این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  چرا سنگ های رسوبی محل مناسبی برای تشکیل فسیل هستند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  چرا سنگ های رسوبی محل مناسبی برای تشکیل فسیل هستند را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  سوالات در س چهارم و پنجم علوم پنجم ابتدایی

  2-کدام نوع از  انواع سنگ هارا به عنوان کتاب تاریخ زمین می شناسند؟ سنگ های رسوبی

  3- سنگ های رسوبی در چه جاهایی تشکیل می شوند ؟رودخانه ها و بستر دریاها

  4-چرا سنگ های رسوبی محل مناسبی برای تشکیل فسیل هستند؟زیرا رسوبات می توانند به خوبی بقایای جانداران را از تاثیرات عوامل تجزیه کننده حفظ کنند

  5-اگر در بالای کوهی فسیل ماهی پیدا شود نشانه ی چیست؟نشانه ی این است که در زمان های قدیم آنجا دریا بوده است

  6-سه شرط اصلی برای فسیل شدن یک جاندار رابنویسید:الف:دارای پوشش سخت باشندب:در زیر لایه های رسوبی قرار بگیرندج:از معرض هوا دور باشند

  7-چگونه فسیل ماهی از هفت میلیون سال پیش تا امروز باقی مانده اند؟زیر گل ولای دفن شده اندو به مرور زمان رسوبات بیش تری روی آن را پوشانده و درنهایت قسمتی از لایه های سنگ های رسوبی شده اند و به این ترتیب میلیون ها سال باقی مانده است

  8-ازبقایای کدام یک از جانوران زیر فسیل بهتری ایجاد می شود؟

     الف:   کرم        ب: گنجشک       ج:ماهی         د:سگ

  9-فسیل در کدام موارد زیر کاربرد دارند؟الف:زمین شناسی       ب:تعیین سن زمین         ج:اکتشافات نفت    د:  همه ی موارد        

     10-چرا با وجود این که تعداد حشرات از بقیه ی جانوران بیشتر است اما فسیل آن ها خیلی کمتر است؟چون بدن حشرات فاقد استخوان بندی و اسکلت است و بسیار نرم است و این باعث می شود که بعد از مرگ آن ها بدنشان به سرعت تجزیه می شود  واز بین برود

  درس پنجم

  1-چهار نقش اصلی دستگاه استخوان را در بدن بنویسید:1-فرم دادن به بدن2-حفاظت از اندام های داخلی 3-تسهیل حرکت4-تکیه گاه ماهیچه

  2-مهم ترین کار دستگاه ماهیچه چیست؟تبدیل انرژی شیمیایی مواد غذایی به انرژی مکانیکی برای حرکت اندام  های بدن

  3-وظیفه ی دستگاه عصبی چیست؟هماهنگی و نظارت بر فعالیت ها ی ماهیچه در اندام های مختلف بدن

  4-مفصل چیست؟به جا هایی که دو استخوان  به هم وصل می شود مفصل می گویند

  5-حرکت ماهیچه های قلب......غیر ارادی..........و حرکت ماهیچه های پا .....ارادی.........است.

  6-ماهیچه های ارادی چیست؟ به ماهیچه هایی که تکان دادن آن ها به اراده ی ماست و ما در حرکت دادن آن ها نقش داریم مانند ماهیچه های دست و پا

  7-ماهیچه ها ی غیر ارادی به چه ماهیچه هایی می گویند ؟

  به ماهیچه هایی که ما در حرکت دادن آن ها نقشی نداریم مانند ماهیچه های قلب و یا معده و ...

  8-دستگاه ماهیچه چه انرژی را  به چه انرژی تبدیل می کند؟ انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی تبدیل می کند

  9-دستگاه عصبی شامل چه اعضایی است
  ؟مغــــــــــــــــــــز-نخاع-رشته های عصبــــــــــــــــــی

  10-نقش  دستگاه ماهیچه در بدن چیست؟نگه داشتن بدن در یک وضعیت مناسب 

  11-مغز و نخاع توسط کدام استخوان ها محافظت می شود؟جمجمه وستون مهره

  12 وظیفه ی مفصل در بدن چیست؟ مفصل حرکت استخوان ها را دربدن امکان پذیر می کند

  13وظیقه مغـــــــــــــز چیست؟ مغز مسئول و فرمانده ی همه ی کارها در بدن ماست

  ­14- به  چه رشته هایی رشته های عصبی می گویند؟ به رشته هایی که در سراسر بدن پراکنده اند را رشته های عصبی می گویند

  15- وظیفه ی عصب ها در بدن چیست ؟ عصب ها (اعصاب)فرمان های مغز ی نخاع را به بخش های مختلف بدن می رسانند

  منبع مطلب : www.javadnekouei46.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.javadnekouei46.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گروه آموزشی دوره ابتدایی

  سئوالات علوم بخش5

  شروع تاریخچه زمین کدام مورد است؟

  تک سلولی ها           بی مهرگان              گیاهان                 مهره داران

  2- زندگی در دریاها با کدام موجودات آغاز شد؟

  بی مهرگان         گیاهان                      ماهی ها                 تک سلولی ها

  3- از کدام جانوران زیر فسیل بهتری ساخته می شود؟

  خرگوش                  ماهی                        کرم                     کبوتر

  4- در سنگ های رسوبی لایه های بالایی.....

  قدیمی ترند          ضخامت بیشتری دارند              نازک ترند             جدیدترند

  5-کدام یک از سنگ های زیر در موقع تشکیل بقایای جانداران را از تاثیر عوامل تجزیه کننده دور نگه می دارند؟

  آذرین درونی       آذرین بیرونی                     دگرگونی                   رسوبی

  6- چند درصد ازسطح زمین را خشکی ها تشکیل می دهند؟

  حدود 30درصد       حدود 70 درصد               50درصد                 5درصد

  7- کدام یک از سنگ ها از سنگ های رسوبی است؟

  مرمر                 آهک                     گرانیت                        گنس

  8-رسوبات مربوط به سنگ های رسوبی چگونه در دربا ته نشین می شوند؟

  به صورت مایل    به صورت عمودی        به صورت موازی          به هر صورت ممکن

  9-بیشترین تفاوت سنگ های رسوبی با سایر سنگها در چیست؟

  داشتن بلورهای ریز         داشتن کانی                اندازه آنها               لایه لایه بودن

  10- امکان پیدا شدن فسیل در کدامیک از سنگ های زیر است؟

  آذرین درونی        آذرین بیرونی                    مرمر             آهک

  11-با بررسی کدام نوع از سنگ ها می توان به محل دریاها و بیابان ها در گذشته پی برد؟

  رسوبی             آذرین                       دگرگونی                  سنگ مرمر

  12- کدام گزینه درست است؟

  در سنگ های رسوبی لایه های زیرین جدیدترند   

  فسیل ها معمولا در خشکی به وجود آمده اند

  از گیاهان فسیل درست نمی شود                      

  بیشتر فسیل ها مربوط به جانداران آبزی اند

  13-کدام یک نمی تواند از موارد استفاده فسیل باشد ؟

  نوع آب و هوای گذشته زمین               تغییر در ظاهر بدن موجودات زنده

  شوری یا شیرینی آب                      تعداد موجودات زنده ی یک منطقه در گذشته

  14-کدام گزینه درست است؟

  سنگ هایی که در دو نقطه متفاوت فسیل یکسان دارند در یک زمان در گذشته درست شده اند

  در خشکی فسیل های بیشتری دیده می شود

  آثار بدن جانوران را نمی توان فسیل دانست

  در سنگ های آذرین فسیل کمتری یافت می شود

  15-اثراتی را که از شاخه و برگگیاهان بر روی ذغال سنگباقی می ماند چه می نامند؟

  سنگ معدن          سنگواره                        زغال                   کربن

  16- محل تشکیل سنگ های رسوبی اغلب کجاست؟

  کوه ها     رودخانه ها              بستر دریاها              موارد ب و ج درست است

  1- کتاب تاریخ زمین چیست؟

             سنگ های رسوبی.  

  2-زمین شناسان با مطالعه سنگ های رسوبی چه اطلا عاتی در مورد زمین به دست می آورند؟

             آب وهوای گذشته زمینــ محل دریاها و خشکی ها -نوع جانوران و گیاهانی که در گذشته زندگی می کردند.

  3- فسیل یا سنگواره چیست؟

      به آثاری که از جانداران بسیار قدیمیبر روی سنگ ها باقی می ماندفسیل یا سنگواره می گویند.

  4-بیشتر فسیل ها مربوط به چه چیز هایی است؟

  بیشتر استخوان ودندان جانوران و یا اثری از جانداران مختلف مثلرد پا.

  5-به نظر شما چرا از همه قسمت های جانوران فسیل تشکیل نمی شود؟

          چون قسمت های دیگر بدن جانوران در مدت کوتاهی تجزیه می شوند .

  6-چرا ازبدن جانوران ساکن خشکی کمتر فسیل تشکیل می شود؟

              چون در خشکی جسد جانور پس از مرگ بلافاصله تجزیه می شود در حالیکه در دریا جاندار پس از مرگ به ته دریا می افتد و رسوبات روی آن را می پو شاند و جسد جانور را دور از عوامل تجزیه قرار می دهند.

  7- دانشمندان با مطا لعه فسیل ها چه اطلا عاتی به دست می آورند؟

             اطلا عاتی در باره گذشته زمین و تغییرات آن و جا ندارانی ( گیاهان و جانوران) که در گذشته زندگی می کردند.

        

  8-اگر در بالای کوهی فسیل پیدا شود نشانه چیست؟

         در گذشته آن محل دریا بوده است.

  9-یک گروه تحقیق فسیل برگ درخت خرما را پیدا کرده اند با توجه به این فسیلچه اطلا عاتی می توان به دست آورد؟

       درخت خرما نشا ن می دهد آب و هوای منطقه خشک و زمین آن دارای آب زیر زمینی است.

  10- از بدن کبوتر فسیل درست می شود یا خیر ؟ چرا؟

                خیر- کبوتر جانور مخصوص خشکی استچون بدن آن زود تجزیه می شود

  11- ترتیب پیدایش جانوران را بر روی کره زمین نام ببرید.

  1تک سلولی ها    2بی مهرگان   3-ماهی ها     4- گیاهان  

  5- خزندگان   6-پرندگان   7-پستانداران

  12-اولین موجوداتی که در زمین ظاهر شدند چه بودند؟

            تک سلولی ها

  13- اولین مهره دارانی که در زمین پیدا شدند جه بود؟

               ماهی ها

  14- « دایناسورها »چگونه جانورانی بودند؟

     «دایناسور» یا« سوسمارترسناک » خزندگانی عظیم جثه بودند که طول بعضی از آنها به 30 متر می رسید که در حدود 65 میلیون سال قبل از بین رفتند.

  15- چرا همه ی فسیل هاییک منطقه را نباید جمع کرد؟

      برای این که دانشمندان ، پژوهشگران، و دانش آموزان نسل های آینده هم بتوانند از این فسیل ها استفاده کنند

  16- خشکی ها ازچه زمانی شروع به تقسیم شدن کردند؟

         در حدود 200 میلیون سال قبل

  17- چگونگی تغییر خشکی ها و دریا ها را بنویسید؟

       ابتدا خشکی تقریبا ازوسط یک شکا ف برداشت سپس بین این شکاف دریایی به وجود آمدو چندین سال بعد دو خشکی هر یک به قطعات کوچکتری تقسیم شدندو خشکی های امروزی بوجود آمدند.

  18-چرا سنگ های رسوبی محل مناسبی برای تشکیل فسیل هاست؟

     چون رسوبات می توانند بقایای جانداران را از تاثیرات عوامل تجزیه کننده دور نگه دارند.

  19فسیل بیشتر در چه سنگ هایی دیده می شوند؟

            در سنگ های رسوبی به ویژه سنگ های آهکی و رسی.

  20-تفاوت رنگ لایه ها ی زمین به خاطر چیست؟

           به خاطر متفاوت بودن جنس مواد رسوب شده است.

  21- ضخامت لایه های زمین به چه عواملی بستگی دارد؟

     میزان رسوبات تخریبی -آب وهوا – تعداد جانورانی که در آن منطقه زندگی می کردند.

  22 – منشاء رسوبات در دریا چیست؟

              الف) رسوبات تخریبی : شامل ذرات رس، ماسه، شن و...

                   ب) رسوبات آلی: شامل بقایای اسکلت ، صدف، قسمت های سخت جانوری.

                   ج)   رسوبات شیمیایی: شامل مواد محلولی مانند گچ، نمک  

  23- بعد از نابودی خزندگان چه جانورانی زیاد شدند؟

             پرندگان و پستانداران

  24- چگونگی پیدایش سنگ های رسوبی را توضیح دهید؟

        وقتی آب رودخانه ها به دریاها و دریا چه ها می ریزند مقداری گل و لای و شن وماسه با خود به دریا ها می برند . موادی که وارد دریا می شوند بر اثر سنگینی به ته دریا می روند و بر اثر فشار و سنگینی لایه های جدید ، لایه های قدیمی محکم می شوندو تبدیل به سنگ می شوند.

  25-از چه زمانی جانوران بر خشکی ها ظا هر شدند؟

  منبع مطلب : mohsenforoutan.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mohsenforoutan.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سرگروه آموزش ابتدایی

  سرگروه آموزش ابتدایی

  علوم پنجم

  سئوالات علوم بخش5

  شروع تاریخچه زمین کدام مورد است؟

  تک سلولی ها           بی مهرگان               گیاهان                  مهره داران

  2- زندگی در دریاها با کدام موجودات آغاز شد؟

  بی مهرگان         گیاهان                      ماهی ها                 تک سلولی ها

  3- از کدام جانوران زیر فسیل بهتری ساخته می شود؟

  خرگوش                  ماهی                        کرم                     کبوتر

  4- در سنگ های رسوبی لایه های بالایی.....

  قدیمی ترند          ضخامت بیشتری دارند              نازک ترند             جدیدترند

  5-کدام یک از سنگ های زیر در موقع تشکیل بقایای جانداران را از تاثیر عوامل تجزیه کننده دور نگه می دارند؟

  آذرین درونی       آذرین بیرونی                     دگرگونی                   رسوبی

  6- چند درصد ازسطح زمین را خشکی ها تشکیل می دهند؟

  حدود 30درصد       حدود 70 درصد               50درصد                 5درصد

  7- کدام یک از سنگ ها از سنگ های رسوبی است؟

  مرمر                 آهک                     گرانیت                        گنس

  8-رسوبات مربوط به سنگ های رسوبی چگونه در دربا ته نشین می شوند؟

  به صورت مایل    به صورت عمودی        به صورت موازی          به هر صورت ممکن

  9-بیشترین تفاوت سنگ های رسوبی با سایر سنگها در چیست؟

  داشتن بلورهای ریز         داشتن کانی                اندازه آنها               لایه لایه بودن

  10- امکان پیدا شدن فسیل در کدامیک از سنگ های زیر است؟

  آذرین درونی        آذرین بیرونی                    مرمر             آهک

  11-با بررسی کدام نوع از سنگ ها می توان به محل دریاها و بیابان ها در گذشته پی برد؟

  رسوبی             آذرین                       دگرگونی                  سنگ مرمر

  12- کدام گزینه درست است؟

  در سنگ های رسوبی لایه های زیرین جدیدترند   

  فسیل ها معمولا در خشکی به وجود آمده اند

  از گیاهان فسیل درست نمی شود                     

  بیشتر فسیل ها مربوط به جانداران آبزی اند

  13-کدام یک نمی تواند از موارد استفاده فسیل باشد ؟

  نوع آب و هوای گذشته زمین               تغییر در ظاهر بدن موجودات زنده

  شوری یا شیرینی آب                      تعداد موجودات زنده ی یک منطقه در گذشته

  14-کدام گزینه درست است؟

  سنگ هایی که در دو نقطه متفاوت فسیل یکسان دارند در یک زمان در گذشته درست شده اند

  در خشکی فسیل های بیشتری دیده می شود

  آثار بدن جانوران را نمی توان فسیل دانست

  در سنگ های آذرین فسیل کمتری یافت می شود

  15-اثراتی را که از شاخه و برگگیاهان بر روی ذغال سنگباقی می ماند چه می نامند؟

  سنگ معدن          سنگواره                        زغال                   کربن

  16- محل تشکیل سنگ های رسوبی اغلب کجاست؟

  کوه ها     رودخانه ها              بستر دریاها              موارد ب و ج درست است

  1- کتاب تاریخ زمین چیست؟

              سنگ های رسوبی.  

  2-زمین شناسان با مطالعه سنگ های رسوبی چه اطلا عاتی در مورد زمین به دست می آورند؟

             آب وهوای گذشته زمینــ محل دریاها و خشکی ها -نوع جانوران و گیاهانی که در گذشته زندگی می کردند.

  3- فسیل یا سنگواره چیست؟

      به آثاری که از جانداران بسیار قدیمیبر روی سنگ ها باقی می ماندفسیل یا سنگواره می گویند.

  4-بیشتر فسیل ها مربوط به چه چیز هایی است؟

  بیشتر استخوان ودندان جانوران و یا اثری از جانداران مختلف مثلرد پا.

  5-به نظر شما چرا از همه قسمت های جانوران فسیل تشکیل نمی شود؟

          چون قسمت های دیگر بدن جانوران در مدت کوتاهی تجزیه می شوند .

  6-چرا ازبدن جانوران ساکن خشکی کمتر فسیل تشکیل می شود؟

               چون در خشکی جسد جانور پس از مرگ بلافاصله تجزیه می شود در حالیکه در دریا جاندار پس از مرگ به ته دریا می افتد و رسوبات روی آن را می پو شاند و جسد جانور را دور از عوامل تجزیه قرار می دهند.

  7- دانشمندان با مطا لعه فسیل ها چه اطلا عاتی به دست می آورند؟

             اطلا عاتی در باره گذشته زمین و تغییرات آن و جا ندارانی ( گیاهان و جانوران) که در گذشته زندگی می کردند.

        

  8-اگر در بالای کوهی فسیل پیدا شود نشانه چیست؟

            در گذشته آن محل دریا بوده است.

  9-یک گروه تحقیق فسیل برگ درخت خرما را پیدا کرده اند با توجه به این فسیلچه اطلا عاتی می توان به دست آورد؟

       درخت خرما نشا ن می دهد آب و هوای منطقه خشک و زمین آن دارای آب زیر زمینی است.

  10- از بدن کبوتر فسیل درست می شود یا خیر ؟ چرا؟

                خیر- کبوتر جانور مخصوص خشکی استچون بدن آن زود تجزیه می شود

  11- ترتیب پیدایش جانوران را بر روی کره زمین نام ببرید.

  1تک سلولی ها    2بی مهرگان   3-ماهی ها     4- گیاهان

  5- خزندگان   6-پرندگان   7-پستانداران

  12-اولین موجوداتی که در زمین ظاهر شدند چه بودند؟

             تک سلولی ها

  13- اولین مهره دارانی که در زمین پیدا شدند جه بود؟

               ماهی ها

  14- « دایناسورها »چگونه جانورانی بودند؟

     «دایناسور» یا« سوسمارترسناک » خزندگانی عظیم جثه بودند که طول بعضی از آنها به 30 متر می رسید که در حدود 65 میلیون سال قبل از بین رفتند.

  15- چرا همه ی فسیل هاییک منطقه را نباید جمع کرد؟

      برای این که دانشمندان ، پژوهشگران، و دانش آموزان نسل های آینده هم بتوانند از این فسیل ها استفاده کنند

  16- خشکی ها ازچه زمانی شروع به تقسیم شدن کردند؟

         در حدود 200 میلیون سال قبل

  17- چگونگی تغییر خشکی ها و دریا ها را بنویسید؟

       ابتدا خشکی تقریبا ازوسط یک شکا ف برداشت سپس بین این شکاف دریایی به وجود آمدو چندین سال بعد دو خشکی هر یک به قطعات کوچکتری تقسیم شدندو خشکی های امروزی بوجود آمدند.

  18-چرا سنگ های رسوبی محل مناسبی برای تشکیل فسیل هاست؟

     چون رسوبات می توانند بقایای جانداران را از تاثیرات عوامل تجزیه کننده دور نگه دارند.

  19فسیل بیشتر در چه سنگ هایی دیده می شوند؟

             در سنگ های رسوبی به ویژه سنگ های آهکی و رسی.

  20-تفاوت رنگ لایه ها ی زمین به خاطر چیست؟

           به خاطر متفاوت بودن جنس مواد رسوب شده است.

  21- ضخامت لایه های زمین به چه عواملی بستگی دارد؟

       میزان رسوبات تخریبی -آب وهوا – تعداد جانورانی که در آن منطقه زندگی می کردند.

  22 – منشاء رسوبات در دریا چیست؟

                 الف) رسوبات تخریبی : شامل ذرات رس، ماسه، شن و...

                   ب) رسوبات آلی: شامل بقایای اسکلت ، صدف، قسمت های سخت جانوری.

                    ج)   رسوبات شیمیایی: شامل مواد محلولی مانند گچ، نمک  

  23- بعد از نابودی خزندگان چه جانورانی زیاد شدند؟

             پرندگان و پستانداران

  24- چگونگی پیدایش سنگ های رسوبی را توضیح دهید؟

        وقتی آب رودخانه ها به دریاها و دریا چه ها می ریزند مقداری گل و لای و شن وماسه با خود به دریا ها می برند . موادی که وارد دریا می شوند بر اثر سنگینی به ته دریا می روند و بر اثر فشار و سنگینی لایه های جدید ، لایه های قدیمی محکم می شوندو تبدیل به سنگ می شوند.

  25-از چه زمانی جانوران بر خشکی ها ظا هر شدند؟

          از زمانی که گیاهان توانستند در خشکی زندگی کنند ، جانوران نیز در خشکی زیادشدند.

  منبع مطلب : gorohamozeshy.blogsky.com

  مدیر محترم سایت gorohamozeshy.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید