این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  در فلزات به الکترون هایی که وابستگی بسیار کمی به هسته اتم دارند الکترون های چه میگویند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  در فلزات به الکترون هایی که وابستگی بسیار کمی به هسته اتم دارند الکترون های چه میگویند را از این سایت دریافت کنید.

  علوم تجربی هشتم؛ فصل نهم

  سروش هشترود/ علوم تجربی آموزش علوم تجربی همگام با برنامه درسی

  علوم تجربی هشتم؛ فصل نهم

  💐 فصل نهم: الکتریسیته💐

  ⚡انواع بارهای الکتریکی:

  ۱) بار الکتریکی منفی (-)

  ۲) بار الکتریکی مثبت (+)

  ✔ دو قاعده در مورد بارهای الکتریکی وجود دارد:

  ۱ـ دو جسـم، که دارای بارهای الکتریکی غیرهمنام اند، وقتی به هم نزدیک شـوند، همدیگر را جذب میکنند.

  ۲ـ دو جسـم کـه دارای بارهـای الکتریکـی همنام انـد، وقتـی بـه هـم نزدیـک شـوند، همدیگـر را دفـع میکننـد.

  💐ً برای تشـخیص بـاردار بـودن یک جسـم و تعیین تعیین نوع بار آن، از وسیله ای به نام "برق نما" استفاده می‌شود.

  ٔ🌹برق نما از یـک صفحه یا گوی، یک میله و دو ورقه نازک فلزی تشکیل شده است. وقتی برق نما بدون بار است ورقه های آن به هم نزدیک اند و وقتی باردار میشود، ورقه های آن از هم دور

  میشوند.

  ✔ سئوال: چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

  ✔ سئوال: توضیح دهید چرا وقتی دو جسم متفاوت را به هم مالش میدهیم، هر دو دارای بار الکتریکی می‌شوند؟

  ✔ سئوال: اگر میله پلاستیکی را با پارچه پشمی یا موی سر مالش دهیم، کدامیک از آنها دارای بار الکتریکی منفی و کدام دارای بار الکتریکی مثبت می‌شود؟

  ✔ سئوال: اگر میله شیشه ای را با پارچه پلاستیکی یا کیسه نایلونی مالش دهیم، کدامیک از آنها دارای بار الکتریکی منفی و کدام دارای بار الکتریکی مثبت می‌شود؟

  ✔ مواد بر اسـاس قابلیت عبور جریان الکتریکی آنها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  ۱) رسانا ۲) نارسانا

  🌹رسانا: به موادی مانند فلزات، مغز مداد، بدن انسان و آب ناخالص که بار الکتریکی میتواند به راحتی در آنها حرکت کند، رسانای الکتریکی میگوییم.

  🌹نارسانا: به موادی مانند شیشه، پلاستیک، چوب خشک و... که الکترونهای آنها به هسته های شان وابستگی زیادی دارند و نمیتوانند در این اجسـام به سـادگی حرکت کنند، نارسـانای الکتریکی میگوییم.

  ✔ نارساناها  نمیتوانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند.

  ◀️ سئوال: چرا فلزات رسانای خوبی برای الکتریسیته هستند؟

  جواب: زیـرا تعـدادی از الکترونهـای اتم فلز وابسـتگی بسـیار کمی به هسـته آن دارنـد و میتواننـد آزادانه در فلز حرکت کنند. به این الکترونها الکترون آزاد میگویند.

  ✔ در فلزات تعداد الکترونهای آزاد بسیار زیاد است.

  یادآوری: 👈  اگر میله ای پلاستیکی را با پارچه پشمی پشمی مالش دهیم، تعدادی از الکترونهـای پارچـه بـه میله منتقل میشـود. این انتقال در اثر مالش دو جسـم اتفاق میافتد.

  نکته: 👈  اگر میله دارای بار منفی را با جسـم خنثی تماس دهیم، تعدادی الکترون از میله وارد جسـم خنثی میشـود و جسم خنثـی نیـز دارای بـار منفی میشـود. ایـن روش ایجاد بار را ایجـاد بار به روش تماس می نامنـد.

  القای الکتریکی:

  وقتـی میله باردار منفی را بـه کره A نزدیک میکنیم، الکترونهای آزاد این کره تحت دافعه الکتریکی بار منفی میله قرار می‌گیرند و به دورترین فاصله ممکن میروند (در اینجا به کره B منتقل میشوند). درنتیجه کره A که الکترون از دست داده و دچار کمبود الکترون می‌شود دارای بار مثبت و کره B که الکترون دریافت کرده دارای بار منفی می‌شود. به این پدیده القاب الکتریکی گفته میشود.

  ⚡ آذرخش و تخلیه الکتریکی ⚡️

  ابرها در طول مسـیر حرکـت خود به دلایل مختلـف مانند مالش با ابرهای دیگر، هوا، کوهها یا القای الکتریکی دارای بار الکتریکی میشوند. اگر دو ابر چنان به هم نزدیک شـوند که قسـمتهای دارای بار ناهمنام نزدیک هم قرار گیرند به علت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام ممکن است الکترونها از یک ابر به ابر دیگر بجهند که به آن تخلیه الکتریکی می‌گویند. این عمل معمولاً بـا جرقه هـای بـزرگ و تولید گرما و صدا همراه اسـت.

  💐 سوال:

  آذرخش چگونه به وجود می آید؟

  🌹 سوال:

  آیا تخلیه الکتریکی فقط بین دو ابر اتفاق می افتد؟ توضیح دهید.

  🌺 سول:

  تخلیه الکتریکی در هنگام وقوع آذرخش، چه خطراتی ممکن است داشته باشد؟

  🌸 سوال:

  برای دفع خطرات و خسارات احتمالی آذرخش و تخلیه الکتریکی، در برجها و ساختمانهای بلند و تاسیسات مهم از چه وسیله ای استفاده میکنند؟

  🔋 اختلاف پتانسیل الکتریکی

  ⬅️ به این مثال ها توجه کیند:

  الف) ختلاف دمـا بیـن دو جسـم سـبب انتقال انـرژی از یک جسـم به جسـم دیگر میشود.

  ب) اختلاف ارتفاع سطح آب بیـن دو ظـرف مرتبط، سـبب جاری شدن آب از یـک ظرف به ظرف

  دیگر میشـود. ✔ سوال؟

  چه عاملی سبب حرکت بارهای الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار میشود؟

  🌷 جواب:

  اختلاف مقدار الکترون بین دو نقطه از مدار (اختلاف پتانسیل).

  🔋 بـرای اینکـه در مـدار، حرکت و شـارش بارهای الکتریکی ادامـه پیدا کند، باید همـواره بین دو نقطه از مـدار، یـک مولّـد ماننـد باتری، پیل و یا... قرار گیرد. نقش مولّد ایجاد "اختلاف پتانسـیل" (ولتاژ) بین دو نقطه از مدار است.

  🔋 یکای اختلاف پتانسیل، ولـت (V) اسـت.

  🔋 وسیله اندازه گیری اختلاف پتانسـیل بین دو نقطه، ولت سنج نام دارد.

  💐 نکته: ولت سنج به صورت موازی در مدار قرار میگیرد.

  ⬅️ توجه:

  انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسـیل در دو سـر باتری از واکنشهای شـیمیایی به دسـت میآید که درون باتری رخ میدهد.

  📻 مدار الکتریکی:

  یک مدار الکتریکی سـاده از یک مولّد (مثل باتری)، یک مصرف کننده (مثل اتوی برقی، کتری برقی، رادیو، لامپ و...)، سـیم رابط و کلید قطع و وصل تشـکیل میشـود.

  🌹 توجه: وقتی کلید "بسـته" باشـد، مدار کامل اسـت و الکترونها با گرفتن انرژی از باتری در مدار حرکت میکنند.

  🔌 جریان الکتریکی:

  وقتی کلید بسـته میشود، الکترونها در مدار از پایانه منفی پیل به طرف پایانه مثبت پیل حرکت  میکنند و این سبب ایجاد "جریان الکتریکی" در مدار میشود.

  مقدار جریان الکتریکی را که در مدار جاری است، "شدت جریان الکتریکی" مینامیم.

  ✅ جریـان الکتریکـی (آمپراژ) در یـک مـدار را بـا آمپرسـنج اندازه گیری میکنند.

  💐 نکته: آمپرسنج به صـورت متوالی در مدار قـرار می‌گیرد.

  ✔ یکای جریان الکتریکی آمپر (A) است.

  💡 مقاومت الکتریکی:

  الکترونهـا هنـگام حرکـت در رسـانا همیشـه بـا نوعـی مقاومـت روبـه رو هسـتند. این مقاومت را اصطلاحاً مقاومت الکتریکی می‌نامند.

  🌹 یکاری اندازه گیری مقاومت الکتریکی اُهم می‌باشد.

  نکته۱:  هر چـه مقاومت الکتریکـی بیشـتر باشد، جریـان الکتریکی در مـدار کمتـر میشـود.

  منبع : nasiri706exscince8.blogfa.com

  گاما

  سامانه پرسش و پاسخ رفع اشکال درسی و مشاوره تحصیلی پاسخ معلمان و دانش‌آموزان به پرسش‌ها اشتراک تجربیات آموزشی دبیران مشاوره تحصیلی رایگان

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

  0 نمونه سوال 0 محتوای آموزشی 0 آزمون آنلاین 0 پرسش و پاسخ 0 درسنامه 0 معلم خصوصی پرسش و پاسخ

  درحال دریافت اطلاعات ...

  منبع : gama.ir

  فصل نهم علوم هشتم :: آموزشگاه آنلاین پازلینک

  الکتریسیته  1- چگونه می توان بادکنک را دارای بار الکتریکی نمود ؟ اگر بادکنک را با پارچه پشمی و یا موهای خشک و تمیز سر مالش دهیم بادکنک و پارچه دارای بار الکتریکی می شوند   2- ...

  فصل نهم علوم هشتم

  ‎‎چهارشنبه, ۰۵ آذر ‎۱۳۹۹

  آموزش دروس پایه هفتم

  آموزش دروس پایه هشتم

  آموزش دروس پایه نهم آموزش دروس پایه دهم

  آموزش دروس پایه یازدهم

  آموزش دروس پایه دوازدهم

  آموزش دبیرستان و کنکور

  آموزش‌های رایگان

  آموزش مهارت‌های مطالعه

  آموزش زبان‌های خارجی

  آموزش فتوشاپ و کورل تبلیغات اینترنتی

   الکتریسیته 

  1- چگونه می توان بادکنک را دارای بار الکتریکی نمود ؟

  اگر بادکنک را با پارچه پشمی و یا موهای خشک و تمیز سر مالش دهیم بادکنک و پارچه دارای بار الکتریکی می شوند

  2- چرا بادکنکی که باردار شده است می تواند به دیوار بچسبد ؟

  بادکنک که از جنس پلاستیک است به پارچه پشمی مالش داده شده ، در نتیجه باردار شده در اثر القای الکتریکی بادکنک به دیوار می چسبد

  3- چرا وقتی با پارچه خشک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیون را تمیز می کنیم پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبد ؟

  هنگام تمیز کردن در اثر مالش ، صفحه تلویزیون دارای بار الکتریکی منفی و پارچه مثبت‌ میشود الکترونها از پارچه به صفحه تلویزیون منتقل می‌شوند و در نتیجه به علت غیر هم نبودن بار این دو ، پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبند .

  4- چرا هنگامی که با شانه پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنی مو ها به دنبالشان کشیده می‌شود ؟

  در اثر تماس شانه با مو ، شانه بار (منفی) و مو (مثبت) پیدا می‌کنند . به این علت مو ها جذب شانه شده و با آن کشیده شده و از حالت مرتب خارج می‌شوند

  5- چرا وقتی شانه پلاستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش می دهید و بعد آن را به باریکه آب نزدیک کنید باریکه آب به طرف شناه یا بادکنک کشیده می‌شود ؟

  در اثر مالش آن با پارچه پشمی در آن بار الکتریکی منفی ایجاد می‌شود . در این حالت شانه که منفی است مولکولهای آب را که (دو سر مثبت و منفی دارند) از طرف قطب مثبت (در اثر القای الکتریکی) به خود جذب می‌کند .

  6- هنگام مالش دو جسم به یکدیگر چه اتفاقی می‌افتد ؟

  معمولا هر دوی آنها دارای بار الکتریکی می شوند و با یکدیگر نیرو وارد می‌کنند

  (وقتی جسمی دارای بار الکتریکی می شود می تواند اجسام دیگر را جذب کند)

  7- نیروی الکتریکی چیست ؟

  نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می‌کنند نیروی الکتریکی می‌نامیم .

  نیروی الکتریکی به دو صورت دیده می‌شود :

  1) ربایشی 2) رانشی

  8- دو نوع نیروی الکتریکی بین دو جسم با ذکر مثال بنویسید

  1) دافعه مانند دو بادکنک

  2) جاذبه بین پارچه و بادکنک

  9- دو نوع بار الکتریکی بنویسید ؟

  1) مثبت 2) منفی

  9- دو قاعده بارهای الکتریکی را بنویسید ؟

  1) دو جسم که بار الکتریکی هم نام دارند هر دو منفی یا هر دو مثبت بر یکدیگر نیروی رانشی (دفع) وارد می‌کنند .

  2) دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام یکی منفی و دیگری مثبت دارند بر یکدیگر نیروی ربایش (جذب) وارد می‌کند .

  و یا به عبارتی :

  بارهای ناهمنام یکدیگر را جذب و همان یکدیگر را دفع می کنند .

  10- الکتروسکوپ یا برق نما چیست ؟

  برای تشخیص باردار بودن یک جسم و تعیین نوع بار آن از وسیله ساده ای به نام الکتروسکوپ (برق نما) استفاده می‌کنیم .

  11- ساختمان الکتروسکوپ چگونه است ؟

  از یک صفحه یا گوی ، یک میله و دو ورقه نازک فلزی تشکیل شده است . وقتی ورقه ها بدون بار است ، ورقه‌های آن به‌هم نزدیک اند و وقتی باردار می‌شوند و بقای آن از هم دور می شود

  12-  تعیین نوع بار الکتریکی جسم توسط الکتروسکوپ را بیان کنید ؟

  اگر الکتروسکوپ دارای بار الکتریکی باشد وقتی میله با بار الکتریکی غیر همنام به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم دو ورقه به یکدیگر نزدیک می‌شوند و اگر میله با بار الکتریکی همنام به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم ورقه از یکدیگر دور می‌شوند

  13- برای انجام آزمایش الکتریسیته باید وضعیت محیط چگونه باشد ؟

  باید در هوای خشک و با وسایل کاملا خشک انجام شود

  14- ذرات داخل هسته دارای چه نوع بار هستند ؟

  پروتئین : بار مثبت الکترون : بار منفی نوترون : بدون بار الکتریکی

  15- توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است ؟

  چون در حالت عادی تعداد پروتونهای هرتون با تعداد الکترونهای آن اتم برابر است

  16- چرا در اثر مالش دو جسم باردار می‌شوند و یا چگونه باردار شدن اجسام را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

  وقتی دو جسم و به یکدیگر مالش می دهیم تعداد الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می شود مثلا وقتی پارچه پشمی را به میله پلاستیکی مالش دهیم تعداد الکترونهای پارچه پشمی جدا می‌شوند و به میله پلاستیکی منتقل می‌شوند . در نتیجه تعداد الکترونهای پارچه کمتر از تعداد پروتونها و بار الکتریکی پارچه مثبت‌ میشود . میله نیز که تعداد الکترون اضافی دریافت کرده تعداد الکترونهایی بیشتر از پروتونهایش می‌شود ، بار الکتریکی آن منفی خواهد شد

  17- اتم چگونه دارای بار الکتریکی می‌شود ؟

  در صورتی که

  الف) اگر از اتم الکترون جدا شود مثبت

  ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود منفی

  18- باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می‌شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارد زیرا پروتونها ذرات سنگین هستند که با نیروی بسیار زیادی در هسته اتم نگه داشته شده اند و نمی‌توان آنها را به راحتی از الکترون جدا کرد

  19- مواد بر اساس قابلیت عبور جریان الکتریکی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

  رسانا و نارسانا 20- رسانا چیست ؟

  موادی که بار الکتریکی می تواند به راحتی در آنها حرکت کند مانند فلزات مغز مداد بدن انسان آب ناخالص چرا برقراری جریان

  21- چرا برقراری جریان الکتریکی در فلزات آسان است ؟

  زیرا تعداد الکترون های اتم فلز وابستگی کمی به هسته آن دارند و آزادانه می توانند در فلز حرکت کنند که به آنها الکترون آزاد می گویند . در فلزات تعداد الکترونهای آزاد زیاد است

  22- الکترون آزاد چیست ؟

  در اتم به الکترون هایی که در دورترین فاصله سطح قرار دارد و وابستگی بسیار کمی به هسته اتم دارند و می توانند آزادانه حرکت کنند و از یک اتم به اتم دیگر جهش کنند الکترون آزاد گفته می‌شود

  منبع : puzzelink.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 19 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید