این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  یکی از عواملی که همواره در سنجش نابرابری کشور ها با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته چیست

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  یکی از عواملی که همواره در سنجش نابرابری کشور ها با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته چیست را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  جهان نابرابر درس 8 مطالعات نهم

  درس  8

  1-نابرابری جهانی وبین المللی به چه معنی است؟

  بهاینمعنیکهازنظرثروتودرآمد،کیفیتزندگیمردمودسترسیبهمسکنمناسب،آموزش،بهداشت،اشتغال،

  گذراناوقاتفراغت،ونظایرآنتفاوتهایزیادیبینکشورهادیدهمیشود.

  2-مهمترین عاملی که برای سنجش نابرابری کشورها در نظر گرفته می شود چیست؟

  عاملاقتصادیوعناصریچونمیزانتولید،درآمد،اشتغال

  3-علاوه بر عامل اقتصادی چه عوامل دیگری در کیفیت زندگی افراد مؤثر است؟

  عواملیمانندهویت،عزت،امنیت،آزادی،احساسشادیورضایتاززندگی

  4-چرا در سنجش کیفیت زندگی افراد از عوامل غیر اقتصادی مانند هویت  و امنیت استفاده چندانی  نمیشود؟

  1-اندازهگیریبسیاریازایننوععواملبهصورتکمّی )عددیدشواریاناممکناست

  2-هرکشوریمتناسببافرهنگخوداینعواملرامیشناسدوتفسیرمیکندوبرداشتیکسانیدربارهٔآنهاوجودندارد.

  5- شاخص توسعه انسانی چه زمانی وچرا مطرح شد؟

  ازحدودبیستسالپیش ، شاخصتوسعۀانسانی مطرحشداینشاخصبرایپیبردنبهوضعیتوکیفیتزندگیدر کشورهاومقایسهٔآنهابایکدیگرباتوجهبهسهعاملاقتصادی،بهداشتیوفرهنگیتعریفمیشود.

  6-ملاک وشاخص های توسعه انسانی کدامند؟

  درآمدورفاه  امیدبهزندگییامتوسططولعمر  سوادوآموزش

  7-از نظر شاخص توسعه انسانی ، کشورها به چند گروه تقسیم می شوند؟ 

  خیلیبالا – بالا –متوسط -- پایین

  8-با توجه به شاخص های توسعه انسانی ایران در کدام گروه قرار می گیرد؟

  درسال 2014 میلادی،میزانشاخصتوسعهٔانسانیدرایران  749/0  بودهاستوبااینرقم،کشورمادرگروهکشورهایبا توسعۀانسانیبالا قرارمیگیرد.

  9-میزان درآمد و رفاه که از شاخص های توسعه انسانی است چه مواردی را شامل می شود؟

  اینعاملجنبهٔٔاقتصادیداردوبهمعنایسطحمطلوبزندگیورفاهاجتماعیاستمنظورازآن،ایناستکهاعضاییک جامعهبهچهمیزانازدرآمدکافیوشغلمناسبوقدرتخریدبرخوردارندوبهکالاهاوخدماتموردنیازچونمسکن،پوشاک،غذا، آموزش،تفریحوفراغتووسایلزندگیمناسبدسترسیدارند.

  10-آیا درآمد همه ی کشورهای  جهان یکسان است؟

  امروزهثروتودرآمدجهانبهشدتدردستبرخیکشورهامتمرکزشدهاست.تخمینزدهمیشودکهمالکیت 80 درصددرآمد جهاندردست 20 درصدازساکنانآناستاکثرساکنانکشورهایبادرآمدبالادرکشورهایآمریکایشمالیواروپایغربیاز رفاهوسطحزندگیخوبیبرخوردارند؛درحالیکهدربرخیکشورهایقارههایآسیا،آفریقاوآمریکایلاتین،بخشیازمردمبافقرو کمبودامکاناتزندگیمواجهاند.

  11-کدام کشورها تعداد زیادی از مردمشان در فقر مطلق زندگی می کنند؟

  موزامبیک،تانزانیا،اتیوپیونپال.

  12-میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها چگونه اندازه گیری می شود؟

  باتولیدناخالصداخلیودرآمدسرانه

  13-آیا میزان رشد اقتصادی کشورها ثابت است ؟ مثال بزنید.

  آماروارقاممربوطبهوضعیتورشداقتصادیکشورها،درطیزمانثابت نیست.

   ژاپن،چین،سنگاپور،هنگکنگ،کرهجنوبیومالزیدرنیمهٔدومقرنبیستمباتوسعهٔصنایعوصادرات جایگاه مهمیدراقتصادجهانیبهدستآوردند.

  کشورهایی چون  سوریهوعراق بهدلیلبحرانهای سیاسییاجنگتولیدودرآمدشان  کاهشیافتهاست .

  ارقام بالایدرآمدبرخیکشورهانیزبهدلیلوجودذخایرنفتوگازحاصلازفروشنفتاست.

  14- امید به زندگی یا متوسط طول عمر که از شاخص های توسعه انسانی است ، چه معنا و مفهومی دارد؟

  امیدبهزندگییامتوسططولعمردریککشوریعنیتعدادسالهاییکه انتظارمیرودکودکیکهدرآنکشوربهدنیاآمدهاست،عمرکندوزندهبماند.

  15-میزانطولعمر وبالا بودن امید به زندگی نشانه چیست  ودر کدام کشور بالا و در کدام کشور پایین است؟

  نشاندهندهٔوضعیتسلامت وبهداشتدرآنجامعهاستزندگیدرمحیطیپاکوبدون آلودگی ،دسترسیبهغذایکافیوآبسالموبرخورداری ازامکاناتدرمانیومراقبتهایپزشکی،سبب بیشتر شدن متوسططولعمرمی شود .نبود این امکانات  و جنگهایداخلیوخارجی، گرسنگیوسوءتغذیه٭سبب کاهشامیدبهزندگییامتوسططولعمرمی شود.

  16- سواد و آموزش که از شاخص های توسعه انسانی است چه مواردی را شامل می شود؟

  میزانباسوادییاتعدادبزرگسالانباسواد،

  درصدثبتنام کلکودکانیکهدرسنتحصیلاند،

  میانگینسالهایتحصیلدریککشور،

  میزانباسوادیوتحصیلدختران،

  وتعدادمعلمبهازای دانشآموز

  17-میانگین سالهای تحصیل (تعداد سالهای حضور دانش آموز در مدرسه) در کشورهای مختلف چه تفاوتی دارد؟

  متأسفانهدربرخیکشورهایفقیرجهانامکاناتآموزشیبسیارکماست.برایمثال،

  منظورازمیانگینسالهایتحصیل،متوسطتعدادسالهاییاستکهدانشآموزانیککشوردر مدرسهحضورپیداکردهوتحصیلکردهاند.

  مالی (2)، سال

  نپال (2/3) سال

  بنگلادش (1/5) سال

  مالزی 5/9  سال  

  کانادا 3/21   سال

  18-عوامل نابرابری در جهان کدامند؟

  عواملخارجیکشورهایقدرتمندوسلطهگرازطریقاستعماروبهاشکالمختلفازمنابعسایرکشورهابهسودخود استفادهکردهومانعپیشرفتآنهاشدهاند.مستعمرهکردنکشورهادرگذشته،اشغالنظامیکشورهایادخالتونفوذدرامورداخلیآنها بهشیوههایمختلفوجلوگیریازاستقلالسیاسیواقتصادیآنها  کهتاامروزنیزادامهدارد  ازجملهعللخارجینابرابریاست.

  عواملداخلیحکومتهایستمگرووابستهکهمنافعومنابعکشوررادراختیاربیگانگانقرارمیدهندوبرایحفظ منافعخود،بهملتوکشورشاننیزبیتوجهاند،جنگهاوکشمکشهایداخلی،فرهنگوباورهایغلط،بیسوادیوناآگاهیمردم، غفلتازاستعدادهاوفرهنگخود،نداشتنایمانوپشتکاروارادهبرایتغییروضعونبودنوحدتومشارکتبینمردم،ازجملهعلل داخلینابرابریبهحسابمیآیند.

  منبع مطلب : mojtabapes.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mojtabapes.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس سلام

  -1نابرابری جهانی به چه معناست ؟
  به این معنی که از نظر ثروت و درآمد ، کیفیت زندگی مردم و دسترسی به مسکن مناسب ، آموزش ، بهداشت ، اشتغال ، گذراندن اوقات فراغت ، و نظایر آن تفاوت های زیادی بین کشورها دیده می شود .

  -2یکی از عوامل مهمی که در سنجش نابرابری کشورها با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته چیست؟
  عامل اقتصادی و عناصری چون میزان تولید ، درآمد ، اشتغال و مانند آنهاست .

  -3عواملی که بر زندگی افراد یک جامعه اثر می گذارند و می توانند کیفیت زندگی را خوب یا بد کنند کدامند؟
  عواملی مانند هویت ؛ عزّت ، امنیت ، آزادی ، احساس شادی و رضایت از زندگی .

   
  -4شاخص توسعه ی انسانی با توجه به چه عواملی تعریف می شود ؟
  این شاخص برای پی بردن به وضعیت و کیفیت زندگی در کشورها و مقایسه ی آنها با یکدیگر با توجه به سه عامل اقتصادی ، بهداشتی و فرهنگی تعریف می شود.
   

  -5ملاک های توسعه ی انسانی کدامند ؟
  1-در آمد و رفاه
  2-امید به زندگی یا متوسط طول عمر
  3-سواد و آموزش
   

  -6از نظر شاخص توسعه ی انسانی ، کشورها به چهار گروه تقسیم شده اند آنها را نام ببرید ؟
   توسعه ی انسانی خیلی بالا – توسعه ی انسانی بالا – توسعه ی انسانی متوسط – توسعه ی انسانی پایین .
   

  -7عامل میزان درآمد و رفاه چه جنبه ای دارد و به چه معناست ؟ این عامل جنبه ی اقتصادی دارد و به معنای سطح مطلوب زندگی و رفاه اجتماعی است .منظور از ان ، این است که اعضای یک جامعه به چه میزان از درآمد کافی وشغل مناسب و قدرت خرید برخوردار دارند و به کالاها و خدمات مورد نیاز چون مسکن ، پوشاک ، غذا ، آموزش ، تفریح و فراغت و وسایل زندگی مناسب دسترسی دارند.
   

  -8چه کشورهایی از رفاه و سطح زندگی خوبی برخوردارند و درچه کشورهایی مردم با فقر و کمبود امکانات زندگی مواجه اند؟ پراکندگی این کشورها درجهان چگونه است؟ اکثر ساکنان کشورهای با درآمد بالا در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی از رفاه و سطح زندگی خوبی برخوردارند در حالی که در برخی کشورهای قاره آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین بخشی از مردم با فقر و کمبود امکانات زندگی مواجه اند .
   
  -9در چه کشورهایی مردم در فقر مطلق زندگی می کنند ؟ موزامبیک ، تانزانیا ، اتیوپی و نپال .

   
  -10میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با چه چیزهایی اندازه گیری می کنند؟
  1-تولید ناخالص داخلی
  2-درآمد سرانه .

   
  -11چه کشورهایی رشد اقتصادی سریعی داشته اند و توانسته اند جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی به دست آوردند؟
  ژاپن ، چین و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی چون سنگاپور ، هنگ کنگ ، کره ی جنوبی و مالزی.

   
  12-به چه دلیل بعضی از کشورها رشد اقتصادی مطلوبی ندارند ؟ به دلیل بحران های سیاسی یا جنگ ، مانند سوریه و عراق .
   

  -13امید به زندگی یا متوسط طول عمر در یک کشور یعنی چه؟ یعنی تعداد سال هایی که انتظار می رود کودکی که در آن کشور به دنیا آمده است ، عمر کند و زنده بماند .
  -14میزان طول عمر یا امید به زندگی در یک جامعه نشان دهنده ی چیست؟
  نشان دهنده ی وضعیت سلامت و بهداشت در آن جامعه است .
   

  -15در چه کشورهایی متوسط طول عمر بیشتر است؟
  در کشورهایی که مردم در محیطی پاک و بدون آلودگی زندگی می کنند ، به غذای کافی و آب سالم دسترسی دارند و در صورت بیماری یا روبه رو شدن با حوادث ، از امکانات در مانی و مراقبت های پزشکی پیشرفته برخوردارند ، متوسط طول عمر بیشتر است .
   

  -16در چه کشورهایی امید به زندگی یا متوسط طول عمر پایین است ؟
  در کشورهایی که مردم دسترسی کافی به غذا یا آب آشامیدنی سالم ندارند و با کمبود پزشک و دارو و امکانات درمانی مواجه اند و همچنین در کشورهایی که جنگ های داخلی و خارجی ، گرسنگی و سوء تغذیه وجود دارد ، امید به به زندگی یا متوسط طول عمر پایین است .

  -17برای پی بردن به وضع آموزش در کشورها چه معیارهایی را در نظر می گیرند ؟
  میزان با سوادی یا تعداد بزرگسالان با سواد – درصد ثبت نام کل کودکانی که در سن تحصیل اند – میانگین سال های تحصیل در یک کشور – میزان با سوادی و تحصیل دختران – تعداد معلم به ازای دانش آموز .

  -18منظور از میانگین سال های تحصیل چیست؟
  متوسط تعداد سال هایی است که دانش آموزان یک کشور در مدرسه حضور پیدا کرده و تحصیل کرده اند .

  -19علل و عوامل خارجی نا برابری در جهان کدامند؟
  مستعمره کردن کشورها در گذشته – اشغال نظامی کشورها - دخالت و نفوذ در امور داخلی به شیوه های مختلف – جلوگیری از استقلال سیاسی و اقتصادی آنها .

  -20علل و عوامل خارجی نابرابری در جهان چیست؟
  جنگ ها و کشمکش های داخلی – فرهنگ و باورهای غلط – بیسوادی و ناآگاهی مردم – غفلت از استعدادها و فرهنگ خود – نداشتن ایمان و پشتکار و اراده برای تغییر وضع - نبودن وحدت و مشارکت بین مردم .
   
  21-مهم ترین نکته در سنجش نابرابری دربین کشورها وجوامع مختلف چه می باشد؟
  الف)) اندازه گیری بسیاری از این نوع عوامل به صورت کمی (عددی) دشوار یا ناممکن است ب)) هر کشوری متناسب با فرهنگ خود این عوامل را میشناسد و تفسیر می کند و برداشت یکسانی درباره آنها وجود ندارد.

  -* تخمین زده می شود که مالکیت ......... درصد درآمد جهان در دست .......... درصد از ساکنان آن است . (80 – 20)

  *- یکی از موضوعات مهم جهان که طی چند دهه اخیر توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده، ........... است؛ (  نابرابری جهانی یا بین المللی   )

  *- در سال 2014میلادی، میزان شاخص توسعه انسانی در ایران........... بوده است و با این رقم، کشور ما در گروه کشورهای با « ................» قرار میگیرد.   (0/749    - توسعۀ انسانی بالا)

  *- در گزارش توسعه انسانی سال 2014میلادی، بیشترین متوسط طول عمر مربوط به کشور............ و کمترین متوسط طول عمر 45/6سال مربوط به کشور.......... در افریقاست.
  (  83/5سال  ،   ژاپن   --        6/45  ، سیرالئون   )
   

  منبع مطلب : motaleat-bj.blog.ir

  مدیر محترم سایت motaleat-bj.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید