این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  شماره ده رقمی منحصر به فرد که در برخی از کارهای اداری و دولتی از افراد پرسیده میشود بازی شهربانو

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  شماره ده رقمی منحصر به فرد که در برخی از کارهای اداری و دولتی از افراد پرسیده میشود بازی شهربانو را از این سایت دریافت کنید.

  قانون مدیریت خدمات کشوری

  قانون مدیریت خدمات کشوری

  منو جستجو

  قانون مدیریت خدمات کشوری

  خانه /

  قانون مدیریت خدمات کشوری

  قانون مدیریت خدمات کشوری

  متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

  قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

  قانون مدیریت خدمات کشوری

  فصل اول-تعاریف

  ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

  ماده2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

  کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

  ماده3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

  ماده4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.

  تبصره1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

  تبصره2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند.

  تبصره3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

  ماده5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

  ماده6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست‌های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

  ماده7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

  ماده8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

  از قبیل:

  الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

  ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

  ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

  د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری

  ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

  و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی

  ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی

  ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی

  ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی

  ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور

  ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی

  ل- بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.

  م- سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.

  ماده9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.

  ماده10- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.

  ماده11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون.

  ماده12- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

  فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

  ماده13- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

  منبع مطلب : www.sardasht-ag.ir

  کارگزینی و امور استخدامی و اداری چیست

  کارگزینی با انتشار اگهی استخدام در روزنامه یا سایت، اقدام به جذب نیرو کرده و پس ازشناسایی افراد، به آنها برای معارفه وقت مصاحبه می دهد.

  مقالات حسابداری و حسابرسی

  کارگزینی و امور استخدامی و اداری

  می 9, 2022 نوشته شده توسط محمدرضا انگورانی

  08 دسامبر

  مهم ترین سرمایه هر شرکت و موسسه، منابع انسانی آن است و مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغه های هر شرکت و سازمانی است. منابع انسانی مجموعه ای از افراد است که در شرکت مشغول انجام کار و فعالیت هستند.

  مدیریت اطلاعات کارکنان مانند استخدام و کارمند یابی، آموزش و جذب، حقوق و دستمزد، و روابط انسانی در حوزه نیروی انسانی به عهده کارگزینی است. جمع آوری، به روز رسانی سوابق کارکنان و اطلاعاتی چون آدرس، درآمد، حقوق، غیبت های ماهانه، مقدار و حجم فروش، توانایی و مهارت های فردی، سابقه و تاریخ آغاز یا اتمام کار، سابقه شغلی و غیره نیز از وظایف دیگر واحد کارگزینی است. کارگزینی کلیه اطلاعات مربوط به کارمندان جدید را ثبت کرده، میزان حقوق و دستمزد را مشخص کرده و در انتهای هر ماه، فیش های حقوقی هر کارمند را به آنها تحویل می دهد.

  خدمات مالیاتی

  تفاوت مدیریت منابع انسانی و کارگزینی:

  مدیریت منابع انسانی در هر شرکت یا سازمان برنامه های بلند مدت و افق آینده را بررسی می کند. مدیریت منابع انسانی برنامه و چشم انداز روشنی برای پیشرفت و بهبود وضعیت سازمان است.

  کارگزینی یکی از زیر مجموعه های مدیریت منابع انسانی است که برای برنامه های تدوین شده از سوی این واحد با توجه به شناختی که از کارکنان دارد پیشنهاداتی می دهد، کارگزینی ابزاری است برای ارتقا کارکنان.

  در واقع کارگزینی به مدیریت منابع انسانی گزارشات لازم درباره سطح درآمد، توانایی و شایستگی های افراد می دهد تا منابع انسانی بتواند تصمیمات درستی درباره بهبود اوضاع مالی و شغلی کارکنان بگیرد.

  برنامه ریزی های مالی و شغلی به عهده کارگزینی نیست، وظیفه کارگزینی فقط معرفی افرادی است که با معیارهای ارائه شده از سوی منابع انسانی تطابق دارند. پس از ارتقا شغل وظیفه محاسبه افزایش حقوق و دریافتی کارمندان با کارگزینی است.

  برای مطالعه مقاله حسابداری چیست می توانید از این لینک استفاده نمایید.

  منابع انسانی و کارگزینی

  وظایف اصلی واحد کارگزینی:

  کارگزینی وظایفی بر عهده دارد که به شرح هر کدام از آنها می پردازیم.

  1- وظیفه کارگزینی در جذب نیرو و امور استخدامی:

  شرکت یا موسسه ای که قصد جذب نیرو دارد، باید به صورت کتبی یا شفاهی درخواست نیرو کند. این درخواست باید به امضا مدیران سازمان رسیده و به واحد کارگزینی ارسال شود. کارگزینی با انتشار اگهی استخدام در روزنامه یا سایت، اقدام به جذب نیرو کرده و پس ازشناسایی افراد، به آنها برای انجام کارهای اولیه و معارفه وقت مصاحبه می دهد .

  نیروهای جدیدی که وارد شرکت می شوند، پس از انجام مصاحبه و کارهای اولیه در صورتی که از سوی مدیران تایید شوند، به واحد کارگزینی معرفی می شوند تا تشکیل پرونده داده و مدارک لازم را تحویل دهند و پرونده پرسنلی برایشان تشکیل شود.

  مراحل تشکیل پرونده پرسنلی:

  مراحل تشکیل پرونده پرسنلی بسیار مهم است، چون کلیه اطلاعات ضروری کارکنان موسسه در ان نگهداری و بایگانی می شود. مدارکی که در فرم پرسنلی نگهداری می­شود شامل فرم درخواست استخدام، رزومه، عکس، نشانی منزل، تعهدات و ضمانت های کاری لازم، گواهینامه های اخذ شده، مدارک تحصیلی، سابقه کار و ..است که باید در پرونده پرسنلی جمع آوری و نگهداری شود. دریافت برخی مدارک، اهمیت فوق العاده ای دارد مانند ادرس پستی منزل یا مدرک تحصیلی، ضمانت نامه قانونی و غیره.

  برای مطالعه مقاله تاثیر سرمایه فکری بر حسابداری مدیریت می توانید از این لینک استفاده نمایید.

  وظیفه کارگزینی

  اطلاعات مورد نیاز برای ثبت در پرونده پرسنلی:

  برای ثبت اطلاعات مورد نیاز کارکنان نیاز است که فرم های از پیش تعیین شده ای که در کارگزینی موجود است را پر کنند. این فرم حاوی فیلدهای زیادی است که نیاز به دقت و حوصله زیادی برای بررسی دارد. فیلدهای این فرم شامل موارد زیر است:

  مشخصات شناسنامه ای و کد ملی افراد یکی از موارد اولیه برای ثبت اطلاعات افراد است.

  سوابق تحصیلی و شغلی و رزومه کاری

  اطلاعات لازم درباره نظام وظیفه در مورد آقایان

  در سازمان هایی که کارمندان لباس فرم دارند سایز کفش و لباس جهت تحویل لباس نیز ضروری است.

  مهارت ها و توانایی های مختلفی که برای هر رده شغلی.

  مشاور مالیات

  2- وظیفه کارگزینی در قرار داد نویسی:

  در جریان فعالیت های شرکت، ناگزیر به عقد قراردادهای کاری و شغلی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. این قرارداد ها نوعی تعهد و سند دو طرفه است، برای حسن انجام کار و ارائه خدمات به یکدیگر. کارگزینی هنگام ثبت قرارداد باید به نکاتی توجه کند از جمله این که برای ثبت قرارداد باید رضایت طرفین تامین شده باشد، هیچ توهین یا بی حترامی به شخصی نباشد، موضوع قرارداد بدون هیچ ابهامی، کاملا روشن و واضح درج شود، و در نهایت قرارداد منعقد شده باید مطابق با قوانین شرعی و عرفی کشور باشد.

  3- چگونگی محاسبه حقوق و دستمزد در واحد کارگزینی:

  برای محاسبه حقوق و دستمزد، می توان از نرم افزارهای موجود در بازار استفاده کرد. البته بسیاری از شرکت ها هنوز به صورت دستی این کارها را انجام می دهند. فرقی ندارد چه به صورت دستی، چه به صورت الکترونیکی، در هر حال وظیفه انجام این محاسبات با واحد کارگزینی است و باید با دقت انجام شود تا حق هیچ کس ضایع نشود.

  فرایند محاسبه حقوق و دستمزد نیاز به دقت زیادی دارد، چون گاهی اشتباهات یک نفر منجر به مشکلات حقوقی زیادی برای کارفرما و کارکنان می شود. اطلاع از بخشنامه ها قوانین جدید و دستورالعمل ها هم برای واحد کارگزینی بسیار مهم است.

  برای مطالعه مقاله سیستم حسابرسی ادواری می توانید از این لینک استفاده نمایید.

  منبع مطلب : moshaveranco.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید