این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  حکم انتصاب سفیر که از طرف دولت صادر می شود تا در کشور دیگر به رئیس آن کشور ارائه دهد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  حکم انتصاب سفیر که از طرف دولت صادر می شود تا در کشور دیگر به رئیس آن کشور ارائه دهد را از این سایت دریافت کنید.

  مرکز پژوهشها

  مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده مي‌كرد. در عين حال‌، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه محترم مجلس، نهادی مستقل‌، دائمی و سازمان يافته به نام «مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر كارشناسی و مطالعاتی در كنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسيس اين مركز در پاييز سال 1374 به انجام رسيد.

  جزئیات متن قانون

  ‌قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی

  ‌مصوب 1353.12.4،

  ‌ماده واحده - کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 24 آوریل 1963 مشتمل بر یک

  مقدمه و هفتاد و نه ماده و پروتکل اختیاری راجع به‌کسب تابعیت مشتمل بر یک مقدمه و

  هشت ماده پروتکل اختیاری راجع به حل اجباری اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مواد

  کنوانسیون مشتمل بر‌یک مقدمه و ده ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده

  می‌شود.

  ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون و دو پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس

  سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.10.16 در جلسه روز‌یکشنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و

  سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

  ‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

  [z]‌کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی

  ‌دول طرف کنوانسیون حاضر:

  ‌با تذکار این که روابط کنسولی از دیر باز بین ملل برقرار بوده و با معرفت به

  مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوی مطلق دولتها و حفظ صلح و‌امنیت

  بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملل.

  ‌با توجه به این که کنفرانس ملل متحد درباره روابط و مصونیتهای دیپلماتیک

  "‌کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک" را که در تاریخ 18 آوریل 1961‌برای امضاء

  مفتوح گردید تصویب نموده است.

  ‌با اعتقاد به این که یک کنوانسیون بین‌المللی درباره روابط و مزار یا و

  مصونیت‌های کنسولی نیز در بهبود مناسبات دوستانه بین ملت‌ها هر چند طرز و‌اساس

  حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهایی با یکدیگر داشته باشد مؤثر خواهد بود.

  ‌با تصدیق به این که منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور منتفع ساختن افراد نیست -

  بلکه مراد تأمین حسن اجرای وظایف آنها در پستهای کنسولی به نام‌دول متبوع آنها است

  -

  ‌با تأکید این نکته که در مورد مسایلی که ضمن مقررات این کنوانسیون صریحاً تعیین

  تکلیف نشده است - قواعد و عرف و عادت حقوق بین‌المللی‌همچنان حاکم خواهد بود -

  نسبت به مواد زیر توافق نمودند:

  ‌ماده 1 - تعاریف

  1 - در این کنوانسیون معانی اصطلاحات زیر به شرحی خواهد بود که ذیلاً تصریح شده

  است:

  (‌الف) - اصطلاح "‌پست کنسولی" یعنی سرکنسولگری یا کنسولگری یا کنسولیاری یا

  نمایندگی کنسولی.

  (ب) - اصطلاح "‌حوزه کنسولی" یعنی ناحیه‌ای که برای انجام وظایف کنسولی به هر پست

  کنسولی اختصاص داده شده است.

  (ج) - اصطلاح "‌رییس پست کنسولی" یعنی شخصی که مأمور انجام وظیفه در این سمت

  می‌باشد

  (‌د) - اصطلاح "‌مأمور کنسولی" یعنی هر شخصی (‌منجمله رییس پست کنسولی) که در این

  سمت عهده‌دار انجام وظایف کنسولی است.

  (ه) - "‌کارمند کنسولی" یعنی هر شخصی که در دوائر اداری یا فنی یک پست کنسولی به

  خدمت گمارده شده است.

  (‌و) - اصطلاح "‌خدمه" یعنی هر شخصی که برای انجام امور خانگی پست کنسولی استخدام

  شده است.

  (‌ز) - اصطلاح "‌اعضاء پست کنسولی" یعنی مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی و خدمه

  کنسولگری

  (ح) - اصطلاح کارکنان کنسولی یعنی مأموران کنسولی (‌به غیر از رییس پست کنسولی) و

  کارمندان کنسولی و خدمه کنسولگری.

  ی) - اصطلاح "اماکن کنسولی" یعنی ابنیه و یا قسمتهایی از ابنیه و زمین متصل به آن

  که مالک آن هر که باشد - منحصراً برای انجام مقاصد پست‌کنسولی مورد استفاده قرار

  می‌گیرد.

  (ط) - اصطلاح "‌خدمتکار شخصی" یعنی کسی که منحصراً به خدمت شخص یکی از اعضای پست

  کنسول گماشته شده است.

  (ک) - اصطلاح "‌بایگانی کنسولی" شامل کلیه اوراق و اسناد و مکاتبات و کتابها و

  فیلمها و نوارهای ضبط صوت و دفاتر پست کنسولی به انضمام رمز و‌مفتاح و کارتهای

  اندکس و هر نوع اثاثه که برای حفاظت و نگهداری آنها به کار برده شود - خواهد بود.

  2 - مأموران کنسولی بر دو دسته‌اند. مأموران کنسولی کاربری و مأموران کنسولی

  افتخاری.

  ‌مقررات فصل دوم کنوانسیون حاضر ناظر است به پستهای کنسولی که مأموران کنسولی

  کاریری در رأس آنها قرار دارند و مقررات فصل سوم ناظر است‌به پستهای کنسولی که

  مأموران کنسولی افتخاری در رأس آنها قرار دارند.

  3 - وضع خاص اعضای پست کنسولی که تبعه دولت پذیرنده بوده یا به طور دایم مقیم

  قلمرو آن دولت باشند مشمول مقررات ماده 71 کنوانسیون‌حاضر خواهد بود.

  ‌فصل اول: روابط کنسولی به طور کلی

  ‌ماده 2 - بخش اول: استقرار و اداره روابط کنسولی

  ‌استقرار روابط کنسولی:

  1 - استقرار روابط کنسولی بین دول با رضایت متقابل انجام می‌گیرد.

  2 - رضایت با بر قراری روابط دیپلماتیک بین دو دولت متضمن رضایت به استقرار روابط

  کنسولی نیز می‌باشد - مگر آن که به نحو دیگری مقرر شود.

  3 - قطع روابط دیپلماتیک به خودی خود موجب قطع روابط کنسولی نمی‌گردد.

  ‌ماده 3 - انجام وظایف کنسولی.

  ‌وظایف کنسولی به وسیله پستهای کنسولی انجام می‌گیرد. مأموریت‌های دیپلماتیک نیز

  طبق مقررات این کنوانسیون وظایف کنسولی را انجام می‌دهند.

  ‌ماده 4 - تأسیس پست کنسولی

  1 - پست کنسولی را نمی‌توان بدون رضایت دولت پذیرنده در سرزمین آن دولت تأسیس کرد.

  2 - مقر پست کنسولی و طبقه و حوزه کنسولی آن از طرف دولت فرستنده تعیین می‌شود و

  منوط به تصویب دولت پذیرنده خواهد بود.

  3 - تغییرات بعدی در مقر پست کنسولی یا طبقه و یا حوزه کنسولی آن از طرف دولت

  فرستنده فقط با موافقت دولت پذیرنده میسر خواهد بود.

  4 - هرگاه یک سرکنسولگری یا کنسولگری بخواهد در محلی غیر از محل استقرار خود کنسول

  یاری یا نمایندگی کنسولی تأسیس کند باید رضایت‌دولت پذیرنده را جلب نماید.

  5 - برای افتتاح یک دفتر تابع یک کنسولگری موجود - در محلی غیر از محل کنسولگری

  رضایت صریح و قبلی دولت پذیرنده لازم خواهد بود.

  ‌ماده 5 - وظایف کنسولی

  ‌وظایف کنسولی عبارت است از:

  (‌الف) - حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن - اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در

  قلمرو دولت پذیرنده - تا حد مجاز در حقوق بین‌المللی.

  (ب) - کمک به توسعه مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و علمی بین دولت فرستنده

  و دولت پذیرنده و بسط روابط دوستانه بین دو دولت به هر‌طریق دیگر در حدود مقررات

  این کنوانسیون.

  (ج) استحضار از اوضاع و تحولات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و علمی دولت پذیرنده

  منبع : rc.majlis.ir

  معنی استوارنامه

  معنی واژهٔ استوارنامه در فرهنگ فارسی عمید به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

  مؤلف: حسن عميد، سرپرست تأليف و ويرايش: فرهاد قربان‌زاده، ناشر: اَشجَع، چاپ نخست: ۱۳۸۹

  استوارنامه /'ost[o]vārnāme/

  فرهنگ فارسی عمید

  (اسم) (سیاسی) معرفی‌نامه، اعتبارنامه، و حکم انتصاب سفیر یا وزیرمختار که از طرف دولت صادر می‌شود تا در کشور دیگر به رئیس آن کشور ارائه دهد؛ اعتبارنامه.

  جست‌وجوی استوارنامه در واژه‌نامه‌های دیگر

  نگارش معنی دیگر برای استوارنامه

  منبع : www.vajehyab.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید