این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هم خانواده غفلت کلاس پنجم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هم خانواده غفلت کلاس پنجم را از این سایت دریافت کنید.

  هم خانواده درس پسران و بازرگان

  تجربه: مجرب، با تجربه، تجارب جمع: مجموعه، جامع اندوختن: اندوخته، اندوختنی محافظت: حفظ، حافظ، محفوظ مقصد: مقصود، مقاصد، قصد اسباب: مسبب، سبب غفلت: غافل

  هم خانواده درس پسران و بازرگان

  تجربه: مجرب، با تجربه، تجارب

  جمع: مجموعه، جامع

  اندوختن: اندوخته، اندوختنی

  محافظت: حفظ، حافظ، محفوظ

  مقصد: مقصود، مقاصد، قصد

  اسباب: مسبب، سبب غفلت: غافل فضیلت: فضل، فاضل

  پروردن: پرورش، پرورده

  معلوم، عالم، علم، علوم

  هلاک: هلاکت، مهلکه، مهلوک

  + نوشته شده در جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۶ ساعت 22:30 توسط کشاورز  |

  خانه آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  نوشته‌های پیشین

  آبان ۱۳۹۷ خرداد ۱۳۹۷ فروردین ۱۳۹۷ دی ۱۳۹۶ آذر ۱۳۹۶ آبان ۱۳۹۶ مهر ۱۳۹۶ فروردین ۱۳۹۶ اسفند ۱۳۹۵ دی ۱۳۹۵ آذر ۱۳۹۵ مهر ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ فروردین ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۴ دی ۱۳۹۴ آذر ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۲

  آرشیو موضوعی

  ریاضی تماشا مطالعات اجتماعی قرآن هنر علوم فارسی هدیه دانش آموزان برتر BLOGFA.COM

  منبع : panjom92nk.blogfa.com

  کلمات هم خانواده فارسی پنجم دبستان

  در این مطلب از دلگرم کلمات هم خانواده فارسی پنجم ابتدایی را آموزش خواهیم داد .

  کلمات هم خانواده فارسی پنجم دبستان

  262 4

  زمان مطالعه: 4 دقیقه

  در این مطلب از دلگرم کلمات هم خانواده فارسی پنجم ابتدایی را آموزش خواهیم داد .

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی پنجم دبستان

  هم خانواده درس 1 فارسی پنجم ابتدایی تماشاخانه

  ضعیف: ضعف، مستضعفکریم: کرامت، تکریممونس: انس، انیسآفرینش: آفریده، آفریدعمیق: عمق، اعماقتوصیف: وصف، موصوففصل: فصولعظیم = اعظم – عظمتشگفتی = شگفت زده – شگفت انگیزلطیف = لطف – الطافموضوع = وضع – اوضاعمحکم = استحکام – مستحکمطرف = اطرافعالم = علم – معلوم – معلّمعجیب = عجایب – تعجّبتفکّر = افکار – فکر – متفکّر

  هم خانواده درس 2 فارسی پنجم ابتدایی فضل خدا

  فضل: فاضل ، فضیلتانجم: نجوم ، نجمشکر: شاکر ، تشکرتاثیر: موثر، اثرتعریف: معرفیدیدن: دید، دیدارلیل = لیالیشمار = شمردن – شمارش

  هم خانواده درس 3 فارسی پنجم ابتدایی رازی و ساخت بیمارستان

  شگفت زده = شگفت انگیز – شگفت آورمعلوم = علوم – علم – معلّماندیشه: اندیشیدن، اندیشمندفاسد: فساد، مفاسدشوق: اشتیاق، تشویقطبیب: طب ، مطبشرط: شرایط، مشروطموفقیت: توفیق، موفقتعجب: متعجب، عجیب، عجایبرهنما: راهنماییدانش: دانشمند، دانشگاهتوانا: توانایی، توانمند

  هم خانواده درس 4 فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  مراقبت = مراقبحوادث = حادثهتجربه: تجاربجمع: مجموع، جامعمحافظت: حفاظ، حفظمقصد: مقصود، قصدغفلت: غافلفضیلت: فاضل، فضلمعلوم: علوم ، علمهلاک: هلاکت، مهلک

  هم خانواده درس 5 فارسی پنجم ابتدایی چنار و کدوبن فارسی

  خندید = خنده – خندانرویید = رویش – روییدنبزرگ = بزرگانانتخاب: منتخبمخصوص: اختصاص، خاصدقت: دقیقمطمئن: اطمینانمنتظر: انتظارزحمت: مزاحم، مزاحمتجمع: مجموعه، جامعاعتماد: معتمدحاصل: محصول

  هم خانواده درس 6 فارسی پنجم ابتدایی سرود ملّی فارسی

  تصوّر = تصویر – مصوّرتضمین = ضمانت – ضامنحاضر = حاضران – محضرتفکّر = فکر – متفکّراعتقاد = عقیده – معتقداستقلال: مستقلاسلامی: مسلمان ، مسلمیناحساسات: احساس ، حسافتخار: فاخر ، مفتخرعظمت: عظیماحترام: محترمشهدا: شهید، شاهد

  هم خانواده درس 8 فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن فارسی

  شجاعت = شجاعآشفتگی = آشفتهغلتاندن = غلتیدنتسلیم = مسلم – مسلمانشهید = شهادت – شاهداندوه = اندوهگینهجوم: مهاجم، تهاجمشدت: شدیدمانع: موانع ، منعاوضاع: وضع ، وضعیت

  هم خانواده درس 9 فارسی پنجم ابتدایی نام آوران دیروز، امروز و فردا

  گفت: گفتار ، گفتگومنظم: ناظم، نظملطف: الطاف، لطیفمعاصر: عصرمخصوص: خاص، خصوصصبر: صابر ، صبورجمع: مجموع ، جمیع

  هم خانواده درس 10 فارسی پنجم ابتدایی نام نیکو

  نقش: نقوش، نقاش، نقشهمساجد: سجده، مسجد، سجودمشغول: شغل، شاغل ، مشاغلحافظ: حفظ، محفوظ، حافظهتشویق: مُشَوِّق ، شوق، اشتیاقمحمود: حامد، حمد ، تحمیدضامن: تضمین، ضمانت، ضمینذهن: اذهان، ذهنیّت، ذهنیشهرت: مشهور، مشاهیر، شهیر

  هم خانواده درس 11 فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

  قتل: قاتل ، مقتولجامعه: جمع ، جوامعحکومت: حاکمعجیب: عجب ، عجایبحادثه: حوادثمدارس: مدرسه ، درستحصیل: حاصل ، محصوللطف: لطیفعظمت: عظیم، معظم

  هم خانواده درس 12 فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد (فرهنگ بومی 2)

  مشهور: شهرت ، مشاهیرشعر: شاعر ، مشاعرهعیب: عیوب ، معیوبخلق: خالق ، مخلوقلرزه: لرزان ، لرزشتصور: تصویر ، تصاویراطبا: طبیب ، مطبعالج : معالجهحاضر: حضور ، محضر

  هم خانواده درس 13 فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران می بارید

  مخصوصا: مخصوص ، خاصانتظار: منتظرمشغول: شغل ، شاغلخارج: خروج

  هم خانواده درس 14 فارسی پنجم ابتدایی شجاعت

  ترس: ترسو ، ترسانشریف: شرف ، مشرفقدرت : قادر ، مقتدر ، اقتدارموفقیت: توفیق ، موفقجهال: جاهل ، جهالتتضمین: ضامن ، ضمانتدفاع: مدافع ، دفع

  هم خانواده درس 15 فارسی پنجم ابتدایی کاجستان

  منبع : www.delgarm.com

  3 هم خانواده برای کلمه غفلت

  پروفایل ناب مجله تفریحی سرگرمی

  درسی 2

  3 هم خانواده برای کلمه غفلت

  نوشته شده توسط ADMIN 1372 · در۰۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۸.

  هم خانواده:اغفال-مغفول-غافلان

  مترادف: اهمال- بی خبری- تسامح- تغافل- تکاهل- تهاون- حماقت- سستی- سهل انگاری- فراموشی- مسامحه- ناآگاهی- نسیان

  متضاد غفلت: آگاهی- بیداری

  معنی : فراموشکاری- از یاد بردن- فروگذاری- ناآگاهی

  با کلمه غفلت جمله بساز

  معنی کلمه ی غفلت فارسی ششم

  معنی کلمه غفلت کلاس ششم

  مترادف غفلت کلاس ششم

  متضاد کلمه غفلت فارسی ششم

  متضاد غفلت کلاس ششم متضاد غفلت چیست مخالف غفلت کلاس ششم جمله سازی با غفلت

  هم خانواده کلمه غافل

  هم خانواده سهل کلاس ششم

  معنی واژه ی غفلت همخانواده سهل جمله برای کلمه غفلت معنی کلمه غفلت چیست

  جمله سازی با غفلت کلاس ششم

  مخالف کلمه غفلت هم خانواده سهل

  هم خانواده عقلت فارسی پنجم هم خانواده غفلت کلاس سوم

  هم خانواده غفلت کلاس تتقدم هم خانواده فقلت کلاس سوم ابتدایی

  هم خانواده غفلت گاما | هم خانواده غفلت سوم ابتدایی هم خانواده غفلت نظر بيق معرفت

  هم خانواده عقلت بيذيين

  هم خانواده غفلت سوم هم خانواده غفلت پایه هفتم

  2 نظر

  لیدی باگ

  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۱۱:۴۷:۲۷

  به من که سر امتحان خیلی کمک کرد

  ح

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - ۱۵:۳۹:۳۹

  عالی بود مرسی

  منبع : www.profilenab.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید