این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  مجموع اعداد صحیح بین ۱۰۰ و منفی ۱۰۰

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  آیدا زنگنه

  جواب ۰

  چون ۰×۹۹= ۰

  زینو

  واقعا کصخلین 😑ریدم بهتون ک به چیز درست حسابی نمیارید

  مجموع اعداد صحیح بین ۱۰۰ و منفی ۱۰۰ را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  ریاضی پایه ی هفتم ( تیزهوشان )

  تعداد اعداد

  تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه ‏ی اعداد متوالی:

  1-اگر تعداداعداد،از عدد اولی تا عدد آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

  1 + (عدد اولی  عدد آخری) = تعداد اعداد

  مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که کسری و اعشاری نباشد) وجود دارد؟                

  تعداد اعداد   1001 = 1+(27  1027 )

   2-اگر تعداد اعداد،بین دو عدد اولی و آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

   ( عدد اولی  عدد آخری) = تعداد اعداد

  3- اگر تعداد اعداد زوج و یا فرد یک مجموعه‏ی اعداد متوالی مورد نظر باشد از فرمول‏های زیر استفاده می‏شود.

  1+ 2÷(کوچک‏ترین عدد زوج  بزرگ‏ترین عدد زوج) = تعداد اعداد زوج

  1 + 2÷(کوچک‏ترین عدد فرد  بزرگ‏ترین عدد فرد) = تعداد اعداد فرد

  مثال: از عدد 45تا 158چند عدد زوج وچند عدد فرد وجود دارد؟

  57= 1 + 2 ÷ (46  158 ) = تعداد اعداد زوج

  57 = 1 + 2 ÷ ( 45  157 )= تعداد اعداد فرد

  مجموع و اختلاف:

  هرگاه مجموع دو عدد و اختلاف آن دو عدد را به ما بدهند و آن دو عدد را از ما بخواهند، از دو راه زیر به دست می‏آید.

  1-اگر مجموع واختلاف را از هم کم کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد کوچک‏تر به دست می‏آید.

  2- اگر مجموع واختلاف را با هم جمع کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد بزرگ‏تربه دست می‏آید.

  تعداد یک رقم در یک مجموعه‏ی اعداد متوالی

  1-از عدد1 تا 99 از همه‏ی رقم‏ها 20 تا داریم به جز رقم(صفر)،که از آن 9 تا داریم.

  2-از عدد 100تا 199 از همه‏ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(یک)،که از آن 120 تا داریم.

  3- از عدد 200تا 299 از همه‏ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(دو)،که از آن 120 تا داریم و ...

  مجموع اعداد صحیح متوالی

  1-برای محاسبه‏ی مجموع اعداد صحیح متوالی،از فرمول زیر استفاده می‏شود.

  2 ÷ (تعداد اعداد × مجموع عدد اولی وعدد آخری ) = مجموع اعداد صحیح متوالی

  مثال: محموع اعداد صحیح از 1 تا 100 را به دست آورید؟

  مجموع اعداد           5050 = 2 ÷ 100( × (100 + 1 ))

  2- برای محاسبه مجموع اعداد صحیح فرد متوالی که از عدد(یک) شروع 

  می‏شوندویا مجموع اعداد صحیح زوج متوالی‏که‏ازعدد(دو)شروع می‏شوند

  علاوه بر فرمول قبلی،می‏توانیم از فرمول های زیر استفاده کنیم.

                  تعداد اعداد × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح فرد متوالی

         (1 + تعداد اعداد) × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح زوج متوالی

  مثال: مجموع اعداد صحیح زوج و مجموع اعداد صحیح فرد متوالی از 1 تا100 را به دست آورید؟

  از 1 تا 100 ، 50تا فرد و 50 تا زوج هستند.

  2500 = 50 × 50 = تعداد اعداد صحیح فرد متوالی

  2550 = 51 × 50 = تعداد اعداد صحیح زوج متوالی

  عدد وسطی

  هرگاه مجموع چند عدد صحیح متوالی (با فاصله های یکسان) را بدهند و آن اعداد را بخواهند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسیم کرده،عدد وسطی به دست می‏آید.

  1- اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زیر عمل،می کنیم.

  مثال: مجموع 5 عدد صحیح متوالی 75 می‏باشدکوچک‏ترین عدد را به دست آورید؟                                   

  عدد وسطی                           15 = 5 ÷ 75

  75 = 17 + 16 + 15 + 14 + 13

  2- اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زیر عمل می کنیم.

  مثال: مجموع 6 عدد صحیح فرد متوالی 96 می باشد یزرگ ترین عدد را به دست آورید؟          

  عدد وسطی               16 = 6  ÷ 96

  رقم یکان

  1- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.

  2- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.

  اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد می‏شود و بلعکس

  3-هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.

  تعداد پاره خط ها و نیم خط ها

  1-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز(جدا از هم)،بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زیر به دست می آید.

  2 ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها

  توجه : تعداد فاصله‏ها همیشه یکی کم‏تر از تعداد نقطه‏ها است.

  2-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز،بر روی خط راست باشند، تعداد نیم خط‏ها از فرمول زیر،به دست می آید.

  2 × تعداد نقطه‏ها = تعداد نیم خط‏ها

  3-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک نیم خط باشند،تعداد نیم خط‏ها مانند مثال زیر به دست می‏آید.

  مثال: برروی یک نیم خط،هفت نقطه‏ی متمایز وجود دارد چند نیم خط،در شکل وجود دارد؟

  پس (8 = 1 + 7 ) نقطه داریم یعنی 8 نیم خط خواهیم داشت.

  4- هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک پاره خط باشند نیم خطی، درشکل وجود ندارد.

  برش و قسمت:

  وقتی می خواهیم یک قطعه یا جسمی رشته مانند را به قسمت های مساوی ویا نامساوی تقسیم کنیم همیشه تعداد قسمت‏ها یکی بیش‏تر از تعداد برش‏ها است.

  مثال: یک آهنگر , میله ای به طول 12 متر را به چهار قسمت تقسیم کرد او برای این کار چند برش زده است؟

  برش                3 = 1  4 (قسمت)

  www.goodmath7.blog.ir

  منبع مطلب : goodmath7.blog.ir

  مدیر محترم سایت goodmath7.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فرمول تعداد و مجموع اعداد متوالی

  فرمول تعداد و مجموع اعداد متوالی

  تعداد اعداد متوالی :  ( 1 + کوچکترین عدد – بزرگترین عدد )

  مثال : تعداد اعداد متوالی از 304 تا 465 چند است ؟  153 = 1+ ( 304 - 456 ) = تعداد

  مجموع اعداد متوالی : 2 / (تعداد اعداد × ( آخرین عدد + اولین عدد ))

  مثال : مجموع اعداد از 1 تا 20 را حساب کنید 210= 2/(20 ×( 20 + 1 ))

  تعداد اعداد زوج متوالی :   2 / ( کوچکترین عدد زوج - بزرگترین عدد زوج )

  فرمول مجموع اعداد زوج متوالی مانند فرمول مجموع اعداد متوالی است با این تفاوت که به هر کلمه یک کلمه زوج اضافهمیشود . ( در مورد اعداد فرد نیز مشابه می باشد . ) 

  منبع مطلب : www.kanoon.ir

  مدیر محترم سایت www.kanoon.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  شما مجموع اعداد 1 تا 100 را چطور بدست می آورید؟

  حتما می گویید آسان است با هم جمع می کنیم این طوری :

  1+2=3

  3+3=6

  6+4=10

  10+5=15

  , …

  پس ادامه دهید تا من مطلبی را  داخل پرانتز روشنی بخشم!

  از یک  تا  صد بنویسیم  و  در سطر پایین تر از صد  تا  یک رونویسی  کنیم البته خلاصه :

   1     , 2    , 3    , 4   …    99  , 100

   100 , 99  , 98 , 97  …     2   ,    1

  چند تا  101  داریم ؟

  ساده است 100 تا      به عبارت دیگر  :   101   ×  100    

  حاصلش :  10100 

  عدد ها را دو بار تکرار  کرده  بودیم  پس  حاصل جمع  1  تا 100 می شود  :

  5050  =  2÷ 10100   

  حالا از پرانتز بیاییم بیرون  جمع ها به کجا رسید  روشن شدی !

  به نظر شما مجموع اعداد 101  تا 200  چند می شود؟

  منبع مطلب : keshtegar.blogfa.com

  مدیر محترم سایت keshtegar.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یاسی 28 روز قبل
  0

  جواب رو اشتباه گفتید با این سایتتون

  9 ماه قبل
  0

  این سایش خیلیییییییییییییییییی بدددددددد بود

  ابوالفضل 11 ماه قبل
  0

  جواب چی میشه بگید چون من فردا امتحان دارم

  حالا هرکی 11 ماه قبل
  0

  بدرد مح نخورد اصن چون من:

  حاصلضرب اعداد صحیح بین 50و -50رو میخواستم

  نجمه 1 سال قبل
  0

  بد نبود

  آیدا زنگنه 1 سال قبل
  6

  جواب ۰

  چون ۰×۹۹= ۰

  ا 2 سال قبل
  -1

  سلام دوست خوبم خاک تو سرت با این سایت 😡😡😡😡🤬

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  ۱۹۹-

  ناشناس 2 سال قبل
  -2

  جواب ۱۰۰–

  کات 2 سال قبل
  1

  مممنون

  زینو 2 سال قبل
  3

  واقعا کصخلین 😑ریدم بهتون ک به چیز درست حسابی نمیارید

  فاطمه 2 سال قبل
  0

  حاصلضرب اعاد صحیح بین ۱۰۰ مثبت و ۱۰۰منفی چی است

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید