این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  تبدیل تاریخ تولد شمسی به میلادی

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  تبدیل تاریخ تولد شمسی به میلادی را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری

  تبدیل تاریخ به شمسی میلادی قمری ، مبدل تاریخ

  شاید پیش آمده باشد تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ویا میلادی به شمسی راجهت اموری مانند تبدیل تاریخ تولد و سن ، تبدیل تاریخ قراردادهای بین المللی یامسابقات جهانی و ... نیاز داشته اید.ازآنجاکه سال و ماه در تقویم میلادی مبنای تاریخ رسمی بسیاری ازکشورهای جهانست لذا درکشورهاییکه تقویم آنهابه سال و ماه میلادی نمیباشد لازمست تاریخ غیر میلادی به میلادی تبدیل شود. همین مسائل درمورد تاریخ قمری نیزبرقراربوده و تبدیل تاریخ شمسی به قمری و برعکس آن دربرخی موارد موردنیازست.

  بکمک ابزار تبدیل تاریخ آنلاین سایت باحساب امکان تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری به یکدیگر آنلاین و براساس سال و تقویم دقیق فراهم میباشد.جهت استفاده ازاین قابلیت ابتدا لازمست نوع تبدیل تاریخ راازمیان سه گزینه موجود مشخص کنید.گزینه هاییکه برای مبدل تاریخ آنلاین وجود دارند عبارتند:

  باانتخاب هریک ازموارد فوق بخش مربوطه فعال گردیده و باواردکردن سال و ماه و روز مورد نظر و فشار دادن تبدیل ، عملیات تبدیل تاریخ آنلاین برمبتای تقویم انتخابی انجام میگیرد.

  تاریخ میلادی معادل نمایش داده شده برپایه تقویم میلادی جدیدیا گریگوری میباشدکه امروزه مبنای اصلی تاریخ میلادی جهان است.این تقویم ازاکتبر 1582 جایگزین تقویم ژولینی گردیده ودرادامه توضیحی پیرامون روش تبدیل خواهد آمد.

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و میلادی به شمسی

  تقویم میلادی بعنوان یک تقویم بین المللی دربسیاری ازکشورهای جهان مبنای تاریخ رسمی میباشد. تاریخ شمسی یا تقویم جلالی نیزدرکشورهای ایران و افغانستان رسمیت داشته و مبنا قرار گرفته.جهت تبدیل تاریخ شمسی به میلادی پس ازانتخاب گزینه مربوطه ازمنوی بالای صفحه، سال و ماه و روز تاریخ شمسی راوارد نماییدتا پس ازفشار دادن دکمه تبدیل ، نتیجه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری بصورت آنلاین نمایش داده شود.اگر سال میلادی کبیسه نباشد ماه February دارای 28 روز و درصورت کبیسه بودن سال ماه 29 روز خواهد داشت.

  درهر مبدل تاریخ برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی درقدم نخست بایدتعداد روزهای سپری شده ازمبدا تاریخ شمسی تااکنون رابدست آورد و بااینکه سال خورشیدی 365 روز داردوهر 4 و یا 5 سال یک سال کبیسه داریم یافتن فاصله ازمبدا تاریخ شمسی مشکل نخواهد بود.

  درمرحله بعدی اختلاف ابتدای تاریخ شمسی و میلادی ازیکدیگربه عددیکه درگام نخست بدست آمده اضافه میشود.اختلاف ابتدای تاریخ شمسی نسبت به میلادی برابراست با226899 روز.

  درقدم سوم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید سال میلادی رابدست آورد. بدین منظورمیتوان ازروی روز تاریخ شمسی ، عدد 621یا622 رابه سال شمسی اضافه نمودتا سال میلادی متناظر بدست آید.ازاول فروردین تا10 دی عدد 621 واز11 دی تاآخر سال شمسی عدد 622 اضافه میگردد. چنانچه سال شمسی واردشده کبیسه باشد روز 10 دی به11ام و 11 دی به12ام تغییر مییابد.

  درگام چهارم باید تعیین شود تاریخی که قراراست تبدیل شود چندمین روز سال میلادی بوده. باکسرتعداد سالهای کبیسه و روزهای مرتبط باسالهای میلادی قبل ازسالیکه در گام سوم بدست آوردیم ازعددیکه درمرحله دوم بدست آوردیم مشخص میشودکه تاریخ تبدیلی مورد نظر چندمین روز سال میلادی بوده.

  بایافتن اینکه تاریخ مورد محاسبه چندمین روز سال میلادیست میتوان تعیین ماه و روز آنرا برمبنای ترتیب ماههای میلادی و تعداد روزهای آن بسادگی انجام داد. بدین ترتیب تاریخ شمسی به میلادی تبدیل و مبدل تاریخ تولد و سن کامل میگردد.

  روش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیز مشابه شیوه بکار رفته در مبدل تاریخ شمسی به میلادی میباشدبااین تفاوت که درقدم نخست تعداد روزهای سپری شده میلادی ازابتداتا تاریخ مورد نظر محاسبه و سپس باکم کردن تعداد سالهای کبیسه میلادی و همچنین کم کردن اختلاف تاریخ میلادی و شمسی (226899 روز) ازروزهای سپری شده میلادی، عددی حاصل میشودکه نمایش دهنده تعداد روزها ازاول تاریخ شمسی تاروز مورد نظراست.

  باکم کردن عدد 621 ویا 622 ازسال میلادی متناسب باتاریخ واردشده، سال شمسی تبدیل یافته حاصل خواهدشد. حال برای تعیین روز و ماه شمسی راه همواراست و براحتی میتوان مانند روش تبدیل شمسی به میلادی اینکارراانجام داد. بدین ترتیب بامشخص شدن روز و ماه ، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیزکامل میشود.

  توجه داشته باشید ابزار تبدیل تاریخ آنلاین این صفحه بسیار دقیق بوده و تمام تصحیحات مربوط به سالهای مختلف تقویم شمسی و قمری و میلادی رالحاظ نموده ولذا درکابرد آن هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و ازابتدای تاریخ تاقرنها و هزاره های آینده قابل استفاده میباشد.

  تبدیل تاریخ شمسی به قمری و قمری به شمسی

  تقویم قمری ، تقویم مذهبی مسلمانان محسوب میشودو نقش کلیدی درآیینهای مذهبی آنان دارد. روزها و ایام سال و ماه تاریخ قمری براساس چرخش ماه دور زمین تعیین میشوند. طول یکسال قمری 354یا355 روز دارد وهر ماه قمری معادل 29یا30 روزاست. درشکل رسمی تقویم قمری یکنواخت درجهان معروفست و ماههای فرد 30 روزه و ماههای زوج 29 روزه هستند و اگر سال قمری کبیسه باشد ماه دوازدهم 30 روزه لحاظ میگردد. سالهای کبیسه تقویم قمری بافاصله 2یا3 سال از یکدیگر هستند و دریک دوره 30 ساله 11 سال کبیسه قمری وجوددارد. درتعیین سالهای کبیسه درهردوره 30 ساله روشهای متنوعی وجود دارد مثل روش عمومی، بیرشک، حبش مروزی. تبدیل تاریخ آنلاین شمسی به قمری دراین صفحه براساس تقویم قمری یکنواخت و شیوه کبیسه گیری رایج، خواهدبود.

  مبدا و سرآغاز سال تقویم هجری قمری هجرت پیامبر اسلام درسال 622 میلادی بوده و آغازاین تقویم درروز جمعه اول محرم سال یکم هجری قمری و معادل روز 19th ماه July سال 622 میلادی جدید(گریگوری) و برابربا 27 تیر سال اول هجری شمسی میباشد.این تاریخ در تقویم میلادی قدیم یا یولیانی (دیگر مرسوم نیست) مصادف روز 16th ماه July سال 622 ژولیانی میباشد.

  مبنای تبدیل تاریخ شمسی به قمری مانند روشی است که برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ذکر شد و فقط نحوه کبیسه گیری نیاز بدقت دارد، چراکه دریک دوره 30 ساله وبافاصله های متغیر قرار دارد و کار تبدیل کمی دشواراست. درکنار تبدیل تاریخ شمسی و قمری به یکدیگر، تاریخ میلادی معادل نیزمشخص میشود.

  توجه داشته باشید تاریخ قمری تبدیلی ممکنست دربرخی موارد و حداکثر 1روز و در موارد نادر 2روزبا تقویم جاری آن سال متفاوت باشدواین تفاوت ناشی از30یا29 روزه گرفتن ماه یاسیستم کبیسه گیری متفاوتست.

  مبدل تاریخ آنلاین شمسی میلادی قمری رامیتوان درمواردی مثل تبدیل تاریخ تولد و محاسبه سن ویا قرارداد و اتفاقات تاریخی گذشته وآینده و .... بدون هیچگونه محدودیت استفاده نمود.

  منبع مطلب : www.bahesab.ir

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس

  تقویم میلادی

  این تقویم، گاهشمار رسمی بیشتر کشورهای جهان است و بر اساس سال خورشیدی تنظیم می‌شود. ریشه‌ی این تقویم در تقویم باستانی رومی است که در طی تاریخ تحولات بسیار زیادی داشته است و تقویم کنونی، تقویم اصلاح شده گریگوری است.

  تقویم خورشیدی

  هجری شمسی یا خورشیدی بر پایهٔ گاه‌شماری جلالی با مبدأ هجری است. آغاز سال خورشیدی برابراست با روز نخست بهار که اکنون در کشورهای ایران و افغانستان گاه‌شمار رسمی است. این گاه‌شماری در ایران با تصویب مجلس شورای ملی در 11 فروردین 1304 به عنوان تقویم رسمی ایران اعلام شد.

  تقویم میلادی، پرکاربردترین تقویم در دنیا

  تقویم میلادی پراستفاده و پرکاربردترین تقویم در جهان می باشد که فقط در چهار نقطه جهان از جمله ایران، از تقویمی به جز میلادی استفاده می شود. پس می توان فهمید که چقدر تبدیل تقویم شمسی به میلادی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و یا بلعکس به روش های ساده ای انجام می شود و دیگر احتیاجی به استفاده از فرمول و محاسبات ریاضی نیست. به همین منظور برنامه تبدیل تاریخ از شمسی به میلادی و همینطور میلادی (مسیحی) به شمسی در وبسایت آسمان آبی در اختیار شماست تا بتوانید به سریع ترین حالت ممکن تبدیل اطلاعات را انجام دهید.

  نحوه تبدیل تاریخ

  می توان با کلیک بر روی یکی از گزینه های منوی مربوطه، سال، ماه و روز تاریخ را انتخاب کرد. در نهایت تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و یا بلعکس در سریع ترین حالت ممکن بدست بیاید. به این صورت می توان از تبدیل تاریخ تولد شمسی به میلادی برای محاسبه سن به میلادی استفاده کرد همچنین تبدیل تاریخ شمسی به میلادی گذرنامه (پاسپورت) نیز از دیگر بخش های مهم در رجوع به  این جدول می بشد. البته فراموش نشود که تبدیل تاریخ خورشیدی به میلادی تنها برای یافتن تاریخ تولد به میلادی و گرنامه نیست بلکه میتوان برای چک تاریخ به روز از برنامه تاریخ هجری شمسی به میلادی استفاده نمود.

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی گذرنامه

  همانطور که در عکس پایین مشاهده می کنید تبدیل تاریخ شمسی به میلادی برای فرم صدور گذرنامه یکی دیگر از کاربردهای برنامه مبدل تاریخ در کنار موارد دیگر ذکر شده می باشد که در فرم با نام تاریخ تولد به سال میلادی ذکر شده است. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد نحوه پر کردن فرم صدور و تمدید گذرنامه به لینک درج شده مراجعه نمایید.


  فرمول تبدیل تاریخ شمسی به میلادی 

  برای تبدیل شمسی به میلادی اگر روز مد نظرمان بین 1 فروردین تا 11 دی باشد عدد 621 و اگر روز موردنظر بین 11 دی تا آخر اسفند باشد عدد 622 را به سال شمسی اضافه میشود تا سال میلادی مد نظر به دست آید.

  فرمول تبدیل تاریخ میلادی به شمسی 

  اگر روز و تاریخ مدنظر بین اول ژانویه تا 21 مارس باشد عدد 622 .واگر عدد مطلوب بین 22 مارچ تا پایان ماه دسامبر باشد عدد 621 از سال میلادی کم می شود.

  تبدیل تاریخ ترکیه به شمسی

  بسیاری از افراد فکر می کنند در ترکیه همچون ایران تقویم دیگری رواج دارد اما لازم به ذکر است که ترکیه از جمله کشورهایی است که از تقویم میلادی استفاده می کند و در همین راستا می توانید از روش های گفته شده برای تبدیل تاریخ ایران به ترکیه و حتی تبدیل تقویم ترکیه به شمسی استفاده نمایید.  

  تبدیل تاریخ میلادی به ترکی

  باتوجه به اینکه حجم مسافران از ایران به ترکیه بسیار زیاد است به همین منظور قصد داریم تا به بررسی ماه ها برای فهمیدن راحتتر تبدیل تاریخ میلادی و شمسی به ترکیه ای بپردازیم.

  January(ژانويه)        = Ocak (اوجاك)
  February (فوريه)      = Şubat(شوبات)
  March (مارچ)          = Mart(مارت)
  April(آپريل)             = Nisan(نيسان)
  May(مي)                = Mayıs(ماييس)
  June(ژوئن)             = Haziran(هزيران)
  July(ژوئيه)              = Temmuz(تموز)
  August(آگوست)        = Ağustos(آئوستوس)
  September(سپتامبر)  = Eylül(ايلول)
  October(اكتبر)         = Ekim(اِكيم)
  November(نوامبر)     = Kasım(كاسيم)
  December(دسامبر)     = Aralık(آراليك)

  منبع مطلب : www.asemanabi.net

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی شاه سنایی 1 ماه قبل
  0

  تبدیل سال تولد از شمسی به میلادی برای فرم گذرنامه

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید