این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  کاغذ یا کتابی است که فردی زمان گردش به سرزمین های مختلف دیده ها و تجربیات خود را در آن می نویسد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  کاغذ یا کتابی است که فردی زمان گردش به سرزمین های مختلف دیده ها و تجربیات خود را در آن می نویسد را از این سایت دریافت کنید.

  فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی

  هدف پژوهش حاضر بررسی فرآیند یادگیری در کلاس معکوس بود که بر اساس روش کیفی و با استفاده از روش پژوهش نظریة داده بنیاد از نوع سیستماتیک انجام شد. واحد تحلیل شامل 17 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی در سال تحصیلی 1396-1395 در یک کلاس درس دانشگاهی بود که طی 12 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. ابزار اصلی پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که داده­های گردآوری شده از طریق روش کدگذاری اشترواس و کوربین تحلیل و برای اعتباریابی یافته­ها از معیارهای کرسول و میلر استفاده شد. یافته­ها نشان داد محور اصلی فرآیند یادگیری دانشجویان در کلاس معکوس یادگیری فعال می­باشد که این یادگیری تحت تاثیری عواملی از جمله شرایط علّی­)انگیزه­های بیرونی و درونی(؛ راهبردهای فرآیند یادگیری(مشارکتی، اکتشافی، مستقل و عمیق)؛ زمینه­)مدیریت زمان، مواد آموزشی و طرح درس( و شرایط مداخله­گر­)عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فرهنگی) قرار دارد که در نهایت منجر به بهبود پیامدهای (فردی و تحصیلی) دانشجویان می­شود

  فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی

  نوع مقاله : مقاله پژوهشی

  نویسندگان

  حسن کاویانی 1 محمد جواد لیاقت دار 2 بی بی عشرت زمانی 3 یاسمین عابدینی 4

  1 دانشجوی دکتری رشته برنامه درسی دانشگاه اصفهان

  2 دانشگاه اصفهان

  3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه اصفهان

  4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه اصفهان

  چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی فرآیند یادگیری در کلاس معکوس بود که بر اساس روش کیفی و با استفاده از روش پژوهش نظریة داده بنیاد از نوع سیستماتیک انجام شد. واحد تحلیل شامل 17 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی در سال تحصیلی 1396-1395 در یک کلاس درس دانشگاهی بود که طی 12 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. ابزار اصلی پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که داده­های گردآوری شده از طریق روش کدگذاری اشترواس و کوربین تحلیل و برای اعتباریابی یافته­ها از معیارهای کرسول و میلر استفاده شد. یافته­ها نشان داد محور اصلی فرآیند یادگیری دانشجویان در کلاس معکوس یادگیری فعال می­باشد که این یادگیری تحت تاثیری عواملی از جمله شرایط علّی­)انگیزه­های بیرونی و درونی(؛ راهبردهای فرآیند یادگیری(مشارکتی، اکتشافی، مستقل و عمیق)؛ زمینه­)مدیریت زمان، مواد آموزشی و طرح درس( و شرایط مداخله­گر­)عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فرهنگی) قرار دارد که در نهایت منجر به بهبود پیامدهای (فردی و تحصیلی) دانشجویان می­شود

  کلیدواژه‌ها

  کلاس معکوس یادگیری نظریة داده بنیاد

  20.1001.1.25382241.1396.8.15.7.3

  اصل مقاله

  مقدمه

  در دهه­های گذشته که حجم اطلاعات محدودتر بود، شیوه مورد استفاده به راحتی می­توانست از عهده به خاطرسپاری و پیوند اطلاعات با یکدیگر و بنای یافته­های جدید بر­آید؛ ولی اکنون که حجم اطلاعات مرزهای محدود قبلی را درنوردیده است، روش­های سنتی یادگیری کمتر می­تواند در مورد اطلاعات انبوه فعلی کارساز باشد. عامل دیگری که در تغییر دادن روش سنتی یادگیری، مهم به نظر می­رسد، انتظاری است که از یادگیرنده می­رود. در گذشته بر حفظ طوطی­وار مطالب در حافظه تاکید می­شد، ولی اکنون از یادگیرنده انتظار می­رود که علاوه بر حفظ دانش، توان درک، فهم و کاربرد آن را نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، تأکید بر توانایی­های بالاتر شناختی و راهبردهای یادگیری کارآمد، یکی دیگر از عوامل تغییر در روش یادگیری است(زاهدی و فخری، 1394).

  در این میان، نحوه و کیفیت یادگیری و تدریس است که طی جریانی دوطرفه میان استاد و فراگیر اتفاق می­افتد؛ دانشجویان نه با یک رویکرد بلکه با رویکردهاى گوناگون یاد می­­گیرند و درمقابل، استادان نیز نه با یک رویکرد بلکه با رویکردهای گوناگون به تدریس موضوع مورد مطالعه می­پردازند اما نکته مهم، این است که رابطه میان رویکرد تدریس استادان و رویکردهای یادگیری دانشجویان، ارتباطی دوطرفه و مکمل همدیگر است نه رابطه­ای یک سویه (مهدی نژاد و اسماعیلی، 1393)؛ یعنی اینکه تدریس، عبارت از مجموعة فعالیت­هایی تلقی می­شود که ازسوی شخصی به نام استاد و به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرندگان به انجام می­رسند؛ البته نتیجه یا حاصل این فعالیت­ها، یعنی یادگیری دانشجویان  نیز در جای خود، حائز اهمیت و درخور توجه است؛ در این راستا آیزنر[1](1985) معتقد است که دلیل مقبولیت یافتن دیدگاه تدریس- یادگیری، یا استعاره خرید- فروش، این بوده که تدریس، همواره یک هدف ازپیش تعیین شده، یعنی یادگیری را ایجاب می­کرده است.

  از این رو، رویکردهای تدریس اعضای هیئت علمی، نقش­ مهمی در تشویق دانشجویان به اتخاذ بهترین رویکرد یادگیری را دارد، اما به دلیل گرایش اعضای هیات علمی به تمرکز بر روش­های متکی بر انتقال دانش در محدوده­ای معین به اذهان دانشجویان، تمایل و وابستگی دانشجویان به تکیه بر اعضای هیات علمی افزایش یافته و به وخیم­ترشدن مشکلات یادگیری آنان منجر می­شود؛ این درحالی است تحقیقات نشان داده که برای پذیرش مسئولیت یادگیری، فراگیران باید خود به طور شخصی عامل باشند و اعمال و وظایف ازسوی استاد بر آنان تحمیل نشود و به عبارتی، اعضای هیات علمی تاحد امکان از آموزش و انتقال دانش بکاهند و با فراهم آوردن فرصت­های یا­دگیری به ایجاد موقعیت مطلوب کمک کنند؛ در این راستا موسی پور(1393) نشان می­دهد که هیچ یک از راهبردهای تدریس، بدون درنظرگرفتن شرایط، اهداف، مخاطب و هزینه آن، بر دیگری ارجحیت ندارند اما آگاهی از راهبردهای تدریس و تأمل بر تجارب تدریس، خود، لازمة تولید روش و الگوی متناسب تدریس هر موضوع در هر زمان به هر گروه از مخاطبان است و از این حیث، همة استادان نیاز دارند خود را به این دانش مجهزکنند و در اعتلای آن بکوشند.

  بنابراین یکی از سوالاتی که معمولا پاسخ آن برای مدرسان مهم است این است که، چگونه می­توان همه نیازهای یادگیری فراگیران را مورد توجه قرار داد؟ اگرچه ممکن است، کلاس­های بزرگ با فراگیران متفاوت و استانداردها و محدودیت­های زمان کلاس درس، مانع حمایت مدرس از همه فراگیران شود اما امروزه فواید فناوری از طریق رویکرد کلاس معکوس[2] می­تواند به این سوال پاسخ دهد. این مدل آموزشی، یک رویکرد پداگوژیکی بر اساس آموزش مستقیم است که از فضای یادگیری گروهی به سمت یادگیری انفرادی حرکت می­کند و نتایج گروهی را به سمت محیط یادگیری فعال و تعاملی متحول می­کند، جایی که مدرسان به عنوان راهنما و تسهیل کننده یادگیری فراگیران، به صورت خلاقانه، موضوعات درسی را به کار می­گیرند(شولتز[3] و همکاران، 2014).

  کلاس درس معکوس یک استراتژی آموزشی و نوعی از یادگیری ترکیبی[4] است که آموزش را به یک مدل دانشجو (شاگرد) محور تبدیل می‌کند که در آن، زمان کلاس صرف بررسی موضوعات در عمق بیشتر و ساخت موقعیت‌های یادگیری جذاب می‌شود. درس‌های داخل کلاس در یک کلاس درس معکوس ممکن است شامل یادگیری بر اساس فعالیت‌هایی باشد که در آموزش سنتی بعنوان تکلیف خانگی بودند(لیج و پلات[5]، 2000؛ دلیزر و رودز[6]، 2016؛ چن هسیه[7] و همکاران، 2016؛ فلاهرتی و فلیپس[8]، 2015، مهرینگ[9]، 2016)؛  از سویی دیگر در این نوع از یادگیری می‌توان، زمان بیشتری را در کلاس برای مهارت‌های تفکر گذاشت، همچنین فراگیران به صورت فعال، در یادگیری و ایجاد دانش بیشتر فعال هستند و همزمان دانش خود را آزمایش و ارزیابی می‌کنند (تامس و فیل­پات[10]، 2012).

  لیج[11] و همکاران(2000) ساده­ترین تعریف از کلاس معکوس را ارائه می­دهند و آن را شامل وقایعی می­دانند که به صورت سنتی جایگاه آن در داخل کلاس درس بوده، حال به بیرون از کلاس درس منتقل می­شود و همچنین وقایعی که جایگاه آن در خارج از کلاس درس بوده و حال به داخل کلاس درس منتقل می­شوند؛ بنابراین در یک نگاه کلی کلاس معکوس مبتنی بر فراگیر محوری و یادگیری فعال است.

  منبع : www.icsajournal.ir

  کتاب

  کتاب

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  چند کتاب عربی قدیمی از قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی

  ادبیات شکل‌های مهم

  رمان شعر درام داستان کوتاه رمان کوتاه

  ژانرها

  ماجراجویی کمدی دراما حماسه عشق شهواری یاوگی غنایی اسطوره‌آفرینی ادبیات عاشقانه طنز هجو تراژدی تراژیکمدی

  رسانه

  پرفورمانس نمایش‌نامه کتاب

  تکنیک‌ها نثر شعر تاریخ و فهرست‌ها

  نمای کلی واژه‌نامه اصطلاحات تاریخ تاریخ کتاب‌ها نویسنده‌ها جوایز ادبی / شعر

  گفتگو

  نقد نظریه جامعه‌شناسی مجله‌ها

  درگاه ادبیات نبو

  کِتاب به پارسی سره نَسک یا نَبیگ مجموعه‌ای از برگه‌های نوشته شده، مصوّر، چاپ شده یا صفحه‌های خالی (صفحه سپید و نانوشته) است؛ که میتواند از جوهر، کاغذ (ورق)، پوست حیوانات یا مواد دیگر (چسب، نخ و…) ساخته شود.

  معمولاً از یک طرف (سمت راست یا چپ) به یکدیگر محکم شده یا وصل می‌شوند. هر برگه در کتاب، ورق و هر سمت یا روی هر ورق، صفحه نامیده می‌شود.

  به جلد کردن کتاب به اصطلاح صحافی گفته می‌شود. کتاب در اندازه‌هایِ گوناگون دیده می‌شود. در ایران، قطعِ رحلی، وزیری و جیبی از مشهورترین قطع‌های کتاب است. کوچک‌ترین کتاب دنیا یک انجیل است که در موزهٔ کلیسای وانک اصفهان نگهداری می‌شود. اولین کتاب به زبان فارسی در هند و به دست یک ارمنی به زیور طبع آراسته شده‌است. از انواع دیگر کتاب، کتاب دیجیتالی () است که کتاب در قالب بسته‌های نرم‌افزاری مانندِ پی‌دی‌اف یا ئی‌پاب ارائه می‌شود که وسایلی نیز به نام کتابخوان الکترونیکی مانندِ آمازون کیندل برای خواندن آن به کار می‌رود. نمونهٔ دیگری از کتاب غیرِ چاپّی کتاب صوتی است، یعنی کتاب‌هایی که توسط فرد یا افرادی خوانده و گاهی به صورت نمایشنامه اجرا می‌شوند. این کتاب‌ها ممکن است با موسیقی و افکت همراه باشند.

  تعریف[ویرایش]

  تاکنون تعریف مشخص و کاملی ارائه نشده‌است و نخواهد شد که بتواند مفهوم تمام انواع گوناگون کتاب را دربرگیرد.[۱] اما یکی از تعاریف معتبری که برای کتاب ارائه شده‌است، مربوط به سازمان یونسکو می‌شود: کتاب نوعی اثر چاپی صحافی‌شده‌است که بیشتر از ۴۹ صفحه داشته باشد و مانندِ نشریات، تحت یک عنوان ثابت، به‌صورت دوره‌ای منتشر نشود.[۲] تعریف دیگری نیز کتاب را «مجموعه‌ای از لوح‌های چوبی یا عاجی یا مجموعه‌ای از ورق‌های کاغذ، پوست آهو یا ماده‌ای مانند آن، اعم از دست‌نویس یا چاپی که با هم به نخ کشیده یا صحافی شده باشند» معرفی کرده‌است.[۳] تعریف دیگری که به نظر می‌رسد مناسب باشد، محتوای تولید شده توسط نویسنده که هدف مشخصی را دنبال کند و کتاب حولِ محور هدف مشخص شده توسط نویسنده مطالبی ارائه دهد و در پایان کتاب، نویسنده به هدف خود برسد و در این مجال، ارجاع کلّی به کتابِ دیگر یا مقاله نداشته باشد.

  واژه‌شناسی[ویرایش]

  واژه از زبان عربی وارد فارسی شده‌است. در فارسی میانه «» (به فارسی دری «») به‌طور عمومی به کتاب اطلاق می‌شد و به آنچه امروز عموماً نامه خوانده می‌شود. در دورهٔ تکوین فارسی دری نیز به معنی مطلق کتاب به کار رفته‌است. در فارسی میانه، از اصطلاحات تخصصی‌تر ماتیکان (رساله) و نسک (برای بخش‌های اوستا) استفاده شده‌است. کلمهٔ که هم‌ریشه با (نگاشتن) است و معنای مطلق کتاب یا نوشته از آن مستفاد تواند شد، در فارسی دری به معنی خاص به کار رفته‌است.[۴]

  پیشینه[ویرایش]

  کتاب قدمتی پنج هزارساله دارد. کتاب‌های نخستین به شکل لوح‌های گلی بودند، اما با گذشت زمان، با توجه به دسترسی بشر به امکانات جدید و تغییر نیاز بشر به ارتباطات و اطلاعات، شکلِ کتاب‌ها تکامل یافت.[۳]

  لوح‌های گِلی[ویرایش]

  از لوح‌های گِلی، در منطقهٔ بین‌النهرین برای نوشتن استفاده می‌شد. استفاده از این روش در ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد، توسط تمدن سومر ابداع شد و به تکامل رسید. اما با گذشت زمان، بابلی‌ها و آشوری‌ها نیز همین روش را به‌کار گرفتند. این لوح‌ها با استفاده از خاکِ رس و آب ساخته می‌شدند و قبل از خشک شدن، با استفاده از ابزارهای نوک‌تیز بر روی آن‌ها نوشته می‌شد. نوشته‌های بیشتر این لوح‌ها، بیشتر مرتبط با امر بازرگانی، اداری و حکومتی بود.[۳]

  پاپیروس[ویرایش]

  پاپیروس مصر

  استفاده از کاغذ پاپیروس برای نوشتن از حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد در مصر رایج شد و تا قرن ششم میلادی نیز ادامه یافت. کاغذ پاپیروس صفحه‌ای بود که از گیاه پاپیروس به‌صورت یک طومار با درازای چند متر و عرض ۳۰ سانتی‌متر ساخته می‌شد. این طومار انعطاف‌پذیر بود و پس از پیچیده شدن به‌صورت یک استوانه به قطر ۵ تا ۶ سانتی‌متر درمی‌آمد. ابزار نوشتن روی پاپیروس، نی یا قلم‌نی آغشته به مرکب بود. اختراع پاپیروس یکی از تحولاتِ بسیار مهم در تاریخِ کتاب محسوب می‌شود. قدیمی‌ترین کتابی که به‌صورت طومار پیدا شده‌است، نام دارد که مشتمل بر گفته‌های اخلاقی است. داستان سینوحه نیز یکی از معروف‌ترین کتاب‌هایی است که روی پاپیروس نگاشته شده‌است. پاپیروس اگرچه سبک و کم‌حجم بود، برخلاف لوح‌های گلی، شدیداً آسیب‌پذیر بود و به‌همین دلیل، تاکنون هیچ مجموعه مهمی مربوط به مصر باستان، از زیر خاک بیرون نیامده‌است.[۳]

  به‌جز مصر، پاپیروس در یونان و روم باستان نیز به‌طور گسترده استفاده می‌شد.[۳] به نظر می‌رسد که واژه انگلیسی (به معنای کاغذ) نیز از پاپیروس ریشه گرفته باشد.[۵]

  سایر انواع طومارها

  به‌جز پاپیروس، چرم، پوست حیوانات و پارچه نیز برای نوشتن استفاده می‌شد. پوست، مرکب را از هر دو طرف جذب می‌کرد و از پاپیروسْ بادوام‌تر و انعطاف‌پذیرتر بود.[۳]

  کدکس[ویرایش]

  منبع : fa.wikipedia.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید