد رابطه با اشخاص مختلف از قبیل دانش آموزان، همکاران، مدیر، مدرسه و والدین دانش آموزان از ویژگی های بسیار مطلوب برای یک مربی تربیت بدنی می باشد.

  ثبات عاطفی

  یکی از مهمترین صفات ویژه یک معلم خوب، استواری و ثبات عاطفی اوست .معلمان عصبی و هیجان زده مشکلات انظباطی می آفرینند، این ها اتفاقات جزئی و کم اهمیت کلاس را بهم مربوط کرده و از آن ها کوهی می سازند، اما معلمین متعادل، بانشاط، مشتاق و فهیم معمولأ برای آموزش مطلوب و موثر، فضائی سرشار از لطف و آرامش فراهم می آورند.

  شأن و علاقه شغلی

  معلمانی که از راه تحقیق، مطالعه و مشارکت در فعالیت های تخصصی پیوسته به دنبال بهبود و پیشرفت شغلی خود باشند معمولأ معلمان بهتر و برتری هستند. حرکت به موازات آخرین توسعه ها و تکامل تئوری های یادگیری و به کار بستن بهترین روش های ابداعی در آموزش مهارت ها، مربیان را در حصول به سطح یک مربی برتر و بهتر مجهز می سازد. با خبر شدن از پیشرفت های علمی در زمینه های روانشناسی ورزشی، جامعه شناسی ورزشی، فیزیولوژی تمرینی، حرکت شناسی و مفاهیم مهارتهای حرکتی می تواند تأیید مجددی بر علاقمندی او به شغل خود و ارزش های آن باشد.

  میزان مقبولیت و احترامی که در مدارس به درس تربیت بدنی و ورزش گذاشته می شود بستگی زیادی به معلمین ورزش دارد. معلمان موفق تربیت بدنی کسانی هستند که علاوه بر کارائی عملی به زیور علوم نیز آراسته اند و در مواقع لزوم با مطرح ساختن نکات و دقایق علمی درباره اهمیت و نقش تربیت بدنی و ورزش آگاهانه از درس خود دفاع کنند و بدین ترتیب بر شأن و منزلت حرفه و شخصیت خود بیافزایند.

  منش

  معلمان موفق تربیت بدنی الگوهایی هستند که طرز خوب زندگی کردن را متجلی می سازند، تربیت بدنی محدوده ای از برنامه تحصیلی است که باید در آن ویژگی های بارز، منش و ریشه های اخلاقی لازم برای تندرستی و سلامتی و نشاط و خرسندی و کارائی، تجسم یابد معلم باید خود الگوی زنده این ملاک های رفتاری و برخوردی باشد و در این رابطه همیشه باید انصاف و برابری، درستی و صداقت در رابطه معلم– شاگردی مراعات و متجلی شود.

  خلاقیت

  معلمان خلاق و مبتکر، نوآور می باشند و آن ها ممکن است از روش های آموزشی قدیمی رضایت چندانی نداشته باشند و چنین احساس کند که راه های بهتری از آنچه که در کتاب های منابع آموزشی نوشته شده می تواند به وجود آید در این قبیل مواقع معلمانی که از تخیل سازندهای برخوردارند مبادرت به آزمایش و تجربه کرده در جستجوی روش های عالی تری هستند که از آن طریق دانش آموزان را بیشتر به یادگیری برانگیزند.

  اشتیاق

  عدم اشتیاق مشکل بسیاری از معلمان است.معلمان ممکن است نسبت به وظایف عادی روزمره خود بی حوصله شوند اما معلمان واجد شرایط و خوب، همیشه با بررسی و تجربه هدف های آموزشی خود و با تهیه مواد درسی دقیق تر خود را مشتاق نگه می دارند. ایجاد اشتیاق در درون، خود یکی از ویژگی های بارز رفتاری است که معلم را زنده، فعال و پرثمر نگه می دارد.

  منبع : www.hidoctor.ir

  ویژگی‎های یک معلم ورزش خوب چیست؟

  یکی از مسایلی که در سالیان اخیر کمتر به آن توجه شده است، بحث معلمان تربیت بدنی، ویژگی‎ها و نقش‎های آن‌ها در مدارس است. سال‎ها است که در کشورهای پیشرفته، معلم ورزش اگر نقش و جایگاهی مهمتر و برجسته‎تر از سایر معلمان نداشته باشد، نقش کمتری ندارد.

  دوشنبه / ۵ مرداد ۱۳۹۴ / ۰۸:۰۸

  دسته‌بندی: علم ورزش کد خبر: 94050502053

  منبع : نمایندگی خوزستان

  ویژگی‎های یک معلم ورزش خوب چیست؟

  یکی از مسایلی که در سالیان اخیر کمتر به آن توجه شده است، بحث معلمان تربیت بدنی، ویژگی‎ها و نقش‎های آن‌ها در مدارس است. سال‎ها است که در کشورهای پیشرفته، معلم ورزش اگر نقش و جایگاهی مهمتر و برجسته‎تر از سایر معلمان نداشته باشد، نقش کمتری ندارد.

  یکی از مسایلی که در سالیان اخیر کمتر به آن توجه شده است، بحث معلمان تربیت بدنی، ویژگی‎ها و نقش‎های آن‌ها در مدارس است. سال‎ها است که در کشورهای پیشرفته، معلم ورزش اگر نقش و جایگاهی مهمتر و برجسته‎تر از سایر معلمان نداشته باشد، نقش کمتری ندارد.

  گواه این ادعا نیز نقش انکارناپذیر دبیران ورزش در زمینه اهداف آموزشی و بهداشت روانی و جسمی دانش‎آموزان است. با وجود این، در کشور ما، دبیران ورزش نتوانسته‎اند آن‎گونه که باید و شاید از عهده نقش خود برآیند. گذشته از این، دبیران ورزش در جهت لذت بردن دانش‎آموزان از زنگ ورزش هم تا حدی ناکام بوده‎اند.

  سیدحسین مرعشیان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‎وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خوزستان، عنوان کرد: در باب این موضوع توصیه می​شود که از کارشناسان ورزش به عنوان معلم ورزش استفاده شود. در گذشته سیاستی در آموزش و پرورش بود که در دوره ابتدایی و بعضا متوسطه و بالاتر همان مربی که به عنوان مثال ریاضی و علوم تدریس می​کرد، همان شخص معلم ورزش نیز بود، ولی اکنون چندین سال است که به صورت اختصاصی معلم ورزش برای مقاطع مختلف در نظر می​گیرند که این عمل بسیار منطقی، علمی و صحیح است.

  وی درخصوص ویژگی‎های معلم ورزش توضیح داد: یک کارشناس ورزش و تربیت بدنی در وهله نخست می‌بایست مدرک تخصصی رشته تربیت بدنی را دارا باشد، یعنی اگر قرار است به عنوان معلم ورزش فعالیت کند، مدرک کاردانی یا کارشناسی تربیت بدنی را از یکی از دانشگاه​های سراسر کشور دارا باشد؛ در واقع رشته متناسب با تخصص می​بایست به کار گمارده شود.

  عضو هیات علمی دانشکده تربیت‎بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز با بیان این‎که معلم ورزش یک سری آیتم​ها و شرایط دارد، افزود: وقتی از افرادی که دانشجو هستند و تمایل دارند تربیت بدنی بخوانند آزمون گرفته می​شود، به جز دروس تئوری که یک احتساب نمره‎ای دارد، در بحث عملی هم یکسری آزمون‎ها گرفته می‎شود. یعنی درنهایت، سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فن‎آوری این است که کسی که قرار است در رشته ورزش فعالیت کند و معلم یا استاد ورزش شود، غیر از این‎که باید از مباحث تئوری ورزش آگاهی نسبی یا بعضا کامل داشته باشد، باید آمادگی عملی هم داشته باشد. یعنی از لحاظ فیزیک بدنی و آمادگی جسمانی، فاکتورها و توانایی​های اولیه را دارا باشد که بتوان به عنوان معلم ورزش از آن‎ها استفاده کرد.

  وی در پاسخ به سوالی در این خصوص که چرا بسیاری از معلمان تربیت بدنی علی​الخصوص در مدارس نقشی خنثی دارند؟ گفت: این مساله به مدیریت بازمی‎گردد. در بحث مدیریت یکسری عوامل درگیر هستند. وظایف مدیریت را اگر بخواهیم تعریف کنیم، اول برنامه​ریزی است، سپس سازماندهی، هدایت و در نهایت کنترل. شما برنامه​ریزی می​کنید یعنی هدف را معلوم می​کنید و بعد متناسب با هدف، برنامه را می​چینید و سازماندهی می‌کنید. این که گفته می‎شود سازماندهی، یعنی افراد متناسب با یک رشته را به کار می​گیریم. سپس بحث هدایت را داریم که در آن افراد را راهنمایی می‎کنیم. بنابراین ابتدا برنامه​ریزی، سپس سازماندهی و بعد هدایت را انجام می​دهیم ولی در بحث آخر که کنترل می‎باشد، ما مقداری کمرنگ و ضعیف علم می​کنیم. اگر مقوله کنترل به درستی انجام نشود همین اتفاقی که به آن اشاره شد، رخ خواهد داد و معلمان نقش خنثی پیدا می‎کنند. من فکر می‎کنم اگر نظارت و کنترل با دقت بیشتری انجام شود، قطعا شاهد این اتفاق نخواهیم بود.

  مرعشیان با اشاره به اهداف مختلف درس تربیت بدنی خاطر نشان کرد: یکی از بحث​ها، بحث معنوی ورزش است که از صدر اسلام ائمه اطهار ما به آن اهمیت می​دادند و غیر از مباحث دینی و اخلاقی که پیگیری می‎کردند، در رابطه با ورزش هم توصیه‎های مختلفی می​کردند. به عنوان مثال پیامبر (ص) فرمودند که "به فرزندان خود شنا، سوارکاری و تیراندازی" بیاموزید. این نشان می​دهد که از صدر اسلام، ورزش جایگاه خاصی داشته است.

  وی اظهار کرد: اگر به عنوان یک فرد دانشگاهی از من سوال شود که معلمان ورزش باید چه ویژگی​هایی داشته باشند در پاسخ می​گویم، در بحث آمادگی جسمانی، تنها سرعت، قدرت و استقامت نیست که انسان را آماده می​کند و در بحث آمادگی جسمانی و آمادگی بدن، حتی نوع لباسی که فرد می​پوشد روی کیفیت کار تاثیر می‎گذارد. من به عنوان یک انسان دانشگاهی توصیه‌ای که می‌کنم این است که اولا معلمان ورزش باید به‎روز باشند و دوما حتما به صورت پیوسته و در مقاطع زمانی مختلف، تست‌های آمادگی جسمانی از آن ها به عمل آید. یکسری فاکتورهای آمادگی جسمانی را به عنوان اساس کار، معلم ورزش باید دارا باشد. وقتی یک معلم ورزش با یک شخصیت ورزشی و کاراکتر خاص یا تیپ و اندام ورزیده سر کلاس ورزش حاضر می‌شود، این امر در کنار دانشی که دارد قطعا علاقمندان به ورزش را در آن کلاسی که در اختیارش است، بیشتر می‌کند و رغبت دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد.

  این مدرس تربیت‌بدنی در بخش دیگری از صحبت‎های خود، نقش معلمان تربیت‌بدنی را در توسعه ورزش مدارس و پرورش قهرمان‌ها، کلیدی برشمرد و گفت: معلمان ورزش در این راه نقش کلیدی ایفا می‌کنند و این نقش کلیدی، شناسایی استعدادهای ورزشی در مدارس، گسیل دادن و راهنمایی کردن آن ها به رشته‌های تخصصی خاص می‌باشد.

  وی افزود: اگر یک معلم ورزش به خصوص در رده‌های پایه تحصیلی آگاهی ورزشی کاملی داشته باشد، وقتی یک دانش‌آموز را می‌بیند که به نسبت سایر دانش‌آموزان به لحاظ قدرت بدنی دارای وضعیتی منحصر به فرد است، سعی می‌کند او را به سمت یکی از رشته‌های ورزشی که پتانسیل آن را دارد، هدایت کند و از آن‎جایی که دانش‌آموز از معلمش حرف شنوی دارد، به توصیه‌های معلم ورزش عمل می‌کند. معلم ورزش در این راستا مثلا به دانش‌آموز می‌گوید فیزیک بدنی شما به درد ورزش کشتی می‌خورد یا به او می‌گوید اندام ترکه‌ای شما به درد تکواندو و یا کاراته می‌خورد، یا انعطاف بدنی بالای شما برای ژیمناستیک مناسب است و یا این که استقامت قلبی – ریوی شما جهت ورزش دو و میدانی مناسب است؛ بنابراین معلم با شناسایی این افراد، آن ها را به هیات‌های ورزشی شهرستان‌ها معرفی می‌کند و به این ترتیب می‌تواند نقش اساسی در پرورش قهرمان‌ها ایفا کند.

  منبع : www.isna.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 30 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید