این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  حدس هوشمندانه و منطقی که پژوهشگران برای توضیح علت یک پدیده ارائه می کنند چه نام دارد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  حدس هوشمندانه و منطقی که پژوهشگران برای توضیح علت یک پدیده ارائه می کنند چه نام دارد را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  نمونه سوالات

  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. ۱.اگر در یافتن پاسخ پرسش علمی از..........و.........استفاده کنیم آنگاه به تفکر علمی نزدیک شده ایم.

  نمونه سوالات - فصل اول - نگرش علمی و علوم زیستی

  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

  ۱.اگر در یافتن پاسخ پرسش علمی از..........و.........استفاده کنیم آنگاه به تفکر علمی نزدیک شده ایم.پاسخ=واقعیت هاـمنطق

  ۲.دانشمندان در مسائلی که مردم آنهارا..............می پندارند شک می کنند.پاسخ=اثبات شده

  ۳.در تفکر علمی باید برای همه ی پاسخ هایی که ارائه می دهیم.............داشته باشیم.پاسخ= دلیل کافی

  ۴.استفاده از خط کش موجب کاهش خطای حس.............می شود.پاسخ= بینایی

  ۵.اولین گام روش علمی با.............آغاز می شود.پاسخ= مشاهده

  ۶.یک پژوهشگر برای حل یک مسئله ی علمی و یافتن پاسخ پرسش خود از.............استفاده می شود.پاسخ= روش علمی

  ۷. ............دومین مرحله روش علمی می باشد.پاسخ=فرضیه سازی

  ۸.فرضیه حدس...........و...........است که پژوهشگران برای توضیح علت یک پدیده ارائه می کنند.پاسخ= هوشندانه ـ منطقی

  ۹.ویژگی مهم فرضیه این است که می توان آن را ........... .پاسخ=آزمود

  ۱۰فرضیه یک پیش بینی را مطرح می کند که با طراحی و اجرای یک آزمایش می توان...........یا............آن را آزمود.پاسخ=درستی ـ نا درستی

  ۱۱.اگر آزمایش فرضیه ی پژوهشگر را تایید کند باز هم پژوهشگر آن را...............می کند تا مطمئن شود نتایج اتفاقی نبوده اند.پاسخ=تکرار

  ۱۲.پژوهشگران نتایج کار ای خود را............کرده تا دیگران از آن آگاه شوند.پاسخ=منتشر

  ۱۳.یک..............حاصل فرضیه هایی است که جامعه ی علمی آن ها را تایید کرده است.پاسخ=نظریه

  ۱۴.عقیده ی(ماهی از گل ولای جوی و آبگیر تولید می شود)مطابق نظریه ی  ................می باشد.پاسخ=خلق الساعه

  ۱۵.مهم ترین نقص آزمایش ون هلمونت این بود که او آزمایش خود را...............نکرد.پاسخ=کنترل

  ۱۶.در آزمایش کنترل شده عواملی که بر آزمایش موثرند همه...............یکسان نگه داشته می شوند.پاسخ=به جز یکی از آن ها

  ۱۷.اولین کسی که نظریه ی خلق الساعه را رد کرد...............بود.پاسخ=فرانچسکو ردی

  ۱۸. ..................و.................از علومی هستند که بیش ترین کاربرد را در علوم زیستی دارند.پاسخ:شیمی ـ فیزیک

  ۱۹.مطالعه در باره ی بافت های آسیب دیده در شاخه ی علمی...............انجام می گیرد.پاسخ=آسیب شناسی

  ۲۰.مطالعه در باره ی رشد و نمو جانداران پس از تشکیل تخم در شاخه ی علمی............انجامی گیرد.پاسخ=رویان شناسی

  پرسش های تستی

  ۱.پژوهشگران طی مراحل یک روش علمی از آزمایش .........نتیجه می گیرند و بر اساس آن...........می سازند.پاسخ=گزینه۳

  ۱)فرضیه ـ مسئله     ۲)آزمون فرضیه و فرضیه سازی    ۳)فرضیه ـ نظریه

  ۴)مسئله فرضیه

  ۲.طی مراحل یک روش علمی کدام دو مورد به ترتیب پشت سر هم قرار دارند؟پاسخ=گزینه۴

  ۱)فرضیه سازی و مشاهده   ۲)آزمون فرضیه و فرضیه سازی

  ۳)نتیجه گیری و فرضیه سازی   ۴)مشاهده و فرضیه سازی

  ۳.مرحله ی سوم روش علمی کدام است؟پاسخ=گزینه۱

  ۱)ازمون فرضیه   ۲)مشاهده   ۳)فرضیه سازی   ۴)تجزیهو تحلیل و نتیجه گیری

  ۴مرحله ی بعداز مشاهده در روش علمی کدام است؟پاسخ=گزینه۳

  ۱)تجزیه و تحلیل   ۲)آزمون فرضیه   ۳)فرضیه سازی   ۴)نتیجه گیری

  ۵به حدس هوشمندانه و منطقی که پژوهشگران  برای توضیح علتیک پدیده ارائه می کنند........می گویند.پاسخ= گزینه۴

  ۱)قانون   ۲)نظریه   ۳)اصل   ۴)فرضیه

  ۶.فرضیه حاصل کدام است؟پاسخ=گزینه ۳

  ۱)نتیجه گیری از یافته ها   ۲)تجزیه و تحلیل یافته ها   ۳)حدس و گمان بر اساس اطلاعاتاولیه              ۴)آزمایش نظریه

  ۷.در کدام مرحله ی روش علمی محقق باید به کتاب خانه ها و مراکز اطلاع رسانیمراجعه نمایندتا اطلاعات را کسب کنند؟پاسخ=گزینه۳

  ۱)فرضیه سازی   ۲)آزمون فرضیه   ۳)مشاهده   ۴)تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

  ۸.کدام یک از افراد زیر نظریه ی خلق الساعه را قبول داشت؟پاسخ=گزینه۲

  ۱)ردی   ۲)ون هلمونت   ۳)پاستور   ۴)زکریای راضی

  ۹.اگر فرضیه ای با آزمایش های مخطلف تایید نشود پژوهشگر کدامکار را انجام می دهد؟پاسخ=گزینه۴

  ۱)فرضیه سازی جدید   ۲)تکرار آزمایش ها   ۳)دقت بیشتر   ۴)جمع آوری اطلاعات بیشتر

  ۱۰.نتیجه گیری غلط ون هلمونت به چه علتی بود؟پاسخ=گزینه۲

  ۱)انجام ندادن آزمایش   ۲)عدم کنترل آزمایش   ۳)نداشتن فرضیه   ۴)نداشتن اطلاعات لازم

  ۱۱.کدام عبارت مراحل پیدایش مگس را به درستی بیان می کند؟پاسخ=گزینه۴

  ۱)پیله٬ تخم٬ نوزاد کرمی شکل٬ مگس   ۲)تخم٬ پیله٬ نوزاد کرمی شکل٬ مگس

  ۳)پیله٬ نوزاد کرمی شکل٬ تخم٬مگس   ۳)تخم٬نوزاد کرمی شکل٬پیله٬ مگس

  ۱۲.کدام جمله زیر درست است؟ پاسخ=گزینه۴

  ۱)در ظروفی که ردی در آن ها را بسته بود٬ حشراتی یافت شدند.

  ۲)پس ازمشاهده جمع آوری اطلاعات و تفکر در آن ها باید نتیجه گیری کرد.

  ۳)طبق نظریه ی خلق الساعه جانداران از والدین خود به وجود می آیند.

  ۴)به مطالعه در باره ی جانداران و عواملی موثر بر آن ها٬ علوم زیستی می گویند.

  ۱۳.کدام دانشمند تفکر(خلق الساعه)را به طور قطعی باطل کرد؟ پاسخ=گزینه۱

  ۱)زکریای راضی   ۲)ردی   ۳)پاستور   ۴)ون هلمونت

  ۱۴.پاستور با آزمایش بر روی کدام جاندار خلق الساعه را رد کرد؟پاسخ= گزینه۳

  ۱)میکروب ها   ۲)حشرات   ۳)ویروس ها   ۴)هر سه مورد

  ۱۵.کدام گزینه می تواند معرف آزمایش کنترل در تحقیقات ون هلمونت باشد؟پاسخ=گزینه۱

  ۱)پیراهن کثیف و دانه های گندم را درون صندوقچه ای گذاشت و در آن را می بندیم.

  ۲)دانه های گندم را کاشته و مراحل روئیدن شان را مشاهده می کنیم.

  ۳)آزمایش را در دمای مخطلف انجام می دهیم.

  ۴)دانه های گندم را در حضور نور با پیراهن کثیف در ظرفی در باز قرار می دهیم.

  ۱۶.در آزمایش های ردی مگس های بالغبه طور مستقیم از کدام حاصل می شوند؟پاسخ=گزینه۴

  ۱)تخم   ۲)گوشت فاصد   ۳)نوزاد کرمی شکل   ۴)پیله

  ۱۷.چگونگی به ارث رسیدن صفات از والدین به فرزندان وچگونگیاستفاده از قوانین وراثت به ترتیب جزو کدام علوم زیستی محسوب می شود؟پاسخ=گزینه۱

  ۱)پایه ای ـ کاربردی   ۲)کاربردی ـ کاربردی   ۳)پایه ای ـ پایه ای   ۴)کاربردی ـ پایه ای

  ۱۸.کدام یک مربوط به علوم زیستی پایه ای نمی باشد؟پاسخ=گزینه۲

  ۱)قوانین ترمو دینامیک   ۲)تهیه ی دارو به روش مهندسی ژنتیک   ۳)شناخت قوانین وراثت   ۴)نظریه ی سلولی

  منبع : www.zistbest.blogfa.com

  سوالات فصلهای1و2زیست اول دبیرستان همراه باجواب

  آموزشی علمی -آموزشی

  سوالات فصلهای1و2زیست اول دبیرستان همراه باجواب

  ۱)تفاوت انسان عادی با فرد محقق چیست؟تفاوت دراین است که محقق برای پاسخهایی که میدهد.دلیل کافی می اود.

  2)به علت کمبود دانش چه وقایعی رخ می دهد؟ به این علت مردم به خرافات*جادوگری وحدس وگمان روی می اورند

  3)مراحل مختلف روش علمی را نام ببرید؟وتعریف کنید1-مشاهده:پدیده های پیرامون رامشاهده کردن.2-فرضیه:حدس هوشمندانه ومنطقی است که پژوهشگران برای توضیح علت یک پدیده ارائه می کنند.3-ازمون فرضیه:یکی ازویژگی های ان است.که میتوان ان راازمود.4-نتیجه گیری وتجزیه وتحلیل:پژوهشگران نتایج کارهای خودرامنتشرمی کنندتادیگران ازان اگاه ودرستی نتایج و روش های به کاررفته راپژوهشگران دیگر بررسی و ارزیابی کنند.

  4)برای پی بردن به درستی یا نادرستی فرضیه چه باید کرد؟باید یک ازمایش کنترل شده انجام داد.

  5)تفاوت فرضیه ونظریه چیست؟فرضیه اثبات نشده است ولی نظریه توسط پژوهشگران و جامعه ی علمی به ثبت رسیده.

  6)نظریه ی خلق الساعه را تعریف کنید؟به پیدایش خود به خودی ماده ی زنده گویند.

  7)موسس نظریه ی خلق الساعه چه بود؟ وکدام دانشمندان به ان اعتقاد داشتند؟موسس ان ارسطو است و ون هلمونت به ان اعتقاد داشت.

  8)ازمایش ون هلمونت راتوضیح دهید؟او چند دانه را در لباسی کثیف گذاشت ودرگوشه ای قرار دادپس از21روز تعدادی موش درکنااین موش ها مشاهده کرد.

  9)دانشمندان چه درس های ازازمایش ون هلمونت گرفتند؟1)پژوهشگر باید سعی کند همی ی عواملی را که بر نتیجه ازمایش اثر می گذارند کنترل کند2)پژوهشگر باید درنظر داشته باشد  که عقایداو قبل از ازمایش بر نتیجه گیری او از ازمایش تاثیر می گزارند

  10)نقص های ازمایش ون هلمونت چه بود؟1)ازمایش خود را کنترل نکرد2)عقاید او بر ازمایش خود اثر گذاشته بود

  11)دانش علوم زیستی چیست؟علوم زیستی مجموعه علومی است که منجر به شناخت علمیموجودات زنده و عوامل موثر بر ان ها می شوند

  12)دانش علوم زیستی چگونه بوجود می اید؟حاصل کارهای علمی پژوهشگران  علوم زیستی دانش مربوط به علوم زیستی را بوجود می اورد

  13)شاخه های علوم زیستی را نام ببرید؟19علوم زیستی پایه ای2) علوم زیستی کاربردی

  14)روش علمی برای چه موضوعی کاربرد دارد؟در ازمایشگاه یادر محیط زیست طبیعی موجودات زنده

  15)کدامیک ازعلوم بیشترین کاربرد رادر علوم زیستی دارد؟علوم زیست پایه ای

  )موارد زیر راتعریف کنید:

  سلول:کوچکترین واحدسازنده موجود زنده

  ماده:چیزهای اطراف ما که جرم وحجم دارندواز ملوکول تشکیل شده اند

  ملکول:از به هم پیوستن 2اتم بوجود می اید

  اتم:از پرو تن نترون والکترون بوجود امده اند

  ماده آلی:موادی هستند که معمولا ازموجودات زنده بوجود امده اند

  ماده معدنی: موجودات غیرزنده در بوجود امدن نقش دارند

  2)موادمعدنی مهم بدن کدامند؟ چه وظایفی برعهده دارند؟1)اب:در بدن وموجودات زنده وطبیعت وجوددارد.وبه طور متوسط 65تا95درصد وزن بدن است2)دی اکسید کربن:پیوسته میان موجودات زنده مبادله میشود

  3)موادآلی مهم بدن کدامند؟ چه وظایفی برعهده دارند؟1)هیدرات های کربن:وظیفه ی قند بدن2)لیپید ها:بخش مهمی از غشاهای سلولی رامیسازند وبعلاوه برای تولید انرژدر سلول مصرف میشوند3)پروتئین ها:به نام هموگلوبین در خون,مسئول انتقال گاز های تنفسی است.درکشش وانقباض ماهیچه اثر دارد.بعضی از ان ها بقش انزیمی دارند4)اسیدنوکلئیک:

  4)هیدراتهای کربن به چند گروه تقسیم می شوند؟به 3دسته 1)منوساکارید 2)دیساکارید 3)پلی ساکارید

  5)کوچکترین هیدرات کربن را نام ببرید،معروف ترین آنها چه نام دارد؟منو ساریدهاکه معروفترین ان گلوکز است

  6)دی ساکارید چگونه بوجود می اید ؟از تر کیب 2 منوساکرید بوجود می اید

  7)پلی ساکارید ها چگونه بوجود می اید؟معمولا از ترکیب چند گلوکز ساخته می شود

  8)درمورد سلولوز توضیح دهید؟غذای بسیاری از گیاه خواران راتشکیل میدهند

  9)تفاوت نشاسته و گلیکوژن چیست؟1)نشاسته مخصوص سلول های گیاهی اماگلیکژن مخصوص جانوران است2)شبیه به هم هستند.

  10)گلیکوژن درچه سلول هایی ذخیره می شود؟در سلول های کبدی وماهیچه ای مابه مقدار فراوان وجود دارد

  11)عناصر سازنده ی لیپیدها چیست؟هیدروژن اکسیژن وکربن

  12)تفاوت لیپیدها باهیدرات های کربن چیست؟انحلال پذیری آنها درآب ونسبت ترکیب عناصر

  13)مهمترین ویژگی لیپید ها چیست؟در اب حل نمی شوند

  14)معروف ترین لیپید هاو وظایف انها چیست؟تری گلیسریدکه پس از تجزیه به مولوکول های سازنده تبدیل میشود

  15)عناصر وواحد سازنده ی پروتیین چیست؟هیدرو ژن اکسیژن کربن نیتروژن ودر بعضی از ان هاگوگردعناصران هستندوهرپروتئیناز تعداد زیادی اسید امینه که بایکدیگر ترکیب شده اند

  16)وظایف پروتیین ها در بدن چیست؟1)مسئول انتقال گاز های تنفسی در خون2)مسئول کشش وانقباض ماهیچه ها3)بعضی نقشی انزیمی دارندواز این نظر برای ادامه یزندگی سلولها بسیار مهم اند.

  سعید جشیدیان وعلی زراعتکار وصرامی  وسعیدسلیمانی

  برچسب‌ها: پاسخ از دانش آموزان گروه, دبیرستان وحید

  + نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ ساعت 22:55 توسط ایران نژاد  | نظر بدهيد

  منبع : irannejad139.blogfa.com

  حدس هوشمندانه و منطقی که پژوهشگران برای توضیح علت پدیده ارائه می کنند، چه نام دارد؟

  حدس هوشمندانه و منطقی که پژوهشگران برای توضیح علت پدیده ارائه می کنند، چه نام دارد؟

  🏆🏆 مسابقه استعدادیابی گاما تلنت 🏆🏆

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #درآمدزایی#آزمون‌ساز#جبرانی_شهریور

  درس 1: زنگ علوم علوم تجربی ششم دبستان درسنامه آموزشی این مبحث

  حدس هوشمندانه و منطقی که پژوهشگران برای توضیح علت پدیده ارائه می کنند، چه نام دارد؟

  1 ) نظریه 2 ) فرضیه 3 ) نتیجه گیری 4 ) طراحی آزمایش گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  1401/01/24 محمدباقر نصیری

  ویدیو دوره کامل آموزشی، علوم تجربی ششم دبستان

  مدرس: ساسان عظیمی

  مدت دوره: 10 ساعت (24 فایل)

  علوم تجربی

  3612 تست 252,840 تومان

  فارسی

  2236 تست 156,520 تومان

  ریاضی

  2383 تست 166,810 تومان

  هوش، خلاقیت و استعداد

  1975 تست 138,250 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1852 تست 129,640 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  944 تست 66,080 تومان

  کار و فناوری

  238 تست 16,660 تومان

  تفکر و پژوهش

  97 تست 6,790 تومان

  قرآن

  281 تست 19,670 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  25 تست

  آزمون آنلاین علوم تجربی پایه ششم | دروس 4 تا 6

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  40 تست

  آزمون مجازی علوم ششم ابتدائی | درس 4: سفر به اعماق زمین

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  ارزشیابی آنلاین علوم ششم ابتدائی | درس 2: سرگذشت دفتر من

  تیم مدیریت گاما

  49 صفحه

  نکات کلیدی و مطالب آموزشی کتاب علوم تجربی ششم دبستان | درس 1 تا 14

  لیلا نباتی

  2 صفحه

  آزمون علوم تجربی ششم دبستان شهید حاجیانی | درس 9: سفر انرژی

  فاطمه شیخیانی

  رایـــــگان

  1 صفحه

  آزمونک علوم تجربی ششم دبستان + جواب | درس دوم: سرگذشت دفتر من

  علی امیرفتحی گرجان

  3 صفحه

  امتحان ترم دوم علوم تجربی ششم دبستان نبی اکرم رباط کریم | اردیبهشت 1401

  مهدی هاشمی

  3 صفحه

  آزمون علوم ششم دبستان شاهد بابلسر | درس 3: کارخانه‌ی کاغذ سازی

  محمد حسین زاده

  22 صفحه

  سوالات چهارگزینه ای علوم ششم - درس شگفتی های برگ

  مریم صالحی

  8 صفحه

  امتحان مستمر علوم تجربی ششم دبستان | درس 4 و 5

  رویا باقری

  2 صفحه

  آزمون مدادکاغذی علوم تجربی ششم دبستان شهید نظری یک | ماهانۀ مهر: درس اول: زنگ علوم…

  هاوری احمدپور

  3 صفحه

  کاربرگ تمرین در خانه درس 8 و 9 علوم ششم ابتدائی + پاسخ

  شهریار امیرفتحی گرجان

  1 صفحه

  آزمون عملکردی علوم ششم دبستان | درس 12: جنگل برای کیست

  الهام موسوی نژاد

  محتواهای آموزشی مرتبط

  فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ...

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید