این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  غنچه هم گفت گرچه دلتنگم مثل لبخند باز خواهم شد چه آرایه ای دارد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  غنچه هم گفت گرچه دلتنگم مثل لبخند باز خواهم شد چه آرایه ای دارد را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  درس اول (زنگ آفرینش)

  درس اول (زنگ آفرینش)

  درس اول :

  #زنگ_آفرینش

  #فارسی_هفتم

  1) صبح یک روز نوبهاری بود     

  روزی از روز های اول سـال

  2)بچه ها در کلاس جنگل سبز     

  جـمع بودند دور هم خوشحال 

  3)بچه ها گرم گفت و گو بودند     

  باز هم درکلاس غوغا بود      

  4)هریکی برگ کوچکی در دست     

  باز انگار زنگ انشاء بود     

         

  5)تا معلم زگرد راه رسیــــد      

  گفت با چهره ای پر از خنده:

  6)باز موضوع تازه ای داریم     

  "آرزوی شما در آینده"      

  7)شبنم از روی گل برخاست     

  گفت: می خواهم آفتاب شوم

  8)ذره ذره به آسمان بروم     

  ابر باشم، دوباره آب شوم

  9)دانه آرام بر زمین غلتیـد     

  رفت و انشای کوچکش را خواند

  10)گفت: باغی بزرگ خواهم شد     

  تا ابد سبز خواهم ماند      

      

  11)غنچه هم گفت گرچه دل تنگم     

  مثل لبخند باز خواهم شد      

       

  12)با نسیم بهار و بلبل و باغ     

  گرم راز و نیاز خواهم شد

  13)جوجه گنجشک گفت: می خواهم

  فارغ از سنگ بچه ها باشم  

          

  14روی هرشاخه جیک جیک کنم     

  در دل آسمان رها باشم        

  15)جوجه ی کوچک پرسـتو گفـت:      

  کاش با باد رهسپار شوم      

               

  16) تا افق های دور کوچ کنم     

  باز پیغمبر بهار شوم        

      

  17)جوجه های کبوتران گفتنـــــد:     

  کاش می شد کنار هم باشیم

  18)توی گلدسته های یک گنبد     

  روز و شب زائر حرم باشیم  

  19)زنگ تفریح را که زنجره زد     

  باز هم در کلاس غوغا شد

  20)هر یک از بچه ها به سویی رفت     

  و معلم دوباره تنها شد        

      

  21)با خودش زیر لب چنین می گفـت:

  آرزو هایتان چه رنگین است!    

    

  کاش روزی به کام خود برسید؛     

  بچه ها آرزوی من این است! 

  🔻معنی : ابیـات

  1)صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود.

  2)بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند.

  3)بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود.

  4)هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشاء شروع شود.

  5)همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت.

  6)برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع آرزوی شما در آینده است.

  7)شبنم بلند شد و گفت من میخواهم آفتاب شوم(صنعت تشخیص).

  8)ذره ذره با آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تدبیل شوم.

  9)دانه آرام آرام برروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش.

  10)در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز وسبز رنگ خواهم ماند.

  11)غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد.

  12)با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به زار و نیاز کردن می کنم.

  13)جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها آزاد شوم.

  14)روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم.

  15)جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم.

  16)تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم.

  17)جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم.

  18)توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم.

  19)زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد.

  20)همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد.

  21)معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید!

  ۲۲)ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است!

  🔻خود اررزیابی

  شنم - دانه -غنچه - جوجه گنجشک - جوجه پرستو - جوجه های کبوتران - معلم

  ۲. منظور شبنم ازجملهٔ «می خواهم آفتاب شوم»  چیست؟

  روحیه کمال جوی و تعالی طلب شبنم را مطرح می مند که دوست دارد در چرخه ی زندگی به کمال برسد و شخصیت درونی وی خورشید را درک کند.

  ۳. اگر شمادرجنگل سبز بودید، چه آرزویی داشتید؟

  آرز می کردم جای رود بودم و پس از جاری شدن و طی کردن مسافت های پر پیچ و خم و کسب تجربیات به دریا می پیوستم.

  چه کسانی در راه رسیدن به آرزوها و اهدافشان موفق ترند؟

  🔻لغات درس زنگ افرینش :

   حرم :داخل مکان زیارتی

   گرم: مشغول سر گرم                         

  غوغا :اشوب و فریاد همهمه

  انگار :گویی                                          

  ذره ذره :کم کم

  ابد: جاودان                                         

  غلتید: از پهلویی به پهلوی دیگر چرخید

  موضوع:  مطلب                                    

  دل تنگ: ناراحت  غمگین

  فارغ:  اسوده راحت                                  

  افق:  کرانه های اسمان

  پیغمبر: پیام اور                                      

  گلدسته: مناره

  گنبد: سقف بزرگ که به شکل نیم کره است   

  زائر : دیدار کننده

  کام : آرزو میل خواسته     

  زنجره : سیر سیرک  نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند

  🔻

  دانش های زبانی و ادبی

  🔹نکتۀاوّل :

  به بیت های زیر توجّه کنید:

  زنگ تفریح را که زنجره زد    

  باز هم در کلاس غوغا شد

  هریک از بچّه ها به سویی رفت

  و معلّم دوباره تنها شد

  بیت های بالا از بخش هایی تشکیل شده است، مانند:

  هر یک از بچّه ها به سویی رفت

  هر یک از این بخش ها، دارای معنی کامل است. به این بخش ها جمله می گویند. هنگام سخن گفتن یا نوشتن، برای انتقال پیام به  شنونده یا خواننده از جمله استفاده می شود.

  🔹نکته دوم:

  به این بیت توجه کنید:

  شبنم از روی برگ گل برخاست                 

  گفت : می خواهم آفتاب شوم

  می دانیم که سخن گفتن،ویژگی انسان است وبرای شبنم امکانپذیرنیست. دراین سروده،شبنم به انسانی تشبیه شده است کهمی تواندبرخیزد و سخن بگوید. هرگاه ویژگی های انسان رابهغیرانسان نسبت دهیم، به آن «شخصیت بخشی یاتشخیص می گویند. یکیاززیبایی های ادبی شخصیتّ بخشی به اشیاست

  🔻کار گروهی

  دانه آرام بر زمین غلتید       

  رفت و انشای کوچکش را خواند

  در این بیت شاعر ویژگی های انسان را که شامل غلتیدن رفتن و انشا خواندن است را به دانه نسبت داده است.

  زنگ تفریح را که زنجره زد      

  باز هم در کلاس غوغا شد

  به زنجره شخصیت انسانی بخشیده شده و آن زدن زنگ تفریح است

  بچه ها گــــرم گفتــگو بودند    

  باز هم در کلاس غوغا بود

  هر یکی برگ کوچکی در دست  

  باز انگار زنگ انشا بود

  🔹نکته : راه های تعداد جمله در نظم و نثر :

  1- شمارش تعداد فعل ها

  2- به حساب آوردن فعل های حذف شده

  3- به حساب آوردن شبه جمله به عنوان جمله

  شبه جمله دو دسته اند :

  ۱.منادا: کلماتی که مورد ندا و خطاب قرار می گیرند

  ۲.صوت :کلماتی که در بردارنده مفهوم تصدیق تاسف شادی هستند.

  مانند:آفرین، شگفتا، هان

  🔻حکایت :  اندرز پدر

  یاد دارم که در ایّام طفولیّت متعبّد و شب خیز بودم. شبی در خدمت پدر، رحمة اللّه علیه، نشسته بودم و همه شب دیده بر

  هم نبسته و مُصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته.

  پدر را گفتم: از اینان  یکی سر برنمی دارد که دوگانه ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.

  گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی.

  #گلستان_سعدی

  🔹معنی :

  یادم هست که در دوران کودکی شب ها بر می خاستم و به عبادت می پرداختم.یک شب در حضور پدرم (که رحمت خدا بر او باد)نشسته بودم وتمام شب بیدار بودم و مشغول خواندن قرآن و گروهی در اطراف ما خوابیده بودند.به پدرم گفتم : در بین این جماعت حتی یک نفر از خواب بیدار نمی شود تا نماز صبح بخواند.آنچنان در خواب غفلت و بی خبری از یاد خدا فرو رفته اند که انگار در خواب نیستند بلکه مرده اند.

  پدر گفت: فرزند عزیزم تو هم اگرمی خوابیدی بهتر از آن بود که از مردم غیبت می کردی.

  🔻معنی واژه ها ی حکایت درس اندرز پدر:

  ایام :روزها                         

  طفولیت:خردسالی   

  متعبد :عبادت کننده                       

   دیده :چشم

  گویی:انگار                        

  مصحف:کتاب اسمانی/قران

  طایفه :گروه

  رحمة الله علیه:خداوند او را رحمت کند

  دو گانه :نماز صبح         

  به:بهتر    

  بگزارد :به جای اورد

  در پوستین خلق افتادن کنایه از غیبت کردن است

   سربر نمیدارد :کنایه از بیدار نمی شود

  منبع مطلب : www.benevees.ir

  مدیر محترم سایت www.benevees.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوال

  به نام خدا

  سوالات ادبیات کلاسهای هفتم دبیرستان غیر انتفاعی سما شهرضا          زمان 50دقیقه    آذر ماه 1394

   هر سوال (نیم نمره)

  نام ونام خانوادگی.............                              نام کلاس..........                 

  واژگان کدامیک از گزینه های زیر میتوانند به عنوان سجع به کار روند

  ا*لف) زمان و زمین          ب) غرب و مغرب            ج) دوست و درست            د) بار و سوارکار

  نوع جمله در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

  الف) از ظلمت خود رهایی ام ده                              * ب) ای هست کن اساس هستی   

  ج) آنجا قدمم رسان که خواهی                                د) بانور خود آشنایی ام ده

  شخص فعل کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

  الف) با بهاری که میرسد از راه                               ب) زندگی بر تو میزند لبخند

  ج) بردرختی شکوفه ای خندید                               * د) مثل یک شاخه گل جوانه بزن

  کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟

  الف) تفریح                      *ب) حفره                         ج) مفرح                           د) فرح

  تعداد جملات کدام گزینه بیشتر است ؟

  الف) جوجه های کبوتران گفتند : کاش میشد کنار هم باشیم

  ب) جوجه کوچک پرستو گفت : کاش با باد رهسپار شوم

  *ج) غنچه هم گفت : گرچه دلتنگم مثل لبخند ، باز خواهم شد

  د) جوجه گنجشک گفت : میخواهم فارغ از سنگ بچه ها باشم

  در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

  *الف) شبنم از روی برگ گل برخواست / گفت میخواهم آفتاب شوم

  ب) جوجه گنجشک گفت : میخواهم / فارغ از سنگ بچه ها شوم

  ج) تا افق های دور ، کوچ کنم / باز پیغمبر بهار شوم

  د) زنگ تفریح را که زنجره زد / باز هم  در کلاس غوغا شد

  با توجه به(دانش اندر دل چراغ روشن است) وجه شبه کدام است

  الف)دانش       ب) چراغ      ج) اندر       * د) روشن

  عبارت : « گفت : جان پدر إ تو نیز اگر بخفتی ، به از آنکه در پوستین خلق افتی .» چند جمله دارد ؟

  الف) 3                    *ب) 4                  ج) 5                   د) 6

  کدام گزینه با « متعبد » هم خانواده نیست ؟

  *الف) تبعید                        ب ) معابد                       ج) عبادت             د) معبود

  در جمله(آرزوهایتان چه رنگین است)مسند کدام است

  الف)است                ب) آرزو      * ج) رنگین                 د) مسند ندارد

  املای کدام واژه با توجه به معنی آن درست نیست ؟

  الف ) هیجان : آشفتگی             * ب) ذلال : پاک و صاف            ج) مذاب : ذوب شده             د) وداع : خداحافظی      

  کدام گزینه از آثار دکتر شریعتی نیست ؟

  الف) فاطمه فاطمه است              ب) کویر                 *ج) تنفس صبح            د) اسلام شناسی

  دربیت : «غنچه هم گفت گرچه دلتنگم / مثل لبخند ، باز خواهم شد » مشبه به (تشبیه2)چیست ؟

  الف) خندیدن                ب) باز شدن                *ج) لبخند                               د) دلتنگی

  کدام آرایه ادبی در عبارت :« درختان سرسبز باغ ، شاخه های خویش را به آسمان برافراشته بودند و دعا میکردند» دیده میشود؟

  ا*لف) شخصیت بخشی                   ب) تشبیه                  ج) تضاد                           د) کنایه

  کدام گزینه سوم شخص مفرد نمیتواند باشد ؟

  الف) می خرید                  ب) می دوزید                    ج) می برید                 *د) می آفرید               

  کدام گزینه از مفهوم بیت :« گفت پیغمبر : هرآن کو سرنهفت / زود گردد با مراد خویش جفت » دریافت نمیشود ؟

  *الف) اسرار دیگران را فاش نکنیم                         ب) رازداری سودمند است .

  ج) راز خود را به دیگران نگوییم                          د) سرنهفتن : زود به هدف رسیدن

  درکدام گزینه نهاد به درستی مشخص شده است ؟

  *لف) بر درختی ، شکوفه ای خندید                    ب) در کتابی بهار معنا شد

  ج) پرید از شاخکی بر جوکناری                د) زندگی برتو میزند لبخند   

  اگر کلمات بیت : « بهتراز هرچه هست در دنیا / با خدا راز گفتنت امروز » را مرتب بنویسیم ، آخرین واژه چیست ؟

  الف) بهتر                   *ب) هست                   ج) امروز                   د) هرچه

  کدام گزینه برای پرکردن جای خالی درعبارت مناسب است ؟

  « برادر که در .........خانه است ، نه برادر و نه درقید......... است »

  الف) حیات—حیاط       *ب) حیاط -- حیات                  ج) حیاط-- ، حیاط            د ) حیات -- حیات

  ساختار کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

  الف) مویه کنان                 ب) بر سر زنان                  ج) جیغ زنان              *د) دست فروشان

  کدام یک از آثار زیر از قیصر امین پور است؟

   الف- بوستان  ب-   آینه های نگران         ج-   کویر     *د-هیچکدام                   

  کدام یک از معنای کلمه ی دایه هستند؟

  ‌‌‌-   الف-وسیله موسیقی          د-دشوار       ب-  گریه زاری        *ج-   مادر

   فرق کتاب بوستان وگلستان چیست؟

      الف--بوستان نثر آمیخته به نطم وگلستان نظم                      ب--   بوستان به نثر وگلستان به نظم                   

   ج--      گلستان نثر آمیخته به نطم وبوستان به نثر           *د-بوستان به نطم وگلستان به نثر آمیخته به نطم

   ویژگیهای شعر نو را نام ببرید؟

    الف--  وزن و آهنگ خاصی ندارند                 * د--  همه ی موارد                              

  ب-نا مشخص بودن جای قافیه ها                 ج  کوتاه و بلندی مصراع ها   

  در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

  "جامعه­ ی ما بهمدالله از میلیون ها جوان پسرودختربرخردار  است؟ این مایه افتخار برای ملت ما است."

  *الف -سه               ب--   چهار          ج-یک      د- دو                                                     

  کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

  الف-انظباط         *ب-  عظیم           ج-   منظم                 د- نظم 

  باتوجه به معنی، املای کدام گزینه غلط است؟

  الف-رعنا:زیبا   ب- *صواب:پاداش  ج- بیم:هراس    د-   پویا:فعال                    

  درجای خالی کدام حرف راقرار دهیم تا لغت درست شود؟ ...ائر

  الف-ض       *ب-  ز        ج-ظ        د- ذ                            

    هنگام  نوشتن املاء ازبه کاربردن واژه های ......... به جای یکدیگرپرهیز می شود

  الف-تکراری         ب-تضاد         *ج- هم آوا       د- تناسب                       

  بدیع یعنی چه؟

  *الف-نو یا تازه        ب-   روح         ج-    آبرو       د- هیچکدام                          

  قالب شعر "زنگ آفرینش" چیست؟                  

  الف-قصیده      ب- شعرنو        ج- مثنوی       * د-  چار پاره                     

  با توجه به(دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد) کدام گزینه صحیح است

  الف—(از حرف اضافه –بیستون مسند –نیامدفعل مضارع)  

   *ب-(صدای تیشه ترکیب اضافی-بیستون متمم –از حرف اضافه)

  ج—( از حرف نشانه –بیستون متمم- صدای تیشه ترکیب وصفی)  

    د—( صدای تیشه ترکیب اضافی-ازحرف ربط- بیستون مفعول)

  کدام جمله، جمله ی خبری است؟                 

  الف- علی مرد؟       ب-  چه پسرخوبی         ح-  برو مدرسه        * د- هیچکدام                      

  جمله ی { آفرین پسرخوب}چه نوع جمله ای است

     الف-  سوالی   * ب-  عاطفی         ح- امری         د- خبری

  الهی نامه اثر کیست؟

  الف-محمود کیانوش        *ب- خواجه عبدالله انصاری  ج-   قیصر امین پور       د- نظامی 

  پدرشعر نوکیست

  الف  سهراب سپهری        ب-گلشن آزادی         ح-قیصر امین پور         * د-  نیما یوشیج           

  پیشگام نثر مسجع کیست

  الف-  طاهره ایبد     ب-  ناصر  خسرو  قبادیانی    * ج-  خوا جه عبدالله انصاری      د-  گلشن آزادی   

  در بیت "با نسیمی که زندگی در اوست  

   باز چشم جوانه ای وا شد" ردیف کدام کلمه است؟

  *الف-شد             ب-   اوست      ج-   وا       د -در     

  . کتاب مثنوی معنوی از کیست؟

    الف-  حافظ        *ب- جلال الدین محمد بلخی    ج-  سعدی            د-  فردوسی

  دو بیت آخرعلم زندگانی را بنویسید

  یک نمره

  موفقیت شما آرزوی ماست                                                             

  منبع مطلب : babaey95.blogfa.com

  مدیر محترم سایت babaey95.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید