این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی جهد کن که اگرچه اصیل و گوهری باشی گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر است

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی جهد کن که اگرچه اصیل و گوهری باشی گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر است را از این سایت دریافت کنید.

  معنی درس ششم فارسی نهم

  معنی درس ششم فارسی نهم - آداب زندگانی معنی کلمات و شعر و آرایه های آداب زندگانی   📚 درس ششم فارسی پایه نهم 🔴 درس 6 : آداب زندگانی 🔻 بدان که مردم بی

  معنی درس ششم فارسی نهم - آداب زندگانی - هوم درس

  خانه

  معنی درس ششم فارسی نهم – آداب زندگانی

  معنی درس ششم فارسی نهم – آداب زندگانی

  معنی کلمات و شعر و آرایه های آداب زندگانی

  📚 درس ششم فارسی پایه نهم

  🔴 درس 6 : آداب زندگانی

  🔻 بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشد، چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد

  🔹 معنی: ای پسر بدان که انسان بی فضیلت همیشه بی فایده است، مانند درختچه خارشتر که جسم دارد ولی سایه ندارد.(این عبارت آرایه ی تشبیه دارد)

  🔻 نه خود را سود کند نه غیر خود را؛

  🔹 معنی: (چنین انسانی) نه برای خود سودمند است و نه برای دیگران.

  🔻 جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛

  🔹 معنی: با وجود داشتن اصل و نسب نیکو تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی زیرا شایستگی فردی از اصل و نسب نیکو بهتر است.

  🔻 چنان که گفته اند: بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را،

  🔹 معنی: زیرا همان گونه که گفته اند: بزرگی انسان به عقل و دانش اوست نه به اصل و نژاد او

  🔻 اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد، صحبت هیچ کس را به کار نیاید.

  🔹 معنی: اگر انسان همراه با اصل و نسب نیکو شایستگی فردی نداشته باشد، برای همنشینی با هیچ کسی مناسب نیست.

  🔻 در هر که این دو گوهر یابی، چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید.

  🔹 معنی: درهر کس این دو ویژگی( اصل و نسب نیکو و شایستگی فردی) را یافتی با او ارتیاط برقرار کن و او را از دست نده زیرا چنین انسانی برای همه سودمنده است

  🔻 *سخن نا پرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن . چون باز پرسند ، جز راست مگو. تا نخواهند ، کس را نصیحت مگوی و پند مده ؛ خاصّه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد.

  🔹 معنی : تا حرفی را از تو نپرسیده‌اند ، چیز نگو و از سخن بیهوده دوری کن. وقتی از تو چیزی می‌پرسند ، فقط حرف راست بگو. تا از تو نخواسته‌اند کسی را نصیحت نکن و پند نده ؛ مخصوصاً کسی که پندها را نمی‌شنود و نمی‌پذیرد ، زیرا چنین کسی خودش گرفتار می‌شود.

  💡 لغت : نا پرسیده : نپرسیده / گفتار : سخن / خیره : بیهوده / خاصه : مخصوصاً / خود اوفتد : خودش گرفتار شود.

  نکته دستوری :

  باز پرسند : فعل پیشوندی / راست : صفت جانشین اسم (= حرف راست)

  🔻 در میان جمع هیچ کس را پند مده. از جای تهمت زده پرهیز کن و از یار بداندیش و بد آموز بگریز. به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم توی شادی نکنند.

  🔹 معنی : در میان جمع کسی را نصیحت نکن . از رفتن به جایی که مردم به آن گمان بد دارند ، دوری کن و از دوست بدخواه و بداندیش فرار کن. با غم و اندوه مردم خوشحال نشو تا این که مردم نیز در غم تو شادی نکنند.

  نکته دستوری :

  تهمت زده : مشتق – مرکّب / بد اندیش و بد آموز : صفت مرکّب / مردمان : ساده / شادی : مشتق / مده و مکن : فعل نهی

  🔻 * داد ده تا داد یابی . خوب گوی تا خوب شنوی . اگر طالب علم باشی ، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دور اندیش.

  🔹 معنی : حقّ مردم را بده تا به حقّت برسی. حرف خوب بزن تا حرف خوب بشنوی ، اگر خواهان علم و دانش هستی ، پرهیزگار و قانع باشد و دوست دار علم ، شکیبا ، کم حرف و آینده نگر باش.

  💡 لغت : داد : عدل و انصاف ( داد ده : حق را بده ، با عدل و انصاف ، رفتار کن.) / طالب : خواهنده ، طلب کننده/ پرهیزگار : پارسا / دور اندیش : آینده نگر

  نکته دستوری :

  پرهیزگار : مشتق / علم دوست ، بردبار ، کم سخن و دور اندیش : مرکّب / فعل اسنادی « باش » بعد از « دور اندیش » به قرینه‌ی لفظی ، حذف شده است و تمام واژه های « پرهیزگار ، قانع ، علم دوست ، بردبار ، کم سخن و دور اندیش » ، نقش مسندی دارند.

  نوع نثر : مسجّع و آهنگین

  از : الهی نامه‌ی خواجه عبدا… انصاری

  🔻 * عمر در پرستش خدای تعالی خرج کن که حساب ، او خواهد خواست. بر گذشته و شکسته و ریخته افسوس مخور . تمام زیرکی را عاقبت اندیشی نام نه. معیشت تنگ را به توکّل دفع کن ، دین را به علم نگاه دار ، اگر علم خواهی با تنهایی بساز.

  🔹 معنی : عمر خودت را در راه عبادت خداوند بلند مرتبه ، سپری کن ، زیرا خداوند در روز قیامت از انسان‌ها ، حساب رسی خواهد کرد. بر چیزهایی که گذشته و از دست رفته ، افسوس نخور. تمام هوشیاری و زیرکی را در عاقبت اندیشی و آینده نگران بدان . سختی زندگی را با اعتماد به خداوند ، سپری کن. با علم و دانش ، دین خود را حفظ کن. اگر خواستار علم و دانش هستی با تنهایی بساز و مدارا کن.

  💡 لغت : تعالی : بلند مرتبه / حساب : حساب رسی کردن ، باز خواست کردن / شکسته : ویران شده / افسوس : حسرت ، غصّه / عاقبت اندیشی :آینده نگری ، فکر پایان کاری را کردن / معیشت : زندگی / توکّل : اعتماد

  نکته دستوری :

  واژه های « پرستش ، گذشته ، شکسته ، ریخته ، زیرکی و تنهایی » ، مشتق هستند. / عاقبت اندیشی : مشتق – مرکّب

  🔻 * فراخ دلی خواهی تن آسانی را بگذار . کم خصمی خواهی ، به خود مشغول باش . خلق را دوست خواهی مال را دشمن گیر . خود را آسوده خواهی ، بد مکن. شر نخواهی ، بد بگذار. جنگ نخواهی ، تحمّل کن. دعا را بهتر از سپاه دان. امید را بهتر از گنج دان. هرچه دون خدای است همه را باطل دان. بلا از دوست عطاست ، پس ، از عطا نالیدن خطاست.

  اگر آسوده خیال می‌خواهی ، تنبلی را رها کن . اگر می‌خواهی که دشمن ، کم‌تر داشته باشی ، به کار خودت مشغول شو. اگر می‌خواهی مردم با تو دوست باشند ، دشمن مال و ثروت باش. اگر می‌خواهی آرامش و آسایش داشته باشی ، کارهای بد ، انجام نده . اگر می‌خواهی از شرّ و بدی در امان باشی ، بدی را کنار بگذار. ( در حقّ کسانی بدی نکن ) . اگر خواستار جنگ و دعوا نیستی ، سختی‌ها و ناملایمات را تحمّل کن . مناجات با خدا را ( کمک خواستن از خدا را) بهتر از قدرت سپاه و لشکر بدان . امیدواری را بهتر از گنج و ثروت بدان.

  🔹 معنی : هر چیزی که غیر از خداست ، باطل بدان ، بلا و رنجی که از جانب خدا باشد ، بخشش و عطا است و نالیدن از عطا و بخشش اشتباه است.

  💡 لغت : فراخ دلی : آسودگی خیال ، بی باکی/ تن آسانی : تنبلی / کم خصمی : کم دشمن بودن / شر : بدی / بگذار : رها کن / دون : غیر / عطا : بخشش / مال را دشمن گیر : مال اندوزی نکن ، بخشنده باش

  منبع : homedars.ir

  معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود

  گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه؟ – دانش‌چی. 13 · توضیح گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود. داشتن اصل و نسب (اجداد. دودمان). پدر و مادر فهمیده و باسواد. خاندان اصیل و. خوب است. اما اگر انسان از گوهر وجودی یا همان گوهر تنش استفاده کند و با تلاش و کوشش. گوهر اکتسابی خود به جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است زیرا همیشگی است. به.. مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند ستاره. مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود. معنا و مفهوم “گوهر تن”...

  Skip to content ویکی پاوه ویکی پاوه

  معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود

  گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه؟ – دانش‌چی.

  13 · توضیح گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود. داشتن اصل و نسب (اجداد. دودمان). پدر و مادر فهمیده و باسواد. خاندان اصیل و. خوب است. اما اگر انسان از گوهر وجودی یا همان گوهر تنش استفاده کند و با تلاش و کوشش. گوهر اکتسابی خود به جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است زیرا همیشگی است. به..

  مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند ستاره.

  مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود. معنا و مفهوم “گوهر تن” در اینجا گوهر وجودی انسان و فضایل اکتسابی او است که به واسطه تلاش و کوشش خود او به دست آمده است. اما معنا و مفهوم “گوهر اصل” آن دسته از فضایل ذاتی..

  کدام گزینه مفهومِ عبارتِ «گوهرِ تن از گوهرِ اصل بهتر.

  کدام گزینه مفهومِ عبارتِ «گوهرِ تن از گوهرِ اصل بهتر بُوَد» را دربردارد؟. 1) اگر گوهر در وجودِ انسان باشد. از جواهر بهتر است. 2) علمِ انسان‌شناسی بهترین علم است. 3) اصل و نژاد از گوهر برتر است. 4) علم و دانشی که انسان به‌دست می‌آورد. از اصالت و نژادِ نیک بهتر است..

  گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه؟.

  معنی جهد کن که اگرچه اصیل و گوهری باشی گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود را از سایت نکس درجه دریافت کنید..

  منظور از «گوهر تن» درعبارت «گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود.

  درس 6: آداب زندگانی فارسی نهم دوره اول متوسطه درسنامه آموزشی این مبحث. منظور از «گوهر تن» درعبارت «گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود.». چيست؟. 1) اصل و نسب نيكو. 2) هنر و فضيلت اكتسابی. 3) جواهرات و ثروت..

  معنی درس ششم فارسی نهم – آداب زندگانی – هوم درس.

  27 · جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛ معنی : با وجود داشتن اصل و نسب نیکو تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی زیرا شایستگی فردی از اصل و نسب نیکو..

  معنی درس آداب زندگانی فارسی نهم با نکات دستوری و آرایه ها.

  جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی. گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود؛. با وجود داشتن اصل و نسب نیکو. تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی. زیرا دانش و فضیلت (= گوهر تن) از اصالت خانوادگی (= گوهر اصل) بهتر است. معنی کلمات: جهد: تلاش /..

  معنی درس 6 آداب زندگانی :: معلم دانش.

  جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی. گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود: تلاش کن که اگر چه با اصل و نژاد باشی. علم و هنر هم داشته باشی زیرا فضل و هنر از اصل و نژاد برتر است. بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را: بزرگی به عقل و دانش است نه به اصل و نژاد..

  معنی کلمات درس ششم فارسی نهم – a101.

  گوهرتن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود. دانش و فضیلت هم داشته باشی؛ چرا که فضل و دانش از اصل و نسب خانوادگی برتر است; چنان که گفتند: بزرگی. خرد و دانش راست نه گوهر را..

  معنی شعر بود قدر تو افزون از ملایک (بابا طاهر همدانی.

  114 · گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه؟ معنی شعر پرواز (علی اسفندیاری) معنی شعر کار و شایستگی (پروین اعتصامی) معنی شعر پرتو امید (حافظ) معنی شعر آشنای غریبان (قیصر امین پور)..

  گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند توضیح دهید صفحه.

  برای دریافت “گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند توضیح دهید صفحه 52 فارسی نهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید..

  گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود چه ارایه ای دارد – ️ پست روزانه.

  آشنایی با عبارت گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه عبارت ” گوهرِ تن. از گوهرِ اصل. بهتر بوَد. ” در یک بند. توضیح داده شده است..

  مفهوم گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود – ️ پست روزانه.

  آشنایی با عبارت گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه عبارت ” گوهرِ تن. از گوهرِ اصل. بهتر بوَد. ” در یک بند. توضیح داده شده است..

  معنی درس ششم فارسی نهم(آداب زندگانی).

  جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛ معنی: با وجود داشتن اصل و نسب نیکو تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی زیرا شایستگی فردی از اصل و نسب نیکو بهتر است..

  معنی درس ششم فارسی نهم (آداب زندگی) + حکایت شو. خطرکن!.

  معنی درس آداب زندگی فارسی نهم (درس 6) + حکایت شو. خطرکن! جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛ * فراخ دلی خواهی تن آسانی را بگذار. کم خصمی خواهی. به..

  معنی گوهر لغت‌نامه دهخدا.

  خوی هرکس از گوهر تن بود ز گل بوی و از خار خستن بود. اسدی. اما جهد باید کرد تا اگرچه اصیل و گوهری باشی به تن خود گوهر باشد که گوهر تن از گوهر اصل بهتر. (قابوسنامه ص 19). – گوهر جان ؛ نفس ناطقه..

  ادبیات اول – 2.

  جهد كن كه اگر چه اصيل و گوهري باشي گوهر تن نيز داري. كه گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود چنان كه گفته اند : بزرگي خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را » 1-1- منظور از « مغيلان تن دارد و سايه ندارد» چيست؟..

  معنی بزرگی خرد و دانش است نه گوهر را – ️ کامل و اصلی.

  جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛ معنی: با وجود داشتن اصل و نسب نیکو تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی زیرا شایستگی فردی از اصل و نسب نیکو بهتر است..

  معنی گوهر لغت‌نامه دهخدا.

  گوهر. [ گ َ / گُو هََ ] (اِ) گیاهی است که به تازی اذخر گویند. (مؤید الفضلا). رجوع به اذخر شود. جست‌وجوی گوهر در واژه‌نامه‌های دیگر نگارش معنی دیگر برای گوهر..

  ادبیات و زبان فارسی.

  31 – جهد كن كه اگر چه اصيل و گوهري باشي گوهر تن نيز داري كه گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود. تلاش كن كه اگر چه با اصل و نسب و با نژاد باشي هنر نيز داشته باشي كه هنر از نژاد خوب بهتر است. .

  .

  نوشته بعدی

  صورتجلسه گروه های آموزشی پایه اول

  نوشته قبلی

  متن انگلیسی درباره لبخند با ترجمه

  شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

  اموزش نصب مد زندان gta v

  چگونه به شهرت جهانی برسیم

  منبع : wikipaveh.com

  درسنامه آموزشی ادبیات فارسی کلاس نهم درس 6: آداب زندگانی با پاسخ

  خودارزیابی (صفحهٔ 50 کتاب درسی) | نکتۀ زبانی: گروه فعلی (1) زمان حال (مضارع) | گفت‌وگو (صفحهٔ 52 کتاب درسی) | نوشتن (صفحهٔ 52 کتاب درسی) | حکایت: شو، خطر کن! | واژه نامه | اعلام

  درسنامه آموزشی ادبیات فارسی کلاس نهم

  درس 6: آداب زندگانی با پاسخ

  آخرین ویرایش 15 فروردین 1401

  گزارش خطا 135823 فارسی

  ستایش: به نام خداوند جان و خرد

  فصل 1: زیبایی آفرینش

  درس 1: آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است

  درس 2: عجایبِ صُنعِ حق تعالی

  فصل 2: شکفتن

  درس 3: مثل آیینه، کار و شایستگی

  درس 4: هم نشین

  فصل آزاد: ادبیات بومی (1)

  فصل 3: سبک زندگی درس 6: آداب زندگانی درس 7: پرتوِ اُمید

  درس 8: هم‌زیستی با مامِ میهن

  فصل 4: نام‌ها و یادها

  درس 9: راز موفقیت درس 10: آرشی دیگر درس 11: زنِ پارسا

  فصل 5: اسلام و انقلاب اسلامی

  درس 12: پیام‌آور رحمت

  درس 13: آشنای غریبان، میلادِ گل

  درس 14: پیدای پنهان

  فصل آزاد: ادبیات بومی (2)

  فصل 6: ادبیات جهان درس 16: آرزو

  درس 17: شازده کوچولو

  نیایش: بیا تا برآریم دستی ز دل

  پاورپوینت دوره کامل آموزشی، فارسی نهم دوره اول متوسطه

  مدرس: زهره ملک

  مدت دوره: 421 اسلاید (18 فایل)

  پیام‌های آسمان

  1685 تست 117,950 تومان

  عربی

  1616 تست 113,120 تومان

  آمادگی دفاعی

  214 تست 14,980 تومان

  فارسی

  3105 تست 217,350 تومان

  ریاضی

  3883 تست 271,810 تومان

  علوم تجربی

  4465 تست 312,550 تومان

  انگلیسی

  2296 تست 160,720 تومان

  مطالعات اجتماعی

  2472 تست 173,040 تومان

  قرآن

  569 تست 39,830 تومان

  کار و فناوری

  232 تست 16,240 تومان

  استعداد تحلیلی

  286 تست 20,020 تومان

  بدان که مردم بی‌هنر، مادام بی‌سود باشد، چون مُغیلان که تن دارد و سایه ندارد؛ نه خود را سود کند و نه غیر خود را؛

  آگاه باش که انسان بی‌فضیلت همیشه بی‌بهره است، مثل گیاه خار شتر که تن و ساقه دارد، اما سایه و سودی ندارد؛ نه به خودش بهره و سودی می‌رساند نه به دیگران.

  جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بُوَد؛

  تلاش کن که اگرچه اصل و نسب خوبی داری ولی صفات اکتسابی (= دانش و فضیلت) خوبی نیز داشته باشی؛ زیرا دانش و فضیلت (= گوهر تن) از اصالت خانوادگی (= گوهر اصل) بهتر است.

  چنان‌که گفته‌اند: «بزرگی، خرد و دانش راست نه گوهر را،1 اگر مردم را با گوهرِ اصل، گوهرِ هنر نباشد، صحبتِ هیچ کس را به کار نیاید و در هر که این دو گوهریابی، چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید...»2

  1 آنچنان که گفته‌اند بزرگی انسان به عقل و دانش است نه اصل و نسب

  2 اگر انسان با اصل و نسب باشد، اما دانش و فضیلت نداشته باشد، هم نشینی و معاشرت با وی برای هیچ کس سودمند نیست و در هر کس که این دو گوهر (اصل و نسب و دانش و فضیلت) را دیدی او را به دست آور و رها نکن، زیرا او برای همه فایده دارد.

  سخن، ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن. چون باز پرسند، جز راست مگوی.1 تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند مده؛ خاصّه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد. در میان جمع هیچ‌کس را پند مده. از جای تهمت زده پرهیز کن و از یار بداندیش و بدآموز بگریز.2 به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند. داد ده تا داد یابی. خوب گوی تا خوب شنوی.3 اگر طالب علم باشی، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بُردبار و کم سخن و دوراندیش.4

  1 تا زمانی که سخنی را از تو نپرسیده‌اند، حرفی نزن و از سخن بیهوده، دوری کن. وقتی از تو چیزی می‌پرسند فقط سخن راست را بگو.

  2 از مکانی که ممکن است به خاطر رفت و آمد در آن به تو تهمت زده شود، پرهیز کن، از دوست بدخواه و گمراه کننده دوری کن.

  3 عدالت را رعایت کن و حق مردم را بده تا تو نیز عدالت ببینی و حقت را بدهند. حرف خوب بزن تا حرف خوب بشنوی.

  4 اگر به دنبال علم هستی، باتقوا و پاکدامن باش و دوستدار علم و شکیبا، کم‌تر سخن بگو و آینده نگر باش.

  قابوس نامه، عنصر المعالی کیکاووس

  آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند.1 اگر سوال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود، بر ایشان سبقت ننماید و اگر کسی به جواب مشغول شود، او بر بهتر جوابی از آن، قادر بوَد، صبر کند تا آن سخن، تمام شود، پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند2 و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند، اِستراق سَمع نکند و تا او را با خود در آن مشارکت ندهند، مداخلت نکند.3

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 20 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید