;
  در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب جارو زدن حضرت یوسف

  1 بازدید

  تعبیر خواب جارو زدن حضرت یوسف را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  تعبیر خواب جامع آنلاین

  محمدبن سیرین گوید:

  جاروب درخواب، خادم و خدمتکار است و جاروب درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند. اگر بیند که خانه را به جارو می رُفت، دلیل که مالش ضایع شود. اگر بیند خانه کسی می رُفت، دلیل که مال کسی بدو رسد, خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می شود. معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است ولی به نظر من تعبیر بالا درست تر است. زنی اگر در خواب ببینید که جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می کند دعوا و مرافعه راه می اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست. مردی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و به خانه خود خیر و برکت می آورد. جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ، پولی در اختیارش می گیرد یا اینکه به کاری مشغول می شود. جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می ریزید خواب شما می گوید ناراحتی ها را جا به جا می کنید. جاروی دسته دار کمک و مساعدتی است مالی که به بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که کسی جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند. دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائی بین زن و شوهر است. اگر ببینید که جارو می کنید و خس و خاشاک و خاک را گوشه ای گرد می آورید پول جمع می کنید و اگر به وسیله خاک انداز بر گرفتید پولی به دست شما می رسد مشروط بر این که دور نریزید.

  لوک اویتنهاو می گوید :

  آنلی بیتون مى‏ گوید:

  منبع مطلب : tabirkhab.blog.ir

  مدیر محترم سایت tabirkhab.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب جارو

  تعبیر خواب جارو

  تعبیر خواب جارو | تعبیرخواب جارو | tabire khab

  تعبیر خواب جارو زدن,تعبیر خواب جارو زدن مرده,تعبیر خواب جارو زدن فرش,تعبیر خواب جارو زدن مسجد,تعبیر خواب جارو زدن حیاط,تعبير خواب جارو زدن خانه,تعبیر خواب جارو زدن کوچه,تعبیر خواب جارو زدن قبر,تعبیر خواب جارو زدن ابن سیرین,تعبیر خواب جارو زدن خانه مرده,تعبیر خواب مرده در حال جارو زدن,تعبیر خواب جاروبرقی,تعبیر خواب جاروبرقی کشیدن,تعبير خواب جارو برقي,تعبیر خواب جارو زدن در مسجد,تعبیر خواب جارو خریدن,تعبیر خواب خرید جارو,تعبير خواب خريد جارو,تعبیر خواب خریدن جارو برقی,تعبیر خواب خریدن جارو دستی,تعبیر جارو خریدن در خواب,تعبير خواب جارو كردن كوچه,تعبير خواب جارو كردن فرش,تعبير خواب تميز كردن فرش

  خواب جارو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جارو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب جارو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب جارو را مطالعه نمایید و متوجه شوید جارو چه تعبیری دارد

  تعبیر خواب جارو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

  تعبیر خواب دیدن جارو ، سه چیز است

  خادم – منفعت – کسی که از مردم تقاضا می کند چیزهایی را که دارند به او بدهند.

  تعبیر خواب جارو از دید محمد بن سیرین

  تعبیر خواب جارو کردن خانه ، از دست دادن مال است

  تعبیر خواب جارو کردن خانه کسی ، رسیدن مال کسی به او است

  تعبیر خواب جارو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

  تعبیر خواب جارو کردن ، پول جمع کردن و پس انداز مال کم است

  تعبیر خواب زنی که صبح زود و هنگام طلوع آفتاب جارو می کند ، مورد توجه همسر بودن است

  تعبیر خواب زنی که شب در تاریکی جارو می کند ، دعوا است

  تعبیر خواب مردی که جارو می کند ، آوردن خیر و برکت به خانه است

  تعبیر خواب جوانی که جارو می کند ، راه اندازی کسب و کار است

  تعبیر خواب جارو کشیدن به دیوار ، غم و اندوه است

  تعبیر خواب جارو دسته دار ، کمک مالی است

  تعبیر خواب جارو پاره و از هم گسیخته ، بیماری یا مرگ است

  تعبیر خواب دور انداختن یا فروختن جارو ، جدایی زن و شوهر است

  تعبیر خواب جارو از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب جارو کردن ، آدمهای به ظاهر دوست است

  تعبیر خواب جارو ، اختلاف در درون خانواده است

  تعبیر خواب جاروی کهنه ، یک دیدار است

  تعبیر خواب جاروی تازه ، آدمهای به ظاهر دوست است

  تعبیر خواب خریدن یک جارو ، اختلاف با افراد خانواده است

  تعبیر خواب سوار جارو شدن ، خرافات است

  تعبیر خواب جارو از دید آنلی بیتون

  تعبیر خواب دیدن جارو نو ، بهبود اوضاع مالی است

  تعبیر خواب جارو کردن جایی ، زیان در معامله است

  تعبیر خواب گم کردن جارو ، همسری بداخلاق و نامرتب بودن است

  تعبیر خواب جارو | جارو در خواب دیدن | تعبیر خواب

  منبع مطلب : www.jesarat.com

  مدیر محترم سایت www.jesarat.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دیدن جارو در خواب چه تاثیری دارد؟ / تعبیر خواب جارو

  دیدن جارو در خواب چه تاثیری دارد؟ / تعبیر خواب جارو

  اگر خواب ببینید روی فرش را جارو کشیده و آشغال ها را جمع می کنید، به زندگی شما سروسامان داده خواهد شد و مشکلات و سختی ها و ناراحتی شما از زندگی شما خواهند رفت. اگر خواب ببینید روی فرش را جارو کشیده و خاک جمع می کنید، به شما ثروت و پول می رسد که میزان آن متناسب با خاکی است که روی فرش نشسته است.

  اگر خواب ببینید که کسی روی فرش خود را جارو کرده و آشغال ها را به سمت شما با جارو می فرستد، کسی سعی می کند با خوب نشان دادن خود و پاک کردن لکه های زندگی خود، شما را گناهکار و مقصر جلوه داده و برای شما دردسر معنوی و مالی درست کند. اگر کسی فرش شما را جارو می کرد و آشغالها را از شما دور می کرد، زندگی شما سر و سامان داده شده و مشکلات شما حل می شود.

  تمیز کردن خانه و شستن وسایل با آب، به تعبیر پاک شدن از سختی ها و ناراحتی های زندگی و افزایش ثروت شما معنی می دهد. همچنین خود شما با ایمان تر شده و رفتار صالحی خواهید داشت.

  تمیز کردن خانه با جارو و بیرون بردن آشغال ها از خانه، به معنی از بین رفتن مشکلات و ناراحتی های خانوادگی شما است.
  جمع کردن خاک با خاکروبه به تعبیر رسیدن ثروت و افزایش رزق و روزی شما است.

  منبع مطلب : saednews.com

  مدیر محترم سایت saednews.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  عطا وپارس : سلام خواب دیدم خونه مادر بزرگم که فوت شده رویارو میکنم.تهبیرش چیه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  جانان 24 روز قبل
  0

  لطفا شماره تماس بمن بدید تاباشمامسعول عزیزحرف بزنم خواب زیاد میبینم اما معنیشو نمیدونم باید خصوصی حرف بزنیم

  عطا وپارس 3 ماه قبل
  3

  سلام خواب دیدم خونه مادر بزرگم که فوت شده رویارو میکنم.تهبیرش چیه

  1
  عطا وپارس 3 ماه قبل

  سلام.خواب دیدم خونه مادر بزرگم که فوت شده رو جارو میکنم

  زهرا 5 ماه قبل
  -1

  سلام خواب دیدم ی آپارتمان که وسایل داخلش بود فرش هم بود با جارو دستی کلی خاکروبه جمع کردم خیلی بود پدرم هم که فوت شده تو خوابم بود

  محمدی 7 ماه قبل
  1

  سلام من صبح خواب دیدم منزل قدیم پدر با مادر و خواهرم در اتاق هستم اتاق پر از گرد وغبلر رو فرش بود جارو میزدم که یه مارمولک بچه هم توش بود فرار کرد در ضمن جارو هم از دسته پاره شده به مادرم میگفتم ننیشه درست جارو زد ،

  0
  محمدی 7 ماه قبل

  سلام تعبیر خواب من چیه ،متن رو ۴ ساعت پیش فرستادم،

  عذرا 7 ماه قبل
  0

  خواب دیدم دردادگاه برای شهادت متنی را امضا کردم واطاق دادگاه را جارو کردم ولی یک نفربعدازجاروکردن من اجابت مزاج کردنفهمیدم کی بود..مادرم هم توی قابلمه شربت آورده بود وشوهرم که فوت کرده همراهم بود..تعبیر این خواب چیست ممنون

  ستاره غفاری 8 ماه قبل
  0

  سلام خواب دیدم پسر عمه ام که فوت شده با جاروی دستی بلند فرش جلوی پای من رو جارو میکنه ولی خونه خونه بابام بود من تو خواب میدونستم که ایشون فوت شده سرش رو بوسیدم واز خواب پریدم خوابم هم بعد از اذان صبح بود ساعت ۹صبح به بعد ممنون

  Samanta 9 ماه قبل
  0

  سلام. من خواب دیدم مادرم روی صندلی نشسته و من بایه جاروی دسته بلند مشغول جارو کردن نزدیک اطراف پای مادرم هستم. البته مادرم چند سال هست که در قید حیات نیست و آشغالهایی که آنجا بود خورده کاغذ و برگ و تیغ بد

  مهدی 1 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید