این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی ای کار گشای هر چه هستند نام تو کلید هر چه بستند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی ای کار گشای هر چه هستند نام تو کلید هر چه بستند را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  معنی ستایش فارسی هفتم

  « ستایش » « یاد تو » ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز سرآغاز : اول هر چیزی، شروع نامه : در اینجا مقصود کتاب است.

  فارسی هفتم دبیرستان شهاب اندیشه

  فارسی هفتم دبیرستان شهاب اندیشه معنی ستایش فارسی هفتم

  «ستایش» «یاد تو»

  ای نام تو بهترین سرآغاز                 بی نام تو نامه کی کنم باز سرآغاز: اول هر چیزی، شروع               نامه: در اینجا مقصود کتاب است. ( کتاب لیلی و مجنون)دانش های ادبی و زبانی: سرآغاز و باز کلمات قافیه هستند.ای ( خدا): ای حرف ندا. خدا مناداتعداد جمله: بیت سه جمله دارد. 1. ای (خدا) 2. نام تو بهترین سرآغاز (است) 3. بی نام تو نامه کی کنم باز؟مصراع دوم استفهام انکاری میباشد. گوینده مقصودش سوال پرسیدن نیست بلکه میخواهد خبر یا دستوری را با تأکید بیشتر بیان کند.معنی بیت: خدایا، نام تو بهترین نام برای شروع هر کاری است. من بدون نام تو، این کتاب ( لیلی و محنون) را شروع نمیکنم.                        ای یاد تو مونس روانم                 جز نام تو نیست بر زبانم

   مونس: همدم، یار                    روان: روح، جان

   دانش های ادبی: روانم و زبانم کلمات قافیه هستند.  تعداد جمله: بیت سه جمله دارد. 1. ای ( خدا) 2. یاد تو مونس روانم ( است). 3. جز نام تو نیست بر زبانم.معنی بیت: خدایا، یاد تو همدم و یار روح و جان من است. به جز نام تو نام دیگری بر زبانم نمی آورم. ( یاد تو آرامش بخش روح و روانم میباشد. من فقط تو را ستایش میکنم.                    ای کارگشای هر چه هستند                نام تو، کلید هر چه بستندکارگشا: حل کننده مشکلات، آسان کننده کارها دانش های ادبی: هستند و بستند کلمات قافیهنام تو مانند کلید است. تشبیه میباشد. تعداد جمله: سه جمله. 1. ای کارگشای هر چه هستند 2. نام تو کلید ( است) 3. هر چه بستندمعنی بیت: ای برطرف کننده مشکلات همه موجودات، نام تو مانند کلیدی است که تمام درهای بسته را باز میکند.                   ای هست کن اساس هستی               کوته ز درت درازدستی هست کن: بوجود آورنده، آفریننده، پدید آورنده            اساس: پایه، بنیاددرازدستی: ستمگری، تجاوز، ظلم                کوته: مخفف کوتاهکلمات قافیه: هستی، درازدستیتعداد جمله: 1. ای هست کن اساس هستی 2. کوته ز درت درازدستی ( است) فعل است محذوف میباشد.معنی بیت: ای آفریننده جهان هستی، هر گونه ستم و تجاوزی به درگاه تو با شکست مواجه میگردد.                    هم قصه نانموده، دانی               هم نامه نانوشته، خوانی  نانموده: پنهان، آشکار نشدهکلمات قافیه: دانی، خوانیتعداد جمله: 1. مصراع اول  2. مصراع دوممعنی بیت: هم داستان آشکار نشده را می دانی و هم کتابی که نوشته نشده را می خوانی. ( از همه چیزهای پنهان باخبری).                    هم تو، به عنایت الهی               آن جا، قدمم رسان که خواهیعنایت: لطف، توجه، احسان، بخشایش    کلمات قافیه: الهی، خواهیمعنی بیت: باز تو با لطف و توجه خاص خدایی ات مرا به راهی که شایسته و سزاوار میدانی، هدایت کن.     از ظلمت خود، رهایی ام ده              با نور خود آشنایی ام دهظلمت: تاریکیکلمات قافیه: رهایی ام، آشنایی اماین بیت ردیف نیز دارد. کلمه ده هرگاه کلمه ای در پایان ابیات عیناً تکرار شود به آن کلمه ردیف میگویند.معنی بیت: مرا از تاریکیهای ( جهل، گمراهی) درونم نجات بده و با نور معرفت و روشنایی خودت آشنا کن.کلمه خود در مصراع اول اشاره به انسان یا شاعر دارد و در مصراع دوم مقصود خداوند میباشد.قالب شعر: این شعر در قالب مثنوی سروده شده است.از قالب مثنوی برای سرودن داستانها و مطالب طولانی استفاده میشود. زیرا هر بیت قافیه ای جداگانه دارد. به همین دلیل به آن مثنوی (دو تا دو تا) گفته می‌شود. از بزرگترین سروده‌های ادبیات پارسی که در قالب مثنوی سروده شده‌اند، شاهنامهٔ فردوسی می‌باشد.  از بزرگان مثنوی سرا میتوان به جامی، نظامی، مولانا و سعدی اشاره کرد. این قالب شعری خاص زبان فارسی است.شرح نثر خواجه عبدالله انصاریالهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم.خدایا، به ما شجاعتی بده تا در راه تو جانمان را فدا کنیم. قدرتی عطا کن تا آخرتمان را بسازیم.( برای آخرت خود توشه جمع کنیم).دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم.آگاهی و دانشی بده که از راه راست دور نشویم و بصیرت و بینشی عطا کن تا گمراه نشویم. ( منظور از راه در اینجا، راه راست و راه درست می باشد و منظور از چاه، گمراه شدن و گرفتار دامهای شیطانی شدن است. راه و چاه متضاد هستند)( در چاه افتادن کنایه از گرفتار شدن است)دست گیر که دستاویز نداریم،کمک و یاریمان کن زیرا هیج یاری کننده و پشت و پناهی غیر از تو نداریم.(دستگیری کنایه از کمک کردن است)توفیق ده، تا در دین استوار شویم، به ما توفیق بده و کمک کن تا در راه دین تو ثابت قدم و محکم باشیم. (ایمانمان قوی و محکم باشد)نگاه دار تا پریشان نشویم.مراقب ما باش تا آشفته و پریشان حال نگردیم.کنایه:در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است. سخنی که دارای دو معنی نزدیک و دور باشد. گوینده سخن را به نحوی بیان کند که ذهن خواننده یا شنونده به کمک معنی صریح و روشن نزدیک،  پی به معنی دور آن ببرد. درحقیقت معنای دور، مورد نظر گوینده یا نویسنده می باشد. اگر بگوییم ( درِ خانه ی فلانی هیشه باز است، منظور این است که در آنجا رفت و آمد زیاد است.) 

  منبع : shahabeadiban.blogfa.com

  معنی شعر ستایش هفتم

  معنی شعر ستایش پایه هفتم شعر ستایش | معنی کلمات و آرایه های ادبی   📚 معنی شعر ستایش فارسی هفتم 🔴 درس - : صفحه 9 1- ای نام تو، بهترین سرآغاز معنی» ای

  معنی شعر ستایش هفتم - هوم درس

  خانه

  معنی شعر ستایش هفتم

  معنی شعر ستایش پایه هفتم

  شعر ستایش | معنی کلمات و آرایه های ادبی

  📚 معنی شعر ستایش فارسی هفتم

  🔴 درس – : صفحه 9

  1- ای نام تو، بهترین سرآغاز

  معنی» ای خدا نام تو بهترین نام برای آغاز هر کاری است

  بی نام تو، نامه کی کنم باز؟

  معنی» بدون ذکر نام تو چگونه می توانم کتابم را شروع کنم؟

  بیت سه جمله است. بعد از ای منادای محذوف وجود دارد. نام تو، نهاد و بهترین سرآغاز، مسند است. اشاره به حدیث پیامبر: هر کاری که با نام خدا آغاز نشود، ابتر (ناقص) است.

  2- ای یاد تو، مونس روانم

  معنی» ای خداوند نام و یاد تو همدم روح و جان من است

  جز نام تو، نیست بر زبانم

  معنی» نام تو همیشه بر زبانم جاری است

  بیت سه جمله است. بعد از ای، منادای محذوف وجود دارد. بیت پنج ترکیب اضافی دارد. (یاد تو. مونس روان. روان من. نام تو. زبان من )

  3- ای کارگشای هرچه هستند

  معنی» ای خداوندی که حلّال و بر طرف کننده ی مشکلات هستی

  نام تو، کلید هرچه بستند

  معنی» نام تو مانند کلیدی است که درهای بسته را باز می کند

  نام خدا به کلید تشبیه شده است.

  4- ای هست کُنِ اساس هستی

  معنی» ای خداوندی که پایه و اساس جهان را به وجود آورده ای

  کوته ز درت، دراز دستی

  معنی» هرگونه ستم و تجاوزی به درگاه با شکست مواجه است

  اساس از کلمات هم‌آوا است. درازدستی، نهاد و کوته نقش مسند دارد. فعل است از آخر جمله حذف شده است.

  5- هم قصّهٔ نانموده، دانی

  معنی» خدایا تو از داستان ها و سرنوشت هایی که آشکار نشده است با خبر هستی

  هم نامهٔ نانوشته، خوانی

  معنی» و کتاب ها و نامه هایی که نوشته نشده است را می خوانی

  اشاره به آیه قرآن: خداوند آنچه آشکار می‌کنید و آنچه پنهان می‌کنید، می‌داند.

  6- هم تو، به عنایت الهی

  معنی» ای خداوند با لطف و توجه خداوندی ات

  آنجا، قَدَمَم رسان که خواهی

  معنی» من را به راهی که خودت سزاوار و شایسته می دانی هدایت کن

  بیت دو جمله است. رسان و خواهی فعل جمله‌ها هستند.

  7- از ظلمتِ خود، رهایی ام ده

  معنی» مرا از تاریکی خواهش های نفسانی ام رها کن

  با نورِ خود آشنایی ام ده

  معنی» و با نور معرفت خودت آشنایم کن

  ( ـَ م) در هر دو جمله نقش مفعولی دارد. رهایی‌ام و آشنایی‌ام، قافیه و ده ردیف است. نور و ظلمت متضاد هستند.

  معنی کلمات فارسی هفتم درس ستایش 

  مونس: همدم، یار

  کارگشا: حل کننده مشکلات، آسان کننده کارها

  اساس: پایه، بنیاد کوته: مخفّف کوتاه

  درازدستی: ستمگری، زورگویی

  نانموده: آشکار نشده، پنهان

  عنایت: بخشایش، لطف، توجه، احسان

  روان: روح، جان

  توفیق: سازگاری، موافقت

  ||| 8 نظر

  Nazanin جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

  برچسب‌ها:معنی شعر های فارسی هفتم, فارسی هفتم ,

  دیدگاه شما

  ساجده گفت: 1400-06-24 در 14:43 عالیه😍 پاسخ دنیز گفت: 1400-05-13 در 21:25

  ممنون از مدیر سایت خیلی خوب بود.

  پاسخ حدیث گفت: 1399-06-23 در 12:23 عالی بود پاسخ ریحانه گفت: 1399-06-19 در 22:42 خوب پاسخ دد گفت: 1399-06-19 در 22:41 666 پاسخ معصومه نبوی گفت: 1399-06-19 در 20:56

  اندازه و جمله با مفهوم و عالی بود کوتاه بودنش خیلی خوب بود

  پاسخ هفتمی گفت: 1399-06-15 در 18:07

  عالی بود ازتون ممنونم

  پاسخ متینا گفت: 1399-06-15 در 15:58

  تعدادجمله ها هم میگذاشتین

  پاسخ موضوعات دسته‌بندی نشده پایه هشتم چهارم ابتدایی سوم ابتدایی ششم ابتدایی پنجم ابتدایی پایه هفتم پایه دهم پایه نهم پایه دوازدهم پایه یازدهم آخرین مطالب

  سوالات متن درس پنجم تاریخ دهم با جواب

  سوالات متن درس چهارم تاریخ دهم با جواب

  سوالات متن درس سوم تاریخ دهم با جواب

  سوالات متن درس دوم تاریخ دهم با جواب

  سوالات متن درس اول تاریخ دهم با جواب

  سوالات متن دینی دهم درس سوم با جواب

  سوالات متن دینی دهم درس دوم با جواب

  سوالات متن دینی دهم درس اول با جواب

  سوالات متن درس 2 تاریخ یازدهم

  سوالات متن درس 1 تاریخ یازدهم

  آخرین نظرات نرجس

  عالییییه من ۱۳ سالمه و چند سالخ مطالبمو...

  H خوب بود... امیر حسین

  ممنون برلی امتهانم تمرین کردم خیلی خوب ب...

  علیی بسیار عالی... رضا

  واقعا عالی بود دستتون درد نکنه...

  Designed Home Dars 2020-2021

  تمامی حقوق شامل مطالب ، تصاویر و قالب سایت برای رسانه هوم درس محفوظ می باشد.

  منبع : homedars.ir

  معنی شعر ستایش فارسی هفتم

  معنی شعر و لغات مهم شعر ستایش فارسی هفتم را در انتشارات پدربزرگ دانا بخوانید.

  معنی شعر ستایش فارسی هفتم

  معنی شعر ستایش فارسی هفتم

  شعر یاد تو

  ای نام تو بهترین سرآغاز *** بی نا تو، نامه کی کنم باز؟

  ای خدایی که نام تو بهترین نام برای آغاز هر کاری است، بدون ذکر نام تو نمی‌توانم کتابم را شروع کنم.

  ای یاد تو مونس روانم *** جز نام تو، نیست بر زبانم

  ای خدایی که یاد تو همدم جان من است، جز نام تو بر زبانم نیست.

  ای کارگشای هرچه هستند *** نام تو، کلید هرچه بستند

  ای خدایی که گشاینده همه مشکلات تمام موجودات هستی، نام تو کلیدی است که تمام کارهای فروبسته را باز می‌کند.

  ای هست‌کن اساس هستی *** کوته ز درت، دراز دستی

  ای خدایی که آفریننده جهان هستی. کسی توانایی این را ندارد که در برابر تو قدرت نمایی کند.

  هم قصه نانموده، دانی *** هم نامه نانوشته، خوانی

  قصه‌های گفته نشده را می‌دانی و نامه‌های نوشته نشده را می‌خوانی. ( از همه چیز با خبر هستی )

  برای دیدن نمونه سوال فارسی هفتم با جواب اینجا کلیک کنید.

  منبع : virgool.io

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید