این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  مفرد کلمه حوادث کلاس پنجم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  مفرد کلمه حوادث کلاس پنجم را از این سایت دریافت کنید.

  جمع مکسر

  مفرد جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد جمع ادب آداب طرف اطراف حقیقت حقایق موج امواج ادیب ادبا عمق اعماق خزینه خزائن مرکز مراکز اثر آثار عالم علما خبر اخبار موقع

  جمع مکسر

  مفردجمع مفرد جمعمفردجمع مفرد جمعادبآدابطرفاطرافحقیقتحقایقموجامواجادیبادباعمقاعماقخزینهخزائنمرکزمراکزاثرآثار عالمعلماخبراخبارموقعمواقعاسیراسراعلمعلومدورهادوارمصرفمصارفاسماسامیعلامتعلائمدینادیانمعرفتمعارفاسطورهاساطیرعلتعللدفتردفاترمبحثمباحثامیرامراعقیدهعقائدذخیرهذخایرمادهموادامراوامرعملاعمالرفیقرفقامذهبمذاهبامامائمهعیداعیادرایآرامصیبتمصائباصلاصولعنصرعناصررسمرسوممعبدمعابدافقآفاقعاطفهعواطفرابطهروابطمسجدمساجدبیتابیاتعضواعضارمزرموزمعبرمعابرتاجرتجارعبارتعباراترجلرجالمظهرمظاهرتصویرتصاویرعجیبعجایبرقمارقاممنظرهمناظرجداجدادفقیهفقهازاویهزوایامرضامراضجانبجوانبفنفنونزعیمزعماموردمواردجزیرهجزایرفکرافکارسانحهسوانحمرحلهمراحلجبلجبالفریضهفرایضسلطانسلاطینمفهوممفاهیمجریمهجرایمفعلافعالشعراشعارمنبعمنابعحادثهحوادثفقیرفقراشاعرشعرامکاناماکنحشماحشامقاعدهقواعد

  + نوشته شده در پنجشنبه نهم دی ۱۳۹۵ ساعت 17:12 توسط کشاورز  |

  منبع : panjom92nk.blogfa.com

  کلاس پنجم دبستان

  کلاس پنجم دبستان

  کلاس پنجم دبستان

  کلاس پنجم دبستان سوالات دروس(جامع)

  سوالات دروس اجتماعی،فارسی،ریاضی و علومدانلود کنید...

  برچسب‌ها: سوالات جامع

  + نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ساعت 21:31 توسط نیما ریسمانچیان  | نظر بدهيد

  سوالات فارسی

  مجموعه سئوالات تستی فارسی بخوانیم ( دستورزبان فارسی )

  ادامه نوشته

  برچسب‌ها: فارسی, سوالات فارسی, پنجم دبستان

  + نوشته شده در جمعه ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ ساعت 21:8 توسط نیما ریسمانچیان  | نظر بدهيد

  کلمات هم خانواده

  درعربی به کلماتی هم خانواده می گویند که ازیک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آنها

  پشت سرهم بیایند مانند :

  رابط - مربوط - ارتباط - ربط

  عجله - عجول - عاجل و تعجیل

  تدریس - دروس - مدرس - درس

  عامل - معمول - عمال - عمل

  تعلیم - عالم - معلم - معلوم

  نظر - ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت

  نکته :

  کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیشتر مواقع

  سه حرف مشترک دارند .

  کلمات هم خانواده در فارسی :

  ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .

  کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته باشند با هم هم خانواده هستند .

  مانند :

  دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان

  نکته :

  بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .

  مانند :

  گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ

  هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر

  + نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ساعت 19:22 توسط نیما ریسمانچیان  | يک نظر

  گذار يا گزار

  گذار يا گزار

  يكي از مشكلات دانش آموزان قرار دادن پسوند (گذار) يا (گزار) است .

  گذار : اگر معني كلمه با نهادن ، قرار دادن يا وضع كردن تناسب داشته باشد از پسوند گذار استفاده مي شود.

  مانند: تخم گذار – فرو گذار – قانون گذار و ...

  گزار : اگر معني كلمه با ادا كردن – انجام دادن و به جا آوردن تناسب داشته باشد از پسوند گزار استفاده مي شود .

  مانند: نماز گزار – خدمت گزار – كار گزار و...

  + نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ساعت 19:21 توسط نیما ریسمانچیان  | نظر بدهيد

  موصوف و صفت

  در بین موصوف و صفت می توانیم حرف ی بیاوریم .مانند :گل زیبا که می توان گفت: گلی زیبا.در بین مضاف و مضاف الیه نمی توانیم ی بیاوریم .مانند : کفش ستاره؛در اینجا نمی توان گفت کفشی ستارهدر بین مضاف و مضاف الیه می توان « این » و « آن » اضافه کردمانند : ساحل دریا:ساحل این دریا یا صاحب آن مغازه در بین صفت و موصوف نمی توانیم صفت اشاره « این » و « آن » اضافه کنیم .مانند :گل زیبا که نمی توانیم بگوئیم: گل این زیبا یا گل آن زیبااگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل است را به آن اضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخته می شود.مانند : مادر مهربان+ است که می شود مادر ,مهربان است.اما مضاف و مضاف الیه چنین نیست .مانند کیف سارا + است که می شود کیف, سارا است و جمله ما در این شکل درست نیست.همچنین اگر به صفت ، تر اضافه کنیم کلمه ی جدید معنی دار خواهد بود مانند : کوه بلند که اگر به آن تر اضافه کنیم میشود کوه بلند تر که معنی می دهد.درحالی که اگر تر به مضاف الیه بپیوندد ، معنی نخواهد داشت مانند درکلاس تر که معنی نمی دهد

  + نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ساعت 19:17 توسط نیما ریسمانچیان  | نظر بدهيد

  قواعد علامت گذاري

  قواعد علامت گذاريبهترين وسيله براي بهتر نوشتن و بهتر خواندن و خوب فهماندن مطلب ، علامت گذاري مي باشد كه به شرح زير است. الف – يك نقطه (.) آخر هر جمله ي خبري يا امري يك نقطه مي گذارند مانند شاگرد خوب دير به مدرسه نمي رود . برو يك خودكار بياور . ب – دو نقطه (:) اين علامت توضيح است بعد از كلماتي كه مي خواهد توضيح چيزي را بدهد به كار مي رود . مانند خانه ي ما : چهار اتاق ، يك حمام ، يك آشپزخانه و يك سالن دارد و يا هنگام نقل قول و يا شرح مطلب و لغتي گذاشته مي شود . مانند پدرم گفت : قطار بهترين وسيله براي مسافرت كردن است . پ – علامت سوال (؟) اين علامت آخر جمله هاي سوالي گذاشته مي شود مانند شما چند فرزند داريد ؟ آيا مسائل رياضي را حل كرده اي ؟ ت – ويرگول يا كاما (،) اين علامت بين كلمات مترادف پشت سر هم و بين اسامي مي آيد و آنها را از هم جدا مي كند و به جاي واو مي نشيند مانند سال چهار فصل دارد . بهار ، تابستان ، پاييز ، زمستان . همسايه ي ما مردي امين ، پاكيزه ، خوش بيان و خوش اخلاق است . محمد ، محمود ، حسن و تقي نمره ي خوب گرفتند . ث – تيره يا خط كوتاه (- ) اين علامت براي جدا كردن و فاصله دادن ميان يك كلمه و تعريف آن به كار مي رود . مانند اول – غذايت را بخور . دوم – روي صندلي بنشين . سوم – كتاب فيزيك را مطالعه كن . هم چنين وقتي مكالمه ي دو نفر را در نوشته اي نقل مي كنيم بايد از خط تيره استفاده كنيم و سر خط علامت خط تيره بگذاريم . مانند حسن از برادرش پرسيد : آيا به بندر عباس مي روي ؟ بلي ، قرار است با عباس به بندر عباس بروم . - پس براي من يك كاپشن بياور . همچنين در دو طرف جمله ي معترضه گذارده مي شود . مثل روز عيد – كه اي كاش هر روز تكرا رمي شد – به ديدن پدرم رفتم . ج - - علامت تعجب يا توجه (!) اين علامت جلوي كلماتي كه تعجب ، شادي ، اندوه ، تاسف ، حيرت ، وحشت ، خطاب و تحسين را مي رساند مي گذارند . مانند : چه كتاب قشنگي ! عجب مرد چاقي ! آفرين ! دريغا ! حيف ! به چه روزي ! چو بخت من پيروز ! آخ ! تنبلي چه بلايي است ! چ – پرانتز () اگر بخواهند معني كلمه اي يا جمله اي را در موقع نوشتن بنويسند آن را در داخل پرانتز مي گذارند . مانند مرد زاهد (پرهيزكار) – صبح زود از خواب بيدار مي شود . به خدا گفتم اياك نعبد (تورا مي پرستم) – پس از تو كمك مي خواهم .

  منبع : www.5omiha.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید