این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  برای یک تیم ورزشی پیروزی در مسابقه و برای یک ملت دفاع از کشور خود و مقابله با دشمنان

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای یک تیم ورزشی پیروزی در مسابقه و برای یک ملت دفاع از کشور خود و مقابله با دشمنان را از این سایت دریافت کنید.

  نمونه سوالات درس های 17 و 18 و 19 و 20 مطالعات نهم

  سوالات درس۱۷پایه نهم الف) عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید (1 ) نمره صحیح غلط 1- برای ما مسلمانان، اعتقادات اسلامی ، ملاکی است که با آن هنجارها و ارزش ها را

  نمونه سوالات درس های 17 و 18 و 19 و 20 مطالعات نهم

  سوالات درس۱۷پایه نهم

  الف) عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید (1 ) نمره صحیح غلط

  1- برای ما مسلمانان، اعتقادات اسلامی ، ملاکی است که با آن هنجارها و ارزش ها را می سنجیم .

  2- نمادها در جریان هنجارهای اجتماعی به وجود می آیند .

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .(2 نمره)

  1-فرهنگ پدیده ای ........................ است ، یعنی از طریق ژن به ارث نمی رسد .

  2- اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد .......................... است .

  3- فرهنگ از راه .............................. از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود .

  4- شیوه ی مشترک زندگی در یک جامعه را .............................................. می گویند .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  ج) گزینه درست را انتخاب کنید .(2 نمره)

  1- برای یک تیم ورزشی ، پیروزی در مسابقه و برای یک ملت دفاع از کشور خود و مقابله با دشمنان ....................... هستند .

  الف) باورهای اجتماعی ب) ارزش های اجتماعی ج) هنجارهای اجتماعی د) فرهنگ اجتماعی

  2- نمادها در جریان ............................. به وجود می آیند .

  الف) فرهنگ ب) هنجارها ج) رفتارها د) روابط اجتماعی

  3- بخش مهمی از فرهنگ جامعه را .............. و ............... آن شکل می دهد .

  الف) ارزش ها و سن6ت ها ب) عقاید و باورها ج) نمادها و نشانه ها د) خانواده و مدرسه

  4- ارزش ها زمینه ی شکل گیری .................... را ایجاد می کنند و جهت دهنده ی .................... هستند .

  الف) باورها – عقاید ب) هنجارها – عقاید ج) هنجارها – رفتارها د) باورها – رفتارها

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  د) به پرسش های زیر پاسخ دهید :

  1- فرهنگ چیست ؟ (1نمره)

  2- در فرایند اجتماعی شدن ، مهم ترین لایه های فرهنگ چیست؟ نام ببرید. (4مورد) (1نمره)

  3- هنجار را تعریف کنید؟ (1نمره)

  4- مهم ترین دلایل پیروی از هنجارها را بیان کنید؟ (1نمره)

  5- ارزش چیست؟ (1نمره)

  6- اجتماعی شدن یا جامعه پذیری چیست ؟ (1نمره)

  7- نماد چیست؟ (1نمره)

  8- چرا اجتماعی شدن فرایندی بسیار مهم در زندگی است؟ (2نمره)

  9- رابطه ی ارزش ها و هنجارها را بنویسید ؟ با ذکر مثال؟ (2نمره)

  10- منظور از ارزش های اجتماعی چیست؟ با ذکر مثال؟ (2نمره)

  11- با ذکر یک مثال توضیح دهید چه رابطه ای بین عقاید و هنجارها و ارزش ها وجود دارد؟ (2نمره)

  سوالات درس ۱۸پایه نهم

  الف) عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید (1 ) نمره صحیح غلط

  1- هویت اجتماعی بر هویت فردی تأثیر می گذارد .

  2- هویت فردی شامل دو بخش ویژگی های اخلاقی و روانی است .

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .(2 نمره)

  1- موضوع هویت در واقع همان پاسخ به پرسش ............................... است .

  2- افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماعی هویت ..................................... به دست می آورند .

  3- سرزمین از مهم ترین عناصر شکل دهنده ی هویت .......................... است .

  4- وقتی خود را عضو یک گروه معرفی می کنیم به هویت ................................. خود اشاره می کنیم .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  ج) گزینه درست را انتخاب کنید .(2 نمره)

  1- صبور بودن، زودرنج بودن ، داشتن پشتکار و اراده ، ویژگی های ................... است

  الف) غیرجسمانی ب) اکتسابی ج) انتسابی د) جسمانی

  2- ویژگی هایی مانند جنسیت ، قد، وزن ، سن ، گروه خونی ... هویت .................... را تشکیل می دهد .

  الف) جسمانی ب) اخلاقی ج) روانی د) اکتسابی

  3- عنصر مهمی که در تکوین هویت ملی نقش دارد و میراث فرهنگی با آن آموخته می شود چیست؟

  الف) دین مشترک ب) سرزمین ج) تاریخ کشور د) زبان

  4- کدام مورد از عمده ترین عناصر هویت یک ملت نیست؟

  الف) فرهنگ ب) دین ج) سرزمین د) تاریخ

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  د) به پرسش های زیر پاسخ دهید :

  1- هویت چیست؟ (1نمره)

  2- هویت جسمانی چیست؟ (1نمره)

  3- آیا ما در تغییر هویت خود نقش داریم؟ چگونه؟ (1نمره)

  4- ویژگی های انتسابی را با مثال توضیح دهید ؟ (1نمره)

  5- ویژگی های اخلاقی چه تأثیراتی بر انسان می گذارد با ذکر مثال؟(1نمره)

  6- ویژگی های انتسابی را با مثال توضیح دهید ؟ (1نمره)

  7-ابعاد مختلف هویت را بنویسید. (3مورد) (1/5نمره)

  8- عناصر هویت یک ملت را نام ببرید . (3مورد) (1/5نمره)

  9- مهم ترین ویژگی های مشترک جامعه ی ایرانی را که با آنها شناخته می شویم نام ببرید . (4مورد) (2نمره)

  10- با ذکر مثال تأثیر هویت اجتماعی برهویت فردی را بیان کنید؟ (2نمره)

  11- به نظر شما آیا صحیح است که خود یا دیگران را به دلیل ویژگی های انتسابی سرزنش کنیم؟ چرا؟ (2نمره

  سواﻻت تستی مطالعات اجتماعی نهم ـ درس 19

  (1 بنیان خانواده برکدام یک استوار است

  ( 1 والدین         (2 فرزندان

  (3 شغل           (4 ازدواج

  (2 تاثیر تولد فرزندان در خانواده چیست؟

  1 ) افزایش درآمد خانواده                 (2 رفع نیاز های زیستی

  (3 توسعه و استحکام                     (4  تمایل به تشکیل خانواده

  (3 خانواده چگونه کانونی است؟

  1 ) مهم ترین کانون حمایت و مراقبت عاطفی از افراد

  (2 اساسی ترین کانون توسعه و استحکام زندگی

  (3 قوی ترین کانون تامین نیاز های مادی

  (4  بزرگ ترین کانون وضع قوانین و دستورات

  (4 نیازهای اساسی انسان چیست؟

  1 ) نیازهای مالی - اقتصادی            (2نیازهای فردی - اجتماعی

  (3 نیازهای مادی - عاطفی              (4نیازهای بدنی - زیستی

  منبع : niayeshhighschool.blogfa.com

  مجموعه سوال و جواب كتاب مطالعات اجتماعي نهم

  1- تعاريف فرهنگ چيست ؟ الف) فرهنگ را مي توان شيوه ي مشترك زندگي در يك جامعه دانست . ب) فرهنگ را آگاهي و انديشه ي مشترك اعضاي يك جامعه نيز مي گويند .

  مجموعه سوال و جواب كتاب مطالعات اجتماعي نهم - متوسطه اول.درس17-18

  1- تعاريف فرهنگ چيست ؟ الف) فرهنگ را مي توان شيوه ي مشترك زندگي در يك جامعه دانست .

  ب) فرهنگ را آگاهي و انديشه ي مشترك اعضاي يك جامعه نيز مي گويند .

  2- رابطه ي جامعه و فرهنگ را بيان كنيد؟ جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ هم بدون جامعه به وجود نمي آيد .

  3- اجتماعي شدن يا جامعه پذيري چيست ؟ اجتماعي شدن فرايندي طولاني مدت از تولد تا آخر عمر است كه افراد از طريق آن ، زندگي

  در جامعه را مي آموزند و خود را با ان منطبق مي كنند .

  4- چرا اجتماعي شدن فرايندي بسيار مهم در زندگي است؟ زيرا بدون آن ، افراد نمي توانند به زندگي در جامعه ادامه دهند .در يك

  جامعه ، هر فرد عقايد و باورها ، رسوم ، قوانين و حتي چگونگي پاسخ دادن به غرايز را از ديگران مي آموزد و به افراد ديگر ياد مي دهد .

  5- فرايند اجتماعي شدن نخست در كجا رخ مي دهد ؟ چگونه؟ با ذكر مثال؟ در خانواده - پدر و مادر به كودك ياد مي دهند كه

  چطور صحبت كند ، چگونه غذا بخورد و در نشست و برخاست چه آدابي را رعايت كند ، چگونه به مهمان سلام و تعارف كند ، چگونه در مراسم

  مختلف مثل جشن ها يا عزاداري ها شركت كند و چه بپوشد و چگونه رفتار كند ، در موقع خميازه كشيد دست را جلوي دهانش بگيرد يا

  پاهايش را جلوي افراد بزرگ تر دراز نكند و موقع غذا خوردن ، دهانش صدا ندهد .

  6- با بزرگ تر شدن فرد ، علاوه بر خانواده ، چه عوامل ديگري در فرايند اجتماعي شدن فرد موثر است؟ رسانه هاي جمعي ،

  دوستان و گروه همسالان و برنامه هاي آموزشي و تربيتي مدرسه نيز چگونگي زندگي در جامعه و سازگاري با ان را به تدريج به او مي آموزند .

  مجموعه سوال و جواب كتاب مطالعات اجتماعي نهم - متوسطه اول – تهيه كننده : عليرضا اسماعيلي درس 17 (فرهنگ)

  11

  اين فرايند بعدها با رفتن به دانشگاه ، خدمت سربازي ، محل كار و ..... ادامه پيدا مي كند .

  7- در فرايند اجتماعي شدن ، مهم ترين لايه هاي فرهنگ كه به افراد آموخته مي شوند چيست؟ نمادها ، هنجارها ، ارزش ها و عقايد .

  8- لايه ها و جنبه هاي فرهنگ يك جامعه چگونه است؟ با ذكر مثال؟ برخي از لايه هاي فرهنگ خارجي يا بيروني (ظاهري) هستند

  مانند نمادها و هنجارها و برخي عميق تر هستند مانند ارزش ها و عقايد .

  9- كاربرد نماد چيست؟ هر جامعه اي براي انتقال معاني مورد نظر خود از انواع معيني از نمادها استفاده مي كند . زبان گفتاري و نوشتاري ،

  همه ي اشياو دست ساخته هاي انسان مانند تصاوير ، پوشاك ، خوراك ، ساختمان ها و همچنين رفتارهاي او ، نقش نمادين دارند .

  10- هنجار چيست؟ هنجارها ، رفتارهاي معيني هستند كه در يك گروه يا جامعه پذيرفته شده و متداول اند . به عبارت ديگر به قواعد و

  شيوه هاي مورد قبول يك جامعه براي انجام دادن كارها ي مختلف ، هنجار مي گويند . براي مثال ، ما وقتي به هم مي رسيم سلام مي كنيم ،

  وقتي مي خواهيم غذا بخوريم يا وارد جايي شويم به هم تعارف مي كنيم .

  11- هنجارها شامل چه مواردي مي شود ؟ هنجارها در اقع همه ي عادت ها ، آداب و رسوم اجتماعي ، مناسك مذهبي ، قواعد ، قوانين و

  مقررات را در بر مي گيرد .

  12- رابطه ي هنجارها و زندگي اجتماعي چيست؟ زندگي اجتماعي بدون وجود هنجارها ادامه پيدا نمي كند و هنجارها به روابط اجتماعي

  سامان مي بخشند . افراد يك جامعه خود را ملزم مي بينند از هنجارها پيروي كنند تا جامعه آنها را به عضويت بپذيرد .

  13- مهم ترين دلايل پيروي از هنجارها را بيان كنيد؟ ارزش دانستن و اعتقاد به آنها ، حفظ آبرو و احترام يا ترس از مجازات .

  4 1- پيروي نكردن از هنجارها ، چه عواقبي براي افراد دارد؟ اگر افراد از هنجارها يا شيوه هاي مورد قبول گروه يا جامعه پيروي نكنند

  ، مجازات مي شوند . اين مجازات ممكن است به صورت سرزنش خود يا ديگران ، پوزخند ف تمسخر ، طرد كردن و محروم نمودن ، متلك گفتن يا

  مجازات هاي رسمي و قانوني باشد .

  5 1- ارزش چيست؟ ارزش يعني خوب و بد ، زشت و زيبا و مطلوب يا نامطلوب دانستن امور مختلف .

  6 1- رابطه ي ارزش ها و هنجارها را بنويسيد ؟ با ذكر مثال؟ ارزش ها زمينه ي شكل گيري هنجارها را ايجاد مي كنند و جهت دهنده ي

  رفتارها هستند . افراد بر مبناي ارزش هايي كه به آنها معتقدند ، عمل مي كنند . براي مثال ، كسي كه پرهيز از اسراف را كار خوب و درستي

  مي داند و آن را ارزش تلقي مي كند ، اگر در عمل هم از اسراف بپرهيزد، هنجارش طبق اين ارزش بوده است .

  7 1- منظور از ارزش هاي اجتماعي چيست؟ با ذكر مثال؟ ارزش هاي اجتماعي ، ارزش هايي هستند كه مورد توجه اكثر افراد جامعه اند

  و افراد به عملي شدن آنها تمايل دارند . براي مثال ، براي يك تيم ورزشي ، پيروزي در مسابقه و براي يك ملت دفاع از كشور خود و مقابله با

  دشمنان ، ارزش هاي اجتماعي هستند .

  8 1- بخش مهمي از فرهنگ هر جامعه را چه چيز تشكيل مي دهد؟ بخش مهمي از فرهنگ جامعه را عقايد و باورهاي آن شكل مي دهد

  9 1- با ذكر يك مثال توضيح دهيد چه رابطه اي بين عقايد و هنجارها و ارزش ها وجود دارد؟ بخش مهمي از فرهنگ جامعه را

  عقايد و باورهاي آن شكل مي دهد . براي مثال در جامعه اي كه عقايد ديني دارد ، هنجارها ، نمادها و ارزش هايي بر مبناي آن عقايد شكل مي

  گيرد . به عكس در جامعه اي كه زندگي را فقط به اين دنيا محدود مي داند و به آخرت اعتقادي ندارد ، هنجارها و ارزش هاي متناسب با همان

  جامعه پديد مي آيند .

  20- عقايد اسلامي براي مسلمانان چه نقشي دارد؟ اعتقادات اسلامي ، ملاكي است كه با آن هنجارها و ارزش ها را مي سنجيم و هر كدام را

  كه با اين اصول اعتقادي سازگاري ندارند ، طرد مي كنيم .

  21- هر يك از هنجارهاي زير مبتني بر كدام ارزشها و عقايد است؟ توضيح دهيد .

  الف) برخي نانوايي ها ، شب ها ي جمعه يك يا چند تنور نان خود را به صورت رايگان و صلواتي به مردم مي دهند .

  ( ارزش هاي ديني – كمك به ديگران و انسان دوستي)

  ب) مردها در هنگام ورود به خانه ديگران با صداي بلند يا االله مي گويند . ( ارزش هاي عرفي و ديني- حفظ حجاب و پوشش )

  ج) افراد در موقع ديدن كودك ، ماشااالله مي گويند . ( ارزش هاي ديني- چشم زخم )

  12

  22- عوامل مختلفي مي توانند نمادها ، ارزش ها و هنجارهاي يك جامعه را تغيير دهند و در فرهنگ آن جامعه تغيير و

  دگرگوني پديد آورند . در باره اين عوامل و چگونگي تأثير آنها بر فرهنگ گفت و گو كنيد و مثال هايي بياوريد .

  منبع : masoudiabo.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید