این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  سوالات درس نهم مطالعات

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  سوالات درس نهم مطالعات را از این سایت دریافت کنید.

  سوالات درس 9 مطالعات نهم

  كلبه ي آرامش جنوب روانشناسي، سخنان حكيمانه،‌ مطالعات اجتماعي، اخلاق اسلامی

  سوالات درس 9 مطالعات نهم

  درس  91-اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی چگونه بود؟حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود. حاکمان بخش هایمختلف ایران با هم در جنگ بودند. به همین دلیل، امنیت و آرامش شهرها و روستاهااز بین رفته و امور کشور مختل شده بود سلطان عثمانی خود را خلیفهٔ مسلمانان می دانست و علاوه بر سرزمین های همجوار،به ایران نیز طمع داشت. در شما ل شرقایران )ماوراءالنهر(، ازبک ها قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند.2-حکومت صفوی چه زمانی شکل گرفت؟در ابتدای قرن 10 ق با به قدرت رسیدن به نام اسماعیل ،یکی از نوادگان شیخ صفیالدین اردبیلی.3-شیخ صفی الدین اردبیلی که بود و مهمترین طرفدارانش که بودند؟شیخ صفی) 735  650 ق(که از صوفیان معروف زمان خود بود، خانقاهش دراردبیل مورد توجه مردم و حاکمان محلی بود. صوفیان بیشتر وقتشان را در خانقاه بهذکر گفتن و انجام دادن مراسم خاص خود می گذراندند. پس از شیخ صفی، ادارهٔخانقاه در خانوادهٔ او موروثی شد. مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفی  ا یل هایمختلف ترک بودند که به قزلباش٭ شهرت داشتند.4-شاه اسماعیل صفوی چگونه به قدرت رسید واقدامات وی پس از تاجگذاری چه بود؟اسماعیل صفوی به کمک نیروی نظامی قزلباش ها، نخست شروانشاهان و آققویونلوها را شکست داد و پس از تسلط یافتن بر تبریز، خود را شاه ایران خواند.یکی از اقدام های مهم وی پس از تاج گذاری، رسمی کردن مذهب شیعه بود. سپسحاکمان مناطق مختلف را یکی پس از دیگری از میان برداشت و با شکست دادنازبک ها در خراسان، بر سراسر ایران مسلط شد.5-موفقیت های سیاسی ونظامی شاه اسماعیل صفوی چه نتایجی داشت؟حکومت کشور ما یکپارچه و نیرومند شد؛ به طوری که قلمرو آن به حدود قلمرودورهٔ ساسانیان رسید. حکومت صفویهمچنین همهٔ اقوام ایرانی را زیر حاکمیت خود گرفت و موجب هم بستگی و اتحاد بیشتر ایرانیان شد.6-چرا عثمانی ها به ایران حمله کردند وعلت شکست صفویان از آنان چه بود؟سلطان عثمانی که از شکل گیری سلسلهٔ قدرتمند و شیعه مذهب صفویه ناخشنود بود،با سپاهی عظیم راهی ایرانشد.   در چالدران )در نزدیکی شهر خوی امروزی(   سپاه عثمانی به کمک سلاحهای آتشین مانند توپ و تفنگ که سپاه ایران از آنها بی بهره بود، پیروز شد.پس از جنگ چالدران، تبریز به اشغال عثمانی ها در آمد اما مقاومت و مبارزهٔ مردمآنها را وادار به عقب نشینی کرد.7-چه کسی حکومت صفوی را تثبیت کرد وعلت جابجایی پایتخت توسط او چه بود؟  تهماسب،( پسر شاه اسماعیل) با سر و سامان دادن به اوضاع داخلی و دفع حملههای ازبکان و دولت عثمانی،سبب  تثبیت حکومت شد او پایتخت را از تبریز بهقزوین انتقال داد؛ زیرا تبریز همواره در معرض هجوم سپاه عثمانی بود.8-زمان کدام شاه اوج قدرت صفویان است و چند نمونه از اقدامات وی را ذکر کنید.شاه عباس اوّل )پنجمین شاه صفوی(  شکست ازبک ها و عثمانیانانتقال  پایتخت از قزوین به اصفهان و تلاش برای آبادانی آن9-علل ضعف وسقوط سلسله صفوی چه بود؟ناتوانایی وبی لیاقتی پادشاهان صفوی پس از شاه عباس اوّل. سیاست کشتن و کور کردن شاهزادگانبازداشتن شاهزادگان از حکومت ولایت ها و آموختن شیوهٔ کشورداریاختلاف و درگیری میان  مقام های کشوری و لشکری  وبازماندن از انجام مسئولیتهای مهم خودفراگیری هرج و مرج  در کشورو مختل شدن امور حکومت10-اوضاع نابسامان اواخر دوره صفویه سبب سلطه چه کسانی بر قسمتی از ایران شد؟گروهی از افغان ها در قندهار سر به شورش برداشتند و پس از پیروزی بر حاکم آنولایت، به سوی اصفهان حرکت کردند. سلطان حسین صفوی تسلیم شد و محمودافغان، بر پایتخت و قسمت هایی از ایران مسلط شد.11-صفویان کشور را چگونه اداره می کردند ؟در رأس حکومت شاه قرار داشت. شاهان صفوی، اختیارات زیادی داشتند و بااستبداد بر کشور حکومت می کردند. همهٔ مقام های کشوری و لشکری مطیع فرمان شاه بودند و اجازه نداشتند مخالف خواست و ارادهٔ او عمل کنند. بعد از شاه، وزیر بزرگ قرار داشت که به او اعتمادالدوله نیز می گفتند. او مسئولامور اداری و مالی کشور بود اما در مقابل شاه قدرت و اختیار چندانی نداشت.فرماندهان نظامی نیز در ادارهٔ حکومت صفوی نقش بسیار مهمی داشتند و علاوه برفرماندهی سپاه، معمولاً حاکم ولایت های مهم نیز بودند.12-قزلباش ها چه جایگاهی در دولت صفوی داشتند؟(چرا شاه عباس از حکومت قزلباشها کاست؟)تا زمان شاه عباس اوّل، سران ا یل های قزلباش حاکم ولایت های مختلف ایران بودند. شاه عباس اوّل برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی نظمیسران ا یل های قزلباش، حکومت ولایت ها را از آنان از گرفت و به افرادی غیر ازقزلباش ها سپرد. همچنین در کنار سپاه قزلباش، سپاه جدیدی از افراد غیرقزلباشتشکیل داد و با کمک گرفتن از اروپاییان، این سپاه را به تفنگ و تو پ مجهز کرد.13-حکومت صفویان با کدام دوره زمانی از تاریخ اروپا همزمان است؟کشورهای اروپایی، قرون وسطا یا عصر تاریکی را پشت سر گذاشته و وارد قرونجدید شده بودند.قرن های شانزدهم تا نوزدهم میلادی را در تاریخ اروپا قرون جدید می نامند.14- در قرون جدید چه تحولاتی در اروپا شکل گرفت؟اوضاع سیاسی و مذهبی اروپا دگرگون شد و درنتیجهٔ آن پیشرفت های علمی،فرهنگی و اقتصادی چشمگیری به وجود آمد که به اختراعات و اکتشافات مهمیانجامید.15-پیشرفت در چه زمینه هایی سبب روی آوردن اروپاییان به استعمار کشورهای دیگر شد؟

  منبع مطلب : mojtabapes.blogfa.com

  سوالات درس 9 مطالعات ششم با جواب

  سوالات درس 9 مطالعات ششم با جواب سوالات درس نهم مطالعات اجتماعی ششم   📚 سوالات متن مطالعات ششم 🔴 سوال های درس نهم سوالات درس نهم مطالعات اجتماعی ششم

  سوالات درس 9 مطالعات ششم با جواب - هوم درس

  خانه

  سوالات درس 9 مطالعات ششم با جواب

  سوالات درس 9 مطالعات ششم با جواب

  سوالات درس نهم مطالعات اجتماعی ششم

  📚 سوالات متن مطالعات ششم

  🔴 سوال های درس نهم

  سوالات درس نهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

  1- دین اسلام از چه سرزمینی طلوع کرد ؟

  پاسخ» عربستان

  2- پیامبر اسلام (ص) چه زمانی حکومت اسلامی را تشکیل دادند ؟

  پاسخ» پس از هجرت از مکه به مدینه

  3- از چه زمانی استقبال از دین اسلام بیش تر شد و اسلام گسترش یافت ؟

  پاسخ» بعد از تشکیل حکومت اسلامی

  4- گسترش اسلام از چه زمانی در خارج از عربستان آغاز شد ؟

  پاسخ» پس از رحلت پیامبر (ص)

  5- پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان چه کردند ؟

  پاسخ» مسلمانان اسلام را در خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو خود افزودند

  6- دین اسلام در کدام قاره ها گسترش یافت ؟

  پاسخ» آسیا ، آفریقا و اروپا

  7- دین اسلام در بین چگونه ملت هایی گسترش یافت ؟

  پاسخ» در بین ملت های مختلف با فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت

  8- مسلمانان چگونه در زمینه های مختلف پیشرفت کردند ؟

  پاسخ» مسلمانان تحت تأثیر قرآن و تعالیم دینی اسلام که به تفکر و آموختن علم اهمیت زیادی می داد ، در زمینه های مختلف پیشرفت کردند

  9- چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند ؟

  پاسخ» مسلمانان از بخش هایی از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان بر جای مانده بود نیز استفاده کردند و در پرتو دین اسلام آن ها را گسترش دادند و به تدریج به کانون علمی جهان تبدیل شدند.

  10- مردم کدام کشور در گسترش اسلام و پیشرفت های علمی نقش مهمی داشتند ؟

  پاسخ» مردم ایران

  11- در دوره ی اسلامی به دانشمندان چه می گفتند ؟

  پاسخ» حکیم

  12- چرا در دوره ی اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند ؟

  پاسخ» چون آن ها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم ، استاد بودند

  13- چرا در دوره ی اسلامی دانشمندان کتاب های خود را به زبان عربی می نوشتند ؟

  پاسخ» چون در آن زمان مسلمانان در علوم مختلف پیشرفت کرده و زبان رسمی آن روزگار در این کشورها زبان عربی بوده است

  14- مبدأ تاریخ مسلمانان چیست ؟

  پاسخ» هجرت پیامبر از مکه به مدینه

  15- سده یا قرن یعنی چه ؟

  پاسخ» به هر صد سال یک قرن یا سده می گویند

  16- قرن اول هجری چه زمانی بوده است ؟

  پاسخ» از سال یکم تا صدم را قرن اول هجری می گویند

  17- قرن دوم هجری چه زمانی بوده است؟

  پاسخ» از سال صدو یک تا دویست را قرن دوم هجری می گویند

  18- نیمه ی اول قرن یعنی چه ؟

  پاسخ» از سال یکم تا پنجاه را نیمه ی اول قرن می نامند

  19- نیمه ی دوم قرن یعنی چه ؟

  از سال پنجاه و یک تا سال صدم نیمه ی دوم قرن می باشد20- سال 370 هجری در چه نیمه ای از چه قرنی واقع شده است ؟

  پاسخ» در نیمه ی دوم قرن چهارم

  21- سال 420 هجری در چه نیمه ای از چه قرنی واقع شده است ؟

  پاسخ» در نیمه ی اول قرن پنجم

  اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده نمایید.1- پیامبر اسلام چه زمانی حکومت اسلامی تشکیل دادند ؟

  پاسخ» پس از هجرتشان از مکه به مدینه

  2- از چه زمانی دعوت به اسلام هر روز با استقبال بیش تری روبرو شد و گسترش یافت ؟

  پاسخ» از زمان هجرت حضرت محمد (ص) از مکه به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی

  3- پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان ، برای گسترش اسلام چه کردند ؟

  پاسخ» اسلام را به خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو اسلامی افزودند و بسیاری از کشورهای قدرتمند آن روز را تصرف نمودند.

  4- چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند ؟

  پاسخ» با گسترش اسلام مسلمانان تحت تأثیر قرآن و تعالیم دین اسلام در زمینه های مختلف پیشرفت کردند. آن ها از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان برجای مانده بود نیز استفاده کردند و آن ها را در پرتو اسلام گسترش دادند و به تدریج به کانون علمی جهان تبدیل شدند.

  5- در زمان گسترش دین اسلام چه پیشرفت های علمی پدید آمد ؟

  پاسخ» در این دوره هنرمندان ، صنعتگران ، دانشمندان ، فیلسوفان و مهندسان زیادی ظهور کردند و ابداعات و اختراعات مهمی پدید آوردند.

  6- خط زمان نشان دهنده ی چیست ؟

  پاسخ» نشان می دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است .

  7- مبداء تاریخ مسلمانان چیست ؟

  پاسخ» هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه

  8- سده را تعریف کنید .

  پاسخ» به هر صد سال یک سده می گویند.

  9- نیمه ی اول و نیمه ی دوم یک قرن شامل چه سالهایی است ؟

  پاسخ» از سال یکم تا پنجاه نیمه ی اول قرن است و از پنجاه و یک تا صدم نیمه ی دوم قرن.

  10- دین اسلام از سرزمین … عربستان … طلوع کرد.11- مسلمانان تحت تأثیر … قرآن … و … تعالیم دینی اسلام … که به تفکر و آموختن اهمیت زیادی می داد ، در زمینه های مختلف پیشرفت کردند.12- مردم کشور … ایران … سهم بسیار بزرگی در گسترش اسلام و پیشرفت های علمی داشتند.13- در دوره های اسلامی به دانشمندان ، … حکیم … می گفتند.14- از سال … یکم … تا … صدم … را قرن اول هجری می گویند.

  ||| 0 نظر

  Nazanin چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

  برچسب‌ها:سوالات متن مطالعات ششم, سوالات مطالعات ششم با جواب ,

  دیدگاه شما

  موضوعات دسته‌بندی نشده پایه هشتم چهارم ابتدایی سوم ابتدایی ششم ابتدایی پنجم ابتدایی پایه هفتم پایه دهم پایه نهم پایه دوازدهم پایه یازدهم آخرین مطالب

  منبع مطلب : homedars.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید