این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  با کدام روش می توان ذغال نیمه افروخته را شعله ور کرد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  با کدام روش می توان ذغال نیمه افروخته را شعله ور کرد را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  جواب فصل 2 علوم هشتم

  گام به گام و جواب فعالیت ها گفت و گو کنید فکر کنید و آزمایش کنید های صفحه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ فصل دوم علوم هشتم.

  جواب فصل 2 علوم هشتم

  نوشته : HamGamDars تعداد نظرات : 11

  جواب فصل 2 علوم هشتم

  گام به گام علوم هشتم فصل دوم

  نام درس : تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

  گام به گام علوم هشتم فصل دوم

  انتخاب سریع صفحه :

   گام به گام علوم هشتم

  فصل 2 :: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی /گام به گام و جواب فعالیت ها خود را بیازمایید و گفت و گو کنید فکر کنید و آزمایش کنید های صفحه 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 فصل دوم علوم هشتم.

  ✅ همگام درس / hamgamdars ✅

  جواب گفت و گو کنید صفحه 10 علوم هشتم

  دربارهٔ مفید یا مضر بودن هریک از تغییرهای شـیمیایی نشـان داده شـده در شـکل ٢ ،در کلاس گفت و گو کنید.

  هدف از این مطلب این است تغییرات می توانند مفید یا مضر باشند تفکر و دید افراد مهم است

  سوختن جنگل مضر است ولی از یک طرف باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین

  می شود .

  رشد تکامل و فرد از یک طرف و پیر شدن سلول ها از طرف دیگر- فاسد شدن میوه – پوسیدن کاغذ –

  زنگ زدن آهن در یک نگاه مضر و در نگاه دیگر :ر باز گشت مواد به طبیعت است .( تفکر همه جانبه مهم

  است)

  ✅ همگام درس / hamgamdars ✅

  جواب آزمایش کنید 11 علوم هشتم

  مواد و وسایلقرص جوشان )ویتامین C،)آب، لیوان پالستیکی، دماسنج، گیره و پایهروش اجرا۱ــ 1/3 حجم یک لیوان بالستیکی را با آب پر کنید و دمای آب را اندازه بگیرید.۲ــ دو عـدد قـرص جوشـان درون لیـوان بیندازید و منتظر بمانید تا در آب حل شود.حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه بگیرید.از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

  حل شدن قرص جوشان بر خلاف تصور گرما گیر است و دمای دما سنج پایین می اید . تغییرات شیمیایی با تغییرات دما همراه هستند.

  ✅ همگام درس / hamgamdars ✅

  جواب فکر کنید 11 علوم هشتم *

  هر یک از شکلهای زیر، یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد.

  -الف) میخ آهنی در محلول کات کبود

  – ب) آزمایش کوه آتشفشان

  پ) جوشیدن آب ت) تخم مرغ در سرکه

  با توجه به آنها مشخص کنید:

  الف( کدام تغییر(ها) فیزیکی و کدام تغییر(ها) شیمیایی اند؟

  واکنش مس سولفات با آهن یک تغییر شیمیایی و گرما ده است .

  تجزیه دی کرومات آمونیم یک تغییر شیمیایی گرماده که با تولید گاز همراه است .

  جوشیدن آب و تبخیر آب یک تغییر فیزیکی که گرما گیر است .

  – حل شدن پوسته تخم مرغ در سرکه یک واکنش شیمیایی و گرماگیر است گاز کربن دی اکسید بوجود می آید .

  ب) چه شواهدی نشان دهندهٔ تغییر شیمیایی اند؟

  تولید گاز –تغییرات دما همراه با نور و گرما – تشکیل ماده جامد – تولید ماده ی جدید با خواص جدید نشانه تغییر شیمیایی مواد می تواند باشد.

  ✅ همگام درس / hamgamdars ✅

  جواب آزمایش کنید 13 علوم هشتم

  مواد و وسایل

  شمع، بشر، کبریت، چند ظرف شیشه ای، زمان سنج، استوانهٔ مدرج، آب

  روش اجرا

  الـف( یک شـمع برداریـد و با کبریت آن را روشـن کنید. سـپس، یـک ظرف را وارونـه روی آن قـرار دهید و بلافاصله زمان سنج را روشن کنید. حال، زمانی را که طول می کشد تا شمع خاموش شود، اندازه گیری و یادداشت کنید.

  با بزرگ شدن ظرف میزان اکسیژن لازم برای سوختن شمع فراهم می شود و زمان روشن ماندن شمع طولانی می شود .

  با آزمایش دانش آموزان متوجه می شوند که طول شمع تاثیر خاصی در زمان ندارد .

  ب( فعالیـت قسـمت »الـف« را بـا چند ظرف شیشـه ای گوناگون انجام دهید و نتایج را در جدول زیر بنویسید (برای راحتی کار، ظرفهای شیشه ای را شماره گذاری کنید).

  جدول (جواب این قسمت را نداریم)

  پ( حجم هوای درون هر یک از ظرفها را اندازه گیری و جدول بالا را پر کنید.

  ت) داده های آزمایش بالا را روی نمودار زیر رسم کنید.

  در یک نمودار خط افقی متغیری مستقل (آنچه ما تغییر می دهیم اندازه ظرف) را می نویسیم و در خط

  عمودی متغیر وابسته (آنچه در طول آزمایش خودش تغییر می کند) نوشته و اندازه گیری می شود.

  ث) پیش بینی کنید اگر حجم ظرفی ۳۰۰۰ میلی لیتر )۳ لیتر( باشـد، چند ثانیه طول میکشـد تا

  شمع خاموش شود.

  جواب این قسمت را در بخش نظرات ارسال کنید

  ج) در یک آزمایش بررسی کنید، تغییر طول شمع روی زمان روشن ماندن آن چه اثری دارد.

  جواب این قسمت را در بخش نظرات ارسال کنید

  ✅ همگام درس / hamgamdars ✅

  جواب آزمایش کنید 14علوم هشتم

  وسایل و مواد: شمع، سیم ظرفشویی، لوله آزمایش، لیوان شیشه ای، بشر، کبریت، ماژیک، خط کش، آب، بشقاب، گیره، پایه

  به منظور انجام این فعالیت:الف( هر یک از افراد گروه، آزمایش موردنظر خود را روی کاغذ رسم کند یا بنویسد.ب( با همفکری یکدیگر، آزمایشهای پیشنهادی اعضای گروه را بررسی و از میان آنها، آزمایشیکه مناسبتر است را انتخاب کنیدپ( آزمایش را اجرا و نتایج را یادداشت کنید.ت( اگر آزمایش شما نیاز به اصالح دارد، آن را اصالح کنید و دوباره انجام دهید.ث( نتیجه بهدست آمده در گروه خود را با گروههای دیگر به اشتراک بگذارید.

  در این واکنش شیمیایی آهن نرم و نازک در اثر گرما با اکسیژن هوا ترکیب شده و بعد از 5دقیقه کاهش

  میزان هوا دلیل بر ترکیب اکسیژن با آهن می باشد که می توان در صد اکسیژن را محاسبه کرد .

  آزمایش تجزیه آب اکسیژنه در حضور کاتالیز گر (اهن اکسید –پتاسیم یدید – منگنز دی اکسید) گاز

  اکسیژن زیادی تولید شده که می تواند ذغال نیمه افروخته را روشن کند. اب اکسیژنه در کنار کاتالیز گر

  تجزیه شده اکسیژن واب تولید می کند اکسیژن زیادی آتش را شعله ور می کند.

  جواب فکر کنید 15 علوم هشتم *

  دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه، گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکلهای زیر، آن را روی یک زغال نیم افروخته دمیده اسـت. با توجه به این شـکلها توضیح دهید، چرا زغال در شکل شمارهٔ ۲ با شعله بزرگتر و نورانی تری می سوزد؟

  منبع : hamgamdars.com

  آزمایش زغال نیمه افروخته و آب اکسیژنه

  آزمایش شناسایی گاز اکسیژن –. ویدیو از واکنش پتاسیم پرمنگنات با آب اکسیژنه. گاز اکسیژن فراوانی تولید می شود. از کانال هوشنگ سبقتی اکسیژن, پتاسم پرمنگنات, زغال نیمه افروخته, آزمایش, شناسایی, اکسیژن.. کدام گاز زغال نیمه افروخته را شعله ور می کند – ️ نکس 99. کدام گاز زغال نیمه افروخته را شعله ور می کند را از سایت نکس 99 دریافت کنید. شعله. شُعله یا اَخگَر کوچک‌ترین شکل آتش است. شمع روشن نمونه خوبی از یک شعله‌است. زمانی که شعله سر بکشد و شعله‌های دیگری پدیدآورد آن را آتش می.. آزمایش پرمنگنات و آب اکسیژنه. آزمایش رنگ بری نوشابه...

  Skip to content ویکی پاوه ویکی پاوه

  آزمایش زغال نیمه افروخته و آب اکسیژنه

  آزمایش شناسایی گاز اکسیژن –.

  ویدیو از واکنش پتاسیم پرمنگنات با آب اکسیژنه. گاز اکسیژن فراوانی تولید می شود. از کانال هوشنگ سبقتی اکسیژن, پتاسم پرمنگنات, زغال نیمه افروخته, آزمایش, شناسایی, اکسیژن..

  کدام گاز زغال نیمه افروخته را شعله ور می کند – ️ نکس 99.

  کدام گاز زغال نیمه افروخته را شعله ور می کند را از سایت نکس 99 دریافت کنید. شعله. شُعله یا اَخگَر کوچک‌ترین شکل آتش است. شمع روشن نمونه خوبی از یک شعله‌است. زمانی که شعله سر بکشد و شعله‌های دیگری پدیدآورد آن را آتش می..

  آزمایش پرمنگنات و آب اکسیژنه.

  آزمایش رنگ بری نوشابه با آب اکسیژنه و پتاسیم پرمنگنات,آب اکسیژنه و مایع ظرفشویی و پتاسیم پرمنگنات (آزمایش در کلاس),آزمایش جذاب واکنش آب اکسیژنه با مایع ظرفشویی و پتاسیم پرمنگنات,آزمایش پتاسیم پرمنگنات و آب اکسیژنه..

  کدام گاز زغال نیمه افروخته را شعله ور می کند – ️.

  کدام گاز زغال نیمه افروخته را شعله ور می کند را از سایت دریافت کنید. شعله. شُعله یا اَخگَر کوچک‌ترین شکل آتش است. شمع روشن نمونه خوبی از یک شعله‌است. زمانی که شعله سر بکشد و شعله‌های دیگری پدیدآورد آن را آتش می..

  دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه گاز اکسیژن.

  3.  .   آزمایش تجزیه آب اکسیژنه در حضور کاتالیزگر که شامل آهن اکسید- منگنز دی اکسید و پتاسیم یدید است گاز اکسیژن زیادی تولید شده که می تواند زغال نیمه افروخته را روشن و شعله ور بکند همچنین آب اکسیژنه..

  آزمایش شناسایی گاز اکسیژن.

  از واکنش پتاسیم پرمنگنات با آب اکسیژنه. گاز اکسیژن فراوانی تولید می شود. # زغال نیمه افروخته # دستگاه جداسازی گاز هیدروژن و اکسیژن از آب..

  در آزمایش«تأثیر آب اکسیژنه بر روی موادّ مختلف» هدف. اندازه.

  در آزمایش«تأثیر آب اکسیژنه بر روی موادّ مختلف» هدف. اندازه‌گیری. آب اکسیژنه است..

  گزارش کار تکمیل شده از فصل شیمی علوم هشتم.

  آزمایش کنید :بررسی تجزیه آب اکسیژنه به وسیله کاتالیز گر صفحه( 15) مواد و وسایل:آب اکسیژنه. چوب یا زغال نیمه افروخته. منگنز دی اکسید کاتالیز گر مناسب. نحوه اجرا:..

  پاسخ فکر کنید ها و آزمایش های فصل 2 علوم هشتم.

  آزمایش تجزیه آب اکسیژنه در حضور کاتالیز گر (اهن اکسید –پتاسیم یدید – منگنز دی اکسید) گاز اکسیژن زیادی تولید شده که می تواند ذغال نیمه افروخته را روشن کند. اب اکسیژنه در کنار کاتالیز گر تجزیه..

  گزارش کار آز تجزیه 1-تهيه آب اکسيژنه و بررسي برخي از خواص آن.

  آب اکسيژنه را به حجم ml 100 برسانيد و ml 25 از آنرا با پرمنگنات پتاسيم 0 نرمال تيـتر کنيد. ارزش حجمي آب اکسيژنه را حساب کنيد. 1- محلول آب اکسيژنه را با استفاده از دستگاه تبخير در خلاء تغليظ کنيد..

  آزمایش جالب تولید کف باسرعت زیاد+عکس وفیلم.

  وسایل و مواد مورد نیازاین آزمایش: استوانه مدرج. پیپت. پتاسیم یدید. آب اکسیژنه. صابون مایع دستور کار : 30 میلی لیترمحلول غلیظ هیدروژن پراکسید(آب اکسیژنه) را درون یک استوانه مدرج 100 میلی لیتری بریزید. 3 الی 5 قطره صابون..

  آزمایش جذاب شیمی که از آن لذت می برید! شرکت بیسموت بیسموت.

  آزمایش جذاب ۹: چگونه یک خمیر مغناطیسی درست کنید ! آزمایش خمیر مغناطیسی با ایجاد یک خمیر سیال یک آزمایش شیمی پرکاربرد است که به راحتی در آزمایشگاه می توان آن را شبیه سازی کرد که در صنایع گوناگون مخابرات. حمل و نقل. هوا فضا..

  آب اکسیژنه خوراکی – آب اکسیژنه صنعتی –.

  2.  .   آب اکسیژنه صنعتی (که جهت رنگ بری و ضد عفونی کردن در صنایع مختلف کاربرد دارد.) آب اکسیژنه در بسته های ۳۵ کیلوئی وارد شده از کشور ترکیه و بلژیک آماده تحویل میباشد..

  آزمایش رنگبری با آب اکسیژنه.

  انجام آزمایش رنگبری با آب اکسیژنه و چند آزمایش دیگر برای دانش آموزان کلاس ششم پاسارگاد,آزمایش رنگبری با آب اکسیژنه, پژوهش سرای رازی..

  روش آزمایشگاهی تهیه آب اکسیژنه (هیدروژن.

  2.  .   در یک لوله آزمایش. 10 میلی لیتر فسفریک اسید بریزید و آن را در ظرف آب و یخ نگهدارید. پس از سرد شدن. به آن مقدار کمی سدیم پراکسید اضافه کنید و ارزش حجمی آب اکسیژنه حاصل را مانند روش اول بسنجید..

  سنجش خلوص آب اکسیژنه صنایع شیمیایی تهران.

  آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید, مایعی بی رنگ و دارای وزن مخصوص 15 تا 19 و شامل 30 درصد هیدروژن پراکساید است. این ترکیب یک اکسنده متداول است که گاهی به عنوان سفید کننده مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب دارای کاربری های..

  علوم تجربی – جواب فکر کنید ها و آزمایش های فصل2 علوم هشتم.

  آزمایش تجزیه آب اکسیژنه در حضور کاتالیز گر (اهن اکسید –پتاسیم یدید – منگنز دی اکسید) گاز اکسیژن زیادی تولید شده که می تواند ذغال نیمه افروخته را روشن کند. اب اکسیژنه در کنار کاتالیز گر تجزیه..

  فکر کنید ها و آزمایش های فصل 1و2و3علوم هشتم.

  آزمایش تجزیه آب اکسیژنه در حضور کاتالیز گر (اهن اکسید –پتاسیم یدید – منگنز دی اکسید) گاز اکسیژن زیادی تولید شده که می تواند ذغال نیمه افروخته را روشن کند. اب اکسیژنه در کنار کاتالیز گر تجزیه..

  وب سایت رسمی شرکت هوا مایع زاگرس راه شناسایی گاز اکسیژن.

  گاز اکسیژنی که درون لوله آزمایش جمع شده است باید بتواند کبریت نیمه افروخته را شعله ور تر کند و اگر امکان دمیدن آن بر روی زغال وجود داشته باشد. سبب شدت گرفتن سوختن شود..

  آب اکسیژنه.

  مقدمه: آب اکسیژنه ( یا همان پراكسيد هيدروژن) ماده ی است با خصوصيات و كاربردهاي متفاوت؛ این ماده در صنايع كاغذسازي. بهداشتي. دارويي. رنگ و صنايع مختلف ديگر كاربرد دارد و علت گستردگي كاربرد آن در صنایع مختلف. مربوط به .

  .

  نوشته بعدی

  کار در منزل بسته بندی شکلات در اصفهان

  نوشته قبلی

  مشاهده میزان مصرف کاربران در میکروتیک

  شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

  مدل کیف مکرومه بافی جدید

  هزینه عمل کیست تخمدان

  منبع : wikipaveh.com

  درسنامه آموزشی علوم تجربی کلاس هشتم فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی با پاسخ

  تغییرهای شیمیایی در همه جا مشاهده می‌شوند. | گفت‌وگو کنید (صفحهٔ 10 کتاب درسی) | آزمایش کنید (صفحهٔ 11 کتاب درسی) | فکر کنید (صفحهٔ 11 کتاب درسی) | سوختن، روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد | آزمایش کنید (صفحهٔ 13 کتاب درسی) | آزمایش کنید (صفحهٔ‌ 14 کتاب درسی) | فکر کنید (صفحهٔ 15 کتاب درسی) | فعالیت (رزمایش آتش نشانی) (صفحهٔ 15 کتاب درسی) | فراورده‌های سوختن | اطلاعات جمع‌آوری کنید (صفحهٔ 16 کتاب درسی) | فعّالیت (صفحهٔ 17 کتاب درسی) | آزمایش کنید (صفحهٔ 17 کتاب درسی) | آزاد شدن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران | آزمایش کنید (صفحهٔ‌ 18 کتاب درسی) | راه‌های دیگرِ استفاده از انرژی شیمیایی مواد | آزمایش کنید (صفحهٔ 19 کتاب درسی) | فکر کنید (صفحهٔ 19 کتاب درسی) | آزمایش کنید (صفحهٔ 20 کتاب درسی) | فعّالیت (صفحهٔ 20 کتاب درسی)

  درسنامه آموزشی علوم تجربی کلاس هشتم

  فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی با پاسخ

  آخرین ویرایش 14 آبان 1396

  گزارش خطا 183103 علوم تجربی

  فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد

  فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

  فصل 3: از درون اتم چه خبر

  فصل 4: تنظیم عصبی فصل 5: حس و حرکت

  فصل 6: تنظیم هورمونی

  فصل 7: الفبای زیست فناوری

  فصل 8: تولید مثل در جانداران

  فصل 9: الکتریسیته فصل 10: مغناطیس فصل 11: کانی‌ها فصل 12: سنگ‌ها فصل 13: هوازدگی

  فصل 14: نور و ویژگی‌های آن

  فصل 15: شکست نور

  پاورپوینت دوره کامل آموزشی، علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

  مدرس: حسن فیض اللهی

  مدت دوره: 167 اسلاید (13 فایل)

  ریاضی

  2706 تست 189,420 تومان

  عربی

  1230 تست 86,100 تومان

  علوم تجربی

  3858 تست 270,060 تومان

  فارسی

  1949 تست 136,430 تومان

  پیام‌های آسمان

  759 تست 53,130 تومان

  مطالعات اجتماعی

  2148 تست 150,360 تومان

  کار و فناوری

  184 تست 12,880 تومان

  تفکر و سبک زندگی

  149 تست 10,430 تومان

  انگلیسی

  1621 تست 113,470 تومان

  قرآن

  485 تست 33,950 تومان

  همۀ مواد، انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند؛ به طوری که در اثر تغییرهای فیزیکی و شیمیایی انرژی آنها تغییر می‌کند. چگونه می‌توان از انرژی ذخیره شده در مواد استفاده کرد؟ آیا می‌توان انرژی شیمیایی مواد را به انرژی الکتریکی و گرمایی تبدیل کرد؟

  تغییرهای شیمیایی در همه جا مشاهده می‌شوند.

  اگر یک لیوان شیر تازه را چندین ساعت در هوای گرم و آزاد قرار دهید، چه خواهد شد؟ آیا مزه و بوی آن تغییر می‌کند؟ آیا خواص شیر پس از ماندن در هوای گرم با خواص شیر تازه یکسان است؟ هر روز شاهد تغییرهای شیمیایی زیادی مانند ترش شدن شیر در زندگی روزانۀ خود هستیم. شما نیز چند نمونه از این تغییرها را نام ببرید.

  تغییرهای شیمیایی می‌توانند مفید یا مضر باشند؛ برای مثال، ترش شدن شیر، تغییر شیمیایی غیرمفیدی است؛ زیرا شیر ترش شده قابل خوردن نیست. باید مقدار زیادی انرژی و پول هزینه کنیم تا بتوانیم شیر را برای مدت طولانی‌تری قابل استفاده نگه داریم. در حالی که پختن غذا تغییر شیمیایی مفیدی است و کمک می‌کند تا هضم آن در بدن ما آسان‌تر انجام شود. شکل 2، چند تغییر شیمیایی مهم و آشنا را نشان می‌دهد.

  تغییرهای شیمیایی چهرۀ روستاها، شهرها و مناظر طبیعی را با گذشت زمان تغییر می‌دهند.

  گفت‌وگو کنید (صفحهٔ 10 کتاب درسی)

  دربارۀ مفید یا مضربودن هریک از تغییرهای شیمیایی نشان داده شده در شکل کتاب، در کلاس گفت‌وگو کنید.

  تغییرات شیمیایی مفید:

  * سوختن گاز برای ایجاد حرارت در بخاری یا شومینه

  * پختن غذا

  * فاسد شدن میوه زیر درخت و تبدیل شدن آن به کود گیاهی

  تغییرات شیمیایی مضر

  * سوختن جنگل و از بین رفتن پوشش گیاهی و آلودگی هوا

  * زنگ زدن یک اسکله یا خودرو باعث خوردگی و پوسیدگی آهن می‌شود.

  * پیر شدن پوست و از بین رفتن شادابی و سلامت آن

  * پوسیدگی دندان و پوسیدگی کاغذ و فاسد شدن و کپک زدن میوه‌ها

  در علوم هفتم آموختید که مواد، انرژی شیمیایی دارند. وقتی یک ماده، دچار تغییر شیمیایی یا فیزیکی می‌شود، انرژی شیمیایی آن تغییر می‌کند. به نظر شما چگونه می‌توان نشان داد که در هر تغییر شیمیایی، انرژی آزاد یا مصرف می‌شود؟

  آزمایش کنید (صفحهٔ 11 کتاب درسی)

  مواد و وسایل قرص جوشان (ویتامین C) آب، لیوان پلاستیکی، دماسنج، گیره و پایه

  روش اجرا

  ۱- 1 3 13

  حجم یک لیوان پلاستیکی را با آب پُر کنید و دمای آب را اندازه بگیرید.

  ۲- دو عدد قرص جوشان درون لیوان بیندازید و منتظر بمانید تا در آب حل شود. حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه بگیرید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ تغییرات شیمیایی و فیزیکی با تغییرات انرژی شیمیایی مواد همراه هستند. حل شدن قرص جوشان در آب، یک تغییر شیمیایی است که گاز CO2 کربن دی‌اکسید تولید می‌کند. در این آزمایش پس از حل شدن قرص جوشان دما کاهش می‌یابد. واکنش گرماگیر است ( از 25 درجه به 22 درجه)

  فکر کنید (صفحهٔ 11 کتاب درسی)

  هر یک از شکل‌های زیر، یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می‌دهد.

  الف) میخ آهنی در محلول کات کبود

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید