این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هم خانواده تحصیل کلاس سوم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هم خانواده تحصیل کلاس سوم را از این سایت دریافت کنید.

  کلمات هم خانواده فارسی سوم دبستان

  در این پست کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی آموزش داده می شود .

  کلمات هم خانواده فارسی سوم دبستان

  639 19

  زمان مطالعه: 3 دقیقه

  در این پست کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی آموزش داده می شود. با ما در مجله دلگرم همراه باشید .

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی :جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامعحاصل : تحصیل – محصول – محصل - حصولحفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظهحس : حساس – محسوس – احساسحرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک – متحرکخبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابراتزحمت : مزاحم – مزاحمت – زحماتسفر : مسافر – مسافرتشغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغلعلم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علومفکر : افکار – متفکر – فکور – تفکرقصد : قاصد – مقصود – مقصدکتاب : مکتوب – کاتب – مکتبکشف : کاشف – اکتشاف – مکتشفاشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویقمیلاد : مولود – ولد – ولادتمیراث : ارث – وارث – وراثت – ورثهنظم : ناظم – منظم – تنظیمجز : اجزا – مجزاحق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت –تحقیق

  محل و محله احترام و محترم فعال و فعالیت طفل و اطفال ولی و اولیا فکر و افکار مدرسه و مدارس حال و احوال معروف و معرف صلح و مصالحه محیط و احاطه اختراع و مخترع حفظ ، حافظ محافظ و محافظت نظم ، ناظم منظم و تنظیم عجیب و عجایب خارج ، خروج و مخرج عدل ، عادل و عدالت مسئله و مسائل لحظه و لحظات ضعیف ، ضعف و ضعفا شجاع و شجاعت مرمت و ترمیم صدمه و صدمات معالجه و علاج هاجر ، مهاجر و هجرت منتظر و انتظار غروب ، غرب و مغرب

  هم خانواده چیست ؟

  کلمات هم خانواده به کلمه هایی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حروف اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش به ترتیب پشت سر هم بیاید. هم چنین کلمه های هم خانواده از نظر معنی نیز به هم نزدیک هستند. و اغلب بر وزن فاعل ، مفعول، فعل، افعال ، فعیل ، تفعیل، مفاعله و ... هستند.

  ( ج م ع) جامع - مجموع - جمع - اجماع - جمیع - تجمیع - تجمع - جامعه - جمعه - جماعت

  ( س ج د) ساجد - سجده - سجود - سجاد - مسجد - مساجد

  ( ن ظ م) ناظم - منظوم - نظم - تنظیم - منظم - نظام

  ( ع ل م ) عالم - معلوم - علم - اعلام - علیم - تعلیم - معلم

  ( ع م ل ) عامل - معمول - عمل - اعمال - معامله - تعامل - اعمال - عوامل - عملیات

  ( د ر س ) تدریس - مدرس - مدرسه - ادریس - دروس - درس

  تحقیق - حقیقت - محقق - حقوق - حق

  مراجعه - مرجع - راجع - ارجاع - ترجیع - رجوع

  راضی- رضا - رضایت - مرتضی - رضی

  مشاور - مشورت - شورا - شور - مشاوره

  مقصد - مقصود - مقاصد - قصد - اقتصاد - قاصد

  تعرض - تعریض - اعتراض - معترض - عرض - عروض

  معارف - تعریف - عارف - معروف - عرفا - عرفه - معرف

  شهید - شهادت - شهدا - مشهد - شهد

  ضعیف - ضعف - تضعیف - مستضعف - ضعفا - مضاعف

  ناصر - منصور - نصیر - انصار - نصرت

  عجیب _ عجایب _ تعجب _ عجب _ اعجوبه

  لطف _ لطافت _ لطیف _ الطاف

  فعل _ فاعل _ مفعول _ فعالیت _ فعال

  جاهل - مجهول - جهالت - جهل

  شاعر - شاعره - مشاعره - شعار - شعر - شعور - شعرا

  قدس - مقدس - قداست - تقدیس

  حضور - حاضر - حضار - حضرت - محضر - احضار

  شریف - مشرف - اشرف - شرافت - تشریف

  عظیم - اعظم - عظمت - عظمی - معظم - عظیمه

  ساکت - سکوت اتحاد _ متحد منتظر _ انتظار

  اکرم - کریم - کرامت - مکرمه - تکریم

  کتاب - کاتب - مکتوب - کتب - مکتب

  لفظ - تلفظ - الفاظ

  عزت - عزیز - عز - معزز

  ظاهر - مظهر - ظهور - مظاهر - اظهار - ظواهر

  محبت - حبیب - محبوب - حب

  مثل - امثال - مثال

  قطع - مقطع - قاطع - قطعه

  حفظ - حافظ - حفاظت - محفوظ - محافظت - حفاظ - محافظ - حافظه - حافظیه

  اعتدال - معتدل - تعدیل - متعادل - معدل - عدل - عدالت

  صادق - مصدق - صداقت - تصدیق - صدق - مصادیق - صدقه

  نهاد چیست و چه تفاوتی با فاعل دارد ؟

  چگونه مجاز و استعاره را از هم تشخیص دهیم ؟

  این مطلب چقدر مفید بود ؟

  1 2 3 4 5

  4.1 از 5 (639 رای)

  برچسب #هم خانواده

  منبع : www.delgarm.com

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی برای دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی از کتاب فارسی سوم دبستان به منظور آموزش درس فارسی سوم دبستان

  سوم ابتداییفارسی سوم

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  By Admin Last updated دی 9, 1400

  7Share

  کلمات هم خانواده

  کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .و از نظر معنایی نیز کلمات بهم نزدیک باشند.

  سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه

  سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا

  سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله

  سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت

  سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق

  سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع

  سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس

  سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد

  سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شِرک

  سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

  عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ريشه ي فعلي: ع ش ق)

  كتاب، مكتوب، كتيبه، كاتب، مكتب و… (ريشه ي فعلي: ك ت ب)

  تابيدن، تابناك، تابش، تابان، مهتاب، تابيده،

  رفتن، رفتار، رفتني، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان

  گويا، گوينده، گفتن، گفت

  د ل انگيز، دلگير، دل نواز، د ل درد

  كتا ب فروش، كتا بدار، كتا بخانه

  رابط – مربوط – ارتباط – ربط

  عجله – عجول – عاجل و تعجیل

  تدریس – دروس – مدرس – درس

  عامل – معمول – عمال – عمل

  تعلیم – عالم – معلم – معلوم

  نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت

  غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال

  ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه

  مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه

  قصه : قصص ،‌ قصه ها

  تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم

  تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر

  تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز

  دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار

  هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش

  تابش : تابنده – تابان –تابندگي

  تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت

  هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت – جامع

  حاصل : تحصيل –محصول – محصل حصول

  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه

  حس : حساس – محسوس – احساس

  حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك – متحرك

  خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات

  زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات

  سفر : مسافر – مسافرت

  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل

  علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم

  فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر

  قصد : قاصد – مقصود – مقصد

  كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب

  كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف

  اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق

  ميلاد : مولود – ولد – ولادت

  ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه

  نظم : ناظم – منظم – تنظيم

  جز : اجزا – مجزا

  حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق

  محل و محله احترام و محترم فعال و فعالیت طفل و اطفال ولی و اولیا فکر و افکار مدرسه و مدارس حال و احوال معروف و معرف صلح و مصالحه محیط و احاطه اختراع و مخترع حفظ ، حافظ محافظ و محافظت نظم ، ناظم منظم و تنظیم عجیب و عجایب خارج ، خروج و مخرج عدل ، عادل و عدالت مسئله و مسائل لحظه و لحظات ضعیف ، ضعف و ضعفا شجاع و شجاعت مرمت و ترمیم صدمه و صدمات معالجه و علاج هاجر ، مهاجر و هجرت منتظر و انتظار غروب ، غرب و مغرب

  برای دانلود کلمات مخالف یا متضاد فارسی همه پایه های ابتدایی اینجا کلیک کنید

  فارسی سوم ابتدایی

  7Share

  Facebook Twitter Google+

  منبع : dabesto.ir

  هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر

  پروفایل ناب مجله تفریحی سرگرمی

  درسی 1

  هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر

  نوشته شده توسط ADMIN 1372 · در۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۸.

  در این مطلب برای دانش آموزان هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر را آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید.

  هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر در جدول برای شما اماده کردیم

  هم خانواده حکیم

  حاکم

  محکوم

  احکام

  هم خانواده عمل

  عامل

  معمول

  اعمال

  هم خانواده تحصیل

  محصول

  حاصل

  حصول 

  هم خانواده مناطق

  منطقه

  نواحی

  ناحیه

  هم خانواده ظلم

  ظالِم

  مَظالِم

  ظُلُمات

  هم خانواده نظر

  نظرات

  منظور

  انظار

  در این مطلب برای دانش آموزان هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر را آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید. هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر در جدول برای شما اماده کردیم هم خانواده حکیم حاکم محکوم احکام هم خانواده عمل عامل معمول اعمال هم خانواده تحصیل محصول حاصل حصول  هم خانواده مناطق منطقه نواحی ناحیه هم خانواده ظلم ظالِم مَظالِم ظُلُمات هم خانواده نظر نظرات منظور انظار معنی کلمه نظر:نظریه تماشا، دیدگاه، چشم، تفکر، دیدن

  معنی کلمه نظر:نظریه- تماشا- دیدگاه- چشم- تفکر- دیدن- اندیشه- دید- منظر- عنایت- لحاظ- مشاهده- حیث- نظاره- جنبه- نگاه- نقشه- نگرش- عقیده- زعم

  معنی کلمه تحصیل:یادگیری- فراگیری- به دست آوردن- آموزش- اندوختن

  معنی کلمه مناطق:جای ها - جایگاه- دور و برها- جایگاه ها-بخش ها- سرزمین ها- برزن ها-کوی ها

  معنی کلمه ظلم:

  زورگفتن - ستم- جفا- بیداد

  معنی کلمه حکیم: دانا -فرزانه- خردمند- آگاه

  هم خانواده حاکم کلاس سوم

  هم خانواده عمل کلاس سوم

  هم خانواده کلمه دیدگاه

  هم خوانواده نظر

  هم خانواده عمل کلاس ششم

  هم خانواده های نظر هم‌خانواده نظر هم خانواده نظر هم خانواده کلمه نظر

  هم خانواده تحصیل ششم

  هم خانواده ظلم کلاس پنجم

  هم خانواده ظلم کلاس سوم

  هم خانواده محکوم خانواده عمل

  هم خانواده های تحصیل

  هم خانواده تحصیل هم خانواده ی تحصیل

  هم خانواده تحصیل کلاس ششم

  هم خوانواده تحصیل

  1 نظر

  فاطمه کریمی

  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۱۸:۱۴:۳۲

  سلام یکم تاره دیده نمیشه ولی خیلی به درد من خورد

  منبع : www.profilenab.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید