این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  سبک زندگی تحمل خطرات و سختی های زمان جنگ را توصیف کنید

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  سبک زندگی تحمل خطرات و سختی های زمان جنگ را توصیف کنید را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  سبک زندگی در دفاع مقدس

  زندگی به سبک آسمان

  1- مقدمه

  هر اصطلاح علوماجتماعی مانند سایر علوم در فضای مفهومی آن قابل درک است. اصطلاح سبک زندگی نیز به عنوان یکی از اصطلاحات علوماجتماعی، پیوند مستقیم و وثیقی با مجموعهای از مفاهیم

  آن دارد؛ مفاهیمی مانند: عینیت و ذهنیت، فرهنگ و جامعه، فرهنگ عینی و ذهنی، شکل و محتوا، رفتار و معنا، اخلاق و ایدئولوژی و... . سبک زندگی اموری را شامل میشود که به زندگی انسان، اعم از بعد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی او مربوط میشود. اموری نظیر بینشها (ادراکها و معتقدات) و گرایشها (ارزشها، تمایلات و ترجیحات) که اموری ذهنی یا رفتار درونی هستند و رفتارهای بیرونی (اعم از اعمال هوشیارانه و غیرهوشیارانه، حالات و وضعیت جسمی)، وضعهای اجتماعی و داراییها که امور عینی هستند. سبک زندگی به عنوان تجلی عینی اندیشهها و عقاید، تاثیر فراوانی نیز بر عقاید و اندیشهها و بخصوص صفات انسانی دارد و از این رو شکلگیری خلق و خو و نگرشها عموما  بسیار متاثر از سبک زندگی است. هر مکتب فکری فلسفی متناسب با سبک خاصی از زندگی است. سبک زندگی کنونی در عالم ما یا مدرن است یا مدرنزده و بسیاری از آسیبهای اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی برآمده از همین سبک زندگی است. از شئون جنگ نرم، نقد سبک زندگی غربی و زمینهسازی جهت یک زندگی متناسب با حیات طیبه است.

  2- سبک زندگی متناسب با دفاع مقدس

  سبک زندگی متناسب با دفاع مقدس، به عنوان یک نمونه خوب برای کشورمان، سبکی قابل بهرهبرداری و اثرگذار خواهد بود. رجوع به جریانات آن دوران و بررسی سبک زندگی رزمندگان، دورنمای مناسبی در برابر ما از یک زندگی ساده و البته قابل الگوبرداری قرار خواهد داد. هر چند پرداختن به سبک زندگی در دفاع مقدس در این مجال، ممکن نیست اما اشارهای گذرا با نیت فتح بابی در این موضوع، ضروری به نظر میرسد.

  2-1- تفاوت سبک زندگی در دفاع مقدس با سایر دورانها

  دوران دفاع مقدس که به طور رسمی از 31 شهریورماه 1359 آغاز و 27 مرداد ماه 1367 با پذیرش قطعنامه و انجام عملیات پیروزمندانه مرصاد به پایان رسید، به عنوان پدیدهای بینظیر یا اگر احتیاط کنیم کمنظیر در تاریخ، برای ملت و کشور ما، ساعت به ساعت دوران آموزشی و پرورش پُرفایده و با برکت بود. [1]بدیهی است که این دوران، با همه ویژگیهای برتر خود، سبک زندگی خاصی را شکل داده باشد. سبکی با ابعاد مختلف اعم از فکری، روحی و رفتاری که با توجه به ظرفیت عظیم نهفته در خود، نمونهای برای آنچه شایستهی نظام جمهوری اسلامی است، به شمار میرود. نمونهای که توجه به زوایای مختلف آن در برهههای حساس کشور، راهگشای کارآمدی خواهد بود.

  «اگر بخواهید یک نمونه برای آنچه که شایسته‏ی ماست، پیدا کنید، نگاه کنید به دوران دفاع مقدس. ببینید آن جوانهایی که در جبهه بودند، آن پدر مادرهایی که این جوانها را اینجور میفرستادند، آن خانواده‏هائی که آنجور با شوق و ذوق جبهه را پشتیبانی میکردند، چه حالتی، چه احساساتی داشتند. آنها نمونه‏های خوبی است. البته نمیگوئیم نمونه‏ی اعلاست، اما نمونه‏های بسیار خوبی بود. ما باید به همان سیاق، با همان آهنگ و نواخت، پیش میرفتیم؛ ما پیش نرفتیم... این هشت سال [دفاع مقدس]، مظهری از برترین صفاتی است که یک جامعه میتواند به آنها ببالد و از جوانان خودش انتظار داشته باشد. یعنی دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و دینداری است، مظهر آرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهی است، مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی و پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است.» (مقام معظم رهبری، 24/06/1388)

  2-2- ابعاد سبک زندگی متناسب با دفاع مقدس

  سبک زندگی در جنگ از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. اما بطور کلی میتوان برای آن سه بعد قائل شد: بعد فکری، که در آن اندیشهها، بعد روحی، که در آن انگیزهها و بعد جسمی و رفتاری، که در آن رفتارها مورد بررسی قرار میگیرد.

  این تقسیمبندی در دستهبندییکی دیگر از اندیشمندان علوم ارتباطات، چنین ارائه شده است:

  امور ذهنیرفتارهای درونی یا بینشها (ادراکها و معتقدات) و گرایشها (ارزشها، تمایلات و ترجیحات)

  امور عینیرفتارهای بیرونی (اعم از اعمال هوشیارانه و غیرهوشیارانه، حالات و وضعیت جسمی)، وضعهای اجتماعی و داراییها

  نکته قابل توجه اینکه هرچند، بخشهای مختلف با هم تفاوتهایی دارند؛ خصوصیات یک لشکر با لشکر دیگر متفاوت است. ولی روح کلی همه جا یکی است. سطوح مسئولیتها نیز متفاوت است. یکی فرمانده لشکر است، یکی فرمانده تیپ، یکی فرمانده گردان، یکی هم رزمنده. یکی اطلاعاتی است، یکی عملیاتی، یکی هم تدارکاتی. ولی باز هم فضای همهآنها یکرنگ است.

  2-1-1- اول: بعد فکری

  الف) اصول اندیشهای:رزمندگان در دوران دفاع مقدس، از یک اصول اندیشهای بهرهمیبردند هر چند شدت آن در افراد مختلف، بنا به ظرفیت هر فردی متفاوت بود. اما بهرهمندی از آراء و اندیشههای حضرت امام خمینی، پایبندی به آن و حرکت در مسیر این اندیشهها و در یک کلام الگوگیری از حضرت امام در آنان وحدت اندیشهای ایجاد کرده بود. اصول اساسی و خدشهناپذیر این اندیشه در قالب این سه محور خلاصه میشود:

  خداباوری«همه بدانیم که تمام امور و از آن جمله فتح و نصر به دست خداست. و من النصر إلا من عندالله العزیز الحکیم(آل عمران/126)»[2]

  معادباوریشهادتطلبی و استقبال از خطرات یا همان مرگآگاهی، ریشه در باور عمیق رزمندگان به این قول حقتعالی دارد که میفرماید: «و لا تحسبن الذین قتلوافی سبیلالله امواتاً...(آل عمران/1)»

  ولایتمداری  به عنوان نگین اعتقادات و باورهای بچههای جنگ، از عوامل اصلی وحدت اندیشهو عدم سرگردانی در موضعگیریها بوده است. مروری کوتاه بر خاطرات و وصیتنامههای شهداء، یک نکته برجسته را نمایان میسازد و آن توجه به مقام ولایت، فرمانپذیری از ولایت، دعا برای ایشان و تلاش در راه سربازی در مسیر ولایت است.

  معادباوری و ولایتمحوری حول تفکر خداجویی و دستیابی به مقام رضای حق، از ارکان اساسی باورها و اعتقادات ایشان بوده است.

  ب) بصیرت و روشنبینی ایمانمدار:از جمله ویژگیهای رزمندگان، تلاش در جهت کسب بصیرت و شناخت هر چه بیشتر شأن و جایگاه خود و انقلابی بود که برای حفظ و تداوم آن در صحنه ایستاده و آماده فداکاری همه جانبه برای آن بودهاند و همچنین تهدیدهایی که از ناحیه دشمنان، ایشان و آرمانهایشان را هدف گرفته بودند.

  2-1-2- دوم:  بعد روحی

  توجه به مباحث معرفتی و خودسازی، اثر جدی بر زندگی روزمره بچههای جنگ داشت. اخلاص، فداکاری و ایثارگری، دوری از نفاق و ریا، اهلیت در عمل به فرائض دینی و... بخشی از صفات بارز ایشان بود. با توجه به روحیه و نشاط جوانانه رزمندگان، پویایی و امید به آینده در نگاه آرمانگرایانه آنان موج میزد و برای حاکمیت اسلام و عدالت، همت بلند خویش را مصروف میداشتند.

  یکی از درسهای مهم جنگ به رزمندگان، ملاک و معیار داشتن در انتخابها بود که اساس آن را تولی به دوستان اهل بیت و تبری از دشمنان اهل بیت تشکیل میداد. تکلیفمداری، ذرهبین، معیار و ملاک انتخابشان بود. میزان درآمد، سطح و پرستیژ کار و... برایشان مهم نبود. اصل کار مهم بود. میخواستند کاری کنند که باری از دوش امام و انقلاب بردارند.

  روضه و هیأت یکی از برنامههای ثابت خودسازی رزمندهها بود. زیارت عاشورا، دعای توسل، دعای کمیل و... . برای برنامه دعا و روضه هم، نیاز به هیچ چیزی نداشتند جز دل شکسته و حس و حال معنوی.

  در کنار توسل، توکلشان هم بالا بود و ایمان به امداد الهی، آنان را به حرکت در مسیرهای سخت زندگی تشویق میکرد.

  شعار بچههای جبهه، «هیهات منا الذله» بود. عملشان نیز همینطور. برای هیچچیز و هیچکس سر خم نمیکردند جز فرمان الهی و فرماندهان جبهه حق. صداقت شرط اول رفاقتها و کارهایشان بود.

  2-1-3- سوم: بعد رفتاری و جسمی

  تواضع، وجه غالب فرهنگ رفتاری ساکنان جبهههای جنوب بود، بهطوری که در کلام و رفتارشان هم مشهود بود.

  غالباً زیاد زحمت میکشیدند، کمتر میخوردند و کمتر میخوابیدند. فرهنگ حاکم بر جبهه فرهنگ کار و تلاش بود. هر کس نه فقط کاری را که به او سپرده بودند؛ بلکه هر کار مفیدی را که انجام آن به سود مجموعه بود, در حد توان و اجازه خود، انجام میداد.

  غالب بچهها لباس خاکی به تن داشتند. بعضیها هم لباس سبز پاسداری. لباس پلنگیهم گاهی اوقات تن بعضیها دیده میشد. ولی مدل همهاش خاکی بود. لباس خاکی عملاً سه فایده جدی داشت. یک؛ تفاوتهای اجتماعی و طبقات مصرفی جامعه نمود خود را از دست میداد و همه در یک سطح از پوشش قرار میگرفتند. دو؛ استتار بود و سه؛ روشی برای دوری از تعلقات مادی بود. چفیه و پلاک هم جزو متعلقات هر فرد بود. چفیه به عنوان وسیلهای چندکاره اعم از حوله، سفره، زیرانداز، بادبزن، عرقگیر و... و پلاک هم به عنوان نشانی. مرور برنامه یک روز معمولی در جبهه میتواند بخشی از سبک زندگی روزانه در دفاع مقدس را نشان دهد:

  چابکی و سرعت عمل در جبهه خیلی مهم بود. بعضی اوقات شبها مهمان برنامه «خشم شب» بودند وباید بشمار3 آماده میشدند. چراکه قرار بود همیشه «منتظر» باشند. منتظر همیشه آماده است.

  یک ساعت به اذان صبح مانده، یک عده بیدار میشدند میرفتند توی محوطه یا حسینیه و تا اذان صبح مشغول نماز و دعا و قرآن میشدند. معمولاً همیشه نماز جماعت برپا بود. حتی اگر امام جماعت هم نبود، یکی از بچهها جلوتر میایستاد و بقیه پشتسرش. بعد از نماز جماعت صبح، معمولاً صبحگاه برگزار میشد. برنامههای صبحگاه، هم غالباً قرآن بود و دعا. بعضی جاها هم دعای «اللهم اجعل صباحنا صباح الابرار...» رسم بود.

  روزهای معمولی، بعد از صبحگاه هرکس مشغول کار خودش میشد. یک عده در لشکر مسئولیت داشتند، یک عده نیروی آماده به کار بودند که اگر کاری باشد انجام دهند. اگر کاری نبود، معمولاً مطالعه میکردند. مطالعه در فضای جبهه، اجباری نبود. هر کس با توجه به سواد و سلائق خودش و نیازش مطالعه میکرد، ولی میگفتند حسن باقری فرمانده عملیات جنوب، فرمانده لشکرها را مجبور کرده بود تا برنامه منظم برای مطالعه بچهها داشته باشند. مطالعات بچهها در سه حوزه قابل دستهبندی بود:

  1. درسی 2. قرآن و دعا 3. کتب اعتقادی و اخلاقی

  بچههای جنگ به دو چیز حساسیت جدی داشتند: امام، بیتالمال.

  منش مدیریتی فرماندهان جنگ نیز بخشی از سبک زندگی در دفاع مقدس است. مدیریت میدانی، مدیریت اقناعی و دانایی محور، مدیریت بر قلوب نیروها و ظرفیتسازی در جهت پرورش فرهنگ بسیجی از مهمترین شاخصههای مدیریت جنگ بود.

  پی نوشت:

  1- ر. ک: مقام معظم رهبری، 20/08/1385

  2- حضرت امام خمینی، صحیفه نور، 12/01/1361

  منبع مطلب : www.sooremag.ir

  مدیر محترم سایت www.sooremag.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  بهترین سبک زندگی در جبهه های دفاع مقدس ترویج پیدا می کند

  بهترین سبک زندگی در جبهه های دفاع مقدس ترویج پیدا می کند

  به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اردوهای راهیان نور یکی از عرصه های اصلی ترویج فرهنگ دفاع مقدس هستند. سالانه زائرین شهدای هشت سال دفاع مقدس متشکل از دانشجویان دانشگاه ها و نخبگان علمی و نیز سازمان ها و نهادهای مختلف کشور به منظور تجدید بیعت با آرمان های شهدا در مناطق عملیاتی حضور پیدا می کنند. به همین منظور با دبیر ستاد راهیان نور سرهنگ نادر ادیبی گفت وگویی داشتیم تا پیرامون نحوه برگزاری این مراسم و همچنین میزان استقبال مردم از برنامه های راهیان نور برایمان توضیح دهند.

  ابتدا خودتان را معرفی کرده و از فعالیت های جهادی خود مختصری بیان کنید ؟
  بسم الله الرحمن الرحیم . ابتدا تشکر می‌کنم از شما که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادید تا پیرامون این حرکت فرهنگی صحبت کنم. بنده نادر ادیبی متولد1345 از شهرستان کرج هستم که دوران نوجوانی را در عرصه های انقلاب اسلامی همراه با مردم سپری کرده و پس از پیروزی انقلاب و در آغاز دفاع مقدس از سال 60 همراه با دیگر رزمندگان وارد صحنه جنگ تحمیلی شدم. سابقه حضور در لشکر 10 سیدالشهدا (علیه‌السلام) و همچنین لشکر 27 محمد رسول الله(صلی‌الله علیه و آله وسلم) را داشته و در همان اثنای جنگ نیز به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمدم.

    ستاد راهیان نور از چه زمانی آغاز به کار کرده و شما از چه زمانی مسئولیت آن را بر عهده گرفتید؟
  به نظرم حرکت کاروان های راهیان نور از همان دوران دفاع مقدس شروع شده بود. وقتی در دوران 8ساله جنگ تحمیلی مردم به صورت داوطلبانه برای حمایت از رزمندگان وارد منطقه عملیاتی شده و غذا و البسه بین آنها تقسیم می کردند و یا زمانی که هنرمندان ما در جهت تقویت روحیه رزمنده ها در جبهه ها حضور پیدا می کردند، خود بیانگر حضور کاروان های راهیان نور بود. بعد از دفاع مقدس نیز بلافاصله پس از جنگ، رزمنده ها جهت تجدید خاطره با آن دوران و دوستانی که شهید شدند، وارد مناطق عملیاتی شده و در این مسیر برخی جوانان و نوجوانان نیز در جهت درس آموزی از حماسه آفرینی های گذشتگان حضور پیدا می کردند. اگر به طور دقیق تر بیان کنم از عید سال 68 برخی رزمنده ها به صورت خودجوش حضور پیدا کرده و  در دهه 70 و اوایل دهه 80 شاهد حضور خیل عظیم مردم به صورت کاملا خودجوش در مناطق عملیاتی بودیم که حضور دانشجویان بیشترین درصد و پرشورترین حضور را درمیان آحاد مختلف مردم داشته است. وقتی مسئولین وقت، حجم عظیم استقبال مردمی را مشاهده کردند به فکر سازماندهی حضور خودجوش مردمی در مناطق عملیاتی افتادند و به همین منظور در سال 84 ستاد فرماندهی کل قوا دستور تشکیل ستاد مرکزی راهیان نور را ابلاغ فرمودند. البته تا قبل از سال84 نیز برادران ما در سپاه تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات به مردم در کاروان های اعزامی به جنوب وغرب برعهده داشتند ولی پس از سال84 همه این خدمات به صورت سازماندهی شده و با برنامه ریزی صورت گرفت. بنده نیز ازمهرماه 1391 به عنوان دبیر ستاد راهیان نور در جهت خدمت رسانی به مردم منصوب شدم.

    طبیعتا شما در حوزه های مختلفی پس از انقلاب مسئولیت داشته اید. کار و فعالیت در ستاد راهیان نور چه تفاوتی با دیگر مسئولیت ها دارد؟
  تفاوت بسیار زیادی میان مسئولیت های بنده با خدمت برای شهدا در ستاد مرکزی راهیان نور وجود دارد. اگرچه به دلیل حضورم در دفاع مقدس در همه مسئولیت ها یادشهدا را در ذهنم متبادر می کردم ولی در این مکان به طور اختصاصی شمیم عطر شهدا همواره طنین انداز بوده و هست.
   

    چه عواملی موجب حضور گسترده همه اقشار در کاروان های راهیان نور می شود؟
  بهترین سبک زندگی در جبهه های دفاع مقدس ترویج پیدا می کند. مردم ما با هرسلیقه فکری و ظاهری شهدا را به عنوان کسانی که در خطرناک ترین صحنه های نبرد دنیوی، خود را سپربلای دیگران و اسلام قرار دادند، قبول دارند؛ چنین رخدادی خود جاذبه ای است که موجب شده همه اقشار را به سمت خود بکشاند. رشادت های رزمندگان برای مردم و نظام جمهوری اسلامی موجب شده که این نوع علاقه رزمندگان دفاع مقدس به اسلام و هموطنان در کاوران های راهیان نور عمق پیدا کرده و مردم علاقه مند به تغییر رفتار خود و الگوبرداری از شهدا شوند. به نظر بنده ما در کشور کمترین جایی را داریم که مانند راهیان نور به این سرعت اتصال میان آدمی و خوبی ها مشاهده شود . بسیاری از مردم پس از حضور در مناطق عملیاتی در روزهای اول حالتی معمولی دارند ولی پس از گذشت چند روز با پای برهنه مشتاقانه در فکه و طلاییه حضور پیدا می کنند. که نظر سنجی و آمار گیری هم در این زمینه انجام شده است که خدمت شما ارائه می کنم.

    با توجه به سخنان شما، افرادی که در مناطق عملیاتی حاضر می شوند دچار یک استحاله مثبت درونی می شوند؟
  بله همین طور است. این نوع تغییر در مردم را هم در ظاهر افراد می توان مشاهده کرد هم در دلنوشته هایی که پس از حضور در مناطق عملیاتی بر روی کاغذ می نویسند. به همین منظور است که مقام معظم رهبری می فرمایند: دوچیز در فرهنگ مردم نقش داشته یکی تفحص شهدا و دیگر اردوی راهیان نور. تداوم ارتباط مردم با حوزه معارف انقلاب اسلامی در راهیان نور شروع می شود. بهترین مسیری که نسل دفاع مقدس را معرفی کرده همین کاروان های راهیان نور می باشد. این کاروان ها موجب تقویت قلوب مردم و نزدیک کردن دلها به دلهای شهداست. طبق آمارها در سال 84 که شروع به کار فعالیت ستادراهیان نور بوده 400هزار نفر از اقشار مختلف مردم حضور پیداکردند و در سال 94 این جمعیت به 5 میلیون نفر افزایش پیداکرد که بیانگر اثرگذاری برنامه های ستاد راهیان نور و به ویژه معنویت خود شهدا می باشد.

    هرزمان که نظام جمهوری اسلامی موجب همدلی بیشتر مردم شده طبیعتا مورد هجوم بیگانگان ورسانه هایشان قرار گرفته است. یکی از انتقادهای غیرمستدل، ارائه آمارهایی از تصادفات کاروان های راهیان نور می باشد. آیا میزان آمار تصادفات در سفرهای راهیان نور گسترده بوده و شما چه تمهیداتی در جهت کاهش آن انجام داده اید؟
  سفرهای راهیان نور با حضور 5 میلیون نفر از مردم در مسیرهای تردد به نسبت میزان سفرهای های دیگر مردم میزان تصادفات بسیار پایینی دارد. که همین میزان پایین تصادفات نیز در دو سال اخیر کاهش یافته است. در واقع می توان گفت که هیچ گونه تصادف سختی در دوسال اخیر رخ نداده و اگر صورت هم گرفته مرتبط با خطاهای انسانی می باشد. چند دلیل عمده برای کاهش تصادفات کاروان های راهیان نور وجود دارد که عبارت اند از: الف) برادران سپاه به هیچ عنوان اجازه تردد خودروهای غیراستاندارد را در مسیرهای تردد نمی دهند. ب) در کاروان های راهیان نور شبکه ای وجود دارد که برخی از افراد را به منظور حضور در خودروهای تردد کننده به مناطق عملیاتی انتخاب می نمایند و این افراد وظیفه نظارت بر نحوه رانندگی راننده خود را بر عهده دارند. پ) نیروی انتظامی اجازه تخلف به راننده ها را در مسیر مناطق عملیاتی نمی دهد و مسیرها هم الحمدالله وضعیت بهتری پیدا کرده است. در مجموع در ستاد راهیان نور کمیته ای جهت کنترل و بازرسی حادثه های رخ داده در مسیر تردد و خود مناطق عملیاتی وجود دارد تا راهکارهایی جهت بهبود روند ارائه شود.

    چه سختی ها و مشکلات در برنامه ریزی و اجرای برنامه های کاروان های نور وجود دارد؟
  در سال های گذشته کاروان های راهیان نور در ایام خاصی  و فقط در استان خوزستان برگزار می شد ولی در حال حاضر در 7 استان مختلف و ایام مختلف سال برگزار می گردد، همین امر موجب شده تا میزان امکانات ما متناسب با حضور خیل عظیم مردمی به مناطق عملیاتی نباشد. البته در این راستا تلاش هایی انجام داده ایم تا بتوان بهترین خدمات را به مردم عزیز ارائه دهیم.

    شما در مصاحبه های قبلی خود برنامه های راهیان نور را به عملیات فرهنگی تعبیر نموده بودید. اگر قیاسی میان این عملیات فرهنگی و عملیات های دوران دفاع مقدس انجام دهیم، فرماندهان و افسران این عملیات فرهنگی چه کسانی هستند و چگونه با دشمن مواجهه صورت می گیرد؟
  در حال حاضر کشور ما در مقابل حجم وسیع جنگ نرم مواجه است که به سمت باورهای مردم نشانه رفته اند. در همین راستا ادامه مسیر شهدا و راهیان نور یکی از عملیات های بزرگ ما در برابر فرهنگ بیگانه است. افسران این جنگ نرم خود مردم هستندکه در مناطق عملیاتی حضور پیداکرده و آرمان های شهدا را با قلب و جان پذیرا می شوند. دست اندرکاران در دولت و سپاه که به جهت غنی سازی باورهای دینی مردم تلاش می کنند، فرماندهان این جنگ نرم می باشند. ما در ستاد راهیان نور سعی کرده ایم از هر وزارتخانه دولتی نماینده ای در ستاد راهیان نور داشته باشیم و از همه ظرفیت های دولت به منظور مقابله با فرهنگ غربی و برگزاری راهیان نور بهره بگیریم.

    برای حضور مردم در ایام عید نوروز چه برنامه هایی دارید؟
  ما در هر دوره زمانی شاهد اوج جمعیت مردم در برخی از مناطق عملیاتی بوده ایم. به عنوان مثال در فصل تابستان اوج سفر مردم به مناطق عملیاتی در غرب کشور بوده است و در اسفندماه و ایام نوروز اوج حضور مردم در استان خوزستان می باشد. به منظور خدمت به مردم، ستاد راهیان نور یک شبکه مرکزی خادمین تشکیل داده که شامل 25هزار عضو می باشد که 86 درصد این اعضا را جوانان تشکیل می دهند. اکثر حاضرین در این شبکه دارای تحصیلات بالاتر از لیسانس و یا تحصیلات حوزوی می باشند که در مناطق عملیاتی به صورت داوطلبانه و عاشقانه به خدمت می پردازند. به منظور آشنایی هرچه بیشتر مردم به خصوص نسل جوان با حال و هوای دفاع مقدس، شب مانی هایی در مناطق عملیاتی تعبیه شده تا مردم شب ها در آن مناطق اسکان داشته باشند. در گذشته بیش از 750 هزار دانش آموز از شب مانی ها استفاده کرده اند و بسیار تاثیرگذار بوده است. در این شب مانی ها کارهای فرهنگی صورت گرفته و نمایش های رزمی در چندین نقطه خوزستان صورت می گیرد که موجب جذب فوق العاده ای می شود. در واقع ما توانستیم از طریق کارهای هنری به انتقال آثار دفاع مقدس بپردازیم. به منظور پوشش خبری برنامه های ما، هماهنگی هایی هم با صدا و سیما صورت گرفته است. نکته جالب این است که ما شاهد کاروان های کشورهای خارجی در برنامه های راهیان نور نیز هستیم. یکی از برنامه های جذاب ما نیز برگزاری جشنواره فرهنگی رهآورد سرزمین نور می باشد.

    درباره این جشنواره توضیحی بفرمایید؟
  این جشنواره شامل یک فراخوان در حوزه های مختلف هنری از جمله عکاسی، تهیه و تولید فیلم، خاطره گویی و انیمیشن سازی می باشد. در واقع زائرین راهیان نور آنچه که به چشم دیده اند را در غالب های گفته شده به دبیرخانه جشنواره ارسال می کنند و پس از داوری های صورت گرفته اختتامیه این مراسم در 20 اسفندماه در شهر خرمشهر برگزار شده و در نهایت به افراد برگزیده جوایزی اهدا می شود.

    سخن آخر...
  وقتی بنده شیرینی ارتباط باخدا را در چهره مردم می بینم از همه چیز  برایم زیباتراست. وقتی مردم در گرمای ظهر فکه با پای برهنه روی شن ها راه می روند و دور مقتل شهدای فکه طواف می کنند نشان دهنده قلبی مملو از عشق به شهداست که یکی از مظاهر ویژه راهیان نور می باشد.

  منبع:ماهنامه هیات

  انتهای پیام/

  منبع مطلب : www.tasnimnews.com

  مدیر محترم سایت www.tasnimnews.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید