این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  گاز کربن دی اکسید از چه اتم هایی تشکیل شده علوم هفتم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  گاز کربن دی اکسید از چه اتم هایی تشکیل شده علوم هفتم را از سایت نکس اسکرین دریافت کنید.

  بخش دوم:فصل3 (اتم ها الفبای مواد) علوم تکمیلی پایه هفتم تیزهوشان

  آب در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و بخار یافت می شود این سه حالت ویژگی های مختلفی دارند. درحالی که آب، یخ و بخار آب یک نوع ماده اند.

  بخش دوم:فصل3 (اتم ها الفبای مواد) علوم تکمیلی پایه هفتم تیزهوشان

  آب در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و بخاریافت می شود این سه حالت ویژگی های مختلفی دارند.درحالی که آب، یخ و بخار آب یک نوع ماده اند.

  هزاران سال معلوم نبود که مواد از اتمها ساختهشده اند. برای همین چگونگی تبدیل یخ به آب و برعکسیک معما بود. اما شناختن اتم ها این معما را حل کرد.

  هر روز با مهمهٔ موادی که می پوشید، می خورید، می سوزانید و از آنها استفاده می کنید از ذر ههای

  ریزتری ساخته شده اند. این ذره های ریز را نمی توان با چشم مشاهده کرد، اما آنها وجوددارند. به ذره های ریز سازندهٔ مواد، اتم می گویند. در واقع ات مها اصلی ترین ذره های سازندهٔجهان هستند.واد گوناگونی سروکار داریم که کاربردهای مختلفی در زندگیروزانه،کشاورزی، داروسازی و صنایع دیگردارند.اتم ها آن قدر ریز هستند که حتی با میکروسکوپ های قوی نیز دیده نمی شوند. بنابراینتنها با مشاهده غیر مستقیم می توان اتم ها را بررسی و خواص آنها را کشف کرد. دانشمنداننیز با این روش به وجود اتم ها و برخی از آنها پی بردند.اتم ها کنار هم قرار می گیرند و مواد را می سازند. هر ماده از یک یا چند نوع اتم تشکیلشده است.درواقع همه مواد موجود در جهان هستی تقریباً از 90 نوع اتم یعنی 90 عنصرساخته شد هاند. عنصر شکل خالصی از ماده است که یک نوع اتم دارد. برای نمونه عنصرآهن از ات مهای آهن و عنصر کربن از ات مهای کربن به وجود آمده است.

  برخی از موادی که در زندگی روزانه از آنها استفاده می کنیم، فقط از یک نوع اتم ساختهشده اند،

  آب از 2 نوع اتم )اکسیژن، هیدروژن(، گاز متان از دو نوع اتم )کربن وهیدروژن( و گازکربن دی اکسید از دو نوع اتم )کربن و اکسیژن( تشکیل شده اند. در این موادواحد سازنده، مولکول نام دارد. مولکول ها از پیوند دو یا چند اتم به وجود می آیند. ذره هایسازندهٔ عنصر های نافلز مانند کلر، اکسیژن و گوگرد نیز مولکول است.

  عنصرهای گازی شکل اکسیژنو نیتروژن که در هوا یافت می شوند،رسانای جریان برق نیستند.

  تعداد اندکی از عنصرها مانند طلا،اکسیژن، نیتروژن و کربن و گوگرددر طبیعت یافت می شوند. اما اکثرآنها در طبیعت یافت نمی شوند.

  اتم آنقدر کوچک است که در برشعرضی یک ورقه نازک آلومینیمیبه قطر تار مو تقریباً ٢٠٠٠٠٠ اتمجای می گیرد.

  ذرهٔ سازنده عنصرهای فلز فقط اتم است. برای نمونه هرگاهمجموعه ای از ات مهای مس در کنار هم قرار گیرند، عنصر مس به وجود می آید. به همین ترتیب،عنصر طلا نیز شامل تعداد بسیار زیادی از ات مهای طلاست که در کنار هم قرار گرفته اند.

  آیا اتمها از ذره های ریزتری ساخته شد هاند؟هر ماده از تعداد معینی اتم تشکیل شده است. اتم ها نیز از ذره های متفاوتو کوچک تری به نام الکترون، پروتون و نوترون ساخته شده اند. تعداد الکترون ها، پروتون ها ونوترون ها در اتم های مختلف یکسان نیست.

  جامد شکل منظم و حجم معینی دارد اما مایع به شکل ظرف درمی آید و حجممعینی دارد. در حالی که گاز به شکل ظرف درمی آید و حجم معینی ندارد.

  در مواد گازی شکل، فاصلهٔ بین ذر هها بیشتر از جامد و مای ع است. به طوری کهاگر یک نمونه گاز را وارد ظرف کوچک تری کنیم، اتم ها یا مولکول ها به یکدیگر نزدیکمی شوند و فاصلهٔ بین آنها کاهش می یابد. به همین دلیل می توان یک گاز را به راحتی متراکمکرد و حجم آن را تا حد زیادی کاهش داد. اما نمی توان یک مایع یا جامد را به آسانی و بهمقدار زیاد متراکم کرد.

  گرما وفاصلۀ بین ذره هامی دانید که حجم مواد در اثر گرم شدن، افزایش می یابد زیرا با گرم شدن ماده، انرژی

  جنبشی )حرکتی( ذر ههای سازنده آن بیشتر می شود و در نتیجه فاصلهٔ بین آنها افزایش می یابد.

  گرما و حالت مادهآب در طبیعت به سه حالت جامد (یخ) مایع (آب) و گاز (بخار آب)یافت می شود. یخ جامد

  است و شکل منظم و حجم معینی دارد. وقتی که به یخ گرما می دهیم، انرژی مولکو لهای یخافزایش یافته وجنبش آنها بیشتر می شود. اگر این عمل را ادامه دهیم، یخ به آهستگی ذوب و بهآب مایع تبدیل می شود. حال اگر به آب گرما بدهیم، جنبش مولکول های آب افزایشمی یابد و فاصلهٔ بین آنها نیز بیشتر می شود. اگر مقدار انرژی حرکتی مولکول های آب افزایشپیدا کند، آب تغییر حالت می دهد و به بخار تبدیل می شود.در بخار آب، فاصله بین مولکو لهایآب خیلی بیشتر از آب است.

  نمونه سوال بخش اول علوم هفتم-فصل ۳(اتم ها و الفبای آن)

  ۱- ماده چيست؟

  ۲- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟

  ۳- اتم چيست؟

  ٤- عنصر چيست؟ و چند عنصر نام ببرید.

  ٥- ترکيب را تعریف کنيد؟

  ٦- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنيد.(نویسنده پرهيزی دبير مدرسه تيزهوشان و

  رازی شيراز)

  ۷- ویژگی های جامدات را بنویسيد.

  ۸- ویژگی های مایعات را بنویسيد.

  ۹- ویژگی های گازها را بنویسيد.

  ۱۰ - با یک آزمایش ساده ثابت کنيد بين ذرات جامد فاصله وجود دارد.

  ۱۱ - با یک آزمایش ساده ثابت کنيد بين ذرات مایع فاصله وجود دارد.

  ۱۲ - چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسيد.

  ۱۳ - چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسيد.

  ۱٤ - چند عنصر فلز را نام ببرید.

  ۱٥ - چند عنصر نافلز را نام ببرید.

  ۱٦ - مولکول چيست.

  ۱۷ - عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکيب ها ساختار.......................دارند.

  ۱۸ - چند ویژگی کلر را بنویسيد.

  ۱۹ - چند ویژگی گوگرد را بنویسيد. (نویسنده پرهيزی دبير مدرسه تيزهوشان و رازی شيراز)

  ٥ مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دليل)

  ۷مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دليل)

  ۲۲ - چند ویژگی جيوه را بنویسيد.

  ۲۳ - چند عنصر نام ببرید که در طبيعت یافت می شود.

  ۲٤ - هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند اتم دارد؟

  ۲٥ - هر مولکول کربن دی اکسيد از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند اتم دارد؟

  ۲٦ - متان چيست و از چه عنصرهایی درست شده است؟

  ۲۷ - در کبسول آتش نشانی .......................وجود دارد.

  ۲۸ - ذرات تشکيل دهنده اتم را بنویسيد.

  ۲۹ - نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است.

  ۳۰ - هر اتم اکسيژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟

  ۳۱ - هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟

  ۳۲ - چرا گازها تراکم پذیر هستند؟

  ۳۳ - با یک آزمایش ثابت کنيد گازها تراکم پذیرند.

  ۳٤ - انبساط را تعریف کنيد.

  منبع : shayanlari.blogfa.com

  علوم هفتم

  لفبای مواد 1. ماده چیست ؟ به تمام چیزهایی که در اطراف ما وجود دارد و یا هر چیزی که جرم و حجم دارد ماده می گویند .

  علوم هفتم

  در این وبلاگ قصد داریم نکات و دروس علوم هفتم را برای شما به نمایش بگذاریم

  علوم هفتم در این وبلاگ قصد داریم نکات و دروس علوم هفتم را برای شما به نمایش بگذاریم

  لفبای مواد

  1. ماده چیست ؟ به تمام چیزهایی که در اطراف ما وجود دارد و یا هر چیزی که جرم و حجم دارد ماده می گویند . مثل گچ ،

  چوب ، فلز ، شیشه ، چرم ، انواع خوراکی ها و ...

  نکته : هر روز با مواد گوناگونی سر و کار داریم که کاربرد های مختلفی در زندگی روزانه اعم از کشاورزی ، داروسازی و صنایع

  دیگر دارند .

  2. بعضی از کاربردهای سنگ مرمر ، نفت خام و نمک خوراکی را بنویسید .

  سنگ مرمر : در ساخت کف و نمای ساختمان ها ، به عنوان سنگ های زینتی در اماکن مذهبی ، در مجسمه سازی

  نفت خام : ساخت مواد گوناگونی مثل انواع داروها ، مواد شیمیایی مثل حشره کش ها و همچنین به عنوان سوخت خودروها

  نمک خوراکی : استفاده در صنایع غذایی ، ذوب کردن یخ جاده ها ، تهیه محلول های سرم

  3. اتم چیست ؟ به ذره های ریز سازنده ی مواد اتم می گویند .

  نکته : اتم ها اصلی ترین ذره های سازنده ی مواد هستند .

  4. چرا نمی توان مستقیماً به مشاهده ی اتم ها پرداخت ؟ زیرا اتم ها آنقدر ریز هستند که حتی با میکروسکوپ های قوی نیز

  دیده نمی شوند .

  5. دانشمندان چگونه اتم ها را بررسی می کنند ؟ با مطالعه غیر مستقیم اتم ها و اجزای آن ها و بررسی خواص آن ها

  نکته : اتم ها کنار هم قرار می گیرند و مواد را می سازند . هر ماده از یک یا چند نوع اتم تشکیل شده است . همه مواد موجود

  در جهان هستی تقریباً از 91 نوع اتم یعنی 91 عنصر ساخته شده اند .

  6. عنصر چیست ؟ با مثال توضیح دهید . عنصر شکل خاصی از ماده است که یک نوع اتم دارد . برای نمونه عنصر آهن از اتم

  های آهن و عنصر کربن از اتم های کربن به وجود آمده است .

  7. عنصرها به چند گروه تقسیم می شوند ؟ دو گروه ؛ عناصر فلزی و عناصر نا فلزی

  8 . ویژگی عناصر فلزی را بنویسید . 1. سطح براق و درخشانی دارند . 2. از آب سنگین ترند .) چگالی شان بیشتر از آب است. (

  3. رسانای جریان برق وگرما هستند . 4. چکش خوارند ) بر اثر ضربه نمی شکنند و می توان آن ها را به صورت ورقه ورقه در

  آورد . ( 5. اکثراً جامدند ) به جز جیوه که مایع است (

  9. چند مثال از فلزها بنویسید . آهن ، طلا ، نقره ، مس ، جیوه ، آلومینیوم ، سرب و ...

  11 . ویژگی عناصر نافلزی را بنویسید . 1. سطح کدری دارند .)براق نیستند ( 2. از آب سبک ترند . ) چگالی شان کمتر از آب

  است . ( 3. نارسانا یا عایق جریان برق و گرما هستند . ) به جز کربن یا ذغال ( 4. چکش خوارنیستند ) بر اثر ضربه می شکنند (

  5. همگی به صورت گاز یا جامد می باشند. ) به جز بُرم که مایع است (

  3

  تهیه و تنظیم : فریبرز طاهری جزوه علوم تجربی پایه هفتم فصل .

  12

  11 . چند مثال برای نافلزها بنویسید . هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن ، گوگرد ، کربن و ...

  12 . مولکول چیست ؟ هنگامی که دو یا چند اتم با یکدیگر پیوند برقرار کنند مولکول را به وجود می آورند .

  13 . چه تفاوتی بین ذرات سازنده عناصر فلزی و عناصر نافلزی وجود دارد ؟

  ذرات سازنده عناصر فلزی اتم ها هستند . به طور مثال عنصر فلزی مس از

  اتم های مس تشکیل شده است .

  ولی ذرات سازنده ی عناصر نافلز ، مولکول ها

  می باشند . به طور مثال عنصر اکسیژن از مولکول

  اکسیژن )پیوند بین 2 اتم اکسیژن ( و عنصر گوگرد از

  مولکول گوگرد )پیوند بین 8 اتم گوگرد ( ساخته

  شده اند . مولکول اکسیژن : مولکول گوگرد :

  نکته : به فلزها عناصر اتمی و به نافلزها عناصر مولکولی نیز گفته می شود .

  نکته : دانشمندان برای درک رفتار مواد و بررسی آن ها ، مدلی برای نمایش مواد ارائه می دهند . در این مدل ها اتم ها به

  صورت گلوله هایی کروی نشان داده می شوند .

  14 . ترکیب را تعریف کنید . به موادی که ذرات سازنده ی

  آن مولکول هایی با دو یا چند نوع اتم متفاوت باشند ،

  ترکیب می گویند. به طور مثال مولکول آب یک نوع

  ترکیب است که از دو نوع اتم هیدروژن و اکسیژن

  تشکیل شده است و یا مولکول کربن دی اکسید ترکیبی

  است که از دو نوع اتم کربن و اکسیژن تشکیل شده است.

  15 . مولکول ها به چند دسته تقسیم بندی می شوند ؟ دو دسته

  الف ( مولکول هایی که از اتصال 2 یا چند اتم یکسان تشکیل شده اند . ) عناصر نافلزی یا عناصر مولکولی ( : مثل اکسیژن ،

  هیدروژن ،کلر و نیتروژن ) 2 اتمی ( فسفر ) 4 اتمی ( و گوگرد ) 8 اتمی (

  ب ( مولکول هایی که از اتصال 2 یا چند اتم متفاوت تکیل شده اند . ) ترکیب ها ( مثل کربن دی اکسید ) 2 اتم اکسیژن و

  یک اتم کربن ( و آب ) 2 اتم هیدروژن و یک اتم هیدروژن (

  3

  تهیه و تنظیم : فریبرز طاهری جزوه علوم تجربی پایه هفتم فصل .

  13

  16 . ذره های سازنده ی اتم را نام ببرید . الکترون با نماد e ، پروتون با نماد p و نوترون با نماد n

  نکاتی راجع به اتم ها و ذره های سازنده ی آن ها :

  الف ( اندازه اتم ها با هم برابر نیست .

  ب ( اتم ها دارای هسته می باشند .

  ج ( تعداد الکترون ها ، پروتون ها و نوترون ها در اتم های مختلف با هم متفاوت است .

  ت ( پروتون ها و نوترون ها در داخل هسته و الکترون ها در اطراف هسته واقع شده اند .

  ث( در هر اتم تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابر است .

  ج ( هر چه ذرات سازنده اتم بیشتر باشند ، آن اتم و هسته آن بزرگتر خواهند بود .

  17 . مواد در طبیعت به چند حالت وجود دارند ؟ به سه حالت جامد ، مایع و گاز

  18 . ویژگی های انواع مواد را با هم مقایسه کنید .

  19 . چرا به راحتی می توان یک گاز را متراکم کرد و حجم آن را کاهش داد ؟ در مواد گازی شکل فاصله ی بین ذره ها بیشتر

  از جامد ها و مایع ها است . به طوری که اگر یک نمونه گاز را وارد ظرف کوچکتری کنیم ، اتم ها یا مولکول ها به یکدیگر

  نزدیک می شوند و فاصله ی بین آن ها کاهش می یابد . به همین دلیل می توان یک گاز را به راحتی متراکم کرد و حجم آن

  را تا حد زیادی کاهش داد.

  نکته : یک مایع یا جامد را به آسانی و به مقدار زیاد نمی توان متراکم کرد .

  3

  تهیه و تنظیم : فریبرز طاهری جزوه علوم تجربی پایه هفتم فصل .

  14

  21 . گرما چه تاثیری بر حجم مواد دارد ؟ حجم مواد در اثر گرم شدن ، افزایش می یابد ؛ زیرا با گرم شدن ماده ، انرژی جنبشی

  منبع : olomehaftom.blogfa.com

  مولکول کربن دی اکسید از ......... اتم کربن و ............ اتم اکسیژن ساخته شده است؟ (به ترتیب از راست به چپ)

  مولکول کربن دی اکسید از ......... اتم کربن و ............ اتم اکسیژن ساخته شده است؟ (به ترتیب از راست به چپ)

  🏆🏆 مسابقه استعدادیابی گاما تلنت 🏆🏆

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #درآمدزایی#آزمون‌ساز#جبرانی_شهریور

  فصل 3: اتم‌ها، الفبای مواد علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه درسنامه آموزشی این مبحث

  مولکول کربن دی اکسید از ......... اتم کربن و ............ اتم اکسیژن ساخته شده است؟ (به ترتیب از راست به چپ)

  1 ) 2 - 1 2 ) 1 - 2 3 ) 1 - 1 4 ) 2 - 2 گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

  ویدیو دوره کامل آموزشی، علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

  مدرس: رضا اصغرزاده

  مدت دوره: 3 ساعت (22 فایل)

  ریاضی

  2759 تست 193,130 تومان

  فارسی

  2218 تست 155,260 تومان

  علوم تجربی

  3603 تست 252,210 تومان

  پیام‌های آسمان

  721 تست 50,470 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1712 تست 119,840 تومان

  کار و فناوری

  147 تست 10,290 تومان

  انگلیسی

  1738 تست 121,660 تومان

  عربی

  1129 تست 79,030 تومان

  قرآن

  514 تست 35,980 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  20 تست

  آزمون آنلاین فصل 4 تا 7 علوم تجربی پایه هفتم دبیرستان پرورش سنندج | آذر…

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  25 تست

  امتحان مستمر تستی علوم هفتم: فصل 8 و 9

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  30 تست

  آزمون آنلاین علوم تجربی پایه هفتم | نوبت اول: فصل 1 تا 7

  تیم مدیریت گاما

  4 صفحه

  سوالات طبقه بندی شده علوم تجربی هفتم | فصل 1: تجربه و تفکر

  علیرضا آراسته

  3 صفحه

  آزمون نوبت اول علوم تجربی هفتم مدرسه سروش المجوق | دی 98

  اکبر رحیمی

  1 صفحه

  آزمون علوم تجربی هفتم مدرسه امام حسین (ع) | فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزار های…

  مصیب هاشم پور

  4 صفحه

  سؤالات تستی علوم تجربی هفتم مدرسه ندای سلام | فصل 3: اتم ها الفبای مواد

  سامان دارابی

  5 صفحه

  آزمون پیشنهادی نوبت دوم علوم تجربی هفتم | اردیبهشت 1400

  محمدنعیم علائی احمدی

  2 صفحه

  امتحان علوم تجربی هفتم مدرسه البرز شهریار + جواب | فصل 7 تا 9

  مهدی شامی

  رایـــــگان

  2 صفحه

  آزمون تستی علوم تجربی هفتم مدرسه البرز شهریار + کلید | فصل 8 و 9

  مهدی شامی

  2 صفحه

  نمونه سوال آزمون نوبت دوم علوم تجربی هفتم | خرداد 94

  داود بیک نژاد

  13 صفحه

  نمونه سوال های امتحانی علوم تجربی پایه هفتم به تفکیک هر فصل | فصل 12 تا 14

  احسان حسن زاده

  4 صفحه

  آزمون نوبت اول علوم تجربی هفتم دبیرستان باقرالعلوم اراک | دی 1395

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید