این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  منظور از گوهر اصل و گوهر تن در درس آداب زندگانی چیست

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  منظور از گوهر اصل و گوهر تن در درس آداب زندگانی چیست را از سایت نکس اسکرین دریافت کنید.

  معنی درس ششم فارسی نهم

  معنی درس ششم فارسی نهم - آداب زندگانی معنی کلمات و شعر و آرایه های آداب زندگانی   📚 درس ششم فارسی پایه نهم 🔴 درس 6 : آداب زندگانی 🔻 بدان که مردم بی

  معنی درس ششم فارسی نهم - آداب زندگانی - هوم درس

  خانه

  معنی درس ششم فارسی نهم – آداب زندگانی

  معنی درس ششم فارسی نهم – آداب زندگانی

  معنی کلمات و شعر و آرایه های آداب زندگانی

  📚 درس ششم فارسی پایه نهم

  🔴 درس 6 : آداب زندگانی

  🔻 بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشد، چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد

  🔹 معنی: ای پسر بدان که انسان بی فضیلت همیشه بی فایده است، مانند درختچه خارشتر که جسم دارد ولی سایه ندارد.(این عبارت آرایه ی تشبیه دارد)

  🔻 نه خود را سود کند نه غیر خود را؛

  🔹 معنی: (چنین انسانی) نه برای خود سودمند است و نه برای دیگران.

  🔻 جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛

  🔹 معنی: با وجود داشتن اصل و نسب نیکو تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی زیرا شایستگی فردی از اصل و نسب نیکو بهتر است.

  🔻 چنان که گفته اند: بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را،

  🔹 معنی: زیرا همان گونه که گفته اند: بزرگی انسان به عقل و دانش اوست نه به اصل و نژاد او

  🔻 اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد، صحبت هیچ کس را به کار نیاید.

  🔹 معنی: اگر انسان همراه با اصل و نسب نیکو شایستگی فردی نداشته باشد، برای همنشینی با هیچ کسی مناسب نیست.

  🔻 در هر که این دو گوهر یابی، چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید.

  🔹 معنی: درهر کس این دو ویژگی( اصل و نسب نیکو و شایستگی فردی) را یافتی با او ارتیاط برقرار کن و او را از دست نده زیرا چنین انسانی برای همه سودمنده است

  🔻 *سخن نا پرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن . چون باز پرسند ، جز راست مگو. تا نخواهند ، کس را نصیحت مگوی و پند مده ؛ خاصّه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد.

  🔹 معنی : تا حرفی را از تو نپرسیده‌اند ، چیز نگو و از سخن بیهوده دوری کن. وقتی از تو چیزی می‌پرسند ، فقط حرف راست بگو. تا از تو نخواسته‌اند کسی را نصیحت نکن و پند نده ؛ مخصوصاً کسی که پندها را نمی‌شنود و نمی‌پذیرد ، زیرا چنین کسی خودش گرفتار می‌شود.

  💡 لغت : نا پرسیده : نپرسیده / گفتار : سخن / خیره : بیهوده / خاصه : مخصوصاً / خود اوفتد : خودش گرفتار شود.

  نکته دستوری :

  باز پرسند : فعل پیشوندی / راست : صفت جانشین اسم (= حرف راست)

  🔻 در میان جمع هیچ کس را پند مده. از جای تهمت زده پرهیز کن و از یار بداندیش و بد آموز بگریز. به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم توی شادی نکنند.

  🔹 معنی : در میان جمع کسی را نصیحت نکن . از رفتن به جایی که مردم به آن گمان بد دارند ، دوری کن و از دوست بدخواه و بداندیش فرار کن. با غم و اندوه مردم خوشحال نشو تا این که مردم نیز در غم تو شادی نکنند.

  نکته دستوری :

  تهمت زده : مشتق – مرکّب / بد اندیش و بد آموز : صفت مرکّب / مردمان : ساده / شادی : مشتق / مده و مکن : فعل نهی

  🔻 * داد ده تا داد یابی . خوب گوی تا خوب شنوی . اگر طالب علم باشی ، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دور اندیش.

  🔹 معنی : حقّ مردم را بده تا به حقّت برسی. حرف خوب بزن تا حرف خوب بشنوی ، اگر خواهان علم و دانش هستی ، پرهیزگار و قانع باشد و دوست دار علم ، شکیبا ، کم حرف و آینده نگر باش.

  💡 لغت : داد : عدل و انصاف ( داد ده : حق را بده ، با عدل و انصاف ، رفتار کن.) / طالب : خواهنده ، طلب کننده/ پرهیزگار : پارسا / دور اندیش : آینده نگر

  نکته دستوری :

  پرهیزگار : مشتق / علم دوست ، بردبار ، کم سخن و دور اندیش : مرکّب / فعل اسنادی « باش » بعد از « دور اندیش » به قرینه‌ی لفظی ، حذف شده است و تمام واژه های « پرهیزگار ، قانع ، علم دوست ، بردبار ، کم سخن و دور اندیش » ، نقش مسندی دارند.

  نوع نثر : مسجّع و آهنگین

  از : الهی نامه‌ی خواجه عبدا… انصاری

  🔻 * عمر در پرستش خدای تعالی خرج کن که حساب ، او خواهد خواست. بر گذشته و شکسته و ریخته افسوس مخور . تمام زیرکی را عاقبت اندیشی نام نه. معیشت تنگ را به توکّل دفع کن ، دین را به علم نگاه دار ، اگر علم خواهی با تنهایی بساز.

  🔹 معنی : عمر خودت را در راه عبادت خداوند بلند مرتبه ، سپری کن ، زیرا خداوند در روز قیامت از انسان‌ها ، حساب رسی خواهد کرد. بر چیزهایی که گذشته و از دست رفته ، افسوس نخور. تمام هوشیاری و زیرکی را در عاقبت اندیشی و آینده نگران بدان . سختی زندگی را با اعتماد به خداوند ، سپری کن. با علم و دانش ، دین خود را حفظ کن. اگر خواستار علم و دانش هستی با تنهایی بساز و مدارا کن.

  💡 لغت : تعالی : بلند مرتبه / حساب : حساب رسی کردن ، باز خواست کردن / شکسته : ویران شده / افسوس : حسرت ، غصّه / عاقبت اندیشی :آینده نگری ، فکر پایان کاری را کردن / معیشت : زندگی / توکّل : اعتماد

  نکته دستوری :

  واژه های « پرستش ، گذشته ، شکسته ، ریخته ، زیرکی و تنهایی » ، مشتق هستند. / عاقبت اندیشی : مشتق – مرکّب

  🔻 * فراخ دلی خواهی تن آسانی را بگذار . کم خصمی خواهی ، به خود مشغول باش . خلق را دوست خواهی مال را دشمن گیر . خود را آسوده خواهی ، بد مکن. شر نخواهی ، بد بگذار. جنگ نخواهی ، تحمّل کن. دعا را بهتر از سپاه دان. امید را بهتر از گنج دان. هرچه دون خدای است همه را باطل دان. بلا از دوست عطاست ، پس ، از عطا نالیدن خطاست.

  اگر آسوده خیال می‌خواهی ، تنبلی را رها کن . اگر می‌خواهی که دشمن ، کم‌تر داشته باشی ، به کار خودت مشغول شو. اگر می‌خواهی مردم با تو دوست باشند ، دشمن مال و ثروت باش. اگر می‌خواهی آرامش و آسایش داشته باشی ، کارهای بد ، انجام نده . اگر می‌خواهی از شرّ و بدی در امان باشی ، بدی را کنار بگذار. ( در حقّ کسانی بدی نکن ) . اگر خواستار جنگ و دعوا نیستی ، سختی‌ها و ناملایمات را تحمّل کن . مناجات با خدا را ( کمک خواستن از خدا را) بهتر از قدرت سپاه و لشکر بدان . امیدواری را بهتر از گنج و ثروت بدان.

  🔹 معنی : هر چیزی که غیر از خداست ، باطل بدان ، بلا و رنجی که از جانب خدا باشد ، بخشش و عطا است و نالیدن از عطا و بخشش اشتباه است.

  💡 لغت : فراخ دلی : آسودگی خیال ، بی باکی/ تن آسانی : تنبلی / کم خصمی : کم دشمن بودن / شر : بدی / بگذار : رها کن / دون : غیر / عطا : بخشش / مال را دشمن گیر : مال اندوزی نکن ، بخشنده باش

  منبع : homedars.ir

  معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود

  گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه؟ – دانش‌چی. 13 · توضیح گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود. داشتن اصل و نسب (اجداد. دودمان). پدر و مادر فهمیده و باسواد. خاندان اصیل و. خوب است. اما اگر انسان از گوهر وجودی یا همان گوهر تنش استفاده کند و با تلاش و کوشش. گوهر اکتسابی خود به جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است زیرا همیشگی است. به.. مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند ستاره. مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود. معنا و مفهوم “گوهر تن”...

  Skip to content ویکی پاوه ویکی پاوه

  معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود

  گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه؟ – دانش‌چی.

  13 · توضیح گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود. داشتن اصل و نسب (اجداد. دودمان). پدر و مادر فهمیده و باسواد. خاندان اصیل و. خوب است. اما اگر انسان از گوهر وجودی یا همان گوهر تنش استفاده کند و با تلاش و کوشش. گوهر اکتسابی خود به جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است زیرا همیشگی است. به..

  مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند ستاره.

  مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود. معنا و مفهوم “گوهر تن” در اینجا گوهر وجودی انسان و فضایل اکتسابی او است که به واسطه تلاش و کوشش خود او به دست آمده است. اما معنا و مفهوم “گوهر اصل” آن دسته از فضایل ذاتی..

  کدام گزینه مفهومِ عبارتِ «گوهرِ تن از گوهرِ اصل بهتر.

  کدام گزینه مفهومِ عبارتِ «گوهرِ تن از گوهرِ اصل بهتر بُوَد» را دربردارد؟. 1) اگر گوهر در وجودِ انسان باشد. از جواهر بهتر است. 2) علمِ انسان‌شناسی بهترین علم است. 3) اصل و نژاد از گوهر برتر است. 4) علم و دانشی که انسان به‌دست می‌آورد. از اصالت و نژادِ نیک بهتر است..

  گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه؟.

  معنی جهد کن که اگرچه اصیل و گوهری باشی گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود را از سایت نکس درجه دریافت کنید..

  منظور از «گوهر تن» درعبارت «گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود.

  درس 6: آداب زندگانی فارسی نهم دوره اول متوسطه درسنامه آموزشی این مبحث. منظور از «گوهر تن» درعبارت «گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود.». چيست؟. 1) اصل و نسب نيكو. 2) هنر و فضيلت اكتسابی. 3) جواهرات و ثروت..

  معنی درس ششم فارسی نهم – آداب زندگانی – هوم درس.

  27 · جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛ معنی : با وجود داشتن اصل و نسب نیکو تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی زیرا شایستگی فردی از اصل و نسب نیکو..

  معنی درس آداب زندگانی فارسی نهم با نکات دستوری و آرایه ها.

  جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی. گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود؛. با وجود داشتن اصل و نسب نیکو. تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی. زیرا دانش و فضیلت (= گوهر تن) از اصالت خانوادگی (= گوهر اصل) بهتر است. معنی کلمات: جهد: تلاش /..

  معنی درس 6 آداب زندگانی :: معلم دانش.

  جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی. گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود: تلاش کن که اگر چه با اصل و نژاد باشی. علم و هنر هم داشته باشی زیرا فضل و هنر از اصل و نژاد برتر است. بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را: بزرگی به عقل و دانش است نه به اصل و نژاد..

  معنی کلمات درس ششم فارسی نهم – a101.

  گوهرتن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود. دانش و فضیلت هم داشته باشی؛ چرا که فضل و دانش از اصل و نسب خانوادگی برتر است; چنان که گفتند: بزرگی. خرد و دانش راست نه گوهر را..

  معنی شعر بود قدر تو افزون از ملایک (بابا طاهر همدانی.

  114 · گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه؟ معنی شعر پرواز (علی اسفندیاری) معنی شعر کار و شایستگی (پروین اعتصامی) معنی شعر پرتو امید (حافظ) معنی شعر آشنای غریبان (قیصر امین پور)..

  گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند توضیح دهید صفحه.

  برای دریافت “گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند توضیح دهید صفحه 52 فارسی نهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید..

  گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود چه ارایه ای دارد – ️ پست روزانه.

  آشنایی با عبارت گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه عبارت ” گوهرِ تن. از گوهرِ اصل. بهتر بوَد. ” در یک بند. توضیح داده شده است..

  مفهوم گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود – ️ پست روزانه.

  آشنایی با عبارت گوهر تن. از گوهر اصل. بهتر بود یعنی چه عبارت ” گوهرِ تن. از گوهرِ اصل. بهتر بوَد. ” در یک بند. توضیح داده شده است..

  معنی درس ششم فارسی نهم(آداب زندگانی).

  جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛ معنی: با وجود داشتن اصل و نسب نیکو تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی زیرا شایستگی فردی از اصل و نسب نیکو بهتر است..

  معنی درس ششم فارسی نهم (آداب زندگی) + حکایت شو. خطرکن!.

  معنی درس آداب زندگی فارسی نهم (درس 6) + حکایت شو. خطرکن! جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛ * فراخ دلی خواهی تن آسانی را بگذار. کم خصمی خواهی. به..

  معنی گوهر لغت‌نامه دهخدا.

  خوی هرکس از گوهر تن بود ز گل بوی و از خار خستن بود. اسدی. اما جهد باید کرد تا اگرچه اصیل و گوهری باشی به تن خود گوهر باشد که گوهر تن از گوهر اصل بهتر. (قابوسنامه ص 19). – گوهر جان ؛ نفس ناطقه..

  ادبیات اول – 2.

  جهد كن كه اگر چه اصيل و گوهري باشي گوهر تن نيز داري. كه گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود چنان كه گفته اند : بزرگي خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را » 1-1- منظور از « مغيلان تن دارد و سايه ندارد» چيست؟..

  معنی بزرگی خرد و دانش است نه گوهر را – ️ کامل و اصلی.

  جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛ معنی: با وجود داشتن اصل و نسب نیکو تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی زیرا شایستگی فردی از اصل و نسب نیکو بهتر است..

  معنی گوهر لغت‌نامه دهخدا.

  گوهر. [ گ َ / گُو هََ ] (اِ) گیاهی است که به تازی اذخر گویند. (مؤید الفضلا). رجوع به اذخر شود. جست‌وجوی گوهر در واژه‌نامه‌های دیگر نگارش معنی دیگر برای گوهر..

  ادبیات و زبان فارسی.

  31 – جهد كن كه اگر چه اصيل و گوهري باشي گوهر تن نيز داري كه گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود. تلاش كن كه اگر چه با اصل و نسب و با نژاد باشي هنر نيز داشته باشي كه هنر از نژاد خوب بهتر است. .

  .

  نوشته بعدی

  صورتجلسه گروه های آموزشی پایه اول

  نوشته قبلی

  متن انگلیسی درباره لبخند با ترجمه

  شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

  معامله گر برخط گروهی چیست

  دانلود صدای تیهو ماده با لینک مستقیم

  منبع : wikipaveh.com

  مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند

  به طورکلی فهم بسیاری از اشعار و متون ادبی فارسی مثل «مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود» به آسانی برای همگان ممکن نیست. برای رفع پیچیدگی این متون بهتر است تا با رجوع به تفاسیری که ادیبان و شارحان درباره آنها نوشته‌اند، معنا و مفهوم آنها را دریابیم.

  ستاره » محتوای کمک درسی » پایه نهم » فارسی پایه نهم » مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند

  مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند

  به طورکلی فهم بسیاری از اشعار و متون ادبی فارسی مثل «مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود» به آسانی برای همگان ممکن نیست. برای رفع پیچیدگی این متون بهتر است تا با رجوع به تفاسیری که ادیبان و شارحان درباره آنها نوشته‌اند، معنا و مفهوم آنها را دریابیم.

  آخرین به روز رسانی: آبان 18, 1400

  ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود چیست؟ این جمله را در معنی درس آداب زندگانی فارسی نهم به طور خلاصه خوانده اید اما در این مطلب  شرح مفصل تری راجع به آن می دهیم. ادبیات فارسی یکی از غنی‌ترین ادبیات‌های جهان است. تاریخ ادبیات ما مملو است از اشعار و نثرهایی که محتوای تربیتی مهمی را دربردارد. عموماً برای فهم محتوای دقیق این متون، نیاز به تفسیر و تاویل آن‌هاست.در این نوشته ما قصد داریم تا معنا و مفهوم یکی از مهم‌ترین عبارات حکیمانه فارسی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

  معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود

  مفهوم و معنی گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود

  معنا و مفهوم “گوهر تن” در اینجا گوهر وجودی انسان و فضایل اکتسابی او است که به واسطه تلاش و کوشش خود او به دست آمده است. اما معنا و مفهوم “گوهر اصل”  آن دسته از فضایل ذاتی و نسبی است که فرد به جهت اصل و نسب و خویشاوندانش به آنها دست یافته‌ است. منظور این عبارت آن است که اگرچه سواد و آبرو و فضیلت‌هایی که فرد از خانواده و خاندان خود کسب کرده نیکو و خوب است، گوهر شخصی و فضایلی که فرد آن‌ها را با دست ‌رنج خود و در اثر پشتکار و تلاش به دست آورده بهتر، باارزش‌تر و ماندگارتر است و در واقع ارزش وجودی انسان با ویژگی‌های اکتسابی او سنجیده می‌شود و نه ویژگی‌های ارثی و… . بنابراین نتیجه‌ای که در این جمله مستتر است این است که بهتر آن است که انسان کوشش کند که به صفات خوب و نیکو برازنده شود و نه اینکه صرفاً به ویژگی‌های ظاهری و وراثتی خود مفتخر باشد.

  سخن پایانی

  اکثر اشعار و عبارات حکیمانه و تربیتی ادبیات فارسی، نیاز به تفسیر و تاویل ادیبان دارد. مفهوم و معنی «گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود» بنابر نظر مفسران این است که فضایل اکتسابی و حاصل شده از تلاش شخص، بهتر و باارزش‌تر از فضایلی است که به نحو موروثی و بر اساس خانواده به او منتقل شده است. اگر علاقه دارید با معنا و مفهوم بعضی از ضرب المثل‌ها آشنا شوید خواندن مطالب «معنای ضرب المثل آب در هاون کوبیدن؛ معنای دور و نزدیک آن» و «مفهوم و معنی ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد» را به شما توصیه می‌کنیم.

  شما همچنین می‌توانید نظرات خود را در این خصوص این نوشته با ما و دیگر همراهان ستاره به اشتراک بگذارید.

  به این مقاله امتیاز دهید

  مطالب مرتبط

  معنی درس زن پارسا با نکات دستوری و آرایه ها

  آموزش آرایه تلمیح با انواع مثال ساده

  تحقیق درباره یکی از زنان بزرگ شاهنامه فردوسی؛ همای چهرآزاد

  معنی درس عجایب صنع حق تعالی به همراه آرایه های ادبی

  معنی درس پیدای پنهان به همراه معنی کلمات و آرایه های ادبی

  معنی شعر یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور

  معنی شعر آرشی دیگر با آرایه ها و نکات دستوری

  معنی درس آداب زندگانی فارسی نهم با معنی کلمات و آرایه های ادبی

  پیشنهادات ستاره

  مخصوص همکاران ستاره تبلیغات اینترنتی درباره ستاره تماس با ستاره آرشیو ستاره شرایط و مقررات فرصت های همکاری

  عضویت در پلتفرم ستاره

  با عضویت رایگان در پلتفرم ستاره به گلچینی ازبهترین مطالب و منابع اطلاعاتی به زبان فارسی دست پیدا کرده و از ابزارها و امکانات مخصوص کسب و کارها نیز استفاده نمایید.

  منبع : setare.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید