این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  به کمترین میزانی که از یک چیز انتظار می رود می گویند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  به کمترین میزانی که از یک چیز انتظار می رود می گویند را از این سایت دریافت کنید.

  نمونه سوالات آزمون راهکارهای اجرایی نمودن همت مضاعف کار مضاعف

  نمونه سوالات آزمون راهکارهای اجرایی نمودن همت مضاعف کار مضاعف 1ـ فراگردی که طی آن همه بخشهای تشکیل دهنده یک کل برای کسب هدف مشترک ترکیب می شوند ، چه نام

  نمونه سوالات آزمون راهکارهای اجرایی نمودن همت مضاعف کار مضاعف

  نمونه سوالات آزمون راهکارهای اجرایی نمودن همت مضاعف کار مضاعف 1ـ فراگردی که طی آن همه بخشهای تشکیل دهنده یک کل برای کسب هدف مشترک ترکیب می شوند ، چه نام دارد؟ الف) کارایی        ب) اثر بخشی      ج) هماهنگی        د) برنامه ریزی 2ـ کدام یک از گزینه های زیر در تعریف اثربخشی درست نمی باشند؟ الف) بررسی میزان موثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ب) درجه یا میزانی که سازمان به اهداف مورد نظر خود دست می­یابد ج) انجام کارهای درست                   د) به معنای مصرف کمترین زمان یا انرژی برای انجام بیشترین کار می­باشد 3ـ کلید موفقیت سازمان از نظر پیتر دراکر چیست؟ الف) اثر بخشی                ب) کارایی                      ج) بهروری                      د) هماهنگی 4ـ نسبت میزان کاری که انجام می شود به میزان کاری که باید انجام شود را در اصطلاح چه می گویند؟ الف) اثر بخشی                ب) کارایی                      ج) بهروری                      د) هماهنگی 5 ـ کدام یک از گزینه های زیر مقدم بر مفاهیمی همچون "بهره وری وکارایی" می باشد؟ الف) اثر بخشی                ب) کارایی                      ج) بهروری                      د) هماهنگی 6ـ کدام یک از گزینه های زیر در تعریف "بهره وری" درست نمی باشد؟ الف) بهره­وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برونداد بر درونداد یک فرد، واحد و سازمان ب) استفاده صحیح از منابع و امکانات موجود ج) استفاده درست از منابع جهت انجام صحیح امور و حصول نتایج مطلوب د) مصرف کمترین زمان یا انرژی برای انجام بیشترین کار 7ـ برای نشان دادن نسبت برون داد یک فرد ، واحد سازمان از کدام مفهوم استفاده می شود؟ الف) اثر بخشی                ب) کارایی                      ج) بهروری                      د) هماهنگی 8ـ در روش مدیریت اسلامی «استفاده از روح حاکم بر تعالیم اسلامی» به چه معنی می باشد؟ الف) عدل و انصاف در تصمیم­گیری               ب) دستیابی مدیر به منابع انگیزشی مادی ج) دستیابی مدیر به منابع انگیزشی معنوی        د) الف وج 9ـ شرط لازم وکافی برای ایجاد یک سازمان چیست؟ الف) وجود نیاز های اجتماعی          ب) انگیزه های فردی         ج) وجود ساختار مناسب     د) الف وب 10ـ مهمترین ابزار مدیریت برای افزایش میزان بهره مندی سازمان از نتایج کار وهمت کار کنان سازمان کدام است؟ الف) برنامه ریزی              ب) هماهنگی                   ج ) تصمیم گیری              د) مدیریت مناسب 11ـ کلی ترین هدف سازمان چیست؟ الف) نیاز های فردی                       ب) نیاز های اجتماعی                     ج) رسالت           د) الف وب 12ـ منظور از آن نیاز اجتماعی که سازمان برای ارضای آن ایجاد می شود چیست؟ الف) ارضای نیازهای شخصی    ب) رسالت یا فلسفه وجودی             ج) وجود نیازهای اجتماعی      د) الف وج 13ـ شرط لازم برای رسیدن به یک سازمان موفق چیست؟ الف) سازمانی که عقلانیت، نظم و منطق در روابط کاری و انسانی آن حکمفرما بوده ب) امکانات و سرمایه­های آن در جهت رسیدن به یک هدف و آرمان مشترک تعریف و تنظیم شده است ج) الف وب              د)سازما ن کارا 14ـ فرایند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه­ریزی، سازماندهی منابع و امکانات و هدایت و کنترل آن چه نامیده می شود؟ الف) مدیریت            ب) هماهنگی             ج ) سازماندهی          د) تصمصم گیری 15ـ برنامه‏ریزی برای ایجاد زمینه رشد انسانی به سوی الله مطابق با کتاب ، سنت، سیره و روش پیامبران، امامان معصوم، علوم و فنون و تجارب بشری جهت رسیدن به اهداف یک نظام اقتصادی و اجتماعی در ابعاد مختلف چه نامیده می شود؟ الف) مدیریت کلاسیک           ب) مدیریت نو کلاسیک         ج) مدیریت ژاپنی       د) مدیریت اسلامی 16ـ از نگاه علمی ، کدام یک از گزینه های ذیل به عنوان محرک برای گرایش کارکنان به کار مضاعف نمی باشد؟ الف) هدف               ب) برنامه ریزی          ج ) مدیریت کار آمد   د) ارتباطات 17ـ به آن دسته از فعالیت­های انسان گفته می­شود که با هدف کسب درآمد و تامین معاش و رفع نیازهای فردی و  اجتماعی انجام می­شوند؟ الف) کار                  ب) برنامه ریزی          ج) سازماندهی           د) هماهنگی 18ـ علت رفتار های انسان چه می باشد؟ الف ) برنامه ریزی                ب) انگیزش              ج) هدف                  د) هماهنگی 19ـ اولین عامل حرکت انسانی چیست؟ الف ) برنامه ریزی                ب) خود خواهی         ج) هدف                  د) انگیزش 20ـ یکی ازمهمترین ابزار مدیریت برای افزایش میزان بهره­مندی سازمان از نتایج کار و همت کارکنان چه می باشد؟ الف) کنترل                     ب) هماهنگی                   ج ) برنامه ریزی                د) مدیریت مناسب 21ـ نتیجه مطلوبی است که رفتار سازمانی در  جهت آن هدایت می­شود چیست؟ الف ) هدف                     ب) کنترل           ج ) نظارت                      د) هماهنگی 22ـ یکی از مهمترین ارکان مدیریت نوین که از طریق آن ازصحت حرکت همه عوامل به سمت اهداف تعیین شده اطمینان حاصل می­شود؟ الف ) هدف                     ب) کنترل           ج ) نظارت                      د) هماهنگی 23ـ افزایش کدامیک از عوامل زیر کمک موثری در جهت نیل به اهداف سازمانی می کند؟ الف ) هدف                     ب) کنترل           ج ) هماهنگی                   د) نظارت 24ـ کدام یک از تعریفهای زیر مربوط به تصمیم گیری می باشد؟ الف) انتخاب یک راه از میان راههای مختلف                  ب) به معنی اداره کردن ، قصد کردن                 ج) الف وب                                                                    د) انتخاب چندین راه از میان راههای مختلف 25ـ کدام یک از گزینه های زیر مفهوم مهارتهای ارتباطی را می رساند؟ الف ) بیان موثر ب)  بازخورد موثر      ج) شنیده موثر و استفاده موثر از زبان و بدن.                د) الف وب وج 26ـ کدام یک از گزینه های زیر از مشخصه های یک هدف مناسب است؟ الف) مشخص و اختصاصی باشد                         ب) قابل اندازه­گیری، دست یافتنی باشد ج)  واقع­گرایانه و دارای زمان­بندی باشد                    د) هر سه مورد صحیح است 27) در واحدهای مختلف برای نیل به اثربخشی لازم ، یکی از وظایف مهم مدیران ارشد سازمانها چیست؟ الف) ایجاد هماهنگی                      ب) برنامه ریزی                ج) بسیج منابع امکانات                   د) نظارت وکنترل 28ـ کدامیک از موارد ذیل از عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ کار می باشند؟ الف)فرهنگ محیط کار مطلوب ـ خانواده         ب)نخبگان ـ تشکل صنفی              ج) مدیریت ـ انگیزه کار     د) هر سه مورد 29ـ مهمترین عاملی که می تواند کارکنان یک سازمان را نسبت به کار علاقمند یا بیزار کند کدام مورد زیر می باشد؟ الف) انگیزه کار                ب) نخبگان                      ج) سبک مدیریت حاکم بر سازمان                د) الف وب 30ـ کدام یک از عوامل زیر به فرهنگ کار مشروعیت می بخشد؟ الف) نظم پذیری جمعی ، کار دلسوزانه           ب) باورهای عملی به ارزش کار یدی             ج) فکری وسازگار شدن با شرایط ، قواعد ورفتارهای صنعتی وتولیدی                د) همه موارد 31ـ کوششی که نیازی را ارضاء نماید یا فایده ای را ایجاد کند چه نامیده می شود؟ الف) کار مفید                  ب) کار مولد                    ج) کار خوب                   د) کار فکری 32ـ انگیزه در کار به چه چیز های بستگی دارد؟ الف)عوامل محیطی وعوامل انگیزشی              ب) فقط عوامل محیطی                   ج) فقط عوامل انگیزشی                  د)مدیریت  33ـ کدام مورد زیر از خصوصیات کار می باشد؟ الف) مبتنی بر فعالیت فکری وبدنی                ب) تولید کالا یا عرضه خدمت         ج) دریافت دستمزد            د) هر سه مورد 34ـ منظور از دو بخش مادی ومعنوی در سلوک الهی که در فرهنگ غنی اسلامی به آن پرداخته شده است چه می باشد؟ الف) نماز وامور عبادی                   ب) کار ـ نماز وامور عبادی                         ج) کار ـ کار       د) نماز ـ نماز 35ـ این فرمایش گهر بار از کیست؟وقتی کاری را انجام می­دهید آن را به صورت نیک، کامل و جامع به اتمام برسانید الف) پیامبر اکرم               ب) حضرت علی (ع)                     ج) امام صادق (ع)             د) امام باقر (ع) 36ـ کدام مورد زیر از خصوصیات کار می باشد؟ الف) مبتنی بر فعالیتهای فکری وبدنی                         ب)کالای تولید شود           ج) دستمزد پرداخت شود                د) همه موارد 37ـکار از دیدگاه اسلام به چه قسمتهایی تقسیم بندی شده است؟ الف) واجب ـ حرام                       ب) مستحب ـ مکروه ـ مباح                       ج) الف وب        د) شایسته وناشایسته 38ـ کدام پیشوای معصوم (ع) کار را به دو نوع "کار شایست " و"کار ناشایست" تقسیم کرده است؟ الف) پیامبر اکرم               ب) حضرت علی (ع)                     ج) امام صادق (ع)             د) امام باقر (ع) 39ـ از پیامبران زیر چه کسی یا چه کسانی به شغل " تجارت وبازرگانی " اشتغال داشته اند؟ الف) حضرت هود ـ حضرت موسی ـ حضرت سلیمان              ب) حضرت  صالح ـ حضرت آدم ـ حضرت داود        ج) حضرت مسیح ـ پیامبر اکرم ـ حضرت ابراهیم                       د) حضرت هود ـ حضرت صالح ـ پیامبر اکرم 40ـ از پیامبران زیر چه کسی یا چه کسانی به شغل " کشاورزی  " اشتغال داشته اند؟ الف) حضرت هود ـ حضرت موسی ـ حضرت سلیمان              ب) حضرت  ابراهیم ـ حضرت آدم ـ حضرت نوح       ج) حضرت مسیح ـ پیامبر اکرم ـ حضرت ابراهیم                       د) حضرت هود ـ حضرت صالح ـ پیامبر اکرم 41ـ از پیامبران زیر چه کسی یا چه کسانی به شغل " دامداری " اشتغال داشته اند؟ الف) حضرت آدم ـ حضرت ابراهیم  ـ حضرت موسی              ب) حضرت  صالح ـ حضرت آدم ـ حضرت داود        ج) حضرت مسیح ـ پیامبر اکرم ـ حضرت ابراهیم                       د) حضرت هود ـ حضرت صالح ـ پیامبر اکرم 42ـ طبق روایات پیامبر جمله « سقط من عینی » ؛ یعنی در چشم من دیگر ارزشی ندارد را در صورت فقدان کدام مورد زیر به انسان اطلاق می فرمودند؟ الف) ایمان                      ب) نپذیرفتن اسلام            ج ) کار              د) انگیزه کار 43ـ « مجموعه ارزشها، باورها و دانشهای مشترک و پذیرفته شده یک گروه کاری در انجام فعالیتهای معطوف به تولید یا ایجاد ارزش افزوده» چه نام دارد؟ الف ) فرهنگ سازمانی        ب) فرهنگ کار                 ج) فرهنگ کارکنان            ج) فرهنگ بهره وری 44ـ از نظر امام صادق (ع) ملعون کسی است که ........ الف) به پدر ومادرش بی حرمتی کند             ب) سخت کوشی وهمت نداشته باشد                         ج) بار زندگی خود را بر دوش دیگران افکنده باشد         د) ریاکاری وتظاهر پیشه سازد 45ـ کلمه «کادِحٌ»در آیه مبارکه « یا اَیُهَا الانسانُ اِنَّکَ کادِحٌ اِلی رَبِّکَ کَدحاً فَمُلاقیهِ » به چه معنا ومضمون می باشد؟ الف) کم کاری                 ب) تلاش وکوشش           ج) انگیزه کاری                د ) همت کاری 46ـ چه گروه یا کسانی نقش واسطه بین نیروی انسانی ومدیریت یک واحد اقتصادی را ایفا می کنند؟ الف) نخبگان                    ب) خانواده         ج) مدیریت         د) تشکل های صنفی 47ـ تشکل های صنفی از چه طریقی بین کارفرمایان وکارکنان تنش زدایی می کنند؟ الف) کارکرد چانه زنی دسته جمعی               ب) توافق دسته جمعی                    ج) الف وب        د) ارتقاء فرهنگ عمومی 48ـ امام علی (ع) نیکوترین کار را چه کاری می دانند؟ الف ) باز ایستادن از کار زشت                      ب) موافق با حق               ج ) الف وب                   د) ایثار کردن 49ـ کدام یک از گزینه های زیر از جنبه های ضعف فرهنگ کار است؟ الف) گریز از کار              ب) بیکاری پنهان کارکنان               ج) سیاه کاری                  د) استعفا 50ـ کدام یک از گزینه های زیر نیاز های اساسی در کار را در بر می گیرد؟ الف) شرایط کاری ـ سطح نظارت     ب) سیاستهای سازمان         ج) مزایا وامنیت شغلی        د) همه موارد 51ـ توسعه کدام عامل می تواند باعث رضایت افراد درکار شود؟ الف) پیشرفت ـ توسعه فردی           ب) رضایت شغلی وتقدیر از کار       ج) الف وب        د) امنیت شغلی 52ـ مطابق فرمایش پیامبر اکرم (ص) اگر مومنی شغلی نداشته باشد که با آن امرار معاش کند برای امرا معاش چه خواهد کرد؟ الف ) از دین خود خرج خواهد کرد              ب) دزدی خواهد گرد         ج) از خانواده خود شرمنده خواهد شد            د) هیچکدام 53ـ کدام یک از گزینه های زیر از اثرات ونتایج کار از دیدگاه اسلام می باشد؟ الف) پیدا نمودن روحیه خلاقیت       ب) جلو گیری از مفاسد      ج) تأمین مخارج زندگی      د) همه موارد 54ـ عبادت خداوند هفتاد جزء است بهتریت آنها کدام است ؟ الف) کار کردن                ب) طلب روز ی حلال                    ج) اشتغال به هر کاری        د) هیچ کدام 55ـ کدام یک از گزینه های زیر از معیارهای کار شایسته از دیدگاه اسلام می باشد؟ الف) بر اساس معیارهای کسب حلال باشد                   ب) کار کردن وکسب روزی از راههای مختلف             ج) کار وکوشش برای رضایت صاحب کار باشد               د) هیچکدام 56ـ استاد مطهری همت را نشانه کدام یک از ویژکیهای ذیل می داند؟ الف ) بزرگی روح             ب) نشانه قدر شناسی از خویش        ج) سلامت ونشاط روان      د) هرموارد 57ـ هنگامی که فرهنگ کار در یک سازمان ضعیف ارزیابی می شود بدین معناست که ......... الف) فعالیت کارکنان از راندمان کمتری برخوردار بوده است                    ب) بهروه وری کارکنان کاهش یافته است                   ج) عدم تمایل کارکنان به انجام کار مفید مشهود است                 د) همه موارد 58 ـ  کدام یک از گزینه های زیر تعریف کامل از  سازمان پویا می باشد؟  الف) اجزا وعوامل آن با هماهنگی به عملکرد متقابل نسبت به یکدیگر بپردازند ب) اجزا وعوامل آن با هماهنگی منطقی در کنار ازش های بنیادین تعریف شده به عملکرد متقابل نسبت به یکدیگر بپردازند ج) اجزا وعوامل آن باتوجه به ارزشهای حاکم بر سازمان عملکرد متقابل نسبت به یکدیگر بپردازند د) هیچ کدام 59ـ کار را به چند بعد می توان تقسیم بندی کرد؟ الف ) دو بعد اساسی وغیر اساسی                  ب) ضروری وغیر ضروری              ج) اشکار وپنهان               د) همه موارد 60ـ کدام یک از گزینه های زیر جزو ابعاد آشکار کار می باشد؟ الف) جلو گیری از کناه ـ آرامش روانی          ب) کار وفکر منطقی          ج) زیستی ـ روانی ـ فلسفی            د) فلسفی ـ آزمودن خود 61ـ کار کنان کدام یک از بخشهای زیر بیشتر از سایر کارکنان با خطر روبرو هستند؟ الف) فنی            ب) اداری            ج) پشتیبانی         د) همه موارد 62ـ کدام یک از گزینه های زیر می تواند یکی از عوامل تحکیم وتقویت انگیزش کارکنان در سازمان می باشد؟ الف) مدیریت ارشد           ب) مدیریت نیروی انسانی               ج) مدیریت میانی              د) مدیریت پایه 63ـکدام یک از گزینه های زیر توسط کار ارضا می شود؟ الف) نیاز به موقعیت اجتماعی وخدمت به دیگران          ب) رضایت شغلی             ج) تسلط بر اوضاع واحوال             د) همه موارد 64 ـ از دیدگاه امام علی (ع) یکی از ملاکها ومعیارهای پیرامون کار وانتخاب شغل چیست؟ الف) تخصص                  ب) تجربه                       ج) آگاهی وشناخت لازم به کار                     د) همه موارد 65ـ کدام یک از گزینه های زیر از عوامل موثر در انتخاب شغل می باشد؟ الف) استعداد ـ علایق ـ فرصتهای شغلی         ب) عوامل اقتصادی ـ جایگاه اجتماعی           ج) الف وب        د) نوع کار 66ـکدام یک از عوامل زیر جزو علل دلسری از کار می باشد؟ الف) فشار روان ـ تنی                    ب) یک نواختی کار                       ج) محیط کار                   د) اختیارات 67ـ کدام یک از گزینه های زیر جزو منابع فشارهای روان ـ تنی می باشد؟ الف) محیط کار                ب) نوع کار         ج) الف وب        د) تغییر نگرش 68ـ کدام یک از گزینه های زیر جزو اجزا وعوامل یک سازمان می باشد؟ الف) هدف ـ ساختار ـ فناوری                     ب) جریان عمل یا رفتار (فرایند) ـ داده ها ـ ستاده ها     ج) الف وب        د) هیچ کدام 69ـ نقطه ای که کوشش ها معطوف رسیدن به آن است چیست؟ الف) هدف                      ب) ساختار                      ج) ستاده ها                     د) داده ها 70ـ کدام یک از گزینه های زیر روابط بین مدیران ومجریان وهمچنین وظایف کارکنان را نسبت به یکدیگر در سازمان وجامعه مشخص می کند ؟ الف) هدف                      ب) داده ها                      ج) ساختار                       د) فناوری 71ـ استفاده درست از منابع جهت انجام صحیح امور وحصول نتایج مطلوب منجر به ......... می شود؟ الف) کارایی                    ب) اثر بخشی                  ج) بهره وری                   د) برنامه ریزی 72ـ فعالیتهای که منجر به خیر وعمران جامعه منجر می شود از دیدگاه اسلام جزء کدام یک از کارها محسوب می شود؟ الف) مباح                       ب) مکروه                       ج) واجب                       د) مستحب 73ـ بنا به نظر دراکر کلید موفقیت یک سازمان چیست؟ الف ) اثربخشی                ب) نظارت                      ج) برنامه ریزی                 د) انتخاب هدف 74ـ مدیریت منابع انسانی جزء کدام یک از ابعاد کار محسوب می شود؟ الف) بعد روانی                ب) بعد زیستی                 ج) بعد فیزیکی                 د) بعد فلسفی 75ـ فراگردی که طی آن شیوه عمل خاصی برای حل مسأله یا مشکل ویژه ای برگزیده می شود چه نام دارد؟ الف) تصمیم گیری            ب) هماهنگی                   ج) سازماندهی                  د) برنامه ریزی 76ـ کدام یک از گزینه های زیر از ابعاد پنهان کار نمی باشد؟ الف)تمرکز خیال ـ جلو گیری از کناه                         ب) آزمودن خود ـ فکر منطقی ج)تاثیر کار بر احساس انسان ـ احساس شخصیت         د) نیاز به موقعیت اجتماعی 77ـ کدذام یک از گزینه های زیر جزو منابع فشار روان ـ تنی نمی باشد؟ الف) نوع کار ، مسئولیت واختیارات اجرای وظایف ، محیط کار ، موقعیت شغلی ب) انتظارات نقش ، ارتباطات کیفی بین اعضاء ، رقابت بین کارکنان ، احساس عدم امنیت شغلی کارکنان ج) عناصر مادی سازنده محیط ، سطوح ساختاری سلسله مراتب ، عوامل برون سازمانی  د) داده ها وستاده ها، هدف ، فن آوری 78ـ فراگردی تعیین وتعریف اهداف وتدارک دقیق وپیشاپیش اقدامات ووسایلی که تحقق اهداف را میسر می سازدکدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ الف) برنامه ریزی              ب) هماهنگی                   ج) تصمیم کیری               د) کنترل 79ـ فرمایش حضرت علی (ع) " مومن باید شبانه روز خود را به سه قسمت تقسیم کند " مربوط به کدام یک از وظایف اساسی در مدیریت می باشد؟ الف) هماهنگی                 ب) سازماندهی                 ج) برنامه ریزی                 د) کنترل 80ـ به خدا سوگند ، بیت المال تارج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن بازمی گردانم ، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشندمربوط به کدام اصل زیر می باشد؟ الف) برنامه ریزی              ب) هماهنگی                   ج) تصمیم کیری               د) کنترل 81ـ فراگرد نظم وترتیب دادن به کار وفعالیت وتقسیم وتکلیف آن به افراد به منظور انجام دادن کار وتحقق هدفها ی معین می باشد تعریف کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟              الف) هماهنگی                 ب) سازماندهی                 ج) برنامه ریزی                 د) کنترل Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 87ـ علل وعواملی که سبب ضعف در تصمیم گیری می گردند چیست؟ الف) تردید ودودلی ، ترس ووحشت از نتایج تسمیمات                         ب) تسویف (کار امروزا به فردا انداختن ) ، عدم اعتماد به نفس     ج) الف وب                                                                    د) توزیع تلاشها بین افراد واحد ها 88ـ فراگرد ایجاد وحدت ویگانگی میان هدف وفعالیتهای واحدهای مختلف به نحوی که هدفها بطور موثر تحقق یابند تعریف کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ الف) برنامه ریزی              ب) هماهنگی                   ج) تصمیم کیری               د) کنترل 89ـ در هماهنگی کدام یک از گزینه های زیر مورد توجه قرار نمی گیرد؟ الف) تقویت انسجام سازمان ، سرعت بخشیدن به کار ها                          ب) توزیع تلاشها بین افراد وواحد ها ، تقویت روابط انسانی ج) بازدهی بیشتر وبهتر ، جلو گیری از از اصطکاک وخنثی سازی               د) گروه بند فعالیتها 90ـ فراگرد ارزشیابی عملکرد فردی وسازمانی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ الف) برنامه ریزی              ب) هماهنگی                   ج) تصمیم کیری               د) کنترل 91ـ کدام یک از گزینه های زیر مدیران را قادر می سازد که انحراف از برنامه را تشخیص دهند؟ الف) برنامه ریزی              ب) کنترل                       ج) تصمیم کیری               د) برنامه ریزی 92ـ کدام یک از گزینه های زیر جزو مهارتهای مدیریت می باشد؟ الف) فنی                        ب) انسانی                       ج) ادارکی                       د) همه موارد 93ـ کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های رهبر ایده آل می باشد؟ الف) آزاد اندیش              ب) توانایی تحلیل موقعیت              ج) دارای شخصیت محکم               د) همه موارد 94ـ کدام یک از گزینه های زیر از شرایط مدیر در نظام اسلامی می باشد؟ الف) کاردانی وآگاهی ، مردمی بودن              ج) تعهد به نظام ومقام ولایت امر ، اصالت خانوادگی ج) داشتن سعه وصدر ، وشجاع بودن د) همه موارد 95ـ کدام یک از گزینه های زیر از ویژگیهای هدف نمی باشد؟ الف) مشخص بودن هدف ـ قابل سنجش بودن ـ دست یافتنی بودن ـ مکتوب بودن ـ ایجاد رقابت کند ب) واقعی باشد ـ دارای زمان باشد ـ مورد پذیرش ومقبول باشد ـ با ارزش باشد ج) الف وب                    د) مردمی باشد 96ـ کدام یک از گزینه های زیر از مراحل پنجگانه مدیریت بر مبنای هدف می باشد؟ الف) نظارت وکنترل                      ب) تعیین فعالیتها              ج) تعیین طرحها               د) همه موارد 97ـ کدام یک از گزینه های زیر ازارکان مدیریت برمبنای هدف نمی باشد؟ الف) تعهد به اجرای برنامه ـ مشارکت            ب) ایجاد رقابت                ج) تعیین هدف  ـ استقلال در اجرای برنامه     د) هدفهای فردی ـ بررسی عملکرد 98ـ کدام یک از گزینه های زیر از محاسن مدیریت بر مبنای هدف نمی باشد؟ الف) تاکید بیش از حد بر مستند سازی           ب) ایجاد توافق میان کار کنان ـ توسعه ارتباط کار کنان با مدیران ج) ارتقای کیفی مهارتها ـ بهبود معیار ارزیابی               د) بهبود فرایند برنامه ریزی ـ افزایش تعهد کارکنان 99ـ کدام یک از گزینه های زیر از معایب مدیریت بر مبنای هدف می باشد؟ الف) وقت گیری بیش از حد            ب) عدم امکان تعدیل سریع هدف     ج) وابستگی به میزان حمایت مدیران عالی       د) همه موارد 100ـ کدام یک از گزینه های زیر از مزایای حاصل از اجرای مدیریت بر مبنای هدف می باشد؟ الف) افزایش انگیزه در تحقق اهداف              ب) اهداف بهتر                ج) خود ارزیابی                د) همه موارد 101ـ فرایندی که رفتار وفعالیتهای سازمان را در مسیر هدف ، تنظیم ، تصحیح ، تقویت وراهنمایی می کند چه نام دارد؟ الف ) رهبری                   ب) مدیریت                    ج) هماهنگی                    د) سازماندهی 102ـ کدام مورد زیر از جمله وظایف اساسی مدیریت نمی باشد؟ الف) قاعده سازی              ب) تقویت وارتباط بین اهداف         ج) تعیین وروشنگری اهداف            د) توزیع عادلانه دستمزد ومزایا 103ـ ترکیب وتخصیص افراد ومنابع در انجام کار ، مفهوم کدام یک از کارکردهای مدیریت است؟ الف ) سازماندهی              ب) برنامه ریزی                ج) هدایت                       د) فرماندهی         104ـ با احساس تعلق فرد نسبت به سازمان وامکان بر قراری ارتباط با همکاران به کدام نیاز فرد در محیط کار پاسخ داده شده است؟ الف) نیاز به موقعیت اجتماعی           ب) نیاز به روایط شخصی واجتماعی ج) نیاز به خدمت به دیگران             د) نیاز به تایید دیگران   105ـ کدام گزینه «فرهنگ راستین » یک سازمان را تشکیل می دهد؟ الف) لایه پایه­ای سازمان                 ب) ارزشهای مفروضات افراد  ج) فرایندهای فکری افراد        د) همه موارد 106ـ به عنوان مجموعه ای از باورها وارزشها ی مشترک بر رفتار واندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد چه می گویند؟ الف) هویت سازمانی          ب) مدیرت سازمانی          ج) فرهنگ سازمانی            د) تحول سازمانی 107ـ تعهداتی فراتر از منافع وعلایق شخصی را کدام عامل زیر بوجود می آورد؟ الف) فرهنگ سازمانی         ب) مدیرت سازمانی          ج) هویت سازمانی             د) تحول سازمانی 108ـ اگر ارزشهای مشترک اعضاء سازمان با ارزشهایی که موجب افزایش اثر بخشی سازمان می شود ، مغایرت داشته باشد کدام عامل زیر بصورت یک مانع پدیدار می شود؟ الف) تحول سازمانی           ب) مدیرت سازمانی          ج) هویت سازمانی             د) فرهنگ 109ـ عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمان کدامهاهستند؟ الف) هنجارها ، سنت­ها                   ب)  تشریفات و مفروضات    ج) الف وب                    د) اعتقادات گارکنان 110ـ فرآیندهای نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین چیست؟ الف ) فرهنگ                   ب) سازمان                      ج) روابط متقابل               د) مدیریت 111ـ سازمان از کدام عناصر زیر تشکیل می شود؟ الف) افراد ـ وبرقراری روابط متقابل              ب) نظام بخشی به روابط متقابل        ج) اهداف مشخص            د) همه موارد 112ـ  کدام گزینه ذیل  از عوامل واجزای فرهنگ سازمانی محسوب می شود؟ الف) ارزشها وبارورها                     ب ) اسطوره ها وافسانه ها  ج) مراسم وتشریفات         د) همه موارد 113ـ کدام لایه از فرهنگ "شالوده اساسی فرهنگ سازمانی " را تشکیل می دهد؟ الف ) لایه ارزشها وباروها                ب)لایه پایه ای                 ج) رفتار ها                      د) اسطوره ها 114ـ شالوده اساسی فرهنگ سازمانی به چه چیزهای اشاره می کند؟ الف)ارزشهای زیربنایی  ـ مفروضات ب) باورها وفرایند های فکری افراد وگروه       ج) الف وب        د)اسطوره ها 115ـ کدام گزینه زیر به ترتیب در تعریف «باورهای راهبردی » و«باورهای کاربردی» صحیح می باشد؟ الف) باورهای شکل دهنده تصمیمات بلند مدت وکلان               ب) باورهای مشترک اجرا کنندگان تصمیم       ج) الف وب                                                                    د) باورهای راهنما 116 ـ با کدام فرایند زیر افراد برای خود در سازمان جا باز می کند؟ الف)  اجتماعی                 ب) ارزشها          ب) باورها           د) اسطوره ها 117ـ کدام عامل زیر منشاء شکل گیری فرهنگ سازمانی می باشد؟ الف) باورهای وارزشهای موسسان ـ هنجارهای اجتماعی محیطی ـ حل مشکلات داخلی ب) پاسخگویی به مشکلات ـ پاسخ به آثار محیط اجتماعی          ج) عوامل خاص سازمان                 د) خلاقیت فردی 118ـ کدام یک از گزینه های زیر از ویژگیهای فرهنگ سازمانی می باشد؟ الف) خلاقیت فردی ـ ریسک پذیری ـ روابط مدیریت ـ کنترل ـ هویت ـ تحمل تعارض تیم گرایی وجسارت وشجاعت ب) خلاقیت گروهی ـ محافظه کاری ـ روابط مدیریت ـ کنترل ـ هویت ـ تحمل تعارض ـ تیم گرایی وجسارت وشجاعت ج) خلاقیت سازمانی ـ با حتیاط عمل کردن ـ روابط کار کنان ـ هویت ـ تحمل تعارض ـ تیم گرایی وجسارت وشجاعت د) خلاقیت سازمانی ـ با حتیاط عمل کردن ـ روابط کار کنان ـ هویت ـ تحمل تعارض ـ فرد گرایی وجسارت وشجاعت 119ـ کدام گزینه جای خالی عبارت زیر را به درستی کمیل می کند؟ ................. یکی از ویژگیهای فرهنگ سازمانی است که به « میزان استفاده از قوانین و مقررات و توسل به نظارت و سرپرستی مستقیم از طرف مدیران جهت کنترل رفتار کارکنان» اشاره دارد؟ الف) سازماندهی               ب) رهبری                      ج) کنترل                        د) هماهنگی 120ـ میزانی که مدیران با زیردستان خود ارتباط برقرار می­کنند ، آنها را یاری می­دهند و یا از آنها حمایت می­کنند مربوط به کدام گزینه می باشد؟ الف) خلاقیت فردی           ب) الگوی ارتباطی            ج) یکپارچگی وحدت                    د) روابط مدیریت 121ـ میزانی که انتظار می­رود ، کارکنان بتوانند مسائل را تجزیه و تحلیل کنند و به صورتی دقیق ، به امور بپردازند مربوط به کدام گزینه می باشد؟ الف) خلاقیت فردی           ب) توجه به جزئیات          ج)نتیجه محوری                د)توجه به افراد 122ـ میزانی که مدیریت به کارکنان اجازه می­دهد در تصمیم­گیری مشارکت کنند و اثرات و نتایج تصمیمات را بر افراد مورد ملاحظه قرار می­دهد مربوط به کدام گزینه می باشد؟ الف) خلاقیت فردی           ب) توجه به جزئیات          ج)نتیجه محوری                د)توجه به افراد 123ـ کدام یک از گزینه ای زیر از مشخصات «فرهنگ سازمانی قوی » نمی باشد؟ الف ) تعهد اجتماعی ـ مدیریت کیفی ـ تطبیق فرد با شغل ـ فرهنگ رقابتی                         ب) وجدان کار ـ غنی سازی شغل ـ توسعه شغلی ج) گردش کار ـ علاقه ووفاداری به سازمان ـ اعتماد به نفس                    د) محافظه کاری ـ ریسک پذیری ـ توجه به مناف شخصی 124ـ در کدام گزینه زیر «کار به عنوان ارزش پذیرفته شده و بیکاری منفور تلقی می­شود » ؟ الف)  وجدان کار              ب) غنی سازی شغل           ج)  توسعه شغلی               د) تعهد اجتماعی 125ـ « افراد می­بایست بر مبنای علاقه و توان خویش بکار گمارده شوند » مفهوم کدام گزینه زیراست؟ الف)  گردش کار              ب) غنی سازی شغل           ج)  توسعه شغلی               د)تطبیق فرد با شغل 126ـ برای جلو گیری از کسالت ودلزدگی در مشاغل تخصصی چه باید کرد؟ الف)  گردش کار              ب) غنی سازی شغل           ج)  توسعه شغلی               د)تطبیق فرد با شغل 127ـ برای اینکه افراد با مشاغل بیشتری آشنا شوند چه باید کرد؟ الف)  گردش کار              ب) غنی سازی شغل           ج)  توسعه شغلی               د)تطبیق فرد با شغل 128ـ کدام گزینه زیر از جمله مشخصات فرهنگ سازمانی ضعیف محسوب نمی شود؟ الف) بی علاقی به کار ـ غیبت ـ اشاعه فرهنگ تملق وچاپلوسی ـ توجه صرف به منافع شخصی ب) عدم وجود بینش آینده نگری ـ عدم اعتماد به نفس ـ فرار از کار ـ عدم انتقال مهارتها ج) کسب محبوبیت به بهای تخریب دیگران ـ عدم صداقت در اعتراف اشتباهات ـ محافظه کاری ـ عدم پاسگویی به ارباب رجوع د) داشتن تعهد اجتماعی ـ وجدان کاری ـ فرهنگ رقابتی ـ اعتماد به نفس 129ـ در چه شرایطی فرهنگ سازمانی تغییر می کند؟ الف) بحران شدید ـ جابجایی رهبر ـ فرهنگ ضعیف ـ سازمان تازه تاسیس                         ب) وجدان کاری قوی ـ فرهنگ رقابتی ج) توسعه شغلی                                                                                        د) غنی سازی شغل 130ـ عاملی که موجب می شود فرد صرف نظر از هرگونه تشویق یا تنبیهی کارش را به بهترین نحو ممکن انجام می دهد چیست؟ الف ) رهبری                   ب) فرهنگ سازمانس قوی               ج) وجدان کاری               د) سبک مدیریت 131ـ از نظر امام علی (ع) «امانتداری و وفای به عهد ، ..................................است.» الف) درست انجام دادن کارها                       ب) به موقع انجام دادن کار ها                       ج) تندو سریع انجام دادن کار ها                   د) با رغبت انجام دادن کار ها 132ـ از نظر فروید وجدان اخلاقی ازچه طریقی در فرد شکل می­گیرد؟ الف) یک امر فطری است                ب) دل وشعور                  ج) قوانین ومنهیات                        د) پرداختن به نیک وبد 133ـ منظور از آن احساس مسئولیت و تعهد همه جانبه درونی فرد نسبت به کارهایی است که برعهده او است چیست؟ الف ) تعهد اخلاقی                        ب) وجدان کاری              ج) تعهد سازمانی              د) تعهد اجتماعی 134ـ مجموعه عواملی که در فرد سازمانی نظام ارزشی به وجود می­آورد چیست؟ الف ) تعهد اخلاقی                        ب) تعهد سازمانی              ج) وجدان کاری               د) تعهد اجتماعی 135ـ به نیروی درونی اطلاق می شود که هم پاداش می دهد وهم کیفر چیست؟ الف ) تعهد اخلاقی                        ب) وجدان کاری              ج) تعهد سازمانی              د) تعهد اجتماعی 136ـ وجدان دارای چند پدیده است؟ الف) دوـ شعور روشن  وشعور نیمه روشن                  ب) دوـ شعور روشن شعور تاریک                ج) دو ـ شعور نیمه روشن وشعور تاریک                    د) سه ـ شعور روشن  وشعور نیمه روشن وشعور تاریک یا وجدان مخفی 137ـ بزرگترین عامل برقراری عدالت اجتماعی چیست؟ الف) نفس عماره               ب) وجدان                      د) مدیریت سالم               د) فرهنگ سازمان سالم 138ـ در قران کریم نمود ماورای طبیعی وجدان در چه قالبی آمده است؟ الف) دو مورد ـ سرزنش وجدان ـ نظارت وجدان                     ب) دوم مورد سرزنش وجدان ـ آرامش وجدان ج) دو مورد ـ نظارت وجدان ـ سرزنش وجدان                                    د) سه مورد سر زنش وجدان ـ نظارت وجدان ـ آرامش وجدان 139ـ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه »به کدام قالب وجدان اشاره می کند؟ الف) آرامش وجدان          ب) سرزنش وجدان                       ج) نظارت وجدان                         د) هیچ کدام 140ـ مفاهیم انضباط، روحیه ، کارایی ، انگیزش ،وتعهد با کدام یک از گزینه های زیر رابطه نزدیکی دارد؟ الف ) تعهد اخلاقی                        ب) وجدان کاری              ج) تعهد سازمانی              د) تعهد اجتماعی 141ـ در مسایل اجتماعی ، شیوه زندگی مبتنی بر قانون  چه می گویند؟ الف) انضباط                    ب) اخلاق اجتماعی                       ج) وجدان کاری               د) تعهد اجتماعی 142ـ روحیه ار تطابق کدام گزینه زیر منتج می شود؟ الف) فرد و گروه              ب) فرد وسازمان               ج) سازمان وجامعه                        د) گروه وسازمان 143ـ یکی از عوامل موثر بر کارایی چیست؟ الف ) تعهد اخلاقی                        ب) تعهد کاری                 ج) تعهد سازمانی              د) وجدان کاری 144ـ کدام یک از گزینه های زیر در مورد اتباط «وجدان کاری » با «کارایی وانگیزش » صحیح می باشد؟ الف) وجدان کاری عامل موثر بر کارایی می باشد          ب) باعث تحلیل انگیزه می شود        ج) الف وب        د) استفاده بهینه از منابع 145ـ کدام یک از گزینه های زیر از عوامل نبود وجدان کاری است؟ الف) دو رویی                  ب) سهل انگاری               ج) ریا                د) ناسپاسی 146ـ کدام یک از گزینه های زیر از نشانه های ریا می باشد؟ الف) وقتی تنهاست ، با سستی کار می کند                                                                  ب) در میان مردم باشد شاداب وبا نشاط است ج) اگر تعریف شود بیشتر کار می کند وتعریف نشود کاررا ناقص انجام می دهد                   د) همه موارد 147ـ مطابق فرمایش امام علی (ع) فریب دادن کسی که تو را امین می داند چیست؟ الف خیانت است               ب) ناسپاسی است             ج) کوتاهی است               د) نبود وجدان کاری است 148ـ این سخن گوهر بار از کیست؟« هرکس عمداً در کار خود کوتاهی کند ، به اندوه و ناراحتی گرفتار می­شود » الف) امام علی (ع)             ب) پیامبر اکرم                 ج) امام صادق(ع)              د) امام صادق (ع) 149ـ کدام یک از گزینه های زیر از عوامل تاثیر گذار در وجدان کاری کارمندان می باشد؟ الف) توجه به ویزگیهای فرد ـ ماهیت  ونوع شغل                      ب) ارزیابی کارکنان ـ آموزش مستمر ج) تقویت ایمان در جامعه  ـ تامین اقتصادی نیروی کار              د) همه موارد 150ـ کدام یک از گزینه های زیرنقش فزاینده یا کاهنده در تعهد کارمندان دارند؟ الف) تجربه ـ تخصص       ب) وضعیت تاهل             ـ سن وجنس       ج) سابقه شغلی                 د) همه موارد 151ـ کدام یک از گزینه های زیر از پیش فرصتهای تعهد عاطفی می باشد؟ الف) ویزگیهای شخصی ، شغلی ، ساختاری وتجربیات کاری                    ب) تخصص ـ تجربه وتعهد ج) تخصص ـ ویزگیهای شخصی                                                      د) همه موارد 152ـ کدام گزینه زیر با تعهد سازمانی ارتباط مستقیمی دارد؟ الف) غیبت                      ب) عملکرد شغلی                         ج)دور اندیشی                 د) انگیزه بالا 153ـ کدام گزینه زیر با تعهد سازمانی رابطه معکوس دارد؟ الف) ترک خدمت             ب) غیبت                        ج) تاخیر کارکنان                         د) همه موارد 154ـ کار کنان در سازمان می مانند برای اینکه می خواهند بمانند ازاجزای تعهد مربوط است ؟ الف) تعهد مستمر              ب) تعهد عاطفی                ج) تعهد تکلیفی                د) تعهد سازمانی 155ـ افرادی که در سازمان بلحاظ نیاز شان می مانند از چه نوع تعهدی برخودارند؟ الف) تعهد مستمر              ب) تعهد عاطفی                ج) تعهد تکلیفی                د) تعهد سازمانی 156ـ افرادی که احساس می کنند که در سازمان باید بمانند از چه نوع تعهدی برخودارند؟ الف) تعهد مستمر              ب) تعهد عاطفی                ج) تعهد تکلیفی                د) تعهد سازمانی 157ـ کدام یک از گزینه های زیر از ویزگیهای افراد با وجدان کاری قوی محسوب نمی شود؟ الف) کار با صرف کمترین هزینه انجام گیرد                ب) کار باید بدون نظارت وکنترل عوامل خارجی ودر نهایت صحت به انجام برسد ج) کار باید به موقع ودرزمان مناسب ولازم آن انجام گیرد            د) سهل گرفتن امر دنیا 158ـ کدام عامل زیر موجب تضعیف وجدان کاری کارکنان می گردد؟ الف) نگرش مثبت به ا عمال  ورفتار کارکنان                ب) توجه به امنبت شغلی افراد سازمان ج) بکار گیری مکانیزم خود انگیزشی                          د) اجرای مقررات وضوابط سازمانی برای برخی از کارکنان 159ـ کدام یک گزینه عای زیر از معیارهای افراد با وجدان کاری فوی می باشد؟ الف) کار به بهترین نحو وبطور دقیق ویا رعایت اصول بهینه انجام می دهند              ب) کاررا به بهترین نحو انجام میدهند ولی دقت لازم را در انجام کار نمی کنند                     ج) کار به بهترین نحو وبطور دقیق انجام می دهند ولی اصول بهینه انجام کار رعایت نمی کنند              د) کار به بهترین نحوانجام نمی دهند ولی در انجام آن دقیق هستندواصول بهینه در انجام کار رعایت می کنند 160ـ نمی توان بدون توجه به میزان بهره وری در تولید وبدون آگاهی از عوامل موثر بر افزایش آن به سوی ............... گام برداشت الف) توسعه اجتماعی                     ب) توسعه اقتصادی                       ج ) توسعه پایدار              د) الف وب         161ـ کدام یک از گزینه های زیر از انگیزه های فیریکی می باشد؟ الف) محل مناسب کار                    ب) هوا ونور                    ج) رضایت پرسنل             د) الف وب 162ـ کدام یک از نیاز های زیر انگیزه اجتماعی ایجاد می کند؟ الف) نیاز های افراد به رفتار دیگران به ویژه مدیرت سازمان                     ب) نیاز دیگران بویژه مدیریت سازمان به رفتار افرد ج) نیاز های اجتماع به رفتار افراد                                                      د) نیاز گروه ها 163ـ فرایند زنجیره ای که با احساس نیاز یا احساس کمبود محرومیت شروع می شود چیست؟ الف ) سازماندهی              ب) هماهنگی                   ج ) اثر بخشی                  د) انگیزش 164ـ حالتی درونی وکمبود یا محرومیتی  که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می دارد چه می گویند؟ الف) وجدان کاری                        ب) انگیزه یا نیاز               ج) فعایتهای اجتماعی                     د) هیچ کدام 165ـ انسانهای بر انگیخته شده دارای چند حالت می باشند؟ الف) دو حالت ـ در تحرک هستند ـ مثبت اندیشند                   ب) دوحالت ـ در تحرک هستند ـ روز خود را با شادی شروع می کنند ج) دوحالت ـ مثبت اندیشند ـ روز خود را با شادی شروع می کنند           د) سه حالت ـ در تحرک هستند ـ روز خود را با شادی شروع می کنندـ مثیت اندیشند 166ـ مدلی که مبتنی بر انگیزش مادی است ودر آن حقوق دستمزد به ازای تولید بیشتر افزایش می یابد چه نوع مدل است؟ الف) مدل سنتی                ب) مدل روایط انسانی                    ج) مدل منایع انسانی                      د) مدل اجتماعی 167ـ بر اساس کدام مدل انگیزش  کار های تکراری وکسالت آور موجب کاهش انگیزه کار کنان می شود؟ الف) مدل سنتی                ب) مدل روایط انسانی                    ج) مدل منایع انسانی                      د) مدل اجتماعی 168ـ کار برای اکثر انسانها خوشایند نیست از مفروضات کدام مدل انگیزش است؟ الف) مدل سنتی                ب) مدل روایط انسانی                    ج) مدل منایع انسانی                      د) مدل اجتماعی 169ـ انسانها احساس تعلق خاطر می کنند ومی خواهند به عنوان فرا انسانها شناخته شوند از مفروضات کدام مدل انیزش است؟ الف) مدل سنتی                ب) مدل روایط انسانی                    ج) مدل منایع انسانی                      د) مدل اجتماعی 170ـ کار اساساً نا خوشایند نیست انسانها می خواهند برای نیل به هدفهای معنی داری که تعیین کرده اند اشتراک مساعی کنند از مفرضات کدام مدل انگیزش است؟ الف) مدل سنتی                ب) مدل روایط انسانی                    ج) مدل منایع انسانی                      د) مدل اجتماعی 171ـ مدیر باید از نزدیک بر کار کنان نظارت کند از خط مشی های کدام مدل انگیزش است؟ الف) مدل سنتی                ب) مدل روایط انسانی                    ج) مدل منایع انسانی                      د) مدل اجتماعی 172ـ او باید زیردستان را لز نتیجه کار ۀگاه کند ویه حرعهای آنان گوش یدهد از خط مشی های کدام مدل انگیزش است؟ الف) مدل سنتی                ب) مدل روایط انسانی                    ج) مدل منایع انسانی                      د) مدل اجتماعی 173ـ مدیر باید از حداکثر ظرفیت انسانها استفاده کند از خط مشی کدام مدل انگیزش است؟ الف) مدل سنتی                ب) مدل روایط انسانی                    ج) مدل منایع انسانی                      د) مدل اجتماعی 174ـ انسانها اگر دستمزد مناسب دریافت دارند کار را تحمل می کنند ار انتظارات کدام مدل انگیزش است؟ الف) مدل سنتی                ب) مدل روایط انسانی                    ج) مدل منایع انسانی                      د) مدل اجتماعی 175ـ رضایت شغلی موجب می شود که زیر دستان از حداکثر توانهای خود در کار استفاده کنند ار انتظارات کدام مدل انگیزش است؟ الف) مدل سنتی                ب) مدل روایط انسانی                    ج) مدل منایع انسانی                      د) مدل اجتماعی 176ـ کدام یک از تئوری های  زیر جزو تئوری برون زاد می باشد؟ الف) انگیز یا نیاز ـ تشویق              ل)  هدف ـ تقویت                        ج)  منابع انسانی ومادی                  د) همه موارد 177ـکدام تئوری معتقد است به اینکه مردم به دلیل نیازی که به رفتار وسلوک منصفانه دارند بر انگیخته می شوند ؟ الف) تئوری بر انگیختگی                ب) تئوری انتظار               ج) تئوری برابری              د) تئوری نگرش 178ـ درکدام نظریه می کوشند تا عاملی را مشخص سازد که افراد را به کار وادار کنند؟ الف ) نظریه محتوایی                     ب) نظریه فرایندی             ج) نیاز های مازلو              د) هیچ کدام 179ـ کدام یک از نظریه های زیر از هست ونیاز صحبت می کند؟ الف ) نظریه فرایندی                      ب) نظریه محتوایی            ج) نیاز های مازلو              د) هیچ کدام 180ـ احترام به قضاوت ، تشخیص ، اعطای استقلال فکری لازمه ارضای کدام نیاز است؟ الف) خود یابی                 ب) نیاز فیزیولوژی وجهانی              ج) نیاز به عشق ومحبت                  د) احترام به مقام وموقعیت 181ـ عواملی که در رضایت دخالت نمی کنند چه نامیده می شود؟ الف) بهداشتی ومحیطی                  ب) فیزیکی                     ج) اجتماعی                     د) هیچ کدام 182ـ .... بر این فرض استواراست که برای ایجاد انگیزه کار کنان باید نیاز به توفیق ، شناخت ، مسئولیت پذیری ورشد وکمال در انها بر آورده شود؟ الف) چرخش شغلی           ب) غنی سازی شغل                       ج) تحلیل شغلی                د) مهندسی شغل 183ـ در آخرین مرتیه از سلسه مراتب نیازهای مازلو کدام نیاز قرار دارد؟ الف) نیاز های خود شکوفایی                        ب) نیاز حرمت                 ج) نیاز ایمنی                   د) نیاز اجتماعی 184ـ کدام یک از گزینه های زیر تعریف ارتباط به زبان ساده ماده می باشد؟ الف) انتقال وفهم معنا بین سازمان                  ب) انتقال وفهم معنا بین اشخاص      ج) انتقال وفهم معنا بین گروهها        د) همه مارد 185ـ کدام یک از گزینه های زیر در تعریف ارتباط صحیح است؟ الف) تبادل اطلاعات با استفاده از توانایی های انسانی یا رسانه های تکنولوژی ب) مبادله عقاید وافکار یا قلمرو وسیع مبادله اندیشه های انسانی ج) فراگرد دادن وستاندن اطلاعات                 د) همه موارد 186ـ بطور خلاصه ارتباط عبارت است از ........................ به طوری که پیام برای فرستنده وگیرنده قابل درک یکسان باشد. الف) انتقال پیام از گیرنده به فرستنده              ب) انتقال پیام از فرستنده به گیرنده                ج) انتقال پیام از سازمان به افراد                    د) هیچکدام 187ـکدام یک از گزینه های زیر جزو فرایند ارتباط می باشد؟ الف) فرستنده پیام ـ گیرنده پیام        ب) کد گذاری ـ کد برداری            ج) باز خورد ـ عوامل مزاحم            د) همه موارد 188ـ بطور کلی معنا یا اطلاعاتی که در جریان ارتباط منتقل می گردد چه نامیده می شود؟ الف) رسانه          ب) گیرنده پیام                 ج) پیام               د) کد برداری 189ـ کدام یک از گزینه های زیر وسیله انتقال پیام است؟ الف) فرستنده پیام                         ب) رسانه            ج) کد گذاری                  د) کد برداری 190ـ کدام یک از گزینه های زیر در مورد «کد برداری » صحیح می باشد؟ الف) فرایند تغییر پیام وبرگردان آن به صورت اطلاعاتی که برای گیرنده معنادار شود. ب) فرستنده اندیشه یا اطلاعات خود را قابل انتقال سازد ج) با حواس خود پیام را دریافت ودرک کردن              د) اطلاع از تاثیر ی که پیام در نزد گیرنده داشته 191ـ  کدام یک از گزینه های زیر در مورد «کد گذاری » صحیح می باشد؟ الف) فرایند تغییر پیام وبرگردان آن به صورت اطلاعاتی که برای گیرنده معنادار شود. ب) فرستنده اندیشه یا اطلاعات خود را قابل انتقال سازد ج) با حواس خود پیام را دریافت ودرک کردن              د) اطلاع از تاثیر ی که پیام در نزد گیرنده داشته 192ـ  کدام یک از گزینه های زیر در مورد «عوامل مزاحم ارتباط » صحیح می باشد؟ الف) هر عاملی که در جریان ارتباط مداخله کرده ، آن را مبهم وغیر قابل درک سازد ب) نامفهوم صحبت کردن ، سر وصدا ها جزو عوامل مزاحم ارتباط است ج) الف وب                    د) مدیریت ودستورات مکتوب 193ـ در کدام نظریه مطرح می شود که سازمان ها باید به صورت یک خانواده در آیند ومدیران باید رفتار پدرانه با اعضا داشته باشندتا با تقویت اعتماد سازمان به کارکنان بازدهی به حداکثر افزایش یابد؟ الف) نظریه سنتی              ب) نظریه Z وروابط انسانی             ج) نظریه Y در روابط انسانی           د) هیچ کدام 194ـ به موجب کدام نظریه خوداری از کنترل ونظارت نزدیک بر کار اعضای سازمان سبب می شود که کارکنان سازمان را متعلق به خودشان بدانند؟ الف) نظریه سنتی              ب) نظریه Y وروابط انسانی             ج) نظریه Z و روابط انسانی             د) هیچ کدام 195ـ طبق نظریه داگلاس مک گری گور در روابط انسانی ، کدام عامل زیر از عوامل اساسی توفیق در سازمان است؟ الف) حمایت از کارکنان در تمام دوران خدمت             ب) کمک متقابل کار کنان ومدیریت به یکدیگر ج) رضایت مدیران از کار کنان                                 د) تقویت اعتماد سازمان به کار کنان 196ـ ریشه بسیاری از مشکلات فردی سازمانی واجتماعی ناشی از چیست؟ الف) کمبود ارتباط موثر                 ب) کمبود امکانات فزیکی               ج) سوء تعبیر وتفسیر های ارتباطی                د) الف وج 197ـ توسط کدام یک از گزینه های زیر وظایف برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، رهبری وکنترل انجام می گیرد؟ الف) ارتباط                     ب) اثر بخشی                  ج) کارایی                       د) بهره وری 198ـ چرا برای مدیران ارتباط موثر اهمیت دارد؟ الف) کاهش هزینه های سازمان می شود          ب) کاهش تنشها در محیط کار می شود          ج) کاهش زمان انجام کار    د) هیچ کدام 199ـ عکس العمل گیرنده نسبت به پیام ابراز نمی شود چه نوع ارتباط است ؟ الف) ارتباط یک جانبه        ب) ارتباط یک به یک         ج) ارتباط یک به چند         د) ارتباط دو جانبه 200ـ در کدام نوع ارتباطات فرستنده می تواند اشتباهات خود را مخفی نماید؟  الف) ارتباط یک به چند     ب) ارتباط یک به یک         ج) ارتباط یک جانبه           د) ارتباط دو جانبه          201ـ اگر فرستنده وگیرنده با پیام آشنا باشند استفاده از کدام ارتباط مناسب است؟ الف) ارتباط یک جانبه        ب) ارتباط یک به یک         ج) ارتباط یک به چند         د) ارتباط دو جانبه 202ـ در کدام نوع ارتباطات به علت دقت کمتر ، پارزیت وسردرگمی بیشتر دیده می شود؟  الف) ارتباط یک به چند     ب) ارتباط یک به یک         ج) ارتباط یک جانبه           د) ارتباط دو جانبه          203ـ اگر عکس العمل افراد در ارتباطات مد نظر باشد استفاده از کدام نوع ارتباط مناسب می باشد؟ الف) ارتباط یک به چند      ب) ارتباط یک به یک         ج) ارتباط یک جانبه           د) ارتباط دو جانبه          204ـ در مواردی که امور هنوز برنامه ریزی نشده وبه روال عادی در نیامده باشد کدام نوع ارتباط مناسب است؟ الف) ارتباط یک به چند      ب) ارتباط دو جانبه           ج) ارتباط یک جانبه           د) ارتباط یک به یک       205ـ به فرایند تبادل اطلاعات میان دونفر یا درون یک گروه کوچک چه گفته می شود؟ الف) اتباط میان افراد         ب) ارتباط میان گروه                     ج) ارتباط میان سازمان        د) ارتباط میان اجتماع 206ـ ناحیه کور شخصیت شامل رفتار ها وویژیگیهای است که برای مدیر ............. وبرای دیکران ............ می باشد. الف) ناشناخته ـ شناخته                  ب) نا شناخته ـ ناشناخته                 ج) شناخته ـ شناخته          د) شناخته ـ ناشناخته 207ـ کدام یک از گزینه های زیر در مطالعه ارتباطات میان افرد تاثیر گذار نمی باشد؟ الف) ماهیت زبان ومسائل مفهومی آن             ب) ساختار های رسمی واجتماعی سازمان ج) رویه های ارتباطی ومختصات روانی          د) قضاوتها وارزشهای پیشنهادی 208ـ کدام یک از موارد زیر از موانع ذاتی ارتباطات میان افراد می باشد؟ الف) ادراکی ـ اجتماعی                 ب) فرهنگی ـ زبانی           ج) ارزیابی منابع ـ پارازیت              د) همه موارد 209ـ مدیر برای کاهش تنش در سازمان از چه چیزهایی باید استفاده ویا اطلاع داشته باشد؟ الف) نواحی چهار گانه شخصیت ـ گوش دادن صحیح وبازخورد گیری       ب) نواحی سه گانه شخصیت ـ گوش دادن صحیح وبازخورد گیری            ج) نواحی دو گانه شخصیت ـ گوش دادن صحیح وبازخورد گیری د) نواحی تک گانه شخصیت ـ گوش دادن صحیح وبازخورد گیری 210ـ شخصیت هر فرد عبارت است از ........... الف) تعبیر وتفسیر فرد از رفتار های نسبتاً پایدار خود                 ب) تعبیر وتفسیر افراد از رفتارهای  موقتی وناپایدار خود ج) تعبیر وتفسیر دیگران از رفتار های نسبتاً پایدار او                  د) تعبیر وتفسیر دیگران از رفتارهای  موقتی وناپایدار او 211ـ رفتار ها و ویژگیهایی که هم برای مدیر وهم برای دیگران شناخته شده است متناسب با کدام نواحی شخصیت مدیر می باشد؟ الف) خصوصی                ب) کور              ج)عمومی            د) ناشناخته 212ـ رفتار و ویژگی هایی که برای مدیر شناخته شده ولی برای دیگران ناشناخته است متناسب با گزینه زیر است؟ الف) خصوصی                ب) کور              ج)عمومی            د) ناشناخته 213ـ برای توسعه منطقه عمومی از چه مکانیزمی استفاده می شود؟ الف) بازخود                    ب) افشاء                        ج) الف وب                    د) برقراری ارتباط مناسب 214ـ فرایند «بیان اندیشه یا اطلاعات به زبان گفتاری یا نوشتاری » چه نامیده می شود؟ الف) کد کذاری               ب) کد برداری                 ج) رسانه                         د) بازخورد 215ـ کدام یک از نظریه های زیر بر همت مضاعف وکار مضاعف تاکید می کند؟ الف ) گسترش ناحیه خصوصی ـ کوچک نمودن ناحیه عمومی                  ب) کسترش ناحیه عمومی ـ کوچک نمودن ناحیه خصوصی ج ) گسترش ناحیه خصوصی ـ گسترش نمودن ناحیه عمومی                   ب) کوچک نمودن ناحیه عمومی ـکوچک نمودن ناحیه خصوصی 216ـ کدام یک از گزینه های زیر در مورد « گوش دادن موثر» درست نمی باشد؟ الف) مشارکت فعال در یک گفت شنود                       ب) گوش دادن به آنچه که گفته می شود         ج) حدس زدن                                                     د) در پی داشتن تفاهم متقابل ونتایج ارزندخ 217ـ کدام یک از گزینه های زیر در مورد روابط انسانی درست می باشد؟ الف) برقرار ارتباط با عقاید واحساسات دیگران             ب) توسعه دادن مهارت علمی           ج) احترام گذاردن فرد ومحترم شمردن ارزشهای انسانی افراد                     د) همه موارد 218ـ این سخن گوهر بار از کیست؟« قدر وارزش هر انسان به قدر وهمت اوست» الف) پیامبر اکرم (ع)                     ب) امام باقر(ع)                ج) اما علی (ع)                 د) امام صادق(ع) 219ـ اولین قدم برای تحصیل موفقیت چیست؟ الف) اراده قوی                 ب) کار مضاعف               ج) نیت              د) هیچ کدام 220ـ کدام یک از گزینه های زیر از جمله عوامل تبدیل سازمان به مجموعه ای همگن وهمفکر می باشد؟ الف) مهارت انسانی           ب) روابط انسانی              د) هماهنگی                     د) کنترل 221ـ کدام گزینه زیر از نظر لیتر تعریف بهره وری است؟ الف) قدرت وتوانایی تولید کردن                  ب) قدرت وتوانایی هماهنگی           ج) قدرت وتوانایی تاثیر گذاری        د) هیچ کدام 222ـ کدام یک از تعریف های زیربا تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی صحیح است؟ الف) مجموعه خروجی های  وورودی های یک سیستم                ب) نسبت بین مجموعه خروجی های یک سیستم به ورودی های آن ج) نسبت ورودی های یک سیستم به خروجی های آن                د) هیچ کدام 223ـ کدام تعریف زیر تعریف سازمان بین المللی کار از بهره وری می باشد؟ الف) مجموعه خروجی های  وورودی های یک سیستم                ب) نسبت بین مجموعه خروجی های یک سیستم به ورودی های آن ج) نسبت ورودی های یک سیستم به خروجی های آن                د) رابطه بین ستاده حاصل از یک سیستم تولیدی با داده های بکار رفته 224ـ کدام یک از تعریف زیر در مورد بهره وری درست می باشد؟ الف) پایین آوردن مصرف               ب) بدست آوردن سود ممکن با همان مقدار امکانات ثابت ج) نسبت داده به ستاد                    د) هیچ کدام 225ـ مدیریت موثر بهره وری مستلزم لحاظ داشتن کدام یک از گزینه زیر می باشد؟ الف) اثر بخشی    ب) صرفاً کارای                ج) اثر بخشی وکارایی به طور همزمان                        د) مدیریت صحیح نیروی انسانی 226ـ عامل موفقیت مدیریت بهره وری کدام گزینه زیر است؟ الف) بر قرای تعادل میان مدیران عملیاتی ومدیران میانی             ب) برقراری تعادل میان مدیریت عملیاتی ومدیران استراتزیک ج) بر قراری تعادل بین مدیران عملیاتی با کار کنان سازمان          د) برقرای تعادل میان مدیریت استراتزیک با کار کنان سازمان 227ـ کدام یک از موارد زیر از قدمهای اصلی «چرخه مدیریت بهره وری» می باشد؟ الف) اندازه گیری بهره وری             ب) تحلیل بهره وری          ج) برنامه ریزی بهبود بهروری          د) همه موارد 228ـ نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلین تعریف کدام شاخص بهره وری می باشد؟ الف)شاخص بهره وری نیروی کار     ب) شاخص بهره وری سرمایه          ج) شاخص بهروری هزینه شاغلین     د) شاخص بهره وری انرزی 229ـ نسبت ارزش افزوده به ارزش موجودی سرمایه ثابت تعریف کدام شاخص بهره وری می باشد؟ شاخص بهره وری نیروی کار           ب) شاخص بهره وری سرمایه          ج) شاخص بهروری هزینه شاغلین     د) شاخص بهره وری انرزی 230ـ نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات کارکنان تعریف کدام شاخص بهره وری می باشد؟ شاخص بهره وری نیروی کار           ب) شاخص بهره وری سرمایه          ج) شاخص بهروری هزینه شاغلین     د) شاخص بهره وری انرزی 231ـ نسبت ارزش افزوده به مقدار انرزی مصرف شده تعریف کدام شاخص بهره وری می باشد؟ شاخص بهره وری نیروی کار           ب) شاخص بهره وری سرمایه          ج) شاخص بهروری هزینه شاغلین     د) شاخص بهره وری انرزی 232ـ نسبت ارزش افزوده به جران خدمات کار کنان وارزش موجودی سرمایه ثابت تعریف کدام شاخص بهره وری می باشد؟ الف)شاخص بهره وری نیروی کار     ب) شاخص بهره وری سرمایه          ج) شاخص بهروری کل عوامل         د) شاخص بهره وری انرزی 233ـکدام یک از گزینه های از دلایل تحلیل بهره وری می باشد؟ الف ) استفاده مناسب از منابع ـ تنظیم اهداف                           ب) تشخیص فرصتها ومخاطرات ـ پرداخت دستمزد بر اساس عملکرد ج) ممیزی کار کرد مدیران ـ بهبود الگوی تخصیص منابع           د) همه موارد 234ـ کدام گزینه از جمله روش های تحلیل شاخص های بهره وری نمی باشد؟ الف) محک زنی ـ تحلیل روند         ب) تجزیه به عناصر           ج) مقایسه مقدار واقعی وبرنامه ریزی شده     د) ارزیابی استراتژیها 235ـ کدام گزینه زیر از عوامل موثر در فرهنگ بهره وری می باشد؟ الف) مدیریت                  ب) فرهنگی اجتماعی                     ج) الف وب                    د) نیروی انسانی 236ـ در هر سازمانی تحقق کدام عوامل زیر می تواند تاثیر گذار بر بهره وری باشد؟ الف) اهداف                    ب) کارایی                      ب) اثر بخشی                  د) همه موارد 237ـ کدام یک از موارد زیر عوامل نرم افزاری موثر در بهره وری می باشند؟ الف) افراد           ب) سیستم های سازمانی                 ج) روشهای کار ومدیریت               د) همه مارد 238ـ کدام یک از گزینه های زیر از عوامل موثر در کاهش بهره وری می باشند؟ الف) نا امنی شغلی ـ نامساعد بودن محیط کار              ب) توجه یه نیاز های ضروری کار کنان          ج) استفاده از تخصص ها                                        د) کنترل عملکرد کار کنان  239ـ کدامیک از گزینه های زیر از راهکارهای افزایش بهره وری می باشد؟ الف) کاهش ضایعات ـ ایجاد تعهد در کار کنان                        ب) توجه به کار کنان ـ استفاده از استعدادها ج) افزایش انگیزه ـ توجه به تغییر                                         د) همه موارد 240ـ بیشترین عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی به چه چیز ارتباط دارد؟ الف) ضعف مدیریت         ب) ضعف نیروی انسانی                 د) ضعف سیستم               د) هیچ کدام 241ـ سازمان یاد گیرنده چگونه سازمانی است؟ الف)شیوه تفکر تغییر گرا برای همه افراد به یک عادت تبدیل نمی شود       ب) شیوه تفکرتغییرگرا برای همه افرادبه یک عادت تبدیل میشود ج) تغیر به ندرت رخ می دهد                                                           د) تغییرات ناشی از فشارهای اجتماعی است 242ـ به نقل از امام جعر صادق (ع) کدام یک از موارد زیر انسان را از راه یافتن به جایگاه عالی واهداف بلند باز می دارد؟ الف) کوتاهی همت            ب) عدم چاره اندیشی                    ج) سستی اندیشه              د) همه موارد 243ـ با توجه به تقسیم بندی جامعه شناسان از سه سطح در بررسی یک پدیده در سطح ملت وکشور ، سطح نظام معطوف به کدام یک اهداف زیر است؟ الف) بلند مدت                ب) میان مدت                  ج) کوتاه مدت                 د) هیچ کدام 244ـ با توجه به تقسیم بندی جامعه شناسان از سه سطح در بررسی یک پدیده در سطح ملت وکشور ، سطح فرایندی معطوف به کدام یک اهداف زیر است؟ الف) بلند مدت                ب) میان مدت                  ج) کوتاه مدت                 د) هیچ کدام 245ـ با توجه به تقسیم بندی جامعه شناسان از سه سطح در بررسی یک پدیده در سطح ملت وکشور ، سطح سیاستگذاری معطوف به کدام یک اهداف زیر است؟ الف) بلند مدت                ب) میان مدت                  ج) کوتاه مدت                 د) هیچ کدام 246ـ کدام عامل زیر در تحقق همت مضاعف وکار مضاعف موثر نمی باشد؟ الف) تعهد ملی                 ب) انگیزش                     ج) ساختار سازمانی                        د) قوانین ومقررات 247ـ کدام یک از گزینه های زیر جزو موانع عامل فرهنگی نمی باشد؟ الف) پشت گوش اندازی                 ب) وسواس                     ج) اطرافیان                     د) حسن تدبیر 248ـ کدام عامل زیر تحرک بخشی واستفاده بهینه از منافع وفرصتها در سازمان می گردد؟ الف) مهندسی مجدد روشهای انجام کار           ب) وضع قوانین ومقررات کار آمد ج) ارزشیابی عادلانه ومستمر            د) مدیریت کارآمد وعادلانه 249ـ کدام یک از گزینه های زیر موجب ایجاد تحرک واستفاده بهینه از منابع وفرصتها می شود؟ الف) مهندسی مجدد روشهای انجام کار           ب) وضع قوانین ومقررات کار آمد ج) ارزشیابی عادلانه ومستمر            د) مدیریت کارآمد وعادلانه 250ـ طبق فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص همت مضاعف انگیزه ترکیبی از کدام عوامل زیر است؟ الف)تلاش وکوشش          ب) قوانین وروشها                        ج) ایمان وآگاهی              د) تلاش وآگاهی 251ـ وحدت رویه در کدام حوزه زیر موجب سرعت بخشیدن ومضاعف شدن حرکت وتلاش در مسیر توسعه کشور می شود؟ الف) هماهنگی                 ب) سازماندهی                 ج) تصمیم گیری               د) هدایت ورهبری 252ـ بنا به فرموده امیر المومنین (ع) چگونه همتی مورد تاکید وتایید اسلام است؟ الف) در جهت مصالح فرد وجامعه باشد                      ب) در جهت پیشرفت فرد باشد        ج) در جهت ارتقای دانش فرد باشد                            د) در جهت سلامت روح وروان فرد وجامعه باشد 253ـ کدام یک از مطالب مندرج در گزینه های زیر تجلی وظهور تفکر خلاق در سازمان را با مشکل مواجه می سازد؟ الف) تنوع آرا و مواضع متقابل ، امکان ابراز نمی‏یابند                      ب) روابط اختیار و اقتدار ، تعاریف قطعی و  انعطاف ناپذیری دارند ج) تخصصی کردن کارها در حد افراط                 د) همه موارد 254ـ یک از مولفه فرهنگ سازمان است که میزانی که سازمان ، هدف ها وعملکرد هایی را که انتظار می رود انجام شود مشخص می نماید. الف ـ کنترل                    ب) ریسک پذیری             ج) روابط مدیریت                         د) رهبری 255ـ محور وچار چوب اصلی وجدانی کاری کدام مولفه زیر را در بر نمی گیرد؟ الف) سازمان                    ب) مدیریت                    ج) فرد               د) کار 256ـ کدام گزینه نادرست است؟ الف) بالا بودن کارایی نتیجه بالا بودن وجدان کاری است             ب) بین کارایی ووجدان کاری می توان رابطه عملی برقرارکرد ج) وجدان کاری با مفاهیمی چون کارایی وانگیزش وانظباط متفاوت نیست              د) الف وج 257ـ هدف از ........... آن است که از طریق مطالعه آن زمان سنجی وروش سنجی بتوانیم بهترین راه انجام کار را بدست آوریم. الف) توسعه شغلی                         ب) چرخش شغلی                         ج) مهندسی شغل              د) تجزیه وتحلیل شغل 258ـ کدام نظریه نقش برداشتها وادراکات فرد را در انگیزش او به کار مورد تحلیل قرار می دهد؟ الف) مازلو                      ب) برابری                      ج) اسناد                         د) دو عاملی هرزبرگ 259ـ در نتیجه رسیدن سازمان به هدفها یا نتایج مطلوب چه چیز حاصل می شود؟ الف) کارایی                    ب) بهره وری                   ج) اثر بخشی                   د) رضایت 260ـ کدام گزینه جزو عوامل موثر در افزایش بهره وری نمی باشد؟ الف) کارایی                    ب) سرعت تولید               ج) قابلیت مقایسه              د) اثر بخشی

  منبع مطلب : hamidfat1351.blogfa.com

  ارزیابی و شناسایی مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری دارایی و مالی در ایران (در بازه زمانی 1389

  اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر درآینده تعریف نماییم شناسایی فرصت هایی که سرمایه‌گذار بتواند از طریق آن‌ها، ارزش مشخصی را فدا کند تا درقبال آن درآینده ارزش خاصی را که مورد نظرش است به دست آورد، امر سرمایه‌گذاری اهمیت وافری پیدا می‌کند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های گرفته شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه‌گذاری شناخته شده، (سهام، مسکن، طلا و ارز) در بازه زمانی 1389- 1380 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته‌اند. اطلاعات بدست آمده در محیط نرم افزاری  SPSSبا اعمال آزمون‌های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، سرمایه‌گذاری در سهام بالاترین بازده و در عین حال بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران نموده است. نتایج شاخص‌های ارزیابی مالی (معیار شارپ و معیار ترینر) نیز حاکی از مطلوبیت بیشتر شاخص سهام نسبت به دیگر فرصت‌ها بوده است.   Abstract If the definition of investment is cancelling the current consumption to access consumption possibility in future, the recognition of opportunities that an investor could scarify a certain value from them to get a certain value which is suitable makes the high importance in investment affair. In the research, it was calculated and compared the return and risk of 4 opportunities in known investment (stock, housing, gold and foreign exchange) during 2001-2010 by using from the taken data from central bank and Iran statistic center. The data from SPSS was analyzed by suitable statistical tests execution. The results show that investment in stock had the most return and also the highest risk for investors in the period. The financial evaluation index conclusions (Sharp &Treynor) explain more desirability of stock index in compare with the other opportunities.

  ارزیابی و شناسایی مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری دارایی و مالی در ایران (در بازه زمانی 1389- 1380)

  نویسندگان

  محمد شریف کریمی 1 قدرت اله امام وردی 2 نیشتمان دباغی 3

  1 استاد یار، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه­، کرمانشاه.ایران

  2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.تهران.ایران

  3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سسندج .کردستان.ایران

  چکیده

  اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر درآینده تعریف نماییم شناسایی فرصت هایی که سرمایه‌گذار بتواند از طریق آن‌ها، ارزش مشخصی را فدا کند تا درقبال آن درآینده ارزش خاصی را که مورد نظرش است به دست آورد، امر سرمایه‌گذاری اهمیت وافری پیدا می‌کند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های گرفته شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه‌گذاری شناخته شده، (سهام، مسکن، طلا و ارز) در بازه زمانی 1389- 1380 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته‌اند. اطلاعات بدست آمده در محیط نرم افزاری  SPSSبا اعمال آزمون‌های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، سرمایه‌گذاری در سهام بالاترین بازده و در عین حال بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران نموده است. نتایج شاخص‌های ارزیابی مالی (معیار شارپ و معیار ترینر) نیز حاکی از مطلوبیت بیشتر شاخص سهام نسبت به دیگر فرصت‌ها بوده است.

  Abstract

  If the definition of investment is cancelling the current consumption to access consumption possibility in future, the recognition of opportunities that an investor could scarify a certain value from them to get a certain value which is suitable makes the high importance in investment affair.

  In the research, it was calculated and compared the return and risk of 4 opportunities in known investment (stock, housing, gold and foreign exchange) during 2001-2010 by using from the taken data from central bank and Iran statistic center. The data from SPSS was analyzed by suitable statistical tests execution.

  The results show that investment in stock had the most return and also the highest risk for investors in the period. The financial evaluation index conclusions (Sharp &Treynor) explain more desirability of stock index in compare with the other opportunities.

  کلیدواژه‌ها

  واژگان کلیدی: سرمایه گذاری بازده ریسک معیار شارپ معیار ترینر JEL: E2 D81

  20.1001.1.25383833.1392.7.25.7.4

  اصل مقاله

  ارزیابی و شناسایی مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری دارایی و مالی در ایران(در بازه زمانی 1389- 1380)

  محمد شریف کریمی[1]

  قدرت ا... امام وردی[2]

  نیشتمان دباغی[3]

  دریافت: 19/07/1392            پذیرش: 23/09/1392

  چکیده

  اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر درآینده تعریف نماییم شناسایی فرصت هایی که سرمایه‌گذار بتواند از طریق آن‌ها، ارزش مشخصی را فدا کند تا درقبال آن درآینده ارزش خاصی را که مورد نظرش است به دست آورد، امر سرمایه‌گذاری اهمیت وافری پیدا می‌کند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های گرفته شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه‌گذاری شناخته شده، (سهام، مسکن، طلا و ارز) در بازه زمانی 1389- 1380 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته‌اند. اطلاعات بدست آمده در محیط نرم افزاری  SPSSبا اعمال آزمون‌های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، سرمایه‌گذاری در سهام بالاترین بازده و در عین حال بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران نموده است. نتایج شاخص‌های ارزیابی مالی (معیار شارپ و معیار ترینر) نیز حاکی از مطلوبیت بیشتر شاخص سهام نسبت به دیگر فرصت‌ها بوده است.

  واژگان کلیدی: سرمایه گذاری، بازده، ریسک، معیار شارپ، معیار ترینرJEL: E2,D811- مقدمه

  سرمایه[4] یکی از محدود ترین منابع اقتصادی کشورها محسوب می شود و به همین دلیل اقتصاددانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه‌های استفاده مطلوب از آن برای در اختیار گذاشتن سرمایه گذاران هستند. از این رهگذر آن چه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد، اعتبار

  اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکارگیری مناسب سرمایه‌ی آن‌ها شود. اهمیت سرمایه گذاری[5]برایر شد وتوسعه اقتصادی واجتماعی به اندازه‌ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم‌های قوی برای ر سیدن به توسعه یاد میشود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر میتواند با افتادن در یک دور مثبت، باعث رشد وشکوفایی اقتصادی شود، عدم توجه به آن نیز میتواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک سیر نزولی و دور منفی شود. بنابراین، بایدگفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت بدو نتوجه به سرمایه گذاری وعوامل مهم موجود درمحیط سرمایه گذاری،که بر آن تأثیر می گذارد امکانپذیر نیست. لذا انتخاب و گزینش مناسب جهت سرمایه گذاری به بررسی و وسواس بیشتری نیاز دارد تا از این گذر دغدغه اصلی سرمایه گذاران که همان کسب سود معقول و یا حداقل حفظ ارزش پول می باشد بهتر مرتفع شود. بر اساس چنین ضرورتی، در پژوهش حاضر با بررسی چهار بازار اصلی سرمایه گذاری کشور ایران یعنی بورس، مسکن، طلا و ارز طی سال‌های 1389-1380، مقایسه ای از بازده، ریسک، معیار شارپ ومعیار ترینر، آن‌ها صورت گرفته و در پی آن مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری با توجه به معیارهای ذکر شده، مورد شناسایی واقع شده است.

  2- مبانی نظری تحقیق2-1- مفهوم بازده [6]سرمایه‌گذاری

  معمولا افراد مصرف کنونی را به مصرف درآینده ترجیح می‌دهند. بنابراین برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می‌بایست ی انتظارکسب پاداش از سرمایه گذاری را برای آنان ایجاد کرد. درواقع انتظارکسب بازده یا پاداش سرمایه گذاری موجب می‌شود تا سرمایه گذاران مصرف درآینده رابه مصرف فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده درجهت معرفی بازده سرمایه گذاری در یک دارایی درطول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می‌گویند استفاده می‌شود وآن عبارتست از تغییرات قیمت وجریانات نقدی حاصل ازآن دارایی طی دوره سرمایه گذاری. این میزان تغییرات را برحسب درصد بیان می‌کنندکه نشان دهنده درصد­ی از مبلغ سرمایه گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه گذاری می‌گویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی درتصمیم گیری‌های مالی جهت سرمایه گذاری  به شمار می‌رود (ابزری و صمدی، 1386).

  منبع مطلب : ecj.iauctb.ac.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید