این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  منابع نوری در دوره های قدیم سه حرفی

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  منابع نوری در دوره های قدیم سه حرفی را از این سایت دریافت کنید.

  پایگاه آموزش مفاهیم و انتخاب صحیح منابع نوری

  نور ، نورپردازی و مباحث مرتبط     ۲-۱-ويژگي هاي نور نور نه تنها به عمل ديدن کمک مي کند بلکه آدمي را قادر به احساس کلي و منسجم از محيط اطراف مي نمايد و عاملي است که کنترل فرد را بر محيط اطراف افزايش مي دهد و تأثيرات آن به اشکال مختلف مي تواند […]

  پایگاه آموزش مفاهیم و انتخاب صحیح منابع نوری

  نور ، نورپردازی و مباحث مرتبط۲-۱-ويژگي هاي نور

  نور نه تنها به عمل ديدن کمک مي کند بلکه آدمي را قادر به احساس کلي و منسجم از محيط اطراف مي نمايد و عاملي است که کنترل فرد را بر محيط اطراف افزايش مي دهد و تأثيرات آن به اشکال مختلف مي تواند منجر به ايجاد آسايش يا عدم آرامش رواني شود. ويژگي هاي کمي و کيفي نور در رنگ، سايه، حرکت، ابعاد، جهت و کميت نور جدا از ويژگي هاي محيطي آن در زير معرفي شده است.

  ۲-۱-۱-رنگ و نور

  ” اثر رواني هر رنگ و درک آن در واقع يک تجربه شخصي و ذهني است که حافظه رنگي ما را تشکيل مي دهد و براساس اين حافظه رنگي انسان مدام رنگ هاي پيرامون خود را نه به صورتي که در آن لحظه و تحت آن شرايط وجود دارد بلکه به صورتي که گمان مي کند بايد وجود داشته باشد، درمي يابد” رنگ تأثيري است که به وسيله مجموعه طول موج هاي مختلف دريافت شده توسط چشم ايجاد مي گردد. رنگ نور را نبايد به عنوان يک مشخصه سطوح منعکس کننده نور تلقي نمود. نور با توجه به نوع رنگ آن، با انعکاس سطوح رنگي مي تواند تأثيرات رواني متفاوتي را در افراد ايجاد کند. معمولاً رنگ ها با سه خصوصيت مشخص مي شوند: خلوص يا صافي، درخشندگي و طول موج که نوع رنگ را مشخص مي کند.

  ۲-۱-۲- سايه و نور

  بازتاب نوري، تفاوت نقاط تاريک و روشن و تأکيد بر سايه است که به فضا جان مي بخشد. “پر کردن فضا با نوري يکدست ممکن است محيط را براي کار مناسب سازد. اما الزاماً آن را به مکاني دلچسب و زيبا مبدل نخواهد کرد حجم را در نتيجه ارتباط بين نور و سايه مي توان ديد. کوچک ترين تغيير در اين ارتباط توسط تغيير کيفيت سيستم نوري، با ايجاد نور سايه مي توان تأثيرات بصري عمق و فرم را تغيير داد.

  ۲-۱-۳- ابعاد و نورنور در تعيين و تبيين ابعادي فضا و ارائه برآورد کلي از محدوده موجود و ابعاد عناصر بکار رفته نقش بسزايي دارد. کوچک ترين تغيير در نورپردازي هر يک از عناصر موجود در محيط، مفهوم درک فضا، ابعاد و اندازه هاي آن را تغيير خواهد داد. علاوه بر محدوده تعريف شده اماکن عمومي، عناصر و واحدهاي نورپردازي شده نيز مي تواند عامل مهمي در تعريف و ايجاد تأثيرات نهفته در ابعاد و مقياس اين گونه اماکن باشد.

  ۲-۱-۴- جهت و نور

  يکي از ارکان کيفيت نور، زاويه انتشار مسيري است که نور از آن سمت مي تابد. جهت تابش نور مي تواند شکل و بافت اشياء را آشکار سازد و يا آن را عملاً در ابهام باقي گذارد. از آنجايي که سمت و جهت امري نسبي است، جهتي که از آن سمت نور به موضوع مي تابد بيش از هر چيز به جهتي که از آن به موضوع نگاه شود بستگي خواهد داشت؛ چرا که با تغيير در نقطه ديد تصاوير مختلفي از روشنايي و تاريکي هاي منقوش بر جسم، ديده خواهد شد. جهت منبع نور، در درک اجسام سه بعدي تأثير بسزايي دارد. توانايي درک احجام متأثر از درجه نور و سايه اي است که روي آن وجود دارد. توزيع يکنواخت نور تابيده شده موجب تشکيل سايه ناچيز و ضعف و خطوط بيروني و رنگ شيء ،باعث درک فرم و شکل شيء مي گردد.

  ۲-۱-۵- کميت نور

  يکي از جنبه هاي اساسي که از آن براي بررسي زيباشناسي و تأثيرات بصري نور استفاده مي شود، مسئله کميت نور و يا به عبارت ديگر مقدار نور حاصل از منبع نور مي باشد. کميت نور عاملي است که از يک سو باعث رويت اجسام و از سوي ديگر با بکارگيري و توزيع آگاهانه آن دستيابي به خواسته هاي نورپردازي را ميسر مي سازد.

  ۲-۲-نور و محيط

  اثرات نور بر محيط و ويژگي هاي بصري که در ناظرين ايجاد مي نمايد، خيرگي، انعکاس، درخشندگي، انکسار، انتشار و عبور مي باشد

    -خیرگی

  ايجاد خيرگي ارتباط مستقيم با منبع نوري دارد و هم امتداد چشم و منبع نوري و در ديد مستقيم بودن باعث ايجاد يا تشديد اين موضوع مي گردد. با افزايش ارتفاع منبع نوري، مي توان آن را از ديد افراد خارج نموده و ميزان خيرگي را کاهش داد.

  -انعکاس

  انعکاس نور بر طبق قوانين فيزيکي معيني که در روشنايي مهم مي باشد، انجام مي شود. جهت انعکاس نور داراي اهميت ويژه اي است. در مورد يک سطح صاف و مسطح، نور تحت همان زاويه اي که برخورد مي کند، منعکس مي شود.

  اين خاصيت مساوي بودن زاويه تابش و زاويه بازتابش، وسيله اي است در دست طراح، تا بتواند اثرات چشم زدگي و خيرگي، مقدار و جهت نور را براي تأکيد بر شکل يا بافت اشياء تنظيم و کنترل نمايد. از ويژگي هاي ديگر اين نوع انعکاس، کنترل جهت نور در چراغ ها و از آن طريق افزايش شدت نور در جهات معين و کاهش آن در جهات ديگر مي باشد.

  بخش اعظم رنگ موجود در محيط از انعکاس نور بر سطح رنگي به وجود مي آيد و اثر انعکاس آن با تغيير مصالح، جنسيت و شدت صيقلي بودن آنها متفاوت است.

  درخشندگي

  درخشندگي يک سطح نه تنها به شدت روشنایی بستگي دارد بلکه به جهت مسيري که نور به سطح برخوردمي کند و به مشخصه هاي سطوح( صاف، مات يا رنگي بودن آنها) و به محلي که از آنها، سطح ديده مي شود نيز وابسته است. بهتر است که از درخشندگي بطور مطلوب براي همه طراحي هاي روشنايي استفاده شود زيرا که بيانگر سطوح و اشيايي مي باشد که ديده مي شود.

  – انکسار

  نوري که از يک ماده به ماده ديگر وارد شده و عبور مي کند، تغيير جهت مي دهد. ميزان تغيير جهت درمواد مختلف، متفاوت است. عبور و انکسار نور در مواد از ويژگي هاي نور مي باشد که در طراحي سیستم های روشنايي و چراغ ها استفاده مي شود و اغلب به منظور زيبا سازي محيط توسط اين خاصيت نور،بکار برده مي شود. در بعضي از ابزارهاي روشنايي اين ويژگي براي تغيير جهت انتشار نور از زاویه دید استفاده مي گردد تا از ايجاد درخشندگي و يا احتمال خيرگي چشم اجتناب شود.

  منبع مطلب : behintaab.com

  گذری کوتاه بر پیدایش نور مصنوعی

  گذری کوتاه بر پیدایش نور مصنوعی        منابع نور در دوره های قدیم تنها روشنایی حاصل از آتش بود که بعدها به صورت مشعل تکمیل گردید. در اواخر قرن هیجدهم چراغ روغنی که نوعی روغن نباتی را می سوزاند به همراه شمع عالی ترین منابع نور به شمار می رفتند. این منابع نوری …

  وبلاگ ادلای ۰۵۱۳۸۰۵۹

  گذری کوتاه بر پیدایش نور مصنوعی

  گذری کوتاه بر پیدایش نور مصنوعی

  منابع نور در دوره های قدیم تنها روشنایی حاصل از آتش بود که بعدها به صورت مشعل تکمیل گردید. در اواخر قرن هیجدهم چراغ روغنی که نوعی روغن نباتی را می سوزاند به همراه شمع عالی ترین منابع نور به شمار می رفتند. این منابع نوری پاسخ گوی نیاز بشر نبوده و تنها بعد از غروب آفتاب در خانه ها مورد استفاده قرار می گرفت. در اواخر قرن هیجدهم در بسیاری از کشورها بخصوص انگلستان دوره صنعتی آغاز شد. در این دوره به علت نیاز جوامع بشری به مصنوعات، نیازمند افزایش تولید بود.

  برای تولید بیشتر در کارخانه جات از یک طرف ماشین جایگزین نیروی انسانی گردید و از طرف دیگر با یافتن منابع نوری پیشرفته ، افزایش بازه ی زمانی تولید در شب هنگام امکان پذیر شد. در اواسط قرن نوزدهم پارافین جای روغن های نباتی و سپس با کشف نفت در سال  1858 در آمریکا این سوخت نوین جای پارافین را در چراغ های روغنی گرفت.

  ایران ، هند و چین در استفاده از نفت برای مصارف روشنایی پیشرو بوده و قرن ها قبل از جوامع غربی از نفتی که از باکو استخراج می شده استفاده می کردند.

  در مورد لامپهای الکتریکی همان طور که میدانید اولین منبع جریان دائم یعنی پیل ولتا  در سال 1800 کشف شد و اثر جریان در ایجاد نور در سال 1802 شناخته شد ولی استفاده عملی از لامپ برقی ده ها سال بعد ممکن گردید. در سال 1879 ادیسون اولین لامپ الکتریکی را که در کارخانه قابل تولید بود تکمیل نمود.

  لامپ ادیسون از رشته ی زغالی بهره جسته که در اثر عبور جریان گرم می شد و در حالت التهاب، نور ساطع می کرد. برای اینکه از سوختن زغال جلوگیری شود آن را در داخل حباب شیشه ای که خالی از هوا بود قرار می دادند. در این وضعیت زغال به سهولت تبخیر می شد ، در نتیجه افزایش درجه حرارت بیشتر از حد معینی ممکن نبود.

  با استفاده از تنگستن با درجه حرارت ذوب حدود 3400 درجه سانتیگراد در سال 1906، افزایش درجه حرارت رشته ممکن گردید و در نتیجه برای یک توان الکتریکی معین نور بیشتری حاصل شد.

  با توسعه ی صنعت نور و سیستم روشنایی در دنیا الگوهای خواب تغییر و وجود چراغ های خیابانی موجب کاهش آمار جرم و جنایت در شهرها گردید. به صورتی که عملا حجم رفت و آمد روزانه به پایان روز ختم نمی شد.

  با گذشت زمان و ورود لامپ های فلورسنت هزینه های تولید نور مصنوعی کاهش یافت و انقلابی در عرصه روشنایی شکل گرفت به صورتی که از گرمای تولید شده توسط لامپ کاسته و بر راندمان کاری آنها افزوده شده بود.

  در ادامه لامپ های ال ای دی با ورود خود موجب کاهش شدید جریان مصرفی و افزایش راندمان وبهره وری شد که در نوع خود تحولی عظیم در صنعت نور و روشنایی صورت گرفت که در ادامه ی مقالات بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

  برچسب ها :

  بازدید ها : 3,726 بار تاریخ : ۲۵ تیر ۱۳۹۶ دسته بندی ها : روشنایی و LED

  نظرات شما

  پاسخ دهید

  نوشته‌های تازه

  اصول نورپردازی فضاهای داخلی ساختمان

  هنر نور پردازی در نمای ساختمان

  روشنایی یا نور پردازی ؟

  کاربرد دمای رنگ در زندگی

  معرفی ال ای دی SMD و COB

  دسته‌ها

  روشنایی و LED

  تلفن پشتیبانی: ۰۵۱۳۸۰۵۹

  Email : [email protected]

  ساخته شده درگرین وب

  © Copyright 2016 All rights reserved

  منبع مطلب : blog.adlay.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد 27 روز قبل
  0

  منابع نوری دردوران قدیم

  محمد 2 ماه قبل
  0

  جواب؟شمع

  مهدی 3 ماه قبل
  5

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید