این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  عبارتی کوتاه که دربردارنده نکته یا لطیفه یا پندی است

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  عبارتی کوتاه که دربردارنده نکته یا لطیفه یا پندی است را از این سایت دریافت کنید.

  فارسی ششم ابتدایی

  نکات فارسی ششم ابتدایی درس های سوم چهارم

  فارسی ششم ابتدایی

  نکات مهم درس3

  ·       1- زبان وخط :

  زبان را می توان یکی از توانایی هاي ذهن انسان وگفتاررا،نمودآوایی آن دانست.بدون شک هنگامی هم که درحال فکرکردن هستیم،از زبان بهره می جوییم.

  زبان وگفتار،ریشه درذات وطبیعت انسان دارد.اما ریشه ي خط ونوشتار را باید دراجتماع وفرهنگ جست وجونمود.

  هدف ازکاربردزبان،برقراري روابط اجتماعی و پیوندمیان انسان هاست وهدف از ابداع و کاربردخط، تبدیل افکارواندیشه هاوگفتاربه نوشتاراست .به بیانی دیگرخط صورت مکتوب زبان است.ازآن جاکه خط درتأمین وحفظ پیوستگی فرهنگی مانقش اساسی ایفامی کند،لازم است درنوشتن کلمات ازروش هایی استفاده کنیم که منجربه تغییرچهره ي خطّ فارسی نشود.

  ·       2- واژه :

  یکی ازواحدهاي زبانی یاکلمه است.واژه واحدآوایی مرکّبی است است که ازترکیب یک یاچندتکواژحاصل می شود.

  ·       3- تکواژ:

  عبارت است ازکوچک ترین واحد با معنا یا نقش دارکه ازتجزیه ي واژه به دست می آید.مانند واژه ي کتابچه  که ازدوتکواژ«چه » و«کتاب» به وجودآمده است.

  ·       4- مترادف:

  درزبان فارسی دوکلمه درصورتی باهم ، هم معنی یامترادف هستندکه اگریکی رابه جاي دیگري درجمله قراردهیم،معناي جمله تغییرمحسوسی نداشته باشد.

  توجه به این نکته ضروري است که هیچ دوواژه اي به صورت مطلق مترادف نیستند ؛

  بلکه هم معنی بودن مسأله اي نسبی است.به زبان دیگرآن چه تعیین کننده ي هممعنی بودن دوکلمه می باشد،قرارگرفتن آن هادرجمله است .گاهی دوکلمه درظاهرمترادف به نظرمی رسنددرحالی که قرارگرفتن هریک درجمله به جاي دیگري باعث تغییرمعنا و بارمعنایی جمله می شود.

  ·       5- کلمات دواملایی:

  دراصول دستورخطّ فارسی،درموردکلمات دواملایی(پیوسته وجدانویسی)گرایش

  بیشتربه جدانویسی وجوددارد.زیرااین شیوه باگرایش روزخطّ فارسی هم سویی بیشتری دارد .

  درموردکلمات دواملا یی مانند دستمزد ـ دست مزد کتابخانه ـ کتاب خانه هردوصورت آن صحیح می باشد.

  ·       ضرب المثل

  درزبان فارسی گاهی جملات،عبارت یااشعاري رابه کارمی بریم که دربردارنده ي نکته یا لطیفه یا پندي است که درمیان مردم رایج می گردد.مثال زیربیتی است که تمام آن به ویژه مصراع اول آن ضرب المثل است.

  نگرددشاخک بی بن برومند                                   زتو سعی وعمل بایدزمن پند

  نکات  مهم درس 4

  1-   حماسه ي اساطیري : به حماسه هایی گفته می شود که بر مبناي اساطیر در زمان ما قبل تاریخ شکل گرفته باشد مانند گیل گمیش و بخش نخست شاهنامه ي فردوسی.

  2-   حماسه ي پهلوانی : اساس آن را پهلوانی تشکیل می دهد. مانند داستان رستم در شاهنامه و ظفر نامه ي حمدالله مستوفی

  3-   حماسه ي دینی : عبارت است از حماسه اي که موضوع مرکزي آن را دین تشکیل داده باشد و قهرمانان با رعایت اصول دینی به نبرد برخاسته باشند مانند : خاوران نامه ي ابن حسام.

  4-   حماسه ي عرفانی : در این نوع از حماسه ، داستان مطابق موضوعات عرفانی شکل می یابد مانند : تذکره الاولیا ، منطق الطّیر.

  براي حماسه ویژگی هاي زیادي بر شمرده اند از آن جمله می توان به جنگاوري ، وجود جهان پهلوان ، عنصرنیرومند ذهنی و خارق العاده بودن اعمال قهرمانان اشاره نمود.

  درس هفت خان به لحاظ محتوایی و ویژگی، در گروه حماسه ي پهلوانی قرار می گیرد.

  مبالغه :

  مبالغه در لغت به معناي به نهایت رساندن و غلو کردن یا بزرگ نمایی در چیزي است.و در اصطلاح ، مبالغه آن است که نویسنده براي تزیین کلام خود ، در وصف چیزي بزرگ نمایی کند.

  از نمونه هاي مبالغه می توان به موارد زیر اشاره نمود.

  زسم ستوران در آن پهن دشت               زمین شد شش و آسمان گشت هشت ) فردوسی (

  همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع            همی بدادي تا در ولی نماند فقیر) رودکی)

  بازنویسی :

  بازنویسی یعنی ایجاد تغییراتی در یک نوشته یا متن ادبیِ گذشته با حفظ محتوا و پیام آن.وقتی متنی بازنویسی می شود ، زبان نوشته امروزي ، ساده و قابل فهم می گردد. مطالب نوشته به کمک توصیف چهره ها ، صحنه ها و حالات پرورانده می شود. هم چنین رویدادها بازسازي شده و تجسم می یابند.

  در بازنویسی توجه به چند نکته ضروري است :

  - پیام هاي اصیل و ارزشمند و اندیشه هاي والاي اخلاقی ، اجتماعی ، عرفانی و انسانی حفظ و منتقل شود.

  - متون از میان آثار با ارزش ادب گذشته انتخاب گردد.

  - مأخذ دقیق متن باز نوشته ذکر شود.

  - در نقل محتوا و پیام ، امانت رعایت شود و در صورت امکان ، پیام هاي امروزي در آن گنجانده شود.

  کنایه : کنایه پوشیده سخن گفتن درباره ي امري با بیان نشانه ، نمونه یا دلیل آن امر است.کنایه سبب درنگ خواننده می شود ، ذهن او را به تلاش وا می دارد و حالات را براي اومحسوس می سازد.

  فتاد از پاي ، کرد ، از عجز فریاد                      زشاخی مادرش آواز در داد.

  در بیت بالا فتاد از پاي کنایه از ناتوانی است.

  نکات  مهم درس 5 تشبیه :

  یعنی مانند کردن چیزي به چیز دیگر که به جهت داشتن صفت یا صفاتی با هم مشترك باشند

  در مصراع هایی مانند همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن

  مثل بوي عطر گل ها، مثل سبزي چمن

  وطن به روش در بهاران، جان در بدن عطر گل ها و سبزي چمن تشبیه شده است.

  در این شعر ، شاعر ، شهدا را به خورشید ، شقایق سرخ ، چراغی در خانه ، داستانی پر از حادثه و زیبایی و نمره ي بیست تشبیه کرده است.

  جان بخشی:

  هر گاه در نوشته به اشیاي بی جان یا حتّی جاندار غیر انسان، جان و روح و صفت انسانی ببخشیم، به این آرایه، جان بخشی می گویند

  نمونه ای از متون بدون نقطه که به آن ها اشاره می شود :

  1-خطبه ي بدون نقطه ي حضرت علی ع

  2 - در زمان ناصرالدین شاه رعیتی ، به نام میرزا محمد الویري به احمد خان امیر حسینی سیف الممالک فرمانده ي فوج قاهر خلج ، نامه اي با استفاده از حروف بی نقطه ي الفباي فارسی می نویسد. این نوشته در نوع خود از شاهکارهاي  ادب زبان فارسی به شمار می آید.

  3- شعر بدون نقطه ي زیر که در مدح امام زمان عج سروده شده است.

  سرو سهی که سرور و سالار آمده

  سر کرده و سر آمد و سردار آمده

  دلدار ماهروي که دارد دل همه

  در دامگاه طرّه ي طرّار آمده

  مولاي کلّ و مصلح عالم امام عصر عج

  هادي راه مردم احرار آمده                          نصرت ا... بیگی در باغی

  پاراگراف یا بند

  منبع : www.zarin.blogfa.com

  عبارتی که در بردارنده ی نکته ، لطیفه یا پندی است و در میان مردم رایج است و استفاده مناسب از آن گفتار و نوشتار را شیرین می کند.

  عبارتی که در بردارنده ی نکته ، لطیفه یا پندی است و در میان مردم رایج است و استفاده مناسب از آن گفتار و نوشتار را شیرین می کند.

  برندگان مرحله اول چالش معلم شو 🎁

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #تیزهوشان_ششم #تیزهوشان_نهم #هماهنگ_نهم #مدرسه_یاب

  درس 5: هفت خانِ رستم فارسی ششم دبستان درسنامه آموزشی این مبحث

  عبارتی که در بردارنده ی نکته ، لطیفه یا پندی است و در میان مردم رایج است و استفاده مناسب از آن گفتار و نوشتار را شیرین می کند.

  1 ) مبالغه 2 ) کنایه 3 ) ضرب المثل 4 ) تشبیه گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  1400/09/27 محمدباقر نصیری

  ویدیو دوره کامل آموزشی، فارسی ششم دبستان

  مدرس: سعیده جعفری

  مدت دوره: 12 ساعت (33 فایل)

  فارسی

  2157 تست 25,165 تومان

  ریاضی

  2382 تست 27,790 تومان

  علوم تجربی

  3612 تست 42,140 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  944 تست 11,013 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1851 تست 21,595 تومان

  کار و فناوری

  238 تست 2,777 تومان

  تفکر و پژوهش

  97 تست 1,132 تومان

  قرآن

  281 تست 3,278 تومان

  هوش، خلاقیت و استعداد

  1966 تست 22,937 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون آنلاین فارسی ششم | فصل 2: دانایی و هوشیاری

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  20 تست

  آزمون آنلاین املای فارسی نوبت دوم پایه ششم ابتدائی | خرداد 1399

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  20 تست

  آزمون تستی درس 12 فارسی ششم دبستان | دوستی/مشاوره/ علی ای همای رحمت

  تیم مدیریت گاما

  رایـــــگان

  5 صفحه

  آزمون تستی ادبیات فارسی ویژۀ نمونه دولتی مبحث فعل و زمان های آن

  محسن مسعودی

  6 صفحه

  آزمون املا و فارسی ششم دبستان شهید مختاری | درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس

  مجتبی خاموشی بناب

  3 صفحه

  آزمونک فصل اول فارسی پایه ششم ابتدایی دبستان شفاعت

  نجمه وثوقیان

  رایـــــگان

  2 صفحه

  واژه نامه، واژه های املایی، دانش زبانی و تاریخ ادبیات درس 3 | فارسی پایه ششم دبستان

  مجتبی خاموشی بناب

  18 صفحه

  تمرین های فارسی و نگارش ششم دبستان سوده | درس 1 تا 17

  نرگس حاجی محمد نژاد

  2 صفحه

  پاسخ خود ارزیابی و کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداری ششم | درس 11: عطار و جلال الدين…

  گام به گام فارسي ششم

  رایـــــگان

  2 صفحه

  پاسخ فعالیت‌ها، املا، نگارش و کارگاه نویسندگی فارسی نوشتاری ششم | درس 3: داستان…

  گام به گام فارسي ششم

  2 صفحه

  آزمون هماهنگ نوبت دوم املای فارسی ششم منطقه 12 تهران | خرداد 1396 + پاسخ

  هماهنگ ششم ابتدائی

  3 صفحه

  نمونه سوالات تستی استاندارد فارسي ششم با کلید آزمون | فصل7: فرهنگ و هنر

  مریم صالحی

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 9 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید