این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  برای تقسیم دو کسر با مخرج های برابر کافی است صورت های آنها را بر یکدیگر جای خالی کنیم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای تقسیم دو کسر با مخرج های برابر کافی است صورت های آنها را بر یکدیگر جای خالی کنیم را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  نکات ریاضی ششم

  درسنامه فصل اول (ریاضی کلاس ششم) : الگوهای عددی 1-به اعداد … و … و 10 و 8 و 6 و 4 و 2 اعداد زوج یا مضربهای عدد 2 میگویند.

  نکات ریاضی ششم

  درسنامه فصل اول (ریاضی کلاس ششم) : الگوهای عددی

  1-به اعداد … و … و 10 و 8 و 6 و 4 و 2 اعداد زوج یا مضربهای عدد 2 میگویند.

  2-به اعداد … و … و 11 و 9 و 7 و 5 و 3 و 1 اعداد فرد میگویند.

  3-حاصل جمع دو عدد زوج، عددی زوج است.

  حاصل جمع دو عدد فرد، عددی زوج است.

  حاصل جمع عددی زوج با عددی فرد عددی فرد است.

  4-اگر بخواهیم مضرب عددی را به دست آوریم آن عدد را به ترتیب در (1 و 2 و 3 و …) ضرب میکنیم.

  5-برای تشخیص اعداد زوج و فرد باید به رقم یکان آن‌ها توجه کرد اگر یکان آنها (0، 2، 4، 6 و 8) باشد زوج و اگر

  (1 و 3 و 5 و 7و 9) باشد فرد است.

  6-اگر به مقدار مساوی اضافه شد شماره ی2 × مقدار اضافه شدن سپس + یا منها میکنیم. تا شکل دو به دست آید بعد شماره دو را بر میداریم و الگوی خواسته شده را میگذاریم.

  7-نفر در صف: اگر عدد وسطی بود × 2 سپس منهای یک، اگر از دو طرف دو عدد دادند دو عدد را با هم جمع میکنیم سپس منهای یک میکنیم.

  8-برای مقایسه دو عدد ابتدا رقمها را میشماریم هر کدام بیشتر بود بزرگتر است اگر تعداد برابر بود به رقمهای سمت چپ هر عدد نگاه میکنیم. سپس به رقمهای بعدی نگاه می‌کنیم.

  9-اگر عددی را بر عدد دیگر تقسیم کنیم و باقی مانده صفر شود میگوییم بخشپذیر است.

  10-عددی بر 2 بخشپذیر است که رقم یکانش 0، 2، 4، 6 یا 8 باشد.

  11-عددی بر 5 بخشپذیر است که رقم یکانش 0 یا 5 باشد.

  12-عددی بر 3 بخشپذیر است که جمع رقمهایش بر 3 بخشپذیر باشد و عددی بر 9 بخشپذیر است که جمع رقمهایش بر 9 بخشپذیر باشد.

  13-قرینه ی هر عدد با عوض کردن علامت به دست می‌آید.

  14-در مقایسه ی دو عدد منفی: عددی که به صفر نزدیک‌تر است بزرگتر است یا عددی که ظاهرش بزرگتر است کوچکتر است.

  درسنامه فصل دوم (ریاضی کلاس ششم): کسر

  1-برای جمع یا تفریق کسر ابتدا باید مخرج مشترک بگیریم.

  2-برای ساختن کسرهای مساوی: صورت و مخرج را در یک عدد غیر از صفر ضرب میکنیم.

  3-راههای مخرج مشترک:

  الف) اگر به هم بخشپذیرند مخرج بزرگتر را می‌گیریم.

  ب) اگر به هم بخشپذیر نیستند و به یک عدد مشترک هم بخشپذیر نیستند در هم ضرب میکنیم.

  ج) اگر به یک عدد مشترک بخشپذیرند از کوچکترین مضرب مشترک استفاده میکنیم.

  4-برای کوچکترین مضرب مشترک:

  الف) مضربهای دو عدد را مینویسیم و اولین مضرب مشترک را انتخاب میکنیم.

  ب) بزرگترین عامل مشترک بین دو عدد را پیدا کرده و به صورت تساوی ضرب مینویسیم و یک عدد مشترک را خط میزنیم. مثال: بین 36 و 27

  36 و 27

  کوچکترین مضرب مشترک 108 =9×4×9× 3

  5-ضرب کسر: صورت × صورت میشود صورت می‌نویسیم و مخرج × مخرج میشود در مخرج مینویسیم.

  6-در ضرب کسر قبل از ضرب کردن اگر ساده میشود بهتر است ساده کنیم بعد ضرب کنیم.

  7-برای معکوس کردن کسر جای صورت و مخرج را عوض میکنیم.

  8-هر گاه حاصل ضرب دو عدد برابر 1 باشد، آن دو عدد را «معکوس» یکدیگر مینامند، همه اعداد به جز صفر معکوس دارند.

  9-به طور کلی در تساوی دو کسر مانند ، از رابطه زیر به دست میآید.

  10-برای تقسیم دو کسر با مخرجهای برابر کافی است صورتهای آنها را بر یکدیگر تقسیم کنیم.

  11-برای تقسیم دو کسر کافی است که کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کنیم.

  12-در کسرهای ترکیبی ابتدا تساویهای صورت و مخرج را حل میکنیم سپس صورت را بر مخرج تقسیم میکنیم.

  13-برای مقایسه دو عدد مخلوط ابتدا عددهای صحیح و سپس کسرها را مقایسه میکنیم.

  14-برای تقسیم کردن کسر میتوان از دور×دور = صورت، نزدیک × نزدیک = مخرج استفاده کرد.

  درسنامه فصل سوم (ریاضی کلاس ششم): اعداد اعشاری

  1-عددهای اعشاری نمایشی از عددهای کسری یا مخلوط هستند که مخرجشان 10 یا 100 یا … میباشد.

  2-برای تبدیل کسر به اعشار دو راه داریم:

  الف) مخرج را به 10 یا 100 یا 1000 یا … برسانیم.

  ب) صورت را بر مخرج تقسیم میکنیم.

  3-برای خواندن عدد اعشاری ابتدا قسمت عدد صحیح را میخوانیم، بعد قسمت اعشاری را میخوانیم و بعد آخرین مرتبه اعشاری را میخوانیم.

  مثلاً اگر سه رقم اعشار داشته باشیم، میگوییم هزارم.

  4-اگر یکان عدد صحیح صفر بود، بعد از خواندن قسمت عدد صحیح میگوییم: «عدد صحیح و»

  مثال: عدد مقابل را بخوانید: 05/20 میخوانیم بیست عدد صحیح و پنج صدم.

  5-صفرهای جلوی عدد اعشاری خوانده نمیشود.

  6-برای مقایسه دو عدد اعشاری ابتدا نگاه به عدد صحیح میکنیم اگر برابر بود به ترتیب به دهم، صدم، … نگاه میکنیم، هر کدام بزرگتر بود آن عدد بزرگتر است.

  7-در جمع و تفریق دو عدد اعشاری باید دقت کرد ممیز زیر ممیز باشد و هر مرتبه حتماً زیر مرتبه خود نوشته شود و هنگام جمع یا تفریق در جواب به ممیز میرسیم، ممیز می‌زنیم.

  8-در ضرب اعشار به ممیز توجه نمیکنیم، ضرب را انجام میدهیم، وقتی پاسخ به دست آمد به تعداد رقمهای اعشاری از سمت راست میشماریم و ممیز میزنیم.

  9-در ضرب و تقسیم بر (10 و 100 و 1000 و …):

  الف) در ضرب به تعداد صفرها ممیز به جلو میرود.

  ب) در تقسیم به تعداد صفرها ممیز به عقب میرود.

  10-در تقسیم اعشاری به ممیز میرسیم ابتدا خط ممیز را ادامه میدهیم و یک ممیز در خارج قسمت میزنیم، بعد تقسیم را ادامه میدهیم.

  11-در تقسیم نوع اول یعنی مقسوم علیه عدد صحیح می‌باشد، تعداد رقمهای اعشاری مقسوم و باقیمانده برابر است.

  12-تعداد دور × محیط = مسافت پیموده شده

  13-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند ولی باقیمانده در همان عدد ضرب میشود.

  14-وقتی بخواهیم تقسیم نوع دوم (مقسوم علیه اعشاری باشد) را حل کنیم ابتدا آن را در 10 یا 100 یا … ضرب میکنیم، که بستگی به تعداد رقمهای اعشاری مقسوم علیه دارد، مثلاً اگر یک رقم اعشار دارد در ده ضرب میکنیم تا ممیز از بین برود و تقسیم را انجام میدهیم و خارج قسمت را مینویسیم و باقیمانده را بر همان عدد تقسیم میکنیم.

  + نوشته شده در چهارشنبه پنجم مهر ۱۳۹۶ ساعت 19:48 توسط ساراجلالی  | نظرات

  منبع : 2239053.blogfa.com

  جواب تمرینات فصل دوم ریاضی ششم (کسر) صفحه ۲۴ تا ۴۲

  جواب تمرینات فصل دوم ریاضی ششم (کسر) صفحه ی ۲۴ تا ۴۲ به همراه راه حل و پاسخ مسائل و تمرینات به صورت تصویری را در این صفحه ببینید.

  جواب تمرینات فصل دوم ریاضی ششم (کسر) صفحه ۲۴ تا ۴۲

  جواب تمرینات فصل دوم ریاضی ششم (کسر) صفحه ی ۲۴ تا ۴۲ را در این بخش از مجله شبونه مشاهده نمایید.

  کجوری به افتتاح مدرسه تلویزیونی اشاره کرد و گفت: مدرسه تلویزیونی امسال از فردا به گونه‌ای کار خودش را آغاز می‌کند چرا که جشن شکوفه‌ها را داریم که ساعت 11 صبح با حضور دکتر حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی شبکه آموزش و همزمان با سوم مهرماه بعد از سخنرانی رئیس‌جمهور کار خودش را رسماً با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، معاون سیما، رئیس شبکه آموزش و جمعی از مدیران تلویزیون و شبکه‌های سیما رسماً کار خودش را ساعت 11 صبح آغاز می‌کند.

  برگزاری کلاس های انلاین مدارس برای دانش اموزان سختی های زیادی را به وجود اورده است

  برخی از دروس تحصیلی مثل ریاضی در کلاس های حضوری هم مشکلات خاص خود را داشت و حالا با توجه به برگزاری غیرحضوری مشکلات زیادی گریبان دان اموزان را گرفته است و از همین رو باید خانواده ها به دانش اموزان خود کمک کنند

  اما تغییرات چشمگیر دروس تحصیلی هم سبب شده که پدر و مادرها نتوانند از عهده برخی از موضوعات ریاضی و یا حل تمرینات برایند و ناچار شوند به گوگل مراجعه کرده و به دنبال پاسخ سوالات خود باشد

  سایتهای زیادی برای حل مسائل و تمرینات به یاری خانواده ها آمده اند و راه حل و پاسخ تمرینات را در صفحات مجزای سایت خود منتشر کرده اند که خانواده ها بتوانند از این طریق به فرزندان خود آموزش های لازم را ارائه کنند.

  مجله شبونه نیز تلاش کرده که در این فحه آموزش های لازم را برای شما گرداوری کند تا بتوانید از آنها برای کک به فرزندانتان استفاده نمایید.

  جواب تمرینات فصل دوم ریاضی ششم

  جواب تمرینات فصل دوم ریاضی ششم

  جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم

  1- با توجّه به آنچه از کسر آموخته اید، مثال هایی از کسر در اطراف خود طرح و با دانش آموزان دیگر در این باره گفت و گو کنید.

  مثلاً کسری از کیکِ تولد که سهم من شده است یا کسری از هندوانه که قاچ می‌کنیم و…

  2- در جدول زیر کسر یا عدد مخلوط مناسب را بنویسید و شکل های لازم را رسم یا رنگ کنید. آخرین سطر را به دلخواه خودتان کامل کنید.

  در عکس زیر جواب فعالیت صفحه 24 ریاضی ششم ابتدایی را مشاهده می کنید:

  جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم

  3- حاصل جمع و تفریق ها را پیدا کنید. هرجا لازم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

  جواب فعالیت صفحه 24 ریاضی ششم

  جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم

  (توجه داشته باشید که از اینجا به بعد هرجا علامت ممیز یا اسلش وجود دارد در واقع خط کسری هست مثلاً منظور از 1/2 در واقع یک دوم هست)

  ناهید دیروز 3/4 لیتر و امروز 5/6 لیتر شیر نوشیده است. او میخواهد بداند در این دو روز روی هم چند لیتر شیر نوشیده است. راه حل او و دوستش را توضیح دهید. هر جا که لازم است راه حل را کامل کنید.

  الف) ناهید ابتدا کسرهای مساوی 3/4 و 5/6 را با مخرج های برابر پیدا کرد و بعد پاسخ را به دست آورد:

  20/24 = 5/6             18/24 = 3/4

  لیتر  7/12   1 = 19/12 = 38/24 = 20/24 + 18/24 = 5/6 + 3/4

  ب) مهدیه به روش دیگری عمل کرد. روش او و ناهید را با هم مقایسه کنید.

  لیتر 7/12  1 = 19/12 = 10/12 + 9/12 = 5/6 + 3/4مهدیه مانند ناهید بینِ دو کسر، مخرج مشترک پیدا کرده است ولی چون مخرج مشترکِ مهدیه کوچک‌تر است به همین دلیل سریعتر حل می‌شود.

  پ) شما کار مهدیه را ادامه دهید و کسرهای مساوی 3/4 و 5/6 را بنویسید.

  27/36 = 24/32 = 21/28 = 18/24 = 15/20 = 12/16 = 9/12  = 6/8 = 3/430/36 = 25/30 = 20/24 = 15/18= 10/12 = 5/6

  کسرهای مساوی چگونه به دست آمده اند؟

  کسر های مساوی، الگوهای منظم صورت و مخرج هستند. به عبارت دیگر، صورت و مخرجِ کسر اول، در اعدادِ ثابت ضرب می‌شود.

  در کسرهای بالا دو کسر دیگر با مخرج های برابر پیدا کنید که با 3/4 و 5/6 برابر باشند. سپس آنها را با هم جمع و نتیجه را با الف و ب مقایسه کنید.

  7/12 1 = 19/12 = 57/36 = 30/36 + 27/36 = 5/6 + 3/4

  جواب‌ها در هر 3 روش برابر هستند. ولی حل مسئله با کوچکترین مخرج مشترک، ساده‌تر و سریعتر است.

  جواب سوالات کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی ششم

  1- ابتدا کوچک ترین مخرج مشترک دو کسر را مانند نمونه پیدا کنید و سپس جمع یا تفریق را انجام دهید.

  ٢ حاصل جمع یا تفریق عددهای مخلوط را به دست آورید. اگر لازم است عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

  جواب سوالات کار در کلاس صفحه 26 ریاضی ششم

  جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم

  جواب سوالات تمرین صفحه 27 ریاضی ششم ابتدایی را در عکس زیرمشاهده می کنید:

  جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم ابتدایی

  Sci-HuB.iR

  درس ضرب کسرها ریاضی ششم

  جواب تمرین صفحه ۲۸ ریاضی ششم دبستان

  در جدول زیر حل هر مسئله را در سمت چپ بنویسید. در آخرین سطر یک مسئله در مورد ضرب کسرها طرح و آن را حل کنید. مسئله‌ی خود را با مسئله‌های دوستانتان مقایسه کنید.

  منبع : shaboneh.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 18 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید