این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی کلمه چیرگی کلاس پنجم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی کلمه چیرگی کلاس پنجم را از این سایت دریافت کنید.

  چیرگی

  معنی چیرگی - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  چیرگی

  /Ciregi/

  مترادف چیرگی: استیلا، پیروزی، تسلط، سلطه، سیطره، ظفر، غلبه

  فارسی به انگلیسی

  command, dominance, domination, hegemony, dominantly, forte, hand, manship _, mastery, predominance, preponderance, preponderancy, reign, superiority, supremacy, sway, victory, valour, violence

  مترادف ها

  courage (اسم)

  یارایی، مروت، چیرگی، شجاعت، دلیری، جرات، رشادت، دلاوری

  victory (اسم)

  پیروزی، چیرگی، غلبه، فتح، فتح و ظفر، نصرت، ظفر، فیروزی

  violence (اسم)

  تندی، شدت، سختی، ستیز، بی حرمتی، جبر، خشونت، چیرگی، فشار، ستم، زور، بیدادگری، اشتلم

  proficiency (اسم)

  مهارت، چیرگی، زبر دستی، کارایی، تخصص

  domination (اسم)

  تفوق، استیلاء، تسلط، چیرگی، غلبه، سلطه، فرمانروایی، تحکم، سلطنت، فرمانفرمای

  boldness (اسم)

  خیرگی، خیره سری، چیرگی، سر زندگی

  لغت نامه دهخدا

  چیرگی. [ رَ / رِ] ( حامص ) حالت و چگونگی چیره. چیره بودن. چیر بودن.غلبه. تسلط. قهر. سیطره. استیلاء. پیروزی. تفوق. برتری. دست. ید. ( یادداشت مؤلف ). زبردستی :

  چوآمد به تخت اندرون تیرگی

  گرفتند ترکان برآن چیرگی.

  فردوسی.

  همه چیرگی با منوچهر بود

  کزو مغز گیتی پر از مهر بود.

  فردوسی.

  درآمد به تاج اندرون خیرگی

  گرفتند پرمایگان چیرگی.

  فردوسی.

  بدین ستودگی و چیرگی به کار کمان

  ازین ستوده تر و چیره تر به کار قلم.

  فرخی.

  گناه دشمن پوشد چو چیره گشت به عفو

  به چیرگی در عفو از شمایل حکماست.

  عنصری.

  چیرگی بیشتر مخالفان را بود و ضعف و سستی بر لشکر ما چیره شده گفتی از تاب می بشوند. ( تایخ بیهقی ص 591 ).

  دهد رشک را چیرگی بر خرد

  خورد چیز خود هر کس ، او غم خورد.

  اسدی.

  ز دشمن مدان ایمنی جز به دوست

  که بر دشمنت چیرگی هم به دوست.

  اسدی.

  و معدن شیران است ( کامفیروز ) چنانک هیچ جای مانند آن شیران نباشد به شرزه و چیرگی ( فارسنامه ابن البلخی ص 125 ). || دلاوری. شجاعت. رجوع به چیرگی کردن شود. || عزت.( یادداشت مؤلف ). عِزَّة. ( منتهی الارب ).

  فرهنگ فارسی

  ۱ - غلبه ظفر پیروزی ۲ - تسلط استیلا .

  فرهنگ معین

  (رِ ) [ په . ] (حامص . ) ۱ - پیروزی . ۲ - تسلط .

  فرهنگ عمید

  ۱. پیروزی. ۲. غلبه.

  فرهنگستان زبان و ادب

  {dominance} [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] چیره بودن یک گونه بر اجتماع زیستی ازلحاظ اندازه و پوشش و فراوانی

  دانشنامه عمومی

  برای راهنمایی بیشتر صفحهٔ ویکی پدیا:سره نویسی و ویکی پدیا:قواعد نام گذاری را ببینید.

  چیرگی (Dominance) در ژن شناسی، رابطهٔ میان دگره های یک ژن را بررسی می کند که در صورت تفاوت دو الل یک ژن الل چیره در فنوتیپ بروز می کند.

  هر ژن بر روی کروموزوم، جایگاه ویژه ای دارد. در این جایگاه ویژه نوکلئوتیدها چیده شده اند که به آن چیدمان می گویند.یک ژن در جایگاه ویژهٔ خود بر روی کروموزوم می تواند دارای چیدمان های گوناگونی باشد. به هر یک از این چیدمان های ژن در جایگاه ویژهٔ آن بر روی کروموزوم دگرچینه یا دگره می گویند.در اندامگانهای دودسته، اگر رخ مانهٔ یکی از دگره ها، به گونه ای نمایان باشد که رخ مانهٔ دگرهٔ دیگر نمایان نشود، به آن دگره، دگرهٔ چیره و به دگرهٔ دیگر که رخ مانه اش دیده نمی شود، دگرهٔ باخته می گویند.

  wiki: چیرگی

  گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

  دانشنامه آزاد فارسی

  چیرِگی (dominance)

  در ژنتیک، پوشیده شدن یک الل (اَشکال گوناگون یک ژن) با الل (دگره) دیگر. اگر فردی ناخالصدارای یک الل رنگ چشم آبی و یک الل رنگ چشم قهوه ای باشد، رنگ چشمانش قهوه ای خواهد بود. در این جا، به الل چشمان آبی نهفته و به الل چشمان قهوه ای چیره (بارز) می گویند. برای هر صفت وراثتی در گیاهان یا جانوران، همیشه دو ژن در یاخته ها یافت می شود که آن صفت را تعیین می کند. طول قامت، رنگ چشم و توانایی ساختن آنزیمی خاص، نمونه هایی از صفت اند. اگر دو ژن مرتبط یا یک صفت در یک فرد یکسان باشند (حالت خالص)، صفتی را که در آن فرد دیده می شود یکی از دو ژن تعیین می کنند، اما ممکن است ژن یک صفت با دیگری متفاوت باشد که به این حالت هتروزیگوت یا ناخالص گفته می شود. در چنین حالتی، دو ژن الل اند و اثر متقابل پدید می آید. در این حالت، ممکن است یکی از آن دو در تعیین خصوصیت نقش ایفا کند و الل دیگر به ظاهر اثری نشان ندهد. در چنین شرایطی، به صفت مشاهده شده بارز می گویند. الل دیگری که در این وضع به ظاهر اثری در موجود زنده ایفا نمی کند، فقط زمانی که ژن بارز وجود نداشته باشد مؤثر خواهد بود و به خصوصیت آن نهفته می گویند. ژنی که در یک فرد رنگ چشم آبی تولید می کند، الل دیگری دارد که رنگ قهوه ای چشم را پدید می آورد. در گیاهی که با اشکال بلند و کوتاه دیده می شود، ممکن است اللی موجود باشد که موجب تولید گیاهان بلند شود، در حالی که الل دیگر، گیاهان کوتاه تولید می کند. ژن بلندی و ژن چشم آبی الل هم نیستند، زیرا اشکال متفاوت یک ژن به حساب نمی آیند.

  wikijoo: چیرگی

  جدول کلمات

  غلبه

  فارسی به عربی

  هیمنة

  پیشنهاد کاربران

  پیروزی * غلبه پیروزی استیلا ماهر شدن بر چیزی ماهری عظمت برتری استیلا ، تسلط پیروزی، عظمت غلبه کردن بر کسی

  معنی کلمه چیرگی:پیروزی، غلبه کردن

  چیرگی: دکتر کزازی در مورد واژه ی "چیرگی " می نویسد : ( ( چیرگی در پهلوی چرگیه čēragīh می توانسته است بود. در این زبان، چریه cērīh که ریخت پارسی آن "چیری" است، در این معنی به کار می رفته است. این واژه ها ریختهای پساوندی "چیر" اند، در پهلوی چر čēr در این زبان، از این واژه ، مصدر چریهستن čērīhistan با بن اکنون چریه čērīh در معنی پیروز شدن نیز به کار برده می شده است. ) ) .

  ( ( همه چیرگی با منوچهر بود

  کز اومغز گیتی پر از مهر بود ) )

  ( نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، ۱۳۸۵، ص ۳۷۳. )

  منبع : abadis.ir

  مترادف و متضاد چیرگی

  مترادف و متضاد چیرگی را از این سایت دریافت کنید.

  مترادف و متضاد چیرگی

  دسته بندی : جوابگو مطالب سایت

  ...........

  متضاد کلمه ی چیرگی=باخت، شکست

  معنی کلمه ی چیرگی:پیروزی

  مخالف کلمه ی دادگر=ضالم،پلید

  معنی کلمه دادگر:عادل

  م، ف که میزارم یعنی مخالف و م،ی که میزارم یعنی معنی.

  م،ییال :موهای بلند پشت گردن اسب

  م، ف=موهای کوتاه پشت گردن اسب

  م، ی پیکار:جنگ، نبرد

  م، ف=صلح،دوستی لایک کن😉

  شکست،باخت

  مخالف چیرگی#شکست ،باخت

  قهرمانی

  پس به این نتیجه میرسیم که زبان فارسی با آن لغت نامه هایش هنوز متضاد چیرگی را پیدا نکرده اند

  ناشناس

  عالی

  لینا

  متضاد چیرگی: شکست معنیش: برتری

  مترادف و متضاد کلمه چیرگی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استیلا، پیروزی، تسلط، سلطه، سیطره، ظفر، غلبه.شکست،باخت : مخالف چیرگی#شکست، باخت

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

  بله خیر هاوژین حکیمی 2 ماه قبل 1 مترادف جفا ظلم پنجه طلا 3 ماه قبل 1

  چیرگی یعنی برتری چیره شدن پیروزی و شگست چیه😐

  ناشناس 3 ماه قبل 0

  چیرگی یعنز برتری شکست وپیروزی چیه گفتید 😐

  ناشناس 5 ماه قبل 0

  مترادف چیرگی:غلبه کردن-تسلط-برتری

  متضاد چیرگی:شکست ریحانه 6 ماه قبل -1 شکست ناشناس 6 ماه قبل -1 سلام لینا 7 ماه قبل 3 متضاد چیرگی: شکست معنیش: برتری ناشناس 7 ماه قبل 0

  سلام دوست عزیز خوبم شرمنده اگر فعالیتی چیز دیگری داریم لطفاً به من خبر بده چون مطالب دیگر نتوانستم به دست بیارم خیلی ممنون از توجه شما اگر هم چیزی داری که واقعا این برنامه میخورد جواب باشه خیلی خیلی خیلی ممنون از دوست خوب

  🤗 7 ماه قبل 0 مخالف پیکار = صلح معنی پیکار = جنگ * 7 ماه قبل 1 مترادف چیرگی = برتر

  مهتاب جعفری😊 کلاس پنجم

  6 ماه قبل -1 ممنون ناشناس 6 ماه قبل -2

  باشه چشم من الان جواب میخوام

  دخترک کرد 7 ماه قبل 0 سلام😉 💝معنی💝غلبه💝

  💋متضاد💋شکست💋باخت💋

  امیدوارم مطلب براتون مفید باشه😜

  با افتخار دخترک کرد😍

  ناشناس 7 ماه قبل -1

  معنی چیرگی. میشود برتری

  راحیل 7 ماه قبل 0

  چیرگی یعنی " شکست، باخت

  2 سورنا 7 ماه قبل ممنون ناشناس 7 ماه قبل 4 عالی پارمیدا 8 ماه قبل -2

  معنی کلمه تیر اندازی: تیر انداختن

  متضاد #گلوله باران ناشناس 8 ماه قبل 1

  کلمه مخالف چیرگی بازنده باخت

  کله چرهگی به معنی پروزی

  1 پارمیدا 8 ماه قبل

  سلام ببخشید میشه متضاد و هم معنی رو بگین

  ........... 8 ماه قبل 10

  متضاد کلمه ی چیرگی=باخت، شکست

  معنی کلمه ی چیرگی:پیروزی

  مخالف کلمه ی دادگر=ضالم،پلید

  معنی کلمه دادگر:عادل

  م، ف که میزارم یعنی مخالف و م،ی که میزارم یعنی معنی.

  م،ییال :موهای بلند پشت گردن اسب

  م، ف=موهای کوتاه پشت گردن اسب

  م، ی پیکار:جنگ، نبرد

  م، ف=صلح،دوستی لایک کن😉 آرمیتا 11 ماه قبل 0

  مخل چیرگی مساوی شکست و یا باخت هست امیدوارم استفاده کنید اگر دنبال مخالف چیرگی هستید

  آرمیتا 11 ماه قبل 0 شکست باخت قهرمانی 2 سال قبل 4

  پس به این نتیجه میرسیم که زبان فارسی با آن لغت نامه هایش هنوز متضاد چیرگی را پیدا نکرده اند

  2 هیچکس 1 سال قبل

  دقیقا 👌🏻اونوقت معلم ما میاد از این سوال میده و میگه متضادشو بنویسید 😐😐😐😑😑😐😐

  بهار 2 سال قبل -5 متضاد كلمه چيرگي 2 آرمیتا 11 ماه قبل شکست ساناز 2 سال قبل 2 متضاد چیرگی 6 شکست،باخت 2 سال قبل

  مخالف چیرگی#شکست ،باخت

  29 پاسخ ادمین

  منبع : nexinfo.ir

  معنی چیرگی در فرهنگ معین

  معنی چیرگی در فرهنگ معین: پیروزی، تسلط. [خوانش: (رِ) [په.] (حامص.)]

  معنی چیرگی در فرهنگ معین

  جدول آنلاین مسابقه جدول استخاره با قرآن تبدیل تاریخ

  شرح در متن تصویری

  تاریخ امروز چیرگی

  چیرگی

  پیروزی، تسلط. [خوانش: (رِ) [په.] (حامص.)]

  بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات

  جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید

  امتیاز شما به نتایج جستجوی چیرگی در سایت جدول یاب:

  معنی این واژه در بانک های دیگر

  چیرگی‌ (فارسی به انگلیسی): Command, Dominance, Dominantly, Domination, Forte, Hand, Hegemony, Manship _, Mastery, Predominance, Preponderance, Preponderancy, Reign, Superiority, Supremacy, Sway, Victory

  چیرگی (لغت نامه دهخدا): چیرگی. [رَ / رِ] (حامص) حالت و چگونگی چیره. چیره بودن. چیر بودن.غلبه. تسلط. قهر. سیطره. استیلاء. پیروزی. تفوق. برتری. دست. ید. (یادداشت مؤلف). زبردستی:

  چوآمد به تخت اندرون تیرگی

  گرفتند ترکان برآن چیرگی.

  فردوسی.

  همه چیرگی با منوچهر بود

  کزو مغز گیتی پر از مهر بود.

  فردوسی. درآ

  چیرگی (فارسی به عربی): هیمنه

  چیرگی (فرهنگ عمید): پیروزی،

  غلبه،

  چیرگی (حل جدول): غلبه، پیروزی

  چیرگی (مترادف و متضاد زبان فارسی): استیلا، پیروزی، تسلط، سلطه، سیطره، ظفر، غلبه

  چیرگی (فرهنگ فارسی هوشیار): ‎ غلبه ظفر پیروزی، تسلط استیلا.

  کشورشناسی فال حافظ اوقات شرعی آب و هوا

  تعبیر خواب

  باشگاه جدول آنلاین مسابقه جدول استخاره با قرآن تبدیل تاریخ

  شرح در متن تصویری

  تاریخ امروز

  منبع : www.jadvalyab.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید