این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  سعدی دانا و نادان را به چه مانند کرده است کلاس چهارم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  سعدی دانا و نادان را به چه مانند کرده است کلاس چهارم را از این سایت دریافت کنید.

  فارسي چهارم ابتدايي

  فارسي چهارم ابتدايي درس شانزدهم چند سخن از سعدي معني درس به زبان ساده (از گلستان سعدي) ۱– دو نفر رنج بيهوده و تلاش بدون نتيجه داشتند.

  فارسي چهارم ابتدايي

  فارسي چهارم ابتدايي

  درس شانزدهم چند سخن از سعدي

  معني درس به زبان ساده (از گلستان سعدي)

  ۱– دو نفر رنج بيهوده و تلاش بدون نتيجه داشتند. يکي آن کس که دارايي و سرمايه خود را جمع کرد ولي از آن بهره اي نبرد و استفاده نکرد و شخص ديگر آنکه علم آموخت ولي در عمل به کار نبرد.

  ۲– هر چه قدر که علم و دانش بيشتر بيندوزي، اما وقتي علم خود را در عمل به کار نبري، باز هم نادان هستي و علمت به کار نمي آيد.

  ۳– از کسي پرسيدند: دانشمند بدون عمل مانند چيست؟ پاسخ داد: مانند زنبوري که عسل نمي دهد. (تلاش مي کند ولي بي فايده است.)

  ۴– از لقمان پرسيدند. ادب را از که ياد گرفته اي؟ پاسخ داد از اشخاص بي ادب، چرا که هر عملي که آنان انجام مي دادند و در نظر من زشت و ناپسند مي آمد، از آن عمل دوري مي کردم و ديگر انجام نمي دادم.

  ۵– ماده خوشبو همان است که خودش بوي خوش داشته باشد. نه آنکه عطار (عطر فروش) از آن تعريف کند. شخص دانا مانند صندوقچه کوچکي است که عطرها را در آن نگه مي دارند. اين جعبه بي صداست ولي پر از بوي خوش و دانا هم در عين سکوت و بي تکلفي، هنر خود را با علم و دانش خود نشان مي دهد و شخص نادان مانند طبلي که جنگجويان قديم مي زدند. از درون تهي و خالي است اما آواز بلند دارد يعني علم ندارد ولي سخن زياد مي گويد.

  به اين نکته توجه کنيد.

  با اضافه کردن کلمات «با» و «بي» مي توانيم کلمه هاي مخالف بسازيم. مانند با ادب، بي ادب، با هوش، بي هوش، باهنر، بي هنر، باسليقه، بي سليقه، در بعضي از کلمات فقط «بي» مورد استفاده است: بيهوده، بيکار، بي سبب و ...

  کار در کلاس:

  1– کلمه هاي زير را بخوانيد و معناي آنها را بگوييد:

  رنج بردن ¬ سختي کشيدن

  سعي کردن ¬ کوشيدن آموختن ¬ ياد گرفتن

  عمل کردن ¬ انجام دادن

  خواندن ¬ مطالعه کردن

  گفتن ¬ سخن گفتن

  پرهيز کردن ¬ دوري کردن

  بوييدن ¬ بو کردن خفتن ¬ خوابيدن

  پژوهيدن ¬ تحقيق کردن

  کندن ¬ حفر کردن

  سراغ گرفتن ¬ پيگيري کردن

  کاويدن ¬ جست و جو کردن، کندن

  ۲– فعل و فاعل جمله هاي زير را معلوم کنيد:

  عطار عطر مي فروشد. جنگجويان قديم در جنگها طبل مي زدند. الکساندر گراهام بل تلفن را اختراع کرد

  عطار=فاعل/ مي فروشد=فعل/جنگجويان قديم=فاعل/طبل مي زدند=فعل/الكساندر گراهام بل=فاعل/اختراع كرد=فعل

  پترس انگشت خود را در سوراخ ديوار سد فرو برد. نسيم بامدادي به انسان جاني تازه مي بخشد.

  پترس=فاعل/فروبرد=فعل/نسيم=فاعل/مي بخشد=فعل

  مسلمانان در سختيها يکديگر را ياري مي کنند. پرستوها در پاييز کوچ مي کنند.

  مسلمانان=فاعل/مي كنند=فعل/پرستوها=فاعل/مي كنند=فعل

  ۳– بگوييد هر يک از اين افراد کارشان چيست؟

  عطار ¬ کسي که عطر مي فروشد.

  دهقان¬ کسي که محصولات کشاورزي به دست مي آورد.

  شهردار¬ کسي که اداره شهر به عهده اوست.

  نقاش ¬ کسي که نقاشي مي کشد.

  لوله کش ¬ کسي که لوله هاي يک ساختمان يا خانه را نصب و تعمير مي کند.

  کفاش ¬ کسي که کفش مي دوزد و يا تعمير مي کند.

  خراط ¬ کسي که چوب مي تراشد و چيزهاي خوبي درست مي کند.

  جوشکار¬ کسي که آهن را به هم جوش مي دهد.

  مغازه دار¬ کسي که در يک مغازه کار مي کند و جنس مي فروشد.

  ۴– کلمه هاي زير را بخوانيد و بگوييد از هر کدام چه مي فهميد؟

  معلوم کنيد ¬ مشخص کنيد

  بدست آوريد ¬ حساب کنيد

  معين کنيد ¬ تعيين کنيد، مشخص کنيد

  مشخص کنيد ¬ معلوم کنيد، روشن کنيد

  محاسبه کنيد ¬ به دست آوريد، حساب کنيد

  حساب کنيد¬ به دست آوريد، تعيين کنيد.

  پرسش:

  ۱– چرا سعدي عالم بي عمل را به زنبور بي عسل تشبيه کرده است؟

  چون هيچ عمل مثبتي را انجام نمي دهد و حتي ممکن است ضرر هم برساند و زيان آور باشد.

  ۲– چگونه مي توان از بي ادبان ادب آموخت؟

  مي توان از انجام کارهايي که زشت است و آنها انجام مي دهند خودداري کرد.

  ۳– سعدي، دانا را به چه و نادان را به چه تشبيه کرده است؟

  دانا را به صندوقچه عطار که خاموش و کم صدا ولي پر ارزش است و نادان را به طبل جنگي که توخالي است ولي پر سر و صدا.

  ۴– گفته هاي سعدي در اين درس از کدام کتاب او نقل شده است؟

  از کتاب گلستان سعدي تمرين املا – درس ۱۶

  ۱– به آخر کلمه هاي زير «کار» اضافه کنيد و يک بار بنويسيد:

  پشت + کار ¬ پشتکار

  فريب ¬ کار ¬ فريبکار

  درست + کار ¬ درستکار

  بي + کار ¬ بيکار

  کاشي + کار ¬ کاشيکار

  صاف + کار ¬ صافکار

  ۲– به مثال توجه کنيد و شما هم سه کلمه مانند آنها پيدا کرده و بنويسيد:

  نمک + دان ¬ نمکدان پست + چي¬ پستچي

  قلمدان / يخدان / انفيدان / لوله کش / آهنگر / باغبان

  3– به آخر کلمه هاي زير «راني» اضافه کنيد و بنويسيد :

  سخن ¬ سخنراني قايق ¬ قايقراني کشتي ¬ کشتي راني

  اتومبيل ¬ اتومبيلراني

  تاکسي ¬ تاکسيراني تمرين انشا:

  ۱– بند چهارم درس را با دقت بخوانيد و سپس آن را به زبان ساده امروزي بنويسيد:

  عطر بايد ذاتاً خوش عطر باشد و با تعريفهاي عطر فروش هيچ ماده اي خوشبو نمي شود. افراد دانا بايد علم آموخته باشند و بدون سر و صدا هنر و علم خود را نشان دهند ولي افراد نادان مانند طبل تو خالي پر سر و صدا هستند.

  ۲– کلمه هاي و ترکيبهاي زير از درس علوم انتخاب شده اند، بنويسيد هر کدام آنها چه معنايي دارند؟

  بازتابش: برگشت نور را از جسمي که نور به آن مي تابد، بازگشت يا بازتابش مي گوييم.

  مولکول: کوچکترين قسمت هر ماده که تمام خاصيتهاي آن ماده را داشته باشد.

  علفهاي هرز: علفهايي که در لابلاي گياهان مي رويند و از آب و غذاي گياهان استفاده مي کنند و بايد چيده شوند.

  سبزينه: ماده سبز رنگ درون برگ که نام ديگر آن کلروفيل است و موجب سبز شدن رنگ برگ مي شود.

  آوند: لوله هاي بسيار باريکي که آب را در گياه به قسمتهاي مختلف انتقال مي دهند.

  + نوشته شده در سه شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۹ ساعت 19:57 توسط بشیری  |

  منبع : www.bassap.blogfa.com

  سعدی دانا و نادان را به چه مانند کرده است؟ صفحه 110 فارسی چهارم

  سعدی دانا و نادان را به چه مانند کرده است؟ صفحه 110 فارسی چهارم را از این سایت دریافت کنید.

  سعدی دانا و نادان را به چه مانند کرده است؟ صفحه 110 فارسی چهارم

  دسته بندی : نکس لود مطالب سایت

  ناشناس

  زنبور عالم

  نویسنده

  دانا :طبله عطار نادان:طبل غازی

  نویسنده

  سعدی دانا و نادان چه مانند کرده است هاشم

  نویسنده

  دانا:طبله ی عطار،نادان: طبل غازی

  نویسنده

  زنبور و عالم

  جواب درک مطلب صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی چهارم سعدی دانا و نادان را به چه مانند کرده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

  جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

  مهدی : دانا : طبله عطار. نادان : طبل غازی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

  بله خیر نسیم فرفره 2 ماه قبل 1

  از سایت نکس لود دریافت کنید

  ناشناس 2 ماه قبل 1

  از سایت نکس لود دریافت کنید

  سلام گلا 2 ماه قبل -1 نمی‌دونم ناشناس 2 ماه قبل -1 نمی دانم مریم♥💋🖤 2 ماه قبل 1

  عالی است این سایت 💋♥

  ناشناس 3 ماه قبل 3

  دانا=طبه غازی زیرا = چون دانا باشد

  نادان= طبل غازی زیرا=چون جنگ‌ جو باشد

  2 نیکانا 3 ماه قبل

  مرسی همه گوش بدید این جواب درست است افرین و ممنون

  ناشناس 3 ماه قبل 4

  دانا زنبور و علم زیرا زنبور با عسل یعنی علم دار نادان مانند زنبور زیرا زنبور بی عسل یعنی زنبوری که عسل ندارد

  ناشناس 3 ماه قبل -1 اره میکائیل 3 ماه قبل 1 نادان میکائیل 3 ماه قبل -1 تابلو قاضی ناشناس 3 ماه قبل 2 مشک زنبور بی عسل ارتنیس 3 ماه قبل -1 سلام دانا : طلبه ی غازی نادان : طبل غازی ستایش ناشناس 3 ماه قبل 4 دانا طبل ترلسدژذژدی نازنین 3 ماه قبل 2

  سعدی دانا و نادان را به چه مانند کرده است ؟ چهارم

  nazninzahra 3 ماه قبل 2

  تورو خ دا جواب درست بدید

  بطقوقوق 3 ماه قبل 1 دانا مثل طبل عطار نادان مثل طبل غازی خیلی ممنون نویسنده 3 ماه قبل 0 ☣☣☣ ناشناس 3 ماه قبل 0 جواب 0 یاسمن 3 ماه قبل

  سعدی داناونادان به چه مانند

  ناشناس 3 ماه قبل -1

  جواب راخودتان بگویید

  -1 ناشناس 2 ماه قبل جواب درست بدین ناشناس 3 ماه قبل 0 نمیدونم ناشناس 4 ماه قبل 0 به هامل بی عمل ملکه السا 4 ماه قبل 0 نمیدونم بگین -1 السا 3 ماه قبل بچه ها

  جواب توی خود درس هست

  اونجایی که نوشته :

  دانا چون طبله ی عطار است ، خاموش و هنر نمای و نادان چون طبل غازی

  0

  نویسنده :شوکا فتح الهی

  3 ماه قبل طبل غازی ناشناس 4 ماه قبل -2 قلب 0 السا 3 ماه قبل قلب نادرسته ادرینت 4 ماه قبل 0

  دانا مثل صندوقچه عطر فروش است که ساکت است وهیچ حرفی ندارد ولی وقتی در صندوقچه را بازی کنید بوی خوش از صندوقچه بیرون می اید و نشان میدهد که خوش رو است و نادان مثل طبل جنگی هستش صدای زیادی دارد ولی دراون ان خالی است

  این جواب درستشه باور کنید من اینو واسه معلمم فرستادم معلمم هم اینو گفت حتی اگه تو نت بزنی عکس بزنی این جوابشه

  بابای 0 نازنین 3 ماه قبل

  خیلی ممنون عزیزم بله بچه ها همین درست هست

  نیلی 4 ماه قبل -1

  دانا طلبه عطارنادان طلبل غازی

  سسی 4 ماه قبل 0 پتن ناشناس 4 ماه قبل -1 طبل عطار تینا 4 ماه قبل -2

  طبل غازی، طبله ی عطار

  ایلیا 4 ماه قبل -1 عالی ناشناس 4 ماه قبل -2 دانا طبله عطار ناشناس 4 ماه قبل 1 جوابچیه 0 ناشناس 4 ماه قبل

  دانا : طبله عطار - نادان : طبل غازی

  -2 ناشناس 4 ماه قبل جوابش چی میشه ناشناس 4 ماه قبل 2

  سعدی دانا و نادان را به چه تشبیه کرده است؟

  تاتو 4 ماه قبل -2 دوست . 4 ماه قبل 0 زنبور بی عسل -1 اناهیتا 4 ماه قبل بد بود -1 افرین 4 ماه قبل

  درسته میشه زنبور بی عسل درس ادب از که آموختی فارسی چهارم ابتدایی رو بخونید نوشته زنبور بی عشل

  نلخبلاهبرد 5 ماه قبل 4 سلام نااللللللل 5 ماه قبل 3 سلام 0 کاروان خادم 4 ماه قبل

  دانا چون طبل عطار ونادان چون طبل غازی

  0 علیکم 4 ماه قبل

  دانا چون طبل عطار و نادان چون طبل غازی

  آنیساسیدی 5 ماه قبل 3

  سعدی دانا ونادان رابه چه تشبیه کرده است

  -1 بله 4 ماه قبل

  سعدی دانا ونادان را به چی تشبیه داده است

  ناشناس 5 ماه قبل 1

  دانا.. طبله عطار،نادان طبل غاری

  ترنم زارعی 5 ماه قبل 2 ممنون ناشناس 5 ماه قبل 2

  دانا طبله عطار نادان طبله غازی

  2 ناشناس 5 ماه قبل ممنونم امیررضا صبوری 5 ماه قبل 2 تن۷ امیررضا صبوری 5 ماه قبل 1 ههه نویسنده 6 ماه قبل 4 زنبور و عالم 0 آرام 6 ماه قبل

  زنبور بی عسلطبله ی غازی

  نویسنده 6 ماه قبل 1 نمیدانم ناشناس 6 ماه قبل 9 زنبور عالم -1 رزی 4 ماه قبل

  ن عزیزم میشه زنبور بی عسل

  نویسنده 6 ماه قبل 3

  بلند اواز و میان تهی

  نویسنده 6 ماه قبل 3

  دانا چون طبل عطار و نادان چون طبل غازی

  نویسنده 6 ماه قبل 2

  دانا را بطبل عطار مانند کرده است.(صندوقچه عطر فروش در عین این که خاموش است ولی توانایی و دارایی خود را عرضه می کند.) نادان را به طبل غازی مانند کرده است .( طبل تو خالی صدای بلندی دارد ولی در وجودش هیچ چیزی وجود ندارد بسیار حراف است . 👌🏻👌🏻👌🏻پایان

  منبع : nexload.ir

  درسنامه آموزشی فارسی چهارم درس 14: ادب از که آموختی؟ با پاسخ

  درست و نادرست (صفحهٔ 110 کتاب درسی) | درک مطلب (صفحهٔ 110 کتاب درسی) | دانش زبانی | گوش کن و بگو (صفحهٔ 111 کتاب درسی) | واژه نامه

  درسنامه آموزشی فارسی چهارم

  درس 14: ادب از که آموختی؟ با پاسخ

  آخرین ویرایش 15 فروردین 1401

  گزارش خطا 92778 فارسی ستایش: خدا فصل 1: آفرینش

  درس 1: آفریدگار زیبایی

  درس 2: کوچ پرستوها

  فصل 2: دانایی و هوشیاری

  درس 3: راز نشانه‌ها درس 4: ارزش علم درس 5: رهایی از قفس فصل 3: ایران من درس 6: آرش کمان‌گیر درس 7: مهمان شهر ما فصل 4: فرهنگ بومی فصل 5: نام‌آوران

  درس 10: باغچه‌ی اطفال

  درس 11: فرمانده دل‌ها

  درس 12: اتّفاق ساده فصل 6: راه زندگی درس 13: لطفِ حق

  درس 14: ادب از که آموختی؟

  درس 15: شیر و موش فصل 7: عِلم و عَمَل درس 16: پرسشگری

  درس 17: مدرسه‌ی هوشمند

  نیایش

  ویدیو دوره کامل آموزشی، فارسی چهارم دبستان

  مدرس: ایمان بیات

  مدت دوره: 3 ساعت (10 فایل)

  علوم تجربی

  1780 تست 124,600 تومان

  فارسی

  1484 تست 103,880 تومان

  ریاضی

  1066 تست 74,620 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  751 تست 52,570 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1065 تست 74,550 تومان

  قرآن

  113 تست 7,910 تومان

  دو کس، رنجِ بیهوده بُردند و سعی بی‌فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد:

  علم، چندان که بیش‌تر خوانی

  چون عمل در تو نیست، نادانی

  یکی را گفتند: «عالم بی‌عمل، به چه مانَد؟»

  گفت: «به زنبور بی‌عسل.»

  لقمان را گفتند: «ادب از که آموختی؟»

  گفت: «از بی‌ادبان، هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم».

  مُشک آن است که خود ببوید؛ نه آنکه عطّار بگوید. دانا چون طَبله‌‌ی عطار است، خاموش و هنرنمای و نادان چون طَبلِ غازی، بلند آواز و میان تهی.

  گلستان سعدی

  درست و نادرست (صفحهٔ 110 کتاب درسی)

  1- می‌توانیم از بی‌ادبان، ادب بیاموزیم. درست

  2- هر کسی که از کار خود تعریف می‌کند داناست. نادرست

  درک مطلب (صفحهٔ 110 کتاب درسی)

  1- منظور از عبارت «آموخت و نکرد» چیست؟ دانش اندوختن ولی به آموخته‌های خود عمل نکردن.

  2- چرا سعدی، عالم بی‌عمل را به زنبور بی‌عسل شبیه کرده است؟ زیرا اهمیت و ارزش زنبور به تولید عسل است و وقتی نتواند عسل تولید کند هیچ فایده‌ای ندارد. انسان دانشمند هم اگر به چیزهایی که یاد گرفته عمل نکند و به کسی آموزش ندهد هیچ فایده‌ای ندارد و مثل زنبور عسل بدون عسل است.

  3- سعدی، دانا و نادان را به چه مانند کرده است؟ دانا را به طبل عطار مانند کرده است. (صندوقچه‌ی عطر فروش در عین این که خاموش است ولی توانایی و دارایی خود را عرضه می‌کند.) نادان را به طبل غازی مانند کرده است. (طبل تو خالی که صدای بلندی دارد در وجودش هیچ چیزی وجود ندارد و بسیار حراف است)

  4- در عبارت پایانی درس منظور از «بلند آواز و میان تهی» چیست؟ هیچ اندوخته‌ای از تجربه و دانش ندارد ولی بسیار پرگو و حراف است.

  دانش زبانی

  - جمله‌های زیر را بخوانید.

  - محمّد، معلّم را دید.

  - علی، سیب را خورد.

  - برادرم، گلدان را خرید.

  حالا به نمودار جمله‌ها نگاه کنید. در گروه گفت‌وگو کنید و به پرسش زیر پاسخ دهید.

  - این جمله‌ها از چند قسمت تشکیل شده‌اند؟ چرا؟

  - چرا کلمه‌های «دید، خورد، خرید» بالای نمودار هستند؟

  وقتی به کسی بگویید: «محمّد دید». او می‌پرسد: «چه کسی را دید؟» برای اینکه پیام کامل شود، جمله به بخش دیگری نیاز دارد.

  گوش کن و بگو (صفحهٔ 111 کتاب درسی)

  با توجّه به داستان به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

  نام داستان: شخصیت‌های داستان:

  داستان در چه محلّی اتّفاق افتاده است؟

  از ابتدا تا انتهای داستان، چه تغییراتی در رفتار سنگ‌پشت به وجود آمد؟

  نظر شما درباره‌ی رفتار سنگ‌پشت چیست؟

  نظر شما درباره‌ی رفتار کژدم چیست؟

  رفتارهای پسندیده و ناپسندی را که در داستان بیان شده است، نام ببرید.

  واژه نامه

  اندوخت: جمع کرد، گردآوری کرد، پس انداز کرد

  پرَهیز کردن: دوری کردن، خودداری کردن از انجام دادن کاری

  تُهی: خالی، پوچ

  چندان: هر مقدار، هر اندازه

  طبلِ غازی: طبلی که در پیشاپیش لشکر به صدا در می‌آمد، طبل جنگی

  طَبله: صندوقچه عطّار: عطر فروش کژدُم: عقرب

  مُشک: مادّه‌ای روغنی بسیار معطر و خوش بو

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید