این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  زمین شناسان با مطالعه سنگهای جای خالی اطلاعات زیادی درباره گذشته زمین به دست می آورند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  زمین شناسان با مطالعه سنگهای جای خالی اطلاعات زیادی درباره گذشته زمین به دست می آورند را از سایت نکس اسکرین دریافت کنید.

  نمونه سوال وجواب علوم فصل پنجم تاریخچه ی زمین

  نمونه سوالات بخش پنجم علوم (تاریخچه ی زمین) 1- بامطالعه ی تاریخ باچه چیزهایی آشنامی شویم؟ بامطالعه ی تاریخ (دردرس تاریخ)بانوع زندگی واتفاقاتی که برای ملّت

  نمونه سوال وجواب علوم فصل پنجم تاریخچه ی زمین

  نمونه  سوالات بخش  پنجم علوم (تاریخچه ی زمین)

  1- بامطالعه ی تاریخ باچه چیزهایی آشنامی شویم؟ بامطالعه ی تاریخ (دردرس تاریخ)بانوع زندگی واتفاقاتی که برای ملّت های مختلف افتاده است آشنامی شویم ونکات زیادی درباره ی گذشته ی انسان می آموزیم.

  2- تاریخ نویسان اطلاعات خودراچگونه به دست می آورند؟بامطالعه ی کتاب ها،آثارگذشته ،ازروی سنگ نوشته هاومحل های تاریخی.

  3- زمین شناسان چگونه اطلاعات زیادی ازگذشته ی زمین جمع آوری می کنند؟  زمین شناسان بااستفاده ازآثاری که درسنگ ها وجود دارد اطلاعات  زیادی درباره ی گذشته ی زمین جمع آوری می کنند.

  4- بامطالعه ی سنگ های رسوبی چه اطلاعاتی می توان به دست آورد؟بامطالعه ی سنگ های رسوبی می توان اطلاعاتی درباره ی آب وهوای گذشته ی زمین ،محل دریاهاوخشکی ها،نوع گیاهان وجانورانی که زمانی روی زمین زندگی می کرده اندوامروزازبین رفته اندبه دست آورد.

  5- مراحل تشکیل سنگ های رسوبی (طرزتشکیل سنگ های رسوبی) رابنویسید؟

  1-حمل رسوبات همراه آب 2- ته نشین شدن رسوبات 3- فشرده شدن رسوبات وتشکیل سنگ رسوبی.

  6- لایه های یک سنگ رسوبی رادرنظربگیرید وبه این سوالات پاسخ دهید:     الف)چرابعضی لایه هاازبعضی دیگرنازک ترند؟    چون رسوب گذاری (رسوبات همراه آب)درلایه های نازک کمترودرزمان کوتا ه تری (کمتری ) انجام گرفته .

  ب) کدام لایه هاقدیمی ترند؟  لایه های زیرین

  ج) طرزتشکیل این لایه هارابنویسید؟ براثرته نشین شدن رسوبات درمدت طولانی اول لایه های پایین تشکیل می شود ازلایه های بالا(براثرسنگینی لایه های بالا)مقدارفشاری که براین رسوبات واردمی شودلایه های پایین تبدیل به سنگ می شود.

  7- سنگواره (فسیل)چیست ؟  به آثاری که ازجانداران بسیارقدیمی درسنگ هاباقی مانده است سنگواره یافسیل می گویند.   سنگواره هایاماننداستخوان ودندان ،قسمت هایی ازبدن جاندارقدیمی اند یامانندردّپا ،اثری ازبدن جاندارهستند.

  8- برای تشکیل بعضی ازسنگواره ها.................سال لازم است. (میلیون ها)

  9- بیشترسنگواره هامربوط به دندان ،صدف یااستخوان های جانوران قدیمی اند،چراازهمه ی بدن موجودات سنگواره تشکیل نمی شود؟ چون دندان وصدف واستخوان محکم ترازسایراجزای بدن هستند.اعضای دیگربدن نرم هستندوآب دارندوبه وسیله ی عوامل تجزیه کننده مثل باکتری ها وگرمابه زودی ازبین می روند.

  10- چه قسمتی ازبدن محکم است وازبین نمی رود؟چرا؟دندان ، به علت داشتن مینا ازبین نمی رودوبه صورت سنگواره درمی آید.

  11- چراازبدن جانداران ساکن خشکی ها،خیلی کم سنگواره تشکیل می شود؟ چون درخشکی عوامل تجزیه کننده بیشتروجودداردوباعث ازبین رفتن اجسادجانداران خشکی می شود.جانداران خشکی غذای جانداران دیگرنیزمی شوند.

  12- دانشمدان بامطالعه ی سنگواره هاچه اطلاعاتی به دست می آورند؟ آن هابامطالعه ی سنگواره هادرباره ی گذشته ی زمین وتغییرات آن اطلاعات زیادی به دست می آورندوگذشته راباامروزمقایسه می کنند.

  13- کسی که سنگواره  هارامطالعه می کندچه اطلاعاتی بایدداشته باشد؟ بایددرباره ی جانوران وگیاهان امروزی ، محل های زندگی آن ها،نوع غذاورفتارهای آن هاآگاهی داشته باشد.

  14- اگردربالای کوهی سنگواره ی ماهی یافت شودنشانه ی چیست؟ نشانه ی آن است که درگذشته آن محل دریا(درزیردریا) بوده است.

  15- در دو محل سنگواره های زیرپیداشده اندچه اطلاعاتی درباره ی گذشته ی این محل هامی توان به دست آورد؟

  1- برگ درخت خرما؟ آن محل گرم وخشک بوده که نخلستان های خرمادرآن جاوجودداشته است.

  2- صدف؟آن محل دریا ( دریای کم عمق ) بوده که محل زندگی صدف هاست.

  16- ابتدازندگی در...................شروع شده است.  (دریا)

  17- ابتداچه موجوداتی دردریاهافراوان شدند؟ ابتداموجوداتی که بدن آن هافقط یک سلول داشت (تک سلولی ها) دردریا هافراوان شدند.

  18- پس ازموجودات تک سلولی نوبت به جانوران..بی مهره.رسید .پس ازمیلیون هاسال اوّلین .مهره داران..یعنی .ماهی ها..به وجودآمدند.

  19- باپیداشدن .....گیاهان.....زندگی برروی خشکی هاآغازشد.

  20- ازکدام یک ازجانداران زیرسنگواره های بهتری درست می شود؟چرا؟     کرم خاکی            ماهی            حشره

  کرم خاکی فسیل نمی شودچون اندام سخت ندارد.   ماهی احتمال فسیل شدنش زیاداست چون بدنش سخت است ورسوب گذاری دردریا بیشترانجام می شود.    حشره احتمال فسیل شدنش بسیارکم است.

  21- چراتمام سنگواره های یک محل رانبایدجمع آوری کرد؟ برای اینکه محققین ودانشمندان ودانش آموزان دیگرهم بتواننددرآینده از سنگواره های آن محل استفاده کنند.

  22- چه وقتی پرندگان وپستانداران فراوان شدندوجنگل های وسیعی به وجودآمد؟  بعدازنابودی خزندگان بزرگ (داینوسورها)

  23- داینوسورهادرحدود...........65....میلیون سال پیش ازبین رفتند.

  24- داینوسوربه چه معناست؟ به معنای سوسمارترسناک

  25- بعدازنابودی داینوسورها چه تغییراتی دروضع جانوران وگیاهان به وجودآمد؟ چرا؟  پرندگان وپستانداران وگیاهان زیادشدندوجنگل های وسیعی به وجودآمدچون دیگرخزندگان بزرگ نبودندتاازآن هاتغذیه کنند.

  26- چراسنگ های رسوبی باارزش هستند؟ چون دارای فسیل می باشند.

  27- پیدایش جانوران به ترتیب: ماهی ها ، خزندگان ، پرندگان ، پستانداران

  28-سیرپیدایش موجودات زنده دردریا: ابتداتک سلولی ها ،سپس جانداران بی مهره وپس ازمیلیون هاسال اولین مهره داران یعنی ماهی ها دردریاپیداشدند.

  29- سیرپیدایش موجودات زنده درخشکی ها: زندگی باپیدایش گیاهان آغازشد سپس جانداران واولین آن هاخزندگان وبعدازنابودی داینوسورها،پرندگان وپستانداران فراوان شدند.

  داینوسورهااولین خزندگان بزرگی بودندکه روی خشکی هابه وجودآمدند.

  30- قاره های امروزی چگونه بوجودآمدند؟ درطی میلیون هاسال دوخشکی شمالی وجنوبی هریک به قطعات کوچک تری تقسیم شدندوقاره های امروزی رابوجودآوردند.

  31- اولین خشکی زمین ابتدابه دوخشکی شمالی وجنوبی تقسیم شد.

  32- حاشیه غربی آفریقا مشابه ..شرق آمریکای جنوبی..است.

  + نوشته شده در جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ ساعت ۷:۴۳ ب.ظ توسط hamidmahdavipooya  |

  منبع : mahdavipooya.blogfa.com

  فصل 5 علوم کلاس پنجم "تاریخچه علوم"

  دبستان رهنما

  دبستان رهنما

  فصل 5 علوم کلاس پنجم "تاریخچه علوم"

  کامل‌ترین فسیل دایناسور جهان

  دبستان رهنما فصل 5 علوم کلاس پنجم "تاریخچه علوم" کامل‌ترین فسیل دایناسور جهان طبیعت - فسیل این تروپد جوان که تا 98% کامل است، در جنوب آلمان پیدا شده و کامل‌ترین نمونه کشف‌شده از دایناسورها در طول تاریخ از نظر شفافیت و کامل بودن محسوب می‌شود.

  این فسیل 72سانتی‌متری 135 میلیون سال قدمت دارد و به اوایل دوره کرتاسه برمی‌گردد.

  -کتاب تاریخ زمین شناسی چیست؟ سنگ های رسوبی 2- زمین شناسان درباره گذشته زمین از چه راه هایی اطلاعات زیادی به دست می آورند؟ با استفاده از آثاری که در سنگ ها وجود دارد 3- زمین شناسان با مطالعه سنگ های رسوبی به چه اطلاعاتی دست پیدا می کنند؟ درباره آب و هوای گذشته زمین، محل دریا ها،نوع گیاهان و جانورانی که زمانی روی زمین زندگی می کردند و امروزه از بین رفته اند 4- سنگ های رسوبی چگونه تشکیل شده اند؟ وقتی گل و خاک رودها وارد آب دریا ها شده و ته نشین می شدند،بر اثر فشار لایه های بالاتر و در طی سالیان دراز به سنگ های رسوبی تبدیل شده اند 5- چرا بعضی از لایه های سنگ های رسوبی از بعضی از دیگر نازک تر هستند؟ چون در زمان تشکیل شدن،خاک و گل کمتری در کف دریا ته نشین شده است6- کدام لایه های سنگ های رسوبی قدیمی ترند؟ لایه های زیرین 7- فسیل چیست؟ به آثاری که از جانداران بسیار قدیمی در سنگ ها باقی مانده است 8- فسیل از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ یا از استخوان و دندان و صدف ها که قسمتی از بدن موجود زنده بوده است یا مانند رد پا، اثری از بدن جاندار بوده است 9- برای تشکیل بعضی از فسیل ها چه قدر زمان لازم است؟ میلیون ها سال 10- فسیل ها ازچه چیز هایی تشکیل شده باشند؟ گیا هان و جانوران بسیار قدیمی 11- چرا از همه قسمت های بدن جانوران فسیل درست نمی شود؟ بعضی از قسمت های بدن جانوران نرم است و خوراک جانوران دیگر می شود و یا می پوسد12- کسی که فسیل ها را مطالعه می کند چه آگاهی هایی باید داشته باشد؟ باید درباره جانوران و گیاهان امروزی، محل زندگی آن ها،نوع غذا و رفتا رهای آن ها آگاهی داشته باشد 13- زمین شناسان گذشته را با چه زمانی مقایسه می کنند؟ امروز14- اگر در بالای کوهی فسیل ماهی پیدا شود نشانه چیست؟ در گذشته در آن محل دریا بوده است 15- زندگی از کجا آغاز شد؟ از دریا 16- موجودات کره زمین را به ترتیب پیدایش آن ها بنویسید. در دریا ها : موجودات تک سلولی- بی مهرگان- مهره داران /در خشکی ها : خزندگان- پرندگان- پستانداران 17- چگونه زندگی بر روی خشکی ها آغاز شد؟ با پیدایش گیاهان بر روی خشکی ها18- با پیدایش گیاهان آب و هوای کره زمین چه تغییری کرد؟ چنان دچار تغییر شد که شرایط برای زندگی و رشد خزندگان به وجود آمد 19- طول بعضی از خزندگان قدیمی به چند متر می رسید و به آن ها چه می گفتند؟ 30 متر – دایناسور 20- دایناسور چه معنایی دارد؟ سوسمار ترسناک 21- دایناسور ها در حدود چند میلیون سال قبل از میان رفتند؟ 65 میلیون سال قبل 22- پس از نابودی دایناسورها چه گروهی از جانوران زیاد شدند؟ پرندگان و پستانداران 23- با زیاد شدن پرندگان و پستانداران، گیاهان دچار چه تغییراتی شدند؟ گیاهان هم زیادتر شده و جنگل های وسیعی به وجود آمد 24- عقیده زمین شناسان درباره وضعیت خشکی ها و دریا های زمان های بسیار قدیم  زمین چیست؟آن هاعقیده دارند که در ابتدا فقط یک خشکی وسیع و یک اقیانوس بسیار وسیع وجود داشته است 25- در چند میلیون سال قبل خشکی قدیمی بزرگ شروع به تقسیم شدن کرد؟ در حدود200میلیون سال قبل 26- در ابتدا خشکی قدیمی بزرگ چگونه تقسیم شد؟ تقریبا از وسط شکاف برداشت و دو قسمت شمالی و جنوبی به وجود آمد 27- قاره ها چگونه به وجود آمدند؟ دو خشکی شمالی و جنوبی چند میلیون سال قبل به قطعات کوچک تری تقسیم شده و قاره ها به وجود آمدند

  + نوشته شده در دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 17:35 توسط عبدالهیان  |

  هر ظرفي باريختن چيزي در آن پر مي شود

  جز ظرف دانش كه هرچه در آن جاي دهي

  وسعتش بيشتر مي شود

  امام علي (ع)-نهج البلاغه-حكمت205

  خانه آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  نوشته‌های پیشین

  اسفند ۱۳۹۲ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ آبان ۱۳۹۲ مهر ۱۳۹۲

  آرشیو موضوعی

  پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم

  پیوندها

  آزمون های پایه ی اول تا ششم آکادمی پنجم

  آزمون های اول تا ششم

  نمونه سوالات جدید دبستان

  BLOGFA.COM

  منبع : schoolrahnama.blogfa.com

  سنگ های رسوب؛ کتاب تاریخ زمین

  سنگ و آب و خاک در نقاط مختلف زمین وجود دارند، مواد زیادی از خشکی ها توسط رود به دریا می رسند و در آن جا رسوب می کنند و باعث پیدایش کوه ها و سنگ های رسوبی می شوند. ...

  سنگ و آب و خاک در نقاط مختلف زمین وجود دارند، مواد زیادی از خشکی ها توسط رود به دریا می رسند و در آن جا رسوب می کنند و باعث پیدایش کوه ها و سنگ های رسوبی می شوند. ...

  عکس نویسنده

  نویسنده : نسیم گوهری

  بازدید : 33968

  زمان تقریبی مطالعه : 4 دقیقه

  تاریخ : يکشنبه 1394/11/04

  سنگ های رسوب؛ کتاب تاریخ زمین

  چکیده

  سنگ و آب و خاک در نقاط مختلف زمین وجود دارند، مواد زیادی از خشکی ها توسط رود به دریا می رسند و در آن جا رسوب می کنند و باعث پیدایش کوه ها و سنگ های رسوبی می شوند. سنگ های رسوبی،  سنگ های لایه لایه ای هستند که در لابه لای آن فسیل می توان یافت. با مطالعه سنگ های رسوبی، فسیل ها و آثار به جای مانده از دوران قبل می توان به اطلاعات زیادی درباره شرایط جغرافیایی گذشته زمین پی برد.

  اهداف

  دانش آموز با نحوه ی تشکیل سنگ ها و لایه های رسوبی آشنا شود.

  دانش آموز بداند که چگونه می توان از طریق سنگ ها و لایه های رسوبی به تاریخچه زمین دست یافت.

  دانش آموز بداند از طریق مطالعه سنگ ها و لایه های رسوبی به چه اطلاعاتی می توان دست یافت.

  شرح درس

  آیا تا کنون فکر کرده اید که زمینی که روی آن زندگی می کنیم چگونه به وجود آمده است؟

  حیوانات، آب ها و دریاها، قاره ها و خشکی ها از کجا آمده اند؟

  می دانید که مواد زیادی همراه آب رودها به دریاها می رسند و در آن جا رسوب می کنند و بر اثر گذر زمان و انباشته شدن آن ها سنگ های رسوبی پدید می آیند. با مطالعه سنگ های رسوبی می توان به تاریخچه ی آب و هوایی گذشته پی برد.

  مراحل تشکیل سنگ های رسوبی را می توان به طور زیر خلاصه کرد:

  1.حمل رسوبات توسط آب جاری

  2.رسوب گذاری در دریا

  3.فشرده شدن رسوبات براثر فشار لایه های بالایی

  4. چین خوردن رسوبات بر اثر فشار لایه های بالایی

  سنگ های رسوبی ویژگی های دارند که باعث شناسایی و متمایز شدن آن ها از انوع دیگر سنگ ها می شد.

  از جمله ویژگی های سنگ های رسوبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  - سنگ های رسوبی لایه لایه هستند.

  - لایه هایی که پایین تر قرار دارند قدیمی تر هستند و لایه های بالایی جدیدتر هستند.

  - بعضی لایه ها نازک و برخی لایه ها ضخیم هستند.

  - معمولا لابه لای سنگ های رسوبی فسیل وجود دارد.

  باید گفت که سنگ ها و لایه های رسوبی منبع بسیار غنی اطلاعات درباره گذشته و تاریخچه زمین هستند. به طوری که می توان آن ها را کتاب تاریخ زمین نامید. زمین شناسان با مطالعه  سنگ های رسوبی می توانند درباره گذشته زمین اطلاعات خوبی به دست بیاورند.

  دانشمندان با مطالعه سنگ های رسوبی درباره ی آب و هوای آن منطقه و نوع آن، شرایط جغرافیایی، محل دریاها و خشکی ها، عمق آب، میزان پس روی و پیش روی آب، نوع جانوران و گیاهان که  در آن زمان در آن منطقه زندگی می کرده اند، شوری یا شیرینی آب، ساکن یا متلاطم بودن آب و... می توانند اطلاعات کسب کنند.

  در یک کوه که از سنگ رسوبی تشکیل شده است، اطلاعات زیادی نهفته است. یک زمین شناس با مطالعه آن می تواند بفهمد که چرا برخی لایه های آن نازک تر است، در گذشته در محل تشکیل سنگ رسوبی دریا وجود داشته است که شدت رسوب گذاری در زمان های مختلف در آن متفاوت بوده است. لایه هایی که ضخیم تر هستند نشان می دهند که رسوب گذاری بیشتر و در زمان طولانی تری انجام شده است. در نهایت دریا از محل تشکیل سنگ رسوبی عقب نشینی کرده است و آن مکان تبدیل به خشکی شده است.

  عوامل دیگری نیز می توانند درقطر لایه ها تاثیر گذار باشند. مثلا اگر آب و هوای یک منطقه گرم باشد و تبخیر با شدت بیشتری صورت بگیرد و آب هایی که به دریا وارد می شوند هم کاهش پیدا کنند، مواد حل شده در آب دریا زودتر اشباع می شوند و به صورت لایه های قطور تری ته نشین می شوند.

  در جدول زیر می توانید یکی از اطلاعاتی که برخی از انواع سنگ های رسوبی درباره گذشته می دهد را ببینید. نوع سنگنوع آب و هوامحیط ته نشین شدن

  سنگ آهک گرم

  آب نسبتا کم عمق و صاف

  ماسه سنگ متغیر

  ناحیه کم عمق دریا(فلات قاره)

  رسوبات یخچالی سرد و یخبندان

  دره های کوهستانی و مناطق قطبی

  زغال سنگ مرطوب استوایی محیط باتلاقی گچ و نمک خشک

  نواحی دارای تبخیر زیاد

  هرچه تعداد جانداران در منطقه ای که دریا وجود دارد بیشتر باشد، بعد از مرگ آن ها رسوبات زیستی بیشتری حاصل می شو و لایه هایی با قطر بیشتر به وجود می آیند. می دانید که در لابه لای سنگ های رسوبی فسیل وجود دارد. سنگ های رسوبی در موقع تشکیل می توانند بقایای جانداران را از عوامل تجزیه کننده دور نگه دارند و به این ترتیب اطلاعات بیشتری را در خود ذخیره کنند.

  در نوشتار بعد با فسیل ها و تشکیل آن ها آشنا خواهید شد.

  مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: نسیم گوهری

  تنظیم: مرجان سلیمانیان

  منبع : article.tebyan.net

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 18 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید