این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی کلمات بخوان و بیندیش صفحه 91 فارسی پنجم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی کلمات بخوان و بیندیش صفحه 91 فارسی پنجم را از این سایت دریافت کنید.

  معنی کلمات و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  معنی کلمات سخت درس یازدهم فارسی پنجم 🧐، معنی لغات و کلمه های جدید ، هم خانواده ، متضاد - مترادف و مخالف درس 11 یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  سبک زندگی

  معنی کلمات و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  معنی کلمات و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم معنی متن درسی ، شعر ، هم خانواده ، متضاد مخالف ، لغات ، کلمات سخت و کلمه های جدید درس یازدهم 11 نقش خردمندان صفحه 83 کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی

  معنی کلمات سخت و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم ؛ امروز قصد داریم تا در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به معنی متن درسی ، شعر ، لغات ، کلمات سخت و کلمه های جدید و متضاد – مخالف و هم خانواده های درس یازدهم – 11 نقش خردمندان صفحه 83 و بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران صفحه 91 کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم ابتدایی بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.همچنین بخوانید: معنی آفتاب تازه تاریکی شب را کنار زده بود درس هشتم فارسی پنجم

  معنی کلمات سخت و جدید درس 11 یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  معنی لغات و کلمه های سخت و جدید درس یازدهم ، 11 فارسی پنجم

  در زیر به معنی کلمات ، لغات و کلمه های سخت و جدید ، کلمات هم خانواده ، متضاد و مخالف درس یازدهم ، 11 نقش خردمندان و بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی پرداخته ایم:

  خانمان سوز : ویرانگر ، از بین برنده خانه و کاشانههراس انگیز : ترسناک ، وحشتناک ، ترس آورقتل عام : کشتار گروهی ، دسته جمعی به قتل رساندنآشوب : فتنه ، فساد ، تباهیهلاکو : از نوادگان چنگیز که بر ایران سلطنت می کرددر هم فشردن : یکی کردن ، در هم کردندینار : سکه طلامشاور : راهنما ، کسی که با او در کارها مشورت کنندزیرکانه : هوشمندانه ، از روی هوش و خردمهیب : ترسناک ، وحشتناکفرو افتادن : پایین افتادنکارساز : مفید و اثرگذار ، کارکشارصدخانه : مکانی که در آن ستاره شناسان به کمک ابزاری ستاره ها را مشاهده و بررسی می کنندنسخه برداری : رونویسی کردن ، بازنویسی کردنهمت : قصد ، اراده ، کوششولایت : در این درس به معنی شهر و سرزمیننظامیه : مدارس یا دانشگاه هایی که خواجه نظام الملک بنا کرده بودپر فروغ : بسیار درخشان ، پر نورچیرگی : برتری ، تسلطتاسیس کرد : بنا کردشبانگاه : موقع شبدشوار : سختمی گریختند : فرار می کردندشمار : تعدادلطف : مهربانیعظمت : بزرگیمغولان : اقوامی زرد پوشت با چند طایفه که در قسمت آسیای شرقی بودندسایه وحشت : اثر ترس ، نشانه ی بیم و هراسقلب مردم را در هم فشرد : به کنایه مردم ایران را ناراحت کردایجاد کند : به وجود آورد ، بسازدعجیبی : شگفت آورتشت : ظرف های بزرگ و پهنمامور کرد : کسی را به انجام کاری گذاشتنقلعه : ساختمان محکم و بلند برای دفاع از دشمن ساخته می شدگمان می کردند : تصور می کردنداز میان می رفت : نابود می شدتدبیر : اندیشیدن به منظور پیدا کردن راه حلتحصیل کرده است : درس خوانده استتحقیق : مطالعهآثار : جمع اثر ، نشانه هابه کار گیرد : استفاده کندشمار کتاب : تعدادجذب : چیزی را به سوی خود کشیدن ، کششامکانات : ابزارها و شرایط مناسبپیش بینی : غیب گویی ، عاقبت اندیشی

  معنی کلمه های سخت بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران صفحه 91 فارسی پنجم

  معنی کلمات بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران صفحه 91 فارسی پنجم

  سام نریمان : نام پهلوان مشهور ایرانی ، پدر زال و جد رستمنریمان : نام پهلوان مشهور ایرانی ، پسر سامبر سان شید : به مانند خورشیدشید : خورشیدولیکن : ولیدایه : پرستارشیردل : شجاعمژده : خبر خوششرمسار : خجالت زده ، شرمندهگردنکشان : سرکشانمهان : بزرگانسیمرغ : پرنده افسانه ای در شاهنامهمهر بریدن : ترک عشق و علاقه کردن، دل کندنجفا کرد : ستم کرددر میان گرفتن : دور چیزی را گرفتن، محاصره کردندهان به دهان گشتن : کنایه از پخش شدنبی درنگ : بدون توقفموبد : روحانی زرتشتی

  حوادث : رویدادها ، اتفاق ها

  حادثه ی ناگوار : پیش آمد ناپسند

  کلمات و کلمه های هم معنی ، مترادف و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  قتل : قاتل ، مقتولجامعه : جمع ، جوامعحکومت : حاکمعجیب : عجب ، عجایبحادثه : حوادثمدارس : مدرسه ، درستحصیل : حاصل ، محصوللطف : لطیفعظمت : عظیم ، معظم

  کلمات و کلمه های متضاد و مخالف درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

  سایه : آفتابپاک : آلودهبرخاست : نشستاندوه : شادیدشمن : دوستنیازمند : بی نیازخواب : بیدارمعروف : گمنامپر فروغ : کم فروغهمچنین بخوانید: جواب کاربرگ شماره ۹ مطالعات اجتماعی پنجم

  در انتها امیدواریم که مقاله معنی متن درسی ، کلمات سخت و کلمه های جدید درس یازدهم – ۱۱ نقش خردمندان و بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

  منبع : magerta.ir

  معنی و خلاصه فردوسی فرزند ایران بخوان و بیندیش صفحه 91 و 92 و 93 و 94 و 95 فارسی پنجم

  معنی و خلاصه فردوسی فرزند ایران بخوان و بیندیش صفحه 91 و 92 و 93 و 94 و 95 فارسی پنجم را از این سایت دریافت کنید.

  معنی و خلاصه فردوسی فرزند ایران بخوان و بیندیش صفحه 91 و 92 و 93 و 94 و 95 فارسی پنجم

  دسته بندی : نکس لود مطالب سایت

  نویسنده

  سام نریمان بر تخت حکم روایی خود منتظر خبری خوش از دایه نشسته بود. دایه وارد شد و خبر تولد پسری را به سام داد. درابتدا دایه از پسر کلی تعریف و تمجید کرد اما زمانی که از موی چون برف پسر گفت سام سراسیمه به سوی پسر رفت و آهی عمیق کشید و دستور داد هر چه زودتر او را از پیش چشمانش دور کنند و به جایی دور ببرند. ماموران پسر را دور از شهر روی قطعه سنگی در کوه های البرز گذاشتند.

  نویسنده

  سام نریمان بر تخت حکم روایی خود منتظر خبری خوش از دایه نشسته بود. دایه وارد شد و خبر تولد پسری را به سام داد. درابتدا دایه از پسر کلی تعریف و تمجید کرد اما زمانی که از موی چون برف پسر گفت سام سراسیمه به سوی پسر رفت و آهی عمیق کشید و دستور داد هر چه زودتر او را از پیش چشمانش دور کنند و به جایی دور ببرند. ماموران پسر را دور از شهر روی قطعه سنگی در کوه های البرز گذاشتند.

  مبین

  بی شرف ها چرا دروغ میگین

  نویسنده

  معنی درس فردوسی فرزند ایران

  عای آصغر حسنی

  جواب کو؟؟؟؟

  معنی خلاصه داستان صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم معنی و خلاصه فردوسی فرزند ایران بخوان و بیندیش از سایت نکس لود دریافت کنید.

  جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.آدرین : یکی ازشعرهای ایشان که درداستان آمده است:چوآیندوپرسند،گردن کشان چه گویم ازاین بچه ی بدنشان لطفانظرتان بنویسیدکه خوب بودیابد.پارمیس : سام نریمان بر تخت حکم روایی خود منتظر خبری خوش از دایه نشسته بود. دایه وارد شد و خبر تولد پسری را به سام داد. درابتدا دایه از پسر کلی تعریف و تمجید کرد اما زمانی که از موی چون برف پسر گفت سام سراسیمه به سوی پسر رفت و آهی عمیق کشید و دستور داد هر چه زودتر او را از پیش چشمانش دور کنند و به جایی دور ببرند. ماموران پسر را دور از شهر روی قطعه سنگی در کوه های البرز گذاشتند.

  کودک بیچاره دور از پدر و مادر از گرسنگی انگشتان خود را می مکید و گاه از گریه بی حال میشد. سیمرغ صدای کودک شنید و به طرفش آمد او را با پنجه هایش برداشت و به لانه خود پیش جوجه هایش برد و اسم آن را دستان گذاشت. سال ها گذشت و دستان در دامان سیمرغ و جوجه هایش پرورش یافت و به جوانی بلند بالا و خوش سیما و قوی پنجه و استوار تبدیل شد.

  شبی سام خواب دید که مردی سوار بر اسب به نزدش آمد و مژده پسری به او داد. صبح سام مشاوران و موبدان خود ر فرا خواند و خواب خود را تعریف کرد. مشاور سام خبری آورد که کاروانی از کنار البرز می گدشته و جوانی برومند با تن و رویی درخشان و قامتی بلند دیده است.

  سام جریان پسر خود را به موبدان تعریف کرد و گفت که از کرده خویش سال هاست که پشیمان است. پس موبدان به او گفتند که خداوند سک بار دیگر تو را امتحان کرده و باید توبه کنی باشد که مورد رحمتش قرار گیری.

  صبح زود سام با لشکری روانه البرز شد . سیمرغ به دستان گفت که آن ها در پی تو هستند . پدرت پایین کوه منتظر توست و با التماس و نیایش به درگاه خداوند تو را می خواهد.

  در ابتدا دستان از دیدن پدر امتناع می کند ولی بعد با صحبت های سیمرغ راضی شد که پدر را ببیند و نزد پدر رفت.

  سیمرغ چند پر از بالش کند و به دستان داد و گفت هرگاه به یاریم نیاز داشتی یکی از آن ها را در آتش بیفکن، بی درنگ به کمک تو خواهم آمد..

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

  بله خیر ففففف 2 ماه قبل 0 نکبت نکبت 😚😚 3 ماه قبل 0 😍😍 ۹۱ 5 ماه قبل 0 معنی فردوسی چی میشہ *maryam* 5 ماه قبل 0 بی شرفا M 5 ماه قبل 3 خیلی بد بود به تو چه 5 ماه قبل 0 جواب کو . بی ادب ها فردوسی فرزندایران 5 ماه قبل 2 خواهم آمد ناشناس 5 ماه قبل 1 هم خانواده ناشناس 5 ماه قبل 0 خیلی بر است ناشناس 5 ماه قبل -2 گ ناشناس 5 ماه قبل 0 شکار آشکار گی 5 ماه قبل -1 گی خار نویسنده 5 ماه قبل -2 خوب بود عباس رجبی فر 5 ماه قبل -2

  ولی داستان قشنگی است

  عباس رجبی فر 5 ماه قبل 0 خیلی طولانی است ✌👊👎 5 ماه قبل 3 بدددددددد 0 £ 4 ماه قبل

  😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈🤢🤮🤮🤮🤮🤮😼😼🙎🙎🙎

  کله گنده (✌️👊🤙) ناشناس 5 ماه قبل 0

  چرا کودک را در دامنهیی کوه البرز گذاشتند

  0 دخی 5 ماه قبل

  زیرا کودک موهایی سفید رنگ داشت

  و سام از موضوع ناراحت و خشمگین شده

  بود، به همین خاطر دستور داد که فرزندش را

  در دامنه ی کوه بگذارند

  ناشناس 5 ماه قبل 2 بدرد نخور بود سوین 5 ماه قبل -2 معنی سیمرغ مرغ 💙Yui Con💜 5 ماه قبل -2

  🙃Sayt magerta behtar az in sayt hast🙂

  ناشناس 5 ماه قبل 3

  معنی و همخانواده و متضاد را هم بزارید

  ناشناس 5 ماه قبل 2 خلاصه رو گفته یا نه سولماز غنی بازیگر 5 ماه قبل 2

  افتضاح 😠😠😠😈😈😈😡😡😡

  ناشناس 5 ماه قبل 2

  با سلام دوستای گلم امیدوارم حال دلتون خوب باشه من امروز اینجا هستم تا کمکتون کنم بتونید معنی هارو راحت تر بنویسید

  0 ناشناس 5 ماه قبل معنی: شید: خورشید دایه : پرستار شیر دل : شجاع

  شرمسار : خجالت زده، شرمنده

  مهان : بزرگان

  یزدان : خداوند یا پروردگار

  مژده : خبر خوش

  نریمان : نام پهلوان مشهور ایرانی

  بی درنگ : بدون توقف آشیان : لانه، خانه

  سیمرغ: پرنده افسانه ای در شاهنامه

  امیدوارم که تا حدّی تونسته باشم کمکتون کنم

  و استفاده کرده باشین

  کمی بعد هم مخالف و هم خانواده رو بهتون ارسال می کنم

  ثنا🍁 5 ماه قبل 0

  منبع : nexload.ir

  معني درس فردوسی فرزند ایران

  معني شعر زال و سيمرغ فارسی پنجم معني شعر زال و سيمرغ شاهنامه فردوسی,معنی شعر زاغ و سیمرغ کلاس پنجم ابتدایی,معنی شعرهای فارسی پنجم دبستان,معنی شعر زال و سیمرغ کلاس پنجم ابتدایی,معنی شعر زال و سیمرغ کل,معني درس فردوسی فرزند ایران,معلم یار،دانلود نمونه سوال

  معلم یار،دانلود نمونه سوال

  ,

  معلم یار،دانلود نمونه سوال معني درس فردوسی فرزند ایران

  جدیدترین مطالب سایت معلم یار (بروز رسانی روزانه)

  مشاهده همه

  سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می کند

  علامه حلی چه ویژگی داشت که به دیدار امام زمان موفق شد

  معنی کلمات درس فداکاران فارسی کلاس سوم

  معنی کلمات درس بلدرچین و برزگر

  معنی کلمات درس بازرگان و پسران

  معنی حکایت زیرکی

  معنی کلمات سرود ملی ایران

  معنی شعر سرای امید از هوشنگ ابتهاج

  دسترسی به مطالب سایت بصورت طبقه بندی شده

  برای دیدن موضوعات دسته بندی شده کلیک کنیدآی دی تلگرام بندهتماس با مدیر سایتتعرفه تبلیغات معلم یار (ویژه)نمونه سوالات اول ابتدایینمونه سوالات دوم ابتدایینمونه سوالات سوم ابتدایینمونه سوالات چهارم ابتدایینمونه سوالات پنجم ابتدایینمونه سوالات ششم ابتداییکانال تلگرام اول ابتداییکانال تلگرام دوم ابتداییکانال تلگرام سوم ابتداییکانال تلگرام چهارم ابتداییکانال تلگرام پنجم ابتداییکانال تلگرام ششم ابتدایی

  معني شعر زال و سيمرغ فارسی پنجم

  1 شنبه 15 مهر 1396 سعید ساجدی رئیسی

  مطالب مرتبط با این پست: فارسی پایه پنجم,

  معني شعر زال و سيمرغ فارسی پنجم

  معني شعر زال و سيمرغ شاهنامه فردوسی,معنی شعر زاغ و سیمرغ کلاس پنجم ابتدایی,معنی شعرهای فارسی پنجم دبستان,معنی شعر زال و سیمرغ کلاس پنجم ابتدایی,معنی شعر زال و سیمرغ کلاس پنجم,معنی درس ششم فارسی پنجم دبستان,

  خلاصه داستان زال و سیمرغ,معنی شعر کلاس پنجم,معنی درس زال و سیمرغ کلاس پنجم

  سلام دوستان و همکاران محترم پایه پنجم ابتدایی (دبستان)

  در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , معنی شعر زاغ و سیمرغ فارسی پنجم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 96-97 و آماده کردیم

  امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

  فــدا

  به چهره , نکو بود بر سان شيد -- وليکن همه موي , بودش سپيد

  چهره اش مانند خورشيد زيبا بود اما موهاي سرش همه سفيد بودند

  چو فرزند را ديد , مويش سپيد -- بشد از جهان يکسره نااميد

  هنگامي که فرزندش را با موهاي سفيد ديد , از زندگي نا اميد شد

  چو آيند و پرسند, گردن کِشان -- چه گويم از اين بچه ي بد نشان؟هنگامي که بزرگان بيايند و از من درمورد پسرم بپرسند , به آنها درمورد اين بچه ي زشت چه بگويمچه گويم که اين بچه ي ديو,کيست -- پلنگ ِ دو رنگ است يا خود پَري است

  چگونه بگویم که اين بچه ي ديو (شيطان) چه کسي است , بگویم پلنگ دو رنگاست یا پری زاد است

  بخندن بر من , مِهان ِ جهان -- از اين بچه در آشکار و نهانبزرگان جهان با ديدن اين بچه به من مي خندنديکي کوه بود نامش البرز کوه -- به خورشيد نزديک و دور از گروهکوهي به نام البرز بود که نزديک خورشيد و از شهر دور بودبدان جاي , سيمرغ را لانه بود -- که آن خانه از خلق , بيگانه بوددر آن کوه سيمرغ لانه اي داشت , که مردم از خانه ی او بیخبر بودندنهادند بر کوه و گشتند باز -- برآمد بر اين , روزگاري درازبچه را بالاي کوه قرار ادند و برگشتن تا مدت زمان زيادي گذشتپدر, مِهر بُبريد و بِفکند خوار -- جفا کرد بر کودک شيرخوار

  منبع : www.moallemyar.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کوثر رسولی 1 ماه قبل
  0

  مخالف و هم خانواده ی درس زال و سیمرغ

  مهدی 4 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید